<-
->

Jer / Jr 48:1 Against Moab thus saith the Lord of hosts, the God of Israel; Woe unto Nebo! for it is spoiled: Kiriathaim is confounded and taken: Misgab is confounded and dismayed. Ny amin' i Moaba. Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Nidiran-doza Nebo, fa rava! Mangaihay Kiriataima, fa afaka; Mangaihay Misgaba sady raiki-tahotra. An' i Moaba. Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Loza ho an' i Nabao, fa rava; safo-kenatra Kariataima, fa azo; safo-kenatra ny trano mimanda, fa voazera; Sur Moab. Ainsi parle Yahvé Sabaot, le Dieu d' Israël. Malheur au Nebo, car il est saccagé, Qiryatayim a eu honte, elle est prise, honte et terreur sur la citadelle
Jer / Jr 48:2 There shall be no more praise of Moab: in Heshbon they have devised evil against it; come, and let us cut it off from being a nation. Also thou shalt be cut down, O Madmen; the sword shall pursue thee. Tsy misy ho reharehan' i Moaba intsony; Tao Hesbona no niheverany hampididoza aminy hoe: Andeha horavantsika tsy ho firenena izy. Ho ringana koa ianao, ry Madmena, Hanenjika anao ny sabatra. tsy misy intsony izay voninahitr' i Moaba! Any Hesebona no hidinihana ny loza hamelezana azy: Andeha hofongorantsika eo amin' ny firenena izy! Hianao koa, ry Madmena, hatao gina; mandeha manaraka eo aorianao ny sabatra. elle n' est plus, la fierté de Moab! A Heshbôn on a machiné son malheur "Allons! Supprimons-la d' entre les nations!" Toi aussi, Madmèn, tu seras réduite au silence, l'épée te serre de près.
Jer / Jr 48:3 A voice of crying shall be from Horonaim, spoiling and great destruction. Injay! misy feo fitarainana ao Horonaima hoe: Fandravana sy fandringanana be! Injany, avy ao Horonaima misy antoantso hoe: Fandringanana sy fandravana lozan-tany re! Des clameurs viennent de Horonayim "Dévastation! Immense désastre!"
Jer / Jr 48:4 Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard. Rava Moaba, ny madinika ao dia mamoaka fitarainana. Montsana Moaba; mandefa antsoantso ny ankizy madinika ao aminy. Moab est terrassée, ses petits font entendre un cri.
Jer / Jr 48:5 For in the going up of Luhith continual weeping shall go up; for in the going down of Horonaim the enemies have heard a cry of destruction. Fa miakatra mitomany lalandava eny amin' ny fiakarana Lohita izy; Ary amin' ny fidinana mankany Horonaima no andrenesana fitarainana mafy noho ny fandringanana. Eny, fa misy fitomaniana ao amin' ny fiakaran' i Loita, mitomany ny olona no miakatra eo; eny, eo amin' ny fidinan' i Horonaima, fitarainam-pahoriana no re. Oui, la montée de Luhit, on la monte en pleurant. Oui, à la descente de Horonayim, on entend une clameur de désastre
Jer / Jr 48:6 Flee, save your lives, and be like the heath in the wilderness. Mandosira, vonjeo ny ainareo. Ary aoka ho tahaka ny olona mahantra any an-efitra ianareo. Mandosira, vonjeo ny ainareo! Ho tahaka ny anjavidy an-tany foana anie izy. "Fuyez, sauvez votre vie, imitez l' onagre dans le désert!"
Jer / Jr 48:7 For because thou hast trusted in thy works and in thy treasures, thou shalt also be taken: and Chemosh shall go forth into captivity with his priests and his princes together. Fa noho ny nitokianao tamin' ny asanao sy ny rakitrao dia ho voasambotra koa ianao; Ary Kemosy ho lasan-ko babo, dia ny mpisorony sy ny mpanapaka rehetra. Fa noho hianao nitoky tamin' ny asan-tananao aman-drakitrao, dia ho lasan' ny hafa koa hianao; ary indray ho lasan-ko babo Kamosy mbamin' ny mpisorony amam-pilohany rehetra. Oui, puisque tu t' es fiée à tes oeuvres et à tes trésors, tu seras prise, toi aussi. Kemosh partira en captivité, avec ses prêtres et ses princes tous ensemble.
Jer / Jr 48:8 And the spoiler shall come upon every city, and no city shall escape: the valley also shall perish, and the plain shall be destroyed, as the Lord hath spoken. Ary ny mpandringana ho tonga ao amin' ny tanàna rehetra, ka tsy hisy tanàna tsy ho afaka; Ny lohasaha koa ho simba, ary ny tany lemaka ho rava, araka izay nolazain' i Jehovah. Ho tonga hamely ny tanàna rehetra ny mpandringana, ka tsy hisy ho afaka aminy izy ireo na iray aza; ny lohasaha, ho simbana; ary ny tanety, horobaina, araka ny voalazan' ny Tompo. Un dévastateur va venir contre toute ville, aucune ne réchappera la Vallée sera ravagée, le Plateau saccagé, comme Yahvé l' a dit.
Jer / Jr 48:9 Give wings unto Moab, that it may flee and get away: for the cities thereof shall be desolate, without any to dwell therein. Omeo elatra Moaba, fa hanidina izy ka ho lasa; Ary ho lao ny tanànanay, ka tsy hisy mponina. Omeo elatra Moaba, fa tokony hanidina izy; ho ravana ny tanànany, ka tsy hisy mponina intsony. Donnez des ailes à Moab, pour qu' elle puisse s' envoler! Ses villes se changeront en désolation, nul n' y habitant plus.
Jer / Jr 48:10 Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood. Ho voaozona anie Izay manao tsirambina foana ny asa asain' i Jehovah atao! Eny, ho voaozona anie izay mihazona ny sabany tsy handatsa-drà! Ho voaozona anie izay mitsilamodamoka amin' ny asan' ny Tompo! Ho voaozona anie izay mihazona ny sabany tsy handatsa-dra! Maudit celui qui fait avec négligence le travail de Yahvé! Maudit qui prive de sang son épée!
Jer / Jr 48:11 Moab hath been at ease from his youth, and he hath settled on his lees, and hath not been emptied from vessel to vessel, neither hath he gone into captivity: therefore his taste remained in him, and his scent is not changed. Moaba nandry fahizay hatry ny fony izy mbola kely ka niotrika tao amin' ny faikany, fa tsy naidina nafindrafindra siny, ary tsy mbola lasan-ko babo izy; koa izany no aharetan' ny tsirony ao aminy sy tsy iovan' ny fofony. Hatry ny fony mbola zaza Moaba dia nandry fahizay, niotrika teo amin' ny faikany, tsy nafindrafindra vilany, tsy lasana ho any amin' ny fahababoana, ka dia naharitra ny tsirony, ary tsy niova ny fofony. Tranquille était Moab depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, n' ayant jamais été transvasé, n'étant jamais parti en exil; aussi sa saveur lui était restée et son parfum ne s'était pas altéré.
Jer / Jr 48:12 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will send unto him wanderers, that shall cause him to wander, and shall empty his vessels, and break their bottles. Koa, indro, avy ny andro hanirahako mpanohoka ho any aminy, hoy Jehovah, Izay hanohoka azy ka hahafoana ny fitoeran-divainy sady hanorotoro ny sininy. Koa indro, tonga ny andro, - teny marin' ny Tompo, hanirahako mpamindra am-bilany, hamindra vilany azy, hofoanany ny vilaniny, ary hovakiny ny sininy. C' est pourquoi, voici venir des jours oracle de Yahvé où je lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront; ils videront ses cruches et briseront ses amphores.
Jer / Jr 48:13 And Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel their confidence. Ary Moaba ho menatra noho ny amin' i Kemosy toy ny nahamenaran' ny taranak' Isiraely noho ny amin' i Betela tokiny. Dia ho menatra Moaba noho ny amin' i Kamosy toy ny nahamenaran' ny taranak' Israely, noho ny amin' i Betela izay nitokiany. Alors Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d' Israël a eu honte de Béthel en qui elle se confia.
Jer / Jr 48:14 How say ye, We are mighty and strong men for the war? Ahoana no anaovanareo hoe: Lehilahy matanjaka sady mahery an' ady izahay? Ahoana no ahazoanareo milaza hoe: mpiady izahay, lehilahy mahery an' ady izahay? Comment pouvez-vous dire : "Nous sommes des héros, de vrais combattants?"
Jer / Jr 48:15 Moab is spoiled, and gone up out of her cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter, saith the King, whose name is the Lord of hosts. Rava Moaba, fa ny tanànany dia efa nanihina. Ary ny zatovony voafantina efa nidina ho any amin' ny famonoana. Hoy ny Mpanjaka, Jehovah, Tompon' ny maro, no anarany. Moaba efa rava; ny tanànany efa midona-tsetroka; ny zatovony voafantina, midina ho any am-pamonoana, - teny marin' ny mpanjaka, manana anarana hoe: Iavehn' ny tafika. Moab est ravagé; on a escaladé ses villes, l'élite de sa jeunesse descend à la boucherie, oracle du Roi qui a pour nom Yahvé Sabaot.
Jer / Jr 48:16 The calamity of Moab is near to come, and his affliction hasteth fast. Efa antomotra ny loza hanjo an' i Moaba, ary mimaona ny fahoriany. Antomotra ny fandravana an' i Moaba; mimaona fatratra ny loza hanjo azy. La ruine de Moab est proche, son malheur se précipite.
Jer / Jr 48:17 All ye that are about him, bemoan him; and all ye that know his name, say, How is the strong staff broken, and the beautiful rod! Mitomania azy, ianareo rehetra izay manodidina azy sy ianareo rehetra izay mahalala ny anarany! Eny, manaova hoe: Indrisy! tapaka ny tehina mafy sy ny tsorakazo tsara tarehy! Hianareo rehetra mifanakaiky aminy, samia mitsapa alahelo azy, ary hianareo rehetra mahalala ny anarany, samia milaza hoe: Ahoana no dia tapaka ny tehina mafy toy izany, ny tehim-panjakana kanto toy izany? Plaignez-le, vous tous ses voisins, vous tous qui connaissiez son nom. Dites : "Quoi! Il est brisé, ce bâton puissant, ce sceptre magnifique!"
Jer / Jr 48:18 Thou daughter that dost inhabit Dibon, come down from thy glory, and sit in thirst; for the spoiler of Moab shall come upon thee, and he shall destroy thy strong holds. Ry Dibona, zanakavavy mponina, midina miala amin' ny voninahitrao, ka mitoera ao amin' ny tany mangentana, fa ilay mandringana an' i Moaba dia miakatra mamely anao sady mandrava ny fiarovanao. Mietre amin' ny voninahitrao dia mipetraha amin' ny tany, ry mponina, zanakavavin' i Dibona; fa tafakatra hamely anao ny mpandringana an' i Moaba, ny mandanao efa voazerany. Descends de ta gloire, assieds-toi sur un sol assoiffé, habitante, fille de Dibôn, car le dévastateur de Moab est monté contre toi, il a détruit tes forteresses.
Jer / Jr 48:19 O inhabitant of Aroer, stand by the way, and espy; ask him that fleeth, and her that escapeth, and say, What is done? Ry mponina any Aroera, mijanòna eny an-dalambe, ka mitazàna, ary izay mandositra, na lehilahy na vehivavy, dia anontanio hoe: Nozoin' inona ianareo? Mijanòna eo an-dalambe, ka mitazàna, ry kala mponina ao Aroera; anontanio ny lehilahy mandositra, sy ny vehivavy mitsoaka, ka ataovy hoe: Inona no mihatra? Poste-toi sur la route et guette, habitante d' Aroèr, interroge fuyard et rescapé. Demande : "Qu' est-il arrivé"
Jer / Jr 48:20 Moab is confounded; for it is broken down: howl and cry; tell ye it in Arnon, that Moab is spoiled, Afa-baraka Moaba, eny, raiki-tahotra izy; Midradradradra sy mitaraina, ka ambaraonareo ao Arnona fa rava Moaba. Mangaihay Moaba, fa voazera; samia hianareo mitoloko sy mitaraina! Ambarao any Arnona, fa rava Moaba! "Moab est honteux de sa destruction; gémissez et criez! Publiez sur l' Arnon que Moab est dévasté!"
Jer / Jr 48:21 And judgment is come upon the plain country; upon Holon, and upon Jahazah, and upon Mephaath, Ary ny fitsarana dia miakatra ao amin' ny tany lemaka, dia ao Holona sy Jahaza sy Mefata Misy fitsarana tonga, mihatra amin' ny tany lemaka, amin' i Helona, amin' i Jasà, Le jugement est venu contre le Plateau, contre Holôn, Yahça, Méphaat,
Jer / Jr 48:22 And upon Dibon, and upon Nebo, and upon Bethdiblathaim, Sy Dibona sy Nebo sy Beti-diblataima amin' i Mefaata, amin' i Dibona, amin' i Nabao, amin' i Beta-Deblataima, Dibôn, Nebo, Bet-Diblatayim,
Jer / Jr 48:23 And upon Kiriathaim, and upon Bethgamul, and upon Bethmeon, Sy Kiriataima sy Beti-gamola sy Beti-meona amin' i Kariataima, amin' i Beta-Gamola, amin' i Beta-Maona, Qiryatayim, Bet-Gamul, Bet-Meôn,
Jer / Jr 48:24 And upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near. Sy Keriota ary Bozra, eny, ny tanànan' i Moaba rehetra, na ny lavitra na ny akaiky. amin' i Kariota, amin' i Bosra, sy amin' ny tanana rehetra amin' ny tanin' i Moaba, na ny lavitra na ny akaiky. Qeriyyot, Boçra et contre toutes les villes du pays de Moab, les lointaines comme les proches.
Jer / Jr 48:25 The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, saith the Lord. Voakapa ny tandrok' i Moaba, ary tapaka koa ny sandriny, hoy Jehovah. Voakapa ny tandrok' i Moaba, ary tapaka ny sandriny, - teny marin' ny Tompo. "La force de Moab est abattue, son bras est brisé, oracle de Yahvé."
Jer / Jr 48:26 Make ye him drunken: for he magnified himself against the Lord: Moab also shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision. Ataovy leony izy, fa niavonavona tamin' i Jehovah; Moaba hihosinkosina amin' ny loany sady mba ho tonga fihomehezana kosa. Ataovy doroka izy, fa nitsangan-kanohitra an' ny Tompo. Aoka Moaba hihosinkosina amin' ny loany, ary aoka izy koa ho tonga fihomehezana! Enivrez-le, car il s' est dressé contre Yahvé : que Moab se roule dans sa vomissure et devienne, lui aussi, une risée.
Jer / Jr 48:27 For was not Israel a derision unto thee? was he found among thieves? for since thou spakest of him, thou skippedst for joy. Fa tsy efa nataonao ho fihomehezana va ny Isiraely? Moa hita fa naman' ny mpangalatra va izy, no dia mihifikifika ianao isaky ny milaza azy? Fa moa Israely tsy fihomehezana taminao va? Moa nisy nahatratra azy ho naman' ny mpangalatra va? no dia nihifikifi-doha hianao,isaky ny miteny ny aminy? Israël n'était-il pas pour toi une risée? A-t-il été surpris parmi les voleurs, que tu hoches la tête chaque fois que tu parles de lui?
Jer / Jr 48:28 O ye that dwell in Moab, leave the cities, and dwell in the rock, and be like the dove that maketh her nest in the sides of the hole' s mouth. Ry mponina any Moaba! ilaozy ny tanàna, ka mitoera ao amin' ny harambato, ary aoka ho tahaka ny voromailala izay manao ny akaniny erý am-pitan' ny hantsana ianao. Ilaozy ny tanàna, mitoera any amin' ny vatolampy, ry mponina any Moaba, ka aoka ho tahaka ny domohina izay manao ny akaniny eny ambonin' ny hantsana mangotanatana. "Abandonnez les villes, installez-vous dans les rochers, habitants de Moab! Imitez le pigeon qui fait son nid aux parois d' une gorge béante!"
Jer / Jr 48:29 We have heard the pride of Moab, (he is exceeding proud) his loftiness, and his arrogancy, and his pride, and the haughtiness of his heart. Efa renay ny fiavonavonan' i Moaba fatra-piavonavona loatra izy dia ny fireharehany sy ny fiavonavonany sy ny fiaingitrainginy ary ny avonavon' ny fony. Efa renay ny avonavon' i Moaba, ilay fatra-piavonavona, ny fisolanandrany, ny avonavony, ny reharehany, ary ny hambom-pony. Nous avons appris l' orgueil de Moab, son arrogance excessive quelle superbe! quel orgueil! quelle arrogance! quel coeur altier!
Jer / Jr 48:30 I know his wrath, saith the Lord; but it shall not be so; his lies shall not so effect it. Izaho mahalala ny fihoa-bavany sy ny fibedibediny foana, hoy Jehovah; Tsinontsinona ny ataony. Izaho koa dia mahalala, - teny marin' ny Tompo, ny fioha-bavany sy ny bedibedy foanany, ary ny asany tsinontsinona. Je connais bien sa présomption oracle de Yahvé son bavardage sans consistance, ses actes sans consistance!
Jer / Jr 48:31 Therefore will I howl for Moab, and I will cry out for all Moab; mine heart shall mourn for the men of Kirheres. Koa hidradradradra noho ny amin' i Moaba aho; Eny, hitomany noho ny amin' i Moaba rehetra aho, ary hitsetra noho ny amin' ny mponina ao Kira-haresa ny olona. Koa migogogogo aho, noho ny amin' i Moaba; midradradradra aho, noho ny amin' i Moaba rehetra, mitsetra ny olona, noho ny amin' ny mponina ao Kir-Heresa. Aussi je me lamente sur Moab, sur Moab tout entier, j'élève mon cri; on gémit sur les gens de Qir-Hérès.
Jer / Jr 48:32 O vine of Sibmah, I will weep for thee with the weeping of Jazer: thy plants are gone over the sea, they reach even to the sea of Jazer: the spoiler is fallen upon thy summer fruits and upon thy vintage. Mihoatra noho ny fitomanian' i Jazera no hitomaniako anao, ry voalobok' i Sibma, tafita ny ranomasina ny rantsanao ary tonga hatrany amin' ny ranomasin' i Jazera; Ny mpandripaka dia tonga handripaka ny voankazonao masaka fahavaratra sy ny voalobokao. Mihoatra noho ny fitomaniana an' i Jazera no itomaniako anao ry tanimboalobok' i Sabama. Tafita ny ranomasina ny rantsanao tafapaka amin' ny ranomasin' Jazera izy, Kanjo ny fitoazana anao amam-piotazana ny voalobokao, nianjeran' ny mpandringana. Plus que sur Yazèr, je pleure sur toi, vignoble de Sibma. Tes sarments s'étendaient au-delà de la mer, ils atteignaient jusqu'à Yazèr. Sur ta vendange et ta récolte est tombé le dévastateur.
Jer / Jr 48:33 And joy and gladness is taken from the plentiful field, and from the land of Moab, and I have caused wine to fail from the winepresses: none shall tread with shouting; their shouting shall be no shouting. Ary ny hafaliana sy ny faharavoravoana nesorina tamin' ny saha nahavokatra sy tamin' ny tany Moaba, ary nataoko tankina ny divay tamin' ny vata fanantazana ranom-boaloboka, tsy hisy hihoby amin' ny fanitsakitsahana; Ny fihobiana dia tsy fihobiana akory. Foana ny fifaliana amam-piravoravoana, eo amin' ny saha voavoly hazo mamoa sy ny tanin' i Moaba; nataoko tankina ny divay eo amin' ny barika fandoman-boaloboka; tsy hosihosena intsony amim-pihobiana maresaka izy; ny hoby efa tsy hoby intsony. L' allégresse et la gaîté ont disparu des vergers et de la terre de Moab. J' ai tari le vin des cuves, le fouleur ne foule plus, le cri de joie ne résonne plus.
Jer / Jr 48:34 From the cry of Heshbon even unto Elealeh, and even unto Jahaz, have they uttered their voice, from Zoar even unto Horonaim, as an heifer of three years old: for the waters also of Nimrim shall be desolate. Ny fitarainan' i Hesbona dia re hatrany Elale sy Jahaza. Hatrany Zoara ka hatrany Horonaima sy Eglata-selisia; Fa na dia ny ranon' i Nimrima aza dia ho ritra koa. Noho ny antsoantson' i Hesebona re hatrany Eleale; hatrany Jasà, dia mandefa ny antsoantsony izy ireo; hatrany Segora ka hatrany Horonaima, hatrany Eglata-Selisia, fa mbamin' ny ranon' i Nemrina aza no ho tankina. Les cris de Heshbôn et de Eléalé vont jusqu'à Yahaç. On élève la voix de Coar jusqu'à Horonayim et à Eglat-Shelishiyya, car même les eaux de Nimrim deviennent un lieu désolé.
Jer / Jr 48:35 Moreover I will cause to cease in Moab, saith the Lord, him that offereth in the high places, and him that burneth incense to his gods. Ary hatsahatro ao Moaba koa Izay miakatra hanatitra amin' ny fitoerana avo sy izay mandoro ditin-kazo manitra ho an' ny andriamaniny, hoy Jehovah. Tiako hofaranana ny amin' i Moaba, - teny marin' ny Tompo, izay miakatra ho eo amin' ny fitoerana avony, sy manolotra emboka manitra amin' ny andriamaniny. Et je ferai disparaître en Moab oracle de Yahvé celui qui fait une offrande sur le haut lieu et celui qui encense ses dieux.
Jer / Jr 48:36 Therefore mine heart shall sound for Moab like pipes, and mine heart shall sound like pipes for the men of Kirheres: because the riches that he hath gotten are perished. Ary noho izany ny foko dia mitomany manao feon-tsodina noho ny amin' i Moaba, ary ny foko mitomany manao feon-tsodina noho ny amin' ny mponina ao Kira-haresa. Eny, noho izany dia levona ny harena be izay nohariny. Koa mitaraina hoatra ny sodina ny foko, noho ny amin' i Moaba; eny, ny foko, noho ny amin' ny mponina ao Kri-Heresa, mitaraina hoatra ny sodina. Koa very avokoa izay tombony efa azony. Aussi mon coeur hulule sur Moab à la manière des flûtes; mon coeur hulule sur les gens de Qir-Hérès à la manière des flûtes; parce qu' il est perdu, le trésor amassé!
Jer / Jr 48:37 For every head shall be bald, and every beard clipped: upon all the hands shall be cuttings, and upon the loins sackcloth. Fa mibory ny loha rehetra. Ary voaharatra ny somotra rehetra, misy tetika amin' ny tanana rehetra sy lamba fisaonana amin' ny valahana. Fa nibory ny loha rehetra, voaharatra ny somotra rehetra, misy tetika amin' ny tanàna rehetra, ary misy lasaka koa ny valahana. Oui, toute tête est rasée, toute barbe coupée, à toutes les mains il y a des incisions, sur tous les reins un sac!
Jer / Jr 48:38 There shall be lamentation generally upon all the housetops of Moab, and in the streets thereof: for I have broken Moab like a vessel wherein is no pleasure, saith the Lord. Eny, amin' ny tampon-trano rehetra any Moaba sy eny an-kalalahana dia misy fisaonana avokoa; Satria torotoroiko toy ny fanaka tsy mahafinaritra intsony Moaba, hoy Jehovah. Eny ambony tafon-trano rehetra sy eny amin' ny kianja ao Moaba, tsy misy afa-tsy figogogogoana fotsiny; fa nomontsaniko Moaba hoatra ny fanaka tsy ahoan' ny olona intsony, - teny marin' ny Tompo. Sur toutes les terrasses de Moab et sur toutes ses places, ce n' est qu' une lamentation, parce que j' ai brisé Moab comme un vase de rebut, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 48:39 They shall howl, saying, How is it broken down! how hath Moab turned the back with shame! so shall Moab be a derision and a dismaying to all them about him. Indrisy! raiki-tahotra izy! Midradradradrà! Indrisy! efa miamboho Moaba, mangaihay Izy, ka dia tonga fihomehezana sy fampitahorana ho an' izay rehetra manodidina azy. He ity fahatorotorony! Mba misentoa hianareo. He ity fiambohon' i Moaba amin-kenatra! Tonga fihomehezana Moaba, tonga fampitahorana ho an' izay rehetra mifanakaiky aminy izy. Comme il a été détruit! Gémissez! Comme Moab, honteusement, a tourné le dos! Moab est devenu un objet de risée et d'épouvante pour tous ses voisins.
Jer / Jr 48:40 For thus saith the Lord; Behold, he shall fly as an eagle, and shall spread his wings over Moab. Fa izao no lazain' i Jehovah: Indro, hanidina toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany hipaoka an' i Moaba. Fa izao no lazain' ny Tompo: Indro izy miezaka hanidina toy ny voro-mahery, mamelatr' elatra eo ambonin' i Moaba. Car ainsi parle Yahvé Voici comme un aigle qui plane et va déployer ses ailes sur Moab.
Jer / Jr 48:41 Kerioth is taken, and the strong holds are surprised, and the mighty men' s hearts in Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs. Afaka ny tanàna, ka azo ny batery fiarovana, ary amin' izany andro izany ny fon' ny lehilahy maherin' i Moaba dia ho tahaka ny fon' ny vehivavy mihetsi-jaza. Azo Kariota; afaka ny trano mimanda; ary ny fon' ny mpiady maherin' i Moaba amin' izany andro izany, dia toy ny fon' ny vehivavy mihetsi-jaza. Les villes sont prises, les forteresses enlevées. Et le coeur des guerriers de Moab, en ce jour-là, sera pareil au coeur d' une femme en travail.
Jer / Jr 48:42 And Moab shall be destroyed from being a people, because he hath magnified himself against the Lord. Ary horavana tsy ho firenena intsony Moaba. Satria niavonavona tamin' i Jehovah izy. Voaongana Moaba amin' ny maha-firenena azy, satria nitsangan-kanohitra an' ny Tompo. Moab, exterminé, cesse d'être un peuple, pour s'être dressé contre Yahvé.
Jer / Jr 48:43 Fear, and the pit, and the snare, shall be upon thee, O inhabitant of Moab, saith the Lord. Tahotra sy lavaka ary fandrika no mahazo anao, ry mponina any Moaba, hoy Jehovah. Tahotra, lavaka amam-pandrika, no mitatao anao, ry mponina any Moaba, - teny marin' ny Tompo. Frayeur, fosse, filet, pour toi, habitant de Moab! Oracle de Yahvé.
Jer / Jr 48:44 He that fleeth from the fear shall fall into the pit; and he that getteth up out of the pit shall be taken in the snare: for I will bring upon it, even upon Moab, the year of their visitation, saith the Lord. Izay mandositra ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka; Ary izay miakatra avy any an-davaka dia ho voan' ny fandrika; Fa hataoko tonga amin' i Moaba ny taona hamaliana azy, hoy Jehovah. Izay mandositra ny zava-mahatahotra azy, ho latsaka ao an-davaka; ary izay miakatra avy ao an-davaka, ho voan' ny fandrika; fa hataoko tonga aminy, dia amin' i Moaba, ny taona famangiana azy, - teny marin' ny Tompo. Qui fuira loin de la frayeur tombera dans la fosse, et qui remontera de la fosse sera pris dans le filet. Oui, je vais amener tout cela sur Moab, l' année de leur châtiment, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 48:45 They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force: but a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones. Ao amin' ny alokalok' i Hesbona no ijanonan' ny mpandositra, satria lany hery ireny; Kanjo misy afo mivoaka avy any Hesbona, ary lelafo avy any Sihona, ka mandevona ny sisin' i Moaba sy ny tampon-dohan' ny mpitabataba. Mijanona eo amin' ny alokalok' i Hesebona ny mpandositra lany hery; kanjo misy afo mivoaka avy ao Hesebona, ary misy lelafo avy ao afovoan' i Sehona; ka nandevona ny valahan' i Moaba, sy ny karan-dohan' ny zanaky ny fitabatabana. A l' abri de Heshbôn ont fait halte les fuyards à bout de force. Mais un feu est sorti de Heshbôn, une flamme du palais de Sihôn, qui a dévoré les tempes de Moab et le crâne d' une engeance de tumulte.
Jer / Jr 48:46 Woe be unto thee, O Moab! the people of Chemosh perisheth: for thy sons are taken captives, and thy daughters captives. Idiran-doza ianao, ry Moaba! Ringana ny olon' i Kemosy! Fa ho babo ny zanakao-lahy, ary ho sambotra ny zanakao-vavy. Loza ho anao, ry Moaba! Very ny vahoaka ao Kamosy; fa ny zanakao lahy entina atao sesi-tany, ny zanakao vavy lasan-ko babo. Malheur à toi, Moab! Il est perdu, le peuple de Kemosh! Car tes fils sont emmenés en exil et tes filles en captivité.
Jer / Jr 48:47 Yet will I bring again the captivity of Moab in the latter days, saith the Lord. Thus far is the judgment of Moab. Nefa mbola hampodiko avy amin' ny fahababoana ihany Moaba any amparany, hoy Jehovah. Hatreto ny amin' ny fitsarana an' i Moaba. Mbola hampodiko anefa ny voababo amin' i Moaba, any amin' ny farandro any, - teny marin' ny Tompo. Hatreto ny fitsarana an' i Moaba. Mais je ramènerai les captifs de Moab, à la fin des jours, oracle de Yahvé. Jusqu' ici le jugement de Moab.

<-
->