<-
->

Jer / Jr 6:1 O ye children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of Jerusalem, and blow the trumpet in Tekoa, and set up a sign of fire in Bethhaccerem: for evil appeareth out of the north, and great destruction. Hianareo, zanak' i Benjamina, mandosira faingana hiala an' i Jerosalema, ary tsofy ao Tekoa ny anjomara, ka manaova tsangan' afo ao Beti-hakerema; Fa misy loza sy fandringanana be miposaka avy any avaratra. Mandosìra, ry taranak' i Benjamina, hiala ao afovoan' i Jerosalema. Mitsòfa anjomara any Tekoà, ary manangàna famantarana any Betakarema! Fa misy loza tamy avy any avaratra ary fandringanana lehibe. Fuyez, gens de Benjamin, du milieu de Jérusalem! A Teqoa sonnez du cor! Sur Bet-ha-Kérem dressez un signal! Car du Nord survient un malheur, un grand désastre.
Jer / Jr 6:2 I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Ziona zanakavavy dia ampitoviko amin' ny fiandrasan-ondry misy ahitra milenodenoka. Ilay tsara tarehy, sy fatra-piangola, ilay zanakavavin' i Siona, horavako! La belle, la délicate, je la détruis, la fille de Sion!
Jer / Jr 6:3 The shepherds with their flocks shall come unto her; they shall pitch their tents against her round about; they shall feed every one in his place. Ao aminy no alehan' ny mpiandry sy ny ondry; Haoriny manodidina azy ny lainy, ka samy handany ny ao akaikiny avy izy. Tonga mitondra ny andian' ondriny ho ao aminy, ireo mpiandry ondry, ka hanorina ny lainy manodidina azy; dia samy homam-bilona amin' ny faritaniny avy. Vers elle arrivent des pasteurs avec leurs troupeaux! Tout autour d' elle ils ont dressé des tentes, chacun broute sa part.
Jer / Jr 6:4 Prepare ye war against her; arise, and let us go up at noon. Woe unto us! for the day goeth away, for the shadows of the evening are stretched out. Mitaova ianareo hanao ady masina hamelezana azy; Mitsangàna, ka andeha isika hiakatra antoandro. Lozantsika! fa lasan-davitra ny andro, ka efa mandroso ny aloky ny hariva. Atombohy ny ady hamelezana azy; mitsangàna, andeha isika hananika azy amin' izao antoandro be izao! Loza ho antsika fa efa mirerarefa ny andro, efa mandroso ny aloky ny hariva. Préparez contre elle le saint combat! Debout! Montons à l' assaut en plein midi! Malheur à nous! déjà le jour décline, les ombres du soir s' allongent.
Jer / Jr 6:5 Arise, and let us go by night, and let us destroy her palaces. Mitsangàna, ka andeha isika hanao latsak' alina, ary aoka horavantsika ny trano-beny. Mitsangàna andeha hanaovantsika latsak' alina, efa mandroso ny aloky ny hariva, dia horavantsika ny lapany! Debout! Montons de nuit à l' assaut, que nous détruisions ses palais!
Jer / Jr 6:6 For thus hath the Lord of hosts said, Hew ye down trees, and cast a mount against Jerusalem: this is the city to be visited; she is wholly oppression in the midst of her. Fa izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro; Kapao ny hazo, ary manandrata tovon-tany hamelezana an' i Jerosalema; Io ilay tanàna hovaliana, feno fampahoriana ny ao anatiny. Fa izao no lazain' ny Tompo' ny tafika: Kapao ny hazony; manaova tovon-tany hamelezana an' i Jerosalema; io no tanàna hovaliana, fa tsy misy afa-tsy faharatisana ao anatiny. Car ainsi parle Yahvé Sabaot Abattez des arbres, devant Jérusalem, construisez une levée c' est la ville qui va recevoir ma visite, elle en qui il n' y a qu' oppression.
Jer / Jr 6:7 As a fountain casteth out her waters, so she casteth out her wickedness: violence and spoil is heard in her; before me continually is grief and wounds. Toy ny loharano mampiboiboika ny ranony no ampiboiboihany ny faharatsiany; An-keriny sy fandravana no re ao aminy; Eo anatrehako mandrakariva ny faharariana sy ny faharatrana. Toy ny fantsakana mampiboiboika ny ranony izy, mampiboiboika ny faharatsiany. An-keriny amam-pandravana no hany re ao; fery aman-dratra, no eo anatrehako eo mandrakariva. Comme un puits qui fait sourdre son eau, ainsi fait-elle sourdre sa méchanceté. Violence et dévastation, voilà ce qu' on y entend; devant moi, constamment, maladies et blessures.
Jer / Jr 6:8 Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul depart from thee; lest I make thee desolate, a land not inhabited. Minoa anatra ianao, ry Jerosalema, fandrao miombotra miala aminao ny fanahiko, ary fandrao hataoko tany lao ianao, dia tany tsy honenana. Mitsahara hianao, ry Jerosalema, fandrao ialan' ny fanahiko hianao, ka ataoko zary efitra, tany tsy onenana. Corrige-toi, Jérusalem, sinon mon âme se détournera de toi, sinon je te réduirai en solitude, en pays inhabité.
Jer / Jr 6:9 Thus saith the Lord of hosts, They shall throughly glean the remnant of Israel as a vine: turn back thine hand as a grapegatherer into the baskets. Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Hotsimponina fatratra toy ny fitsimpona voaloboka izay sisa amin' ny Isiraely; Avereno ho amin' ny sakeliny ny tananao toy ny mpioty voaloboka. Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Hotsimponina hoatra ny fitsimpona voaloboka, izay sisa amin' Israely. Averimbereno eo ny tànanao, toy ny ataon' ny mpioty amin' ny rantsam-boaloboka. Ainsi parle Yahvé Sabaot On va grappiller, grappiller comme sur une vigne, ce qui reste d' Israël; repasse la main, comme le vendangeur sur les pampres!
Jer / Jr 6:10 To whom shall I speak, and give warning, that they may hear? behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken: behold, the word of the Lord is unto them a reproach; they have no delight in it. Iza no hilazako sy hanariko mba handrenesany? Indro, ny sofiny dia tsy voafora, ka tsy mahahaino izy; He! tsatsoiny ny tenin' i Jehovah ka tsy ankamaminy. Iza no hitenenako, ary zovy no hiangaviako hihainoany ahy? Indro fa tsy voafora ny sofin' izy ireo, ka tsy mahahaino izy. Indro fa tonga fahafaham-baraka ho azy ireo ny tenin' ny Tompo, ka tsy ankasitrahany kely akory. A qui dois-je parler, devant qui témoigner pour qu' ils écoutent? Voici : leur oreille est incirconcise, ils ne peuvent pas être attentifs. Voici : la parole de Yahvé leur est un objet de raillerie, ils n' y ont plus goût.
Jer / Jr 6:11 Therefore I am full of the fury of the Lord; I am weary with holding in: I will pour it out upon the children abroad, and upon the assembly of young men together: for even the husband with the wife shall be taken, the aged with him that is full of days. Fa ny fahatezeran' i Jehovah mahafeno ahy ka tsy zakako tsindriana intsony! Aidino amin' ny ankizy madinika eny an-dalambe sy amin' ny fiokoan' ny zatovo izany; Fa na lehilahy na vehivavy dia hosamborina avokoa, ary ny anti-panahy mbamin' ny ela niainana koa; Izaho anefa, efa feno ny hatezeran' ny Tompo, ka sasatra ny mitana izany. Aidino amin' ny ankizy eny an-dalambe izany, sy eo amin' ny fivorian' ny zatovo! Fa samy hosamborina avokoa na lahy na vavy, na ny antitra sy ny efa ela niainana. Je suis rempli de la colère de Yahvé, je suis las de la contenir! Déverse-la donc sur l' enfant dans la rue, et aussi sur les réunions des jeunes gens. Ils seront pris, le mari comme la femme et le vieillard, l' homme plein de jours.
Jer / Jr 6:12 And their houses shall be turned unto others, with their fields and wives together: for I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, saith the Lord. Ary ho lasan' ny sasany ny tranony mbamin' ny sahany sy ny vehivavy koa; Fa hahinjitro amin' ny mponina amin' ny tany ny tanako, hoy Jehovah, Ny tranony ho lasan' ny hafa; ny sahany mbamin' ny vadiny torak' izany koa. Fa haninji-tànana amin' ny mponina amin' ny tany aho, - teny marin' ny Tompo. Leurs maisons passeront à d' autres, leurs champs et leurs femmes ensemble. Oui, j'étendrai la main sur les habitants de ce pays oracle de Yahvé!
Jer / Jr 6:13 For from the least of them even unto the greatest of them every one is given to covetousness; and from the prophet even unto the priest every one dealeth falsely. Satria izy rehetra, na ny kely na ny lehibe, dia samy fatra-pila harena avokoa; Na ny mpaminany na ny mpisorona dia samy mamitaka avokoa. Satria hatramin' ny kely ka hatramin' ny lehibe samy manao filàna tsy marina avokoa; hatramin' ny mpaminany ka hatramin' ny mpisorona samy mamitaka avokoa. Car du plus petit au plus grand, tous sont avides de rapine; prophète comme prêtre, tous ils pratiquent le mensonge.
Jer / Jr 6:14 They have healed also the hurt of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when there is no peace. Fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatran' ny oloko zanakavavy tamin' ny nanaovany hoe: Fiadanana, fiadanana; Kanjo tsy misy fiadanana tsinona! Ataotaony foana ny fitsaboana ny ferin' ny zanakavavin' ny vahoakako, lazainy hoe: Fiadanana! Fiadanana! nefa tsy misy fiadanana tsinona. Ils pansent à la légère la blessure de mon peuple en disant : "Paix! Paix!" alors qu' il n' y a point de paix.
Jer / Jr 6:15 Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed, neither could they blush: therefore they shall fall among them that fall: at the time that I visit them they shall be cast down, saith the Lord. Nomenarina izy noho ny nanaovany fahavetavetana, nefa tsy mba menatra akory izy ary tsy mba valahara; Koa ho lavo ao amin' izay lavo izy, amin' ny andro hamaliako azy dia ho tafintohina izy, hoy Jehovah. Homenarina izy, fa nanao fahavetavetana; nefa tsy mba mahalala menatra intsony izy, ary tsy mba valahara! Koa dia hiara-davo amin' izay lavo izy ireo; ary hiretaka amin' ny andro hamangiako azy izy, hoy Iaveh. Les voilà dans la honte pour leurs actes abominables, mais déjà ils ne sentent plus la honte, ils ne savent même plus rougir. Aussi tomberont-ils parmi ceux qui tombent, ils trébucheront quand je les visiterai, dit Yahvé.
Jer / Jr 6:16 Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein. Izao no lazain' i Jehovah: Mijanona eo an-dalana ianareo, ka izahao, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela. Dia izay lalana mankany amin' ny tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an' ny fanahinareo ianareo; Nefa hoy izy: Tsy hizotra izahay. Izao no lazain' ny Tompo: Mitoera eny amin' ny làlana hianareo, ka mijere; anontanio izay làlana faleha taloha, izay làlan' ny famonjena ka iny aleha, dia hahita fitsaharana ho an' ny fanahinareo hianareo. Kanjo izao no navalin' izy ireo: Tsy handeha amin' izany izahay. Ainsi parle Yahvé Arrêtez-vous sur les routes et voyez, renseignez-vous sur les chemins de jadis quelle était la voie du bien? Suivez-la et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils ont dit : "Nous ne la suivrons pas!"
Jer / Jr 6:17 Also I set watchmen over you, saying, Hearken to the sound of the trumpet. But they said, We will not hearken. Ary nasiako mpitily ianareo hanao hoe: Henoy ny feon' ny anjomara! Nefa hoy ianareo: Tsy hihaino izahay. Nametraka mpitily teo anilanareo aho: Ka tandremo ny feon' ny anjomara! Kanjo namaly izy nanao hoe: Tsy hotandremanay izany! Je vous ai installé des guetteurs "Attention au signal du cor!" Mais ils ont dit : "Nous n' y prêterons pas attention!"
Jer / Jr 6:18 Therefore hear, ye nations, and know, O congregation, what is among them. Koa henoinareo, ry jentilisa, ary aoka ho fantatrareo, ry fiangonana, ny hanjo azy. Koa mihainoa hianareo, ry firenena; aoka ho fantatrareo ny hanjo azy, ry fivorian' ny firenena; Alors, nations, écoutez, assemblée, connais ce qui va leur arriver!
Jer / Jr 6:19 Hear, O earth: behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. Henoy, ry tany! Indro, Izaho hahatonga loza amin' ity firenena ity, dia ny vokatry ny heviny ihany; Fa tsy nihaino ny teniko izy, ary nolaviny ny lalàko. mihainoa, ry tany: Indro fa misy loza entiko hamely ity vahoaka ity, dia ny vokatry ny hevi-dratsiny; satria tsy nihaino ny teniko izy ireo; sady nandà ny lalàko. Terre, écoute! Voici que j' amène un malheur sur ce peuple-là c' est le fruit de leurs pensées, car ils n' ont pas fait attention à mes paroles et ils ont méprisé ma loi.
Jer / Jr 6:20 To what purpose cometh there to me incense from Sheba, and the sweet cane from a far country? your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me. Nahoana no itondrana ditin-kazo mani-pofona avy any Sheba Aho sy veromanitra avy any amin' ny tany lavitra? Tsy sitrako ny fanatitra doranareo, ary tsy mamiko ny zavatra vonoinareo hatao fanatitra. Mampaninona ahy izay emboka manitra avy any Sabà, sy izay veromanitra sarobidy avy any an-tany lavitra? Tsy sitrako ny sorona doranareo; tsy mamiko ny soronareo. Que m' importe l' encens importé de Sheba, le roseau odorant qui vient d' un lointain pays? Vos holocaustes ne me plaisent pas, vos sacrifices ne m' agréent pas.
Jer / Jr 6:21 Therefore thus saith the Lord, Behold, I will lay stumblingblocks before this people, and the fathers and the sons together shall fall upon them; the neighbour and his friend shall perish. Koa izao no lazain' i Jehovah: Indro hasiako fahatafintohinana eo amin' ity firenena ity, ka dia samy ho tafintohina amin' izany ny ray mbamin' ny zanany; Ho faty ny olona mbamin' ny namany. Koa izao no lazain' ny Tompo: Indro aho hanisy vato fanafintohinana amin' ity vahoaka ity, ka samy ho tafintohina eo ny ray sy ny zanany; hiara-maty eo ny mponina sy ny manakaiky azy. C' est pourquoi, ainsi parle Yahvé Voici, je vais dresser devant ce peuple des obstacles où ils trébucheront. Père et fils, tous ensemble, voisin et ami, ils périront.
Jer / Jr 6:22 Thus saith the Lord, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be raised from the sides of the earth. Izao no lazain' i Jehovah: Indro, misy firenena avy any amin' ny tany avaratra, dia firenena lehibe mitsangana avy any amin' ny faran' ny tany; Izao no lazain' ny Tompo: Indro misy firenena tamy avy any amin' ny tany avaratra; misy firenena lehibe miainga avy any am-paran' ny tany. Ainsi parle Yahvé Voici qu' un peuple arrive du Nord, une grande nation se lève des confins de la terre;
Jer / Jr 6:23 They shall lay hold on bow and spear; they are cruel, and have no mercy; their voice roareth like the sea; and they ride upon horses, set in array as men for war against thee, O daughter of Zion. Tsipika sy lefona no entiny, lozabe sady tsy mamindra fo izy; Ny feony dia mirohondrohona toy ny ranomasina, sady mitaingin-tsoavaly izy ary voaomana tahaka ny lehilahy ho amin' ny ady, hamelezana anao, ry Ziona zanakavavy. Ka izy ireo dia mahay mandefa zana-tsipìka aman-defona; olona masiaka tsy manana indrafo; mirohondrohona hoatra ny ranomasina ny feony; mitaingin-tsoavaly izy, vonon-kiady, toa olona iray monja, hamely anao, ry zanakavavin' i Siona. ils tiennent fermement l' arc et le javelot, ils sont barbares et impitoyables; leur bruit est comme le mugissement de la mer; ils montent des chevaux, ils sont prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion.
Jer / Jr 6:24 We have heard the fame thereof: our hands wax feeble: anguish hath taken hold of us, and pain, as of a woman in travail. Efa renay ny lazany, ka miraviravy tanana izahay; Fahoriana no mahazo anay, eny, fanaintainana tahaka ny vehivavy raha miteraka. Vao nandre azy tamy izahay, dia niraviravy tànana, velon-tebiteby, azom-panaintainana, hoatra ny vehivavy miteraka. Nous avons appris la nouvelle, nos mains ont défailli, l' angoisse nous a pris, une douleur comme pour celle qui enfante.
Jer / Jr 6:25 Go not forth into the field, nor walk by the way; for the sword of the enemy and fear is on every side. Aza mivoaka ho any an-tsaha, ary aza mandeha amin' ny lalambe; Fa manan-tsabatra ny fahavalo, misy fampangorohoroana manodidina. Aza mivoaka ho any an-tsaha, na mandeha eny an-dalambe, fa mitan-tsabatra ny fahavalo, misy fangorohoroana manodidina. Ne sortez pas dans la campagne, ne vous risquez pas sur les routes, car l' ennemi porte l'épée terreur de tous côtés!
Jer / Jr 6:26 O daughter of my people, gird thee with sackcloth, and wallow thyself in ashes: make thee mourning, as for an only son, most bitter lamentation: for the spoiler shall suddenly come upon us. Ry oloko zanakavavy, misikìna lamba fisaonana ianao, ary mihosena lavenona, ka manaova fisaonana toy ny fisaonana zanakalahy tokana, dia fitomaniana fatratra; Fa ho avy tampoka amintsika ny mpandringana. Ry zanakavavin' ny vahoakako, misikìna lamba malailay; mihosena amin' ny lavenona; manaova fisaonana, toy ny fisaonana zanaka lahy tokana; midradradradrà mafy fa tonga tampoka amintsika ny mpandringana. Fille de mon peuple, revêts le sac, roule-toi dans la cendre, fais un deuil comme pour un fils unique, une lamentation amère, car soudain il arrive sur nous, le dévastateur.
Jer / Jr 6:27 I have set thee for a tower and a fortress among my people, that thou mayest know and try their way. Ho mpizaha toetra ao amin' ny oloko no nanendreko anao, dia ho fiarovana mafy, mba ho fantatrao sy hizahanao toetra ny alehany. Nanangana anao eo amin' ny vahoakako aho, ho mpizaha toetra sy ho trano mimanda, mba hahalalanao sy hizahanao toetra ny làlany. Je t' ai établi comme celui qui éprouve mon peuple, pour que tu connaisses et éprouves leur conduite.
Jer / Jr 6:28 They are all grievous revolters, walking with slanders: they are brass and iron; they are all corrupters. Tena maditra avokoa izy rehetra ka mandehandeha manaratsy, varahina sy vy izy; Samy mpanao ratsy avokoa izy rehetra. Mpiodina raha samy mpiodina izy rehetra; mamafy fanendrikendrehana; varahana sy vy izy ireo; ary samy efa simba avokoa. Tous, ils sont totalement rebelles, semeurs de calomnies, durs comme bronze et fer, ce sont tous des destructeurs.
Jer / Jr 6:29 The bellows are burned, the lead is consumed of the fire; the founder melteth in vain: for the wicked are not plucked away. May ny tafoforana, levon' ny afo ny firaka, foana ny nandrendrehan' ny mpandrendrika, fa tsy voaisotra ny ratsy. Levon' ny afo ny tafoforana; lany ny firaka; diovina ka diovina koa, nefa tsy mihataka hiala eo ny ratsy fanahy. Le soufflet est haletant, pour que le plomb soit dévoré par le feu. Vainement le fondeur s' emploie à fondre, les scories ne se détachent point.
Jer / Jr 6:30 Reprobate silver shall men call them, because the Lord hath rejected them. Ataon' ny olona hoe, volafotsy tsy lany izy, satria tsy lanin' i Jehovah. Volafotsy fanary, hoy ny olona: satria fa nataon' ny Tompo ao amin' ny fanarian-javatra izy ireo. "Argent de rebut", voilà comme on les nomme! Oui, Yahvé les a mis au rebut!

<-
->