<-
->

Mik / Mi 2:1 Woe to them that devise iniquity, and work evil upon their beds! when the morning is light, they practise it, because it is in the power of their hand. Lozan' izay mamoron-keloka sy misaintsain-dratsy ao am-pandriany! Ary nony maraina ny andro, dia manatanteraka izany izy, Satria manan-kery ny tànany. Loza ho an' izay mieritreritra ny hanao ratsy sy misaintsaina eo am-pandriany ny loza hafitsony! Raha vao maraina koa tanterahany izany, raha tahiny mbola mety hoefain' ny tànany ihany. Malheur à ceux qui projettent le méfait et qui trament le mal sur leur couche! Dès que luit le matin, ils l' exécutent, car c' est au pouvoir de leurs mains.
Mik / Mi 2:2 And they covet fields, and take them by violence; and houses, and take them away: so they oppress a man and his house, even a man and his heritage. Ary mitsiriritra saha izy ka maka izany an-keriny, Sy trano koa ka mahalasa azy; Ary mampahory olona mbamin' ny ankohonany izy, Dia ny olona mbamin' ny lovany. Tsiriritiny ny saha, ka alainy, ny trano koa, ka lasany; anaovany an-keriny avokoa ny olona mbamin' ny tranony, ny tompo mbamin' ny lovany. S' ils convoitent des champs, ils s' en emparent; des maisons, ils les prennent; ils saisissent le maître avec sa maison, l' homme avec son héritage.
Mik / Mi 2:3 Therefore thus saith the Lord; Behold, against this family do I devise an evil, from which ye shall not remove your necks; neither shall ye go haughtily: for this time is evil. Koa izao no lazain' i Jehovah: Indro, mamorona loza hamelezana ity firenena ity Aho, Izay tsy hahazoanareo hanafaka ny vozonareo, Ka tsy handeha miandranandrana ianareo, Satria andro mampahory izany. Ka izao no lazain' ny Tompo: Indro fa misy loza saintsainiko hamelezana ity taranaka ity, ka tsy ho azonareo anafahana ny vozonareo; ka tsy handeha miandranandrana intsony hianareo, fa ho andro ratsy izany. C' est pourquoi ainsi parle Yahvé : Voici que je projette contre cette engeance un malheur tel que vous n' en pourrez retirer votre cou; et vous ne pourrez marcher la tête haute, car ce sera un temps de malheur.
Mik / Mi 2:4 In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say, We be utterly spoiled: he hath changed the portion of my people: how hath he removed it from me! turning away he hath divided our fields. Amin' izany andro izany no hanaovana oha-teny handatsana anareo, Ka hitomaniana sy hidradradradrana hoe: Efa levona izao! Eny, hiteny izy hoe: Fongana tokoa isika; Ataony fanakalo zavatra ny anjaran' ny oloko; Endrey! afindrany hiala amiko izany! Samy zarainy ho an' ny mpiodina avy ny tanintsika! Amin' izany andro izany, dia hanononan' ny olona ohabolana hianareo sy hihirany hira fitomaniana, hataony hoe: Tanteraka tokoa izao, dia fongana mihitsy isika; amidiny ho anjaran' ny vahoakako! Ahoana no angalany izany amiko? Zarainy ho an' ny mpiodina ny sahantsika? Ce jour-là, on fera sur vous une satire! on chantera une complainte, et l' on dira : " Nous sommes dépouillés de tout; la part de mon peuple est mesurée au cordeau, personne ne la lui rend; nos champs sont attribués à celui qui nous pille. "
Mik / Mi 2:5 Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the congregation of the Lord. Koa tsy hisy aminao hanenjana famolaina akory hanaovana filokana Ao amin' ny fiangonan' i Jehovah. Koa tsy hahita olona hanenjana ny famolaina hahazoanao anjara lova eo amin' ny fiangonan' ny Tompo. Aussi il n' y aura pour vous personne qui jette le cordeau sur un lot dans l' assemblée de Yahvé.
Mik / Mi 2:6 Prophesy ye not, say they to them that prophesy: they shall not prophesy to them, that they shall not take shame. Aza miteniteny ianareo, hoy ny fiteniteniny; Aoka tsy hiteniteny ny amin' ireto izy, Tsy hita lany ny fanalam-baraka ataony! - Aza maminany intsony hianareo, hoy izy ireo maminany. Raha tsy misy maminany amin' ireto anefa, tsy hiala ny fahafaham-baraka. Ne vaticinez pas, vaticinent-ils, qu' on ne vaticine pas ainsi! L' opprobre ne nous atteindra pas.
Mik / Mi 2:7 O thou that art named the house of Jacob, is the spirit of the Lord straitened? are these his doings? do not my words do good to him that walketh uprightly? He! izany teny izany! Ry taranak' i Jakoba, Malaky tezitra va ny Fanahin' i Jehovah? Ireto va no asa fanaony? Tsy mahasoa izay mandeha mahitsy va ny teniko? Hianao, ilay antsoina hoe taranak' i Jakoba, moa tsy manana fandeferana va Iaveh? Izany va no asa fanaony? - Moa ny teniko tsy mba tenim-pitiavana ho an' izay mandeha amin' ny hitsiny? La maison de Jacob serait-elle maudite ? Yahvé a-t-il perdu patience ? Est-ce là sa manière d' agir ? Ses paroles ne sont-elles pas bienveillantes pour son peuple Israël ?
Mik / Mi 2:8 Even of late my people is risen up as an enemy: ye pull off the robe with the garment from them that pass by securely as men averse from war. Vao omaly no omaly no nitsanganan' ny oloko ho fahavalo; Hendahanareo hiala eo amin' ny lamba ny kapôtin' izay mandeha tsy manana ahiahy, Dia izay tsy tia ady. Omaly ny vahoakako no nitsangan-ko fahavalo: ny kapaoty endahanareo hiala eo ambonin' ny akanjo; ny mizotra tsy manan' ahiahy, ataonareo fahavalo. C' est vous qui vous dressez en ennemis contre mon peuple. A qui est sans reproche vous arrachez son manteau; à qui se croit en sécurité vous infligez les désastres de la guerre.
Mik / Mi 2:9 The women of my people have ye cast out from their pleasant houses; from their children have ye taken away my glory for ever. Ny vehivavy eo amin' ny oloko dia roahinareo hiala amin' ny tranony mahafinaritra; Esorinareo hiala mandrakizay amin' ny zanany madinika ny voninahitro. Ny vehivavy eo amin' ny vahoakako roahinareo hiala amin' ny tranony tsy foiny; esorinareo eo amin' ny zanany madinika ny voninahitro hiala aminy mandrakizay. Les femmes de mon peuple, vous les chassez des maisons qu' elles aimaient; à leurs enfants, vous enlevez pour toujours l' honneur que je leur ai donné :
Mik / Mi 2:10 Arise ye, and depart; for this is not your rest: because it is polluted, it shall destroy you, even with a sore destruction. Mitsangàna, ka mialà (Fa tsy eto no fitsaharana), Satria misy fahalotoana mahatonga fandringanana eto, eny, fandringanana mafy. Mitsangàna hianareo, ka mandehana: fa tsy toerana fitsaharana eto, noho ny loto hampijaly anareo, sy noho ny fampijaliana mampangirifiry. " Debout, en avant! ce n' est pas la pause! " Pour un rien vous extorquez un gage écrasant.
Mik / Mi 2:11 If a man walking in the spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink; he shall even be the prophet of this people. Raha misy manaraka ny rivotra sy ny lainga ka mandainga hoe: Hitori-teny aminao ny amin' ny divay sy ny zava-mahamamo aho, Dia izy no ho mpitori-tenin' ity firenena ity. Raha misy olona manenji-drivotra, ka milazalaza lainga manao hoe: Haminany divay aman-dabiera ho anao aho! dia izay no ho mpaminanin' ity firenena ity. S' il pouvait y avoir un inspiré qui forge ce mensonge : " Je te prophétise vin et boisson ", il serait le prophète de ce peuple-là.
Mik / Mi 2:12 I will surely assemble, O Jacob, all of thee; I will surely gather the remnant of Israel; I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold: they shall make great noise by reason of the multitude of men. Hamory anareo rehetra tokoa Aho, ry Jakoba, Ary hanangona ny sisa amin' ny Isiraely tokoa, Hakambako toy ny ondry any amin' ny vala izy, Toy ny ondry andiany ao amin' ny tany fiandrasana; Hitabataba izy noho ny hamaroan' ny olona. Hamory anao manontolo aho, ry Jakoba ô, hangoniko izay sisa amin' Israely; hovoriko hikambana toy ny ondry amin' ny vala izy; toy ny ondry andiany eo afovoam-balany, no ho fisasasasan' ny olona ankabetsahany. Oui, je veux rassembler Jacob tout entier, je veux réunir le reste d' Israël! Je les regrouperai comme des moutons dans l' enclos; comme un troupeau au milieu de son pâturage, ils feront du bruit loin des hommes.
Mik / Mi 2:13 The breaker is come up before them: they have broken up, and have passed through the gate, and are gone out by it: and their king shall pass before them, and the Lord on the head of them. Ny mpanabanga miakatra eo alohany, Manabanga izy ka mandroso ho eo amin' ny vavahady, Dia mivoaka eo aminy; Ny mpanjakany mandroso eo alohany, Ary Jehovah no mitarika azy. Miakatra eo alohan' izy ireo, ny mpanabanga. Izy ireo koa manabanga, miditra ny vavahady, ary mivoaka aminy koa; ny mpanjaka no mandroso eo anoloany, ary Iaveh no mitarika azy. Celui qui fait la brèche devant eux montera; ils feront la brèche, ils passeront la porte, ils sortiront par elle; leur roi passera devant eux et Yahvé à leur tête.

<-
->