<-
->

Lio / Lk 12:1 In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Ary tamin' izany, raha niangona ny vahoaka betsaka tsy hita isa ka nifanitsaka, Jesosy dia niteny tamin' ny mpianany aloha ka nanao hoe: Mitandrema ianareo, fandrao azon' ny masirasiran' ny Fariseo, dia ny fihatsaram-belatsihy. Tamin' izay dia tafangona an' arivony maro ny olona ka efa nila hifanosy mihitsy, dia niteny tamin' ny mpianany Jeso nanao hoe: Tandremo aloha indrindra sao voan' ny lalivain' ny Farisiana hianareo, izany hoe: ny fihatsarambelatsihy. Sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par milliers, au point qu' on s'écrasait les uns les autres, il se mit à dire, et d' abord à ses disciples : " Méfiez-vous du levain - c' est-à-dire de l' hypocrisie - des Pharisiens.
Lio / Lk 12:2 For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known. Fa tsy misy nafenina izay tsy haseho, na takona izay tsy ho fantatra. Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra. Rien, en effet, n' est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu.
Lio / Lk 12:3 Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops. Koa na inona na inona teneninareo ao amin' ny maizina dia ho re eo amin' ny mazava; ary izay bitsihinareo mangingina ao amin' ny efi-trano dia hotorina eo amin' ny tampon-trano. Koa izay rehetra nolazainareo tao amin' ny maizina dia ho re ao amin' ny mazava, ary izay nobitsihinareo tamin' ny sofina tao an-trano, dia hotorina eny an-tafon-trano. C' est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l' oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits.
Lio / Lk 12:4 And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe: Aza matahotra izay mamono ny tena, nefa nony afaka izany, dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Ka izao no lazaiko aminareo sakaizako: Aza matahotra izay mahafaty ny nofo, nefa rahefa izany tsy afa-manoatra intsony; " Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus.
Lio / Lk 12:5 But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him. Fa hasehoko anareo izay hatahoranareo: Matahora Izay manam-pahefana hanary any amin' ny helo, rehefa novonoiny; eny, hoy Izaho aminareo: Matahora Azy. fa hany tokony hatahoranareo dia izao: matahotra izay manam-pahefana hamarina any amin' ny afobe rahefa novonoiny hianareo; eny, hoy izaho aminareo, matahora azy. Je vais vous montrer qui vous devez craindre : craignez Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, Celui-là, craignez-le.
Lio / Lk 12:6 Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God? Tsy eranambatry va no vidin' ny tsintsina dimy? nefa tsy misy hadinoina eo anatrehan' Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Moa tsy ilavoamena va no vidin' ny fody dimy? Kanefa tsy misy hadinoina eo anatrehan' Andriamanitra amin' ireny na dia iray aza. Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux as ? Et pas un d' entre eux n' est en oubli devant Dieu !
Lio / Lk 12:7 But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra àry, fa mihoatra lavitra noho ny fody maro hianareo. Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez sans crainte ; vous valez mieux qu' une multitude de passereaux.
Lio / Lk 12:8 Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of man also confess before the angels of God: Fa lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no manaiky Ahy eo anatrehan' ny olona, dia heken' ny Zanak' olona kosa izy eo anatrehan' ny anjelin' Andriamanitra; Ary lazaiko aminareo koa fa na iza na iza haneky ahy eo anatrehan' ny olona dia hoeken' ny Zanak' olona koa izy eo anatrehan' ny anjelin' Andriamanitra; " Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l' homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu ;
Lio / Lk 12:9 But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. Fa izay mandà Ahy eo anatrehan' ny olona, dia holavina kosa izy eo anatrehan' ny anjelin' Andriamanitra. fa izay handà ahy eo anatrehan' ny olona kosa dia holavina koa izy eo anatrehan' ny anjelin' Andriamanitra. mais celui qui m' aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu.
Lio / Lk 12:10 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but unto him that blasphemeth against the Holy Ghost it shall not be forgiven. Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak' olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak' olona dia hahazo famelan-keloka ihany; fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka intsony. " Et quiconque dira une parole contre le Fils de l' homme, cela lui sera remis, mais à qui aura blasphémé contre le Saint Esprit, cela ne sera pas remis.
Lio / Lk 12:11 And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer, or what ye shall say: Ary raha mitondra anareo ho ao amin' ny synagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo, na izay holazainareo; Raha entina ho any amin' ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana hianareo, dia aza manahy izay hamalianareo na izay holazainareo, " Lorsqu' on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire,
Lio / Lk 12:12 For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. fa ny Fanahy Masina no hampianatra anareo amin' izany ora izany izay mety holazainareo. fa hatoron' ny Fanahy Masina anareo eo no ho eo ihany izay holazainareo. car le Saint Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu' il faut dire. "
Lio / Lk 12:13 And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Ary nisy anankiray teo amin' ny vahoaka nanao tamin' i Jesosy hoe: Mpampianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Tamin' izay dia nisy anankiray tao amin' ny vahoaka nanao taminy hoe: ry Mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko hizara ny lovanay amiko. Quelqu' un de la foule lui dit : " Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. "
Lio / Lk 12:14 And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Fa hoy Izy taminy: Ralehilahy, iza no nanendry Ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Fa hoy Jeso taminy: Ralehilahy ô, iza moa no nanendry ahy ho mpitsara na ho mpizara aminareo? Il lui dit : " Homme, qui m' a établi pour être votre juge ou régler vos partages ? "
Lio / Lk 12:15 And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man' s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ary hoy Izy tamin' ny olona: Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon' ny fieremana ianareo; fa ny ain' ny olona tsy miankina amin' ny habetsahan' ny zavatra ananany. Ary hoy izy tamin' ny olona: Tandremo tsara sao azon' ny fahihirana hianareo, fa ny ain' ny olona tsy miankina amin' ny habetsahan' izay ananany. Puis il leur dit : " Attention ! gardez-vous de toute cupidité, car, au sein même de l' abondance, la vie d' un homme n' est pas assurée par ses biens. "
Lio / Lk 12:16 And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: Dia nanao fanoharana taminy Izy ka nanao hoe: Ny tanin' ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Dia nanao fanoharana tamin' izy ireo izy ka nanao hoe: Nanan-tany nahavokatra be ity lehilahy mpanan-karena anankiray, Il leur dit alors une parabole : " Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté.
Lio / Lk 12:17 And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: Ahoana no hataoko, fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho? ka velona eritreritra toy izao: Inona re no hataoko, fa tsy manan-toerana hamoriako ny vokatro aho ity? Et il se demandait en lui-même : "Que vais-je faire ? car je n' ai pas où recueillir ma récolte. "
Lio / Lk 12:18 And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods. Ary hoy izy: Izao no hataoko: handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako. Izao lahy no ndeha hataoko, hoy izy: horavàko ny toeram-bariko ka hanao lehibebe kokoa aho, dia hangoniko ao daholo rahefa mety ho vokatro sy fananako rehetra, Puis il se dit : "Voici ce que je vais faire : j' abattrai mes greniers, j' en construirai de plus grands, j' y recueillerai tout mon blé et mes biens,
Lio / Lk 12:19 And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry. Dia hilaza amin' ny fanahiko hoe aho: Ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin' ny taona maro ianao; mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia. ary holazaiko amin' ny fanahiko hoe: Ry fanahiko, manam-pananana be ampy ho amin' ny taona maro hianao ka mialà sasatra, mihinàna, misotroa, manaova fihinanam-be. et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, fais la fête. "
Lio / Lk 12:20 But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided? Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an' iza izay zavatra noharinao? Fa hoy kosa Andriamanitra taminy: Ry adala, anio alina ihany dia halaina aminao ny fanahinao, ka ho an' iza àry izay novorinao? Mais Dieu lui dit : "Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l' aura ?"
Lio / Lk 12:21 So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Toy izany izay mihary harena ho an' ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin' Andriamanitra. Toy izany ny olona izay manangon-karena ho an' ny tenany ihany, fa tsy mba mihary eo amin' Andriamanitra. Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s' enrichir en vue de Dieu. "
Lio / Lk 12:22 And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on. Ary hoy Jesosy tamin' ny mpianany: Noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin' ny ainareo, izay hohaninareo, na ny amin' ny tenanaren, izay hotafinareo. Dia hoy Jeso tamin' ny mpianany: Noho izany dia lazaiko aminareo fa aza manahy izay hanina hivelomanareo, na izay fitafiana hitafian' ny vatanareo; Puis il dit à ses disciples : " Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez.
Lio / Lk 12:23 The life is more than meat, and the body is more than raiment. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. fa ambony noho ny hanina ny aina, ary mihoatra noho ny fitafiana ny tena. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
Lio / Lk 12:24 Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls? Hevero ny goaika; fa tsy mba mamafy na mijinja ireny; ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy; tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Diniho ange ny goaika e: tsy mamafy izy na mijinja, ary tsy manan-trano fitahirizan-kanina, na toeram-bary, fa Andriamanitra no mamelona azy, ka moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va hianareo? Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n' ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux !
Lio / Lk 12:25 And which of you with taking thought can add to his stature one cubit? Ary iza moa ao aminareo, na dia manahy aza, no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja aza? Ary na dia hanahy aza hianareo, iza moa no mahay mampitombo ny halavany iray hakiho akory? Qui d' entre vous d' ailleurs peut, en s' en inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?
Lio / Lk 12:26 If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest? Koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manahy ny amin' ny sisa? Koa raha ny kely indrindra aza tsy efanareo, ahoana no anahianareo ny zavatra hafa? Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vous inquiéter des autres ?
Lio / Lk 12:27 Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Hevero ny fanirin' ny voninkazo; tsy mba miasa na mamoly ireny; nefa lazaiko aminareo: Na dia Solomona teo amin' ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin' ireny. Diniho koa ange ny fanirin' ny lisy e: tsy mba miasa na mamoly ireny; kanefa lazaiko aminareo fa na Salomona teo amin' ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin' izy ireny. Considérez les lis, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n' a pas été vêtu comme l' un d' eux.
Lio / Lk 12:28 If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith? Ary raha ny ahitra izay any an-tsaha anio, nefa hatao ao am-patana rahampitso, no ampitafin' Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana? Koa raha toy izany àry no ampitafian' Andriamanitra ny ahitra izay eny an-tsaha anio nefa hariana any am-patana rahampitso, tsy mainka va hianareo, ry kely finoana? Que si, dans les champs, Dieu habille de la sorte l' herbe qui est aujourd' hui, et demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi !
Lio / Lk 12:29 And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. Koa aza mitady izay hohaninareo na izay hosotroinareo ianareo, ary aza miahanahana. Ka aoka re hianareo tsy hikaroka izay hohaninareo na izay hosotroinareo, ary aza be ahiahy foana; Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez ; ne vous tourmentez pas.
Lio / Lk 12:30 For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things. Fa ny jentilisa amin' izao tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany; fa ny Rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. fa ny jentily amin' izao tontolo izao no manahy ny amin' izany rehetra izany. Fantatry ny Rainareo anie fa ilainareo izany e. Car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête ; mais votre Père sait que vous en avez besoin.
Lio / Lk 12:31 But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you. Kanefa katsaho ny fanjakany; dia hanampy ho anareo izany zavatra izany. Koa katsaho àry aloha ny fanjakan' Andriamanitra, dia homena anareo ho fanampiny izany rehetra izany. Aussi bien, cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît.
Lio / Lk 12:32 Fear not, little flock; for it is your Father' s good pleasure to give you the kingdom. Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. " Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s' est complu à vous donner le Royaume.
Lio / Lk 12:33 Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. Amidio ny fanananareo, ka manaova fiantrana; manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia harena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon' ny mpangalatra, sady tsy misy kalalao manimba. Amidio izay anananareo ka anaovy fiantrana; manaova kitapom-bola tsy tontan' ny ela ho anareo, dia rakitra tsy mety lany any an-danitra, izay tsy azon' ny mpangalatra idirana sady tsy misy kalalao manimba; " Vendez vos biens, et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s' usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n' approche ni mite ne détruit.
Lio / Lk 12:34 For where your treasure is, there will your heart be also. Fa izay itoeran' ny harenareo, dia ho any koa ny fonareo. fa izay misy ny harenareo no hisy ny fonareo koa. Car où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.
Lio / Lk 12:35 Let your loins be girded about, and your lights burning; Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo; Aoka ho voahetra ny valahanareo, ary ho voarehitra ny jironareo. " Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées.
Lio / Lk 12:36 And ye yourselves like unto men that wait for their lord, when he will return from the wedding; that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin' ny fampakaram-bady izy, ka nony tonga sy mandondòna izy, dia vohany miaraka amin' izay. Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoana hiverenan' ny tompony avy amin' ny fampakaram-bady, mba hamoha azy miaraka amin' izay raha vantany vao tonga sy mandondòna izy. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu' il viendra et frappera.
Lio / Lk 12:37 Blessed are those servants, whom the lord when he cometh shall find watching: verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan' ny tompony miambina, raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony, dia hampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Sambatra ireo mpanompo tratran' ny tompony miambina raha tonga izy; lazaiko marina aminareo fa hisikina ny tompony ka hampipetraka azy hihinana, ary ho avy hampihinana azy. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller ! En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et, passant de l' un à l' autre, il les servira.
Lio / Lk 12:38 And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. Ary na avy amin' ny fiambenana faharoa amin' ny alina izy, na avy amin' ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Na tonga amin' ny fiambenana faharoa izy, na tonga amin' ny fiambenana fahatelo ka mahatratra azy manao toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Qu' il vienne à la deuxième ou à la troisième veille, s' il trouve les choses ainsi, heureux seront-ils !
Lio / Lk 12:39 And this know, that if the goodman of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through. Ary fantaro izao, fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian' ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony hotamina. Ary fantaro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora hihavian' ny mpangalatra, dia hiambina izy, fa tsy hamela ny tranony hotamìna. Comprenez bien ceci : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n' aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Lio / Lk 12:40 Be ye therefore ready also: for the Son of man cometh at an hour when ye think not. Dia miomàna koa ianareo; fa ho avy ny Zanak' olona amin' izay ora tsy ampoizinareo. Koa mivonòna koa hianareo, fa ho avy amin' izay ora tsy hampoizinareo ny Zanak' olona. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c' est à l' heure que vous ne pensez pas que le Fils de l' homme va venir. "
Lio / Lk 12:41 Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all? Ary hoy Petera: Tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany, sa ny olona rehetra? Dia hoy Piera taminy: Tompoko, ho anay ihany va no ilazanao izany fanoharana izany, sa ho an' ny olona rehetra koa? Pierre dit alors : " Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le monde ? "
Lio / Lk 12:42 And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Ary hoy ny Tompo: Iza moa no mpitandri-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay hotendren' ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin' ny fotoana? Ary hoy ny Tompo: Iza moa no mpitandrim-pananana mahatoky sy hendry izay hotendren' ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy ny anjara variny ara-potoana? Et le Seigneur dit : " Quel est donc l' intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ?
Lio / Lk 12:43 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. Sambatra ny mpanompo Izay ho hitan' ny tompony fa, indreo, manao toy izany, raha avy izy. Sambatra izany mpanompo izany raha tratry ny tompony manao tahaka izany raha avy izy. Heureux ce serviteur, que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte !
Lio / Lk 12:44 Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. Lazaiko aminareo marina fa hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Lazaiko marina aminareo fa hotendreny ho mpitandrina ny fananany rehetra izy. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.
Lio / Lk 12:45 But and if that servant say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to beat the menservants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken; Fa raha manao anakampo kosa izany mpanompo izany hoe: Maharitra ela ny tompoko vao ho avy, ka dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo, Fa raha izany mpanompo izany kosa, manao anakampo hoe: Ela vao ho avy ny tompoko, ka amin' izany dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, Mais si ce serviteur dit en son coeur : "Mon maître tarde à venir", et qu' il se mette à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s' enivrer,
Lio / Lk 12:46 The lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. dia ho avy ny tompon' izany mpanompo izany amin' ny andro izay tsy ampoiziny sy amin' ny ora izay tsy fantany, dia hotapahiny roa izy ka homeny anjara any amin' ny tsy mahatoky. dia ho avy amin' ny andro tsy ampoiziny sy amin' ny ora tsy fantany ny tompon' izany mpanompo izany, ka hataony rotiky ny kapoka izy, ary homeny anjara any amin' ny mpanompo ratsy. le maître de ce serviteur arrivera au jour qu' il n' attend pas et à l' heure qu' il ne connaît pas ; il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles.
Lio / Lk 12:47 And that servant, which knew his lord' s will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon' ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia hokapohina be. Izay mpanompo nahalala ny sitra-pon' ny tompony ihany nefa tsy niomana, na tsy nanao araka ny sitra-pony, no hokapohina imbetsaka; " Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n' aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups.
Lio / Lk 12:48 But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia hokapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no hotadiavina aminy; ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no hadinina aminy. fa izay tsy nahalala kosa, na nanao zavatra mendri-pamaizana aza, dia hokapohina kelikely ihany. Izay nomena be no hitakiana be, ary izay nanankinana be no hadinina be koa. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n' en recevra qu' un petit nombre. A qui on aura donné beaucoup il sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié beaucoup on réclamera davantage.
Lio / Lk 12:49 I am come to send fire on the earth; and what will I, if it be already kindled? Tonga hanipy afo etý ambonin' ny tany Aho, ka manao ahoana ny faniriako mba hirehetan' izany sahady? Tonga hanipy afo ety ambonin' ny tany aho, ka akory ity faniriako mba hirehetan' izany sahady! " Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé !
Lio / Lk 12:50 But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished! Ary manana batisa hanaovana Ahy batisa Aho, ka manao ahoana ny fahoriako ambara-pahatanterahany! Ary manana batemy hanaovana batemy ahy koa aho, ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanterak' izany! Je dois être baptisé d' un baptême, et quelle n' est pas mon angoisse jusqu'à ce qu' il soit consommé !
Lio / Lk 12:51 Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather division: Ataonareo va fa tonga hanome fihavanana ambonin' ny tany Aho? Tsia, hoy Izaho aminareo, fa fampisarahana. Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho? Tsia, hoy izaho aminareo, fa fampisarahana aza. " Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien la division.
Lio / Lk 12:52 For from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three. Fa hatramin' izao dia hisy dimy hisara-tsaina ao an-trano iray, ny telo hanohitra ny roa, ary ny roa hanohitra ny telo. Satria hatramin' izao raha olona dimy an-trano iray, dia hanao andaniny, ka hifanohitra ny telo amin' ny roa, ary ny roa amin' ny telo; Désormais en effet, dans une maison de cinq personnes, on sera divisé, trois contre deux et deux contre trois :
Lio / Lk 12:53 The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother in law against her daughter in law, and the daughter in law against her mother in law. Hisara-tsaina ireo, ka ny ray hanohitra ny zananilahy, ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy; ny reny hanohitra ny zananivavy, ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny; ny rafozam-bavy hanohitra ny vinantoni-vavy, ary ny vinantovavy hanohitra ny rafozani-vavy. ny ray amin' ny zanany lahy, ary zanakalahy amin' ny rainy; ny reny amin' ny zanany vavy, ary ny zanakavavy amin' ny reniny; ny rafozambavy amin' ny vinantony vavy, ary ny vinantovavy amin' ny rafozany vavy. on sera divisé, père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. "
Lio / Lk 12:54 And he said also to the people, When ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, There cometh a shower; and so it is. Ary hoy Jesosy tamin' ny vahoaka: Raha mahita rahona miposaka any andrefana ianareo, miaraka amin' izay dia hoy ianareo: Ho avy ny ranonorana; dia tonga izany. Dia hoy koa izy tamin' ny vahoaka: Raha vao mahita rahona avy any andrefana hianareo, dia manao hoe: Ho avy ny orana, ka avy tokoa izy; Il disait encore aux foules : " Lorsque vous voyez un nuage se lever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il.
Lio / Lk 12:55 And when ye see the south wind blow, ye say, There will be heat; and it cometh to pass. Ary raha avy any atsimo ny rivotra, dia hoy ianareo: Hafana ny andro; dia tonga izany. ary raha renareo avy atsimo ny rivotra, dia hoy hianareo: Hafana ny andro, ka tonga tokoa izany. Et lorsque c' est le vent du midi qui souffle, vous dites qu' il va faire chaud, et c' est ce qui arrive.
Lio / Lk 12:56 Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth; but how is it that ye do not discern this time? Hianareo mpihatsaravelatsihy, ny tarehin' ny tany sy ny lanitra dia hainareo fantarina; fa ahoana kosa no tsy ahaizanareo mamantatra izao andro izao? Ry mpihatsaravelatsihy, hainareo fantarina ny toetry ny lanitra sy ny tany, ka ahoana àry no tsy ahafantaranareo izao andro diavintsika izao? Hypocrites, vous savez discerner le visage de la terre et du ciel ; et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas ?
Lio / Lk 12:57 Yea, and why even of yourselves judge ye not what is right? Nahoana ianareo no tsy mahalala mitsara araka ny marina? Nahoana koa no tsy amantaran' ny tenanareo izay marina? " Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ?
Lio / Lk 12:58 When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison. Fa raha miara-mandeha amin' ny manana ady aminao ianao hanatrika ny mpanapaka, raha mbola any an-dalana dia mazotoa manao izay hahafahanao aminy, fandrao hitondra anao any amin' ny mpitsara izy, ary ny mpitsara hanolotra anao amin' ny mpamatotra, ary ny mpamatotra hanao anao ao an-tranomaizina. Fa raha miara-mandeha amin' izay manana ady aminao hianao hanatrika ny mpitsara, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dàlana hianareo, fandrao tongany any amin' ny mpitsara hianao ka atolotry ny mpitsara amin' ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra an-tranomaizina. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche, en chemin, d' en finir avec lui, de peur qu' il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l' exécuteur, et que l' exécuteur ne te jette en prison.
Lio / Lk 12:59 I tell thee, thou shalt not depart thence, till thou hast paid the very last mite. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao hianao ambara-pahaloanao ny variraiventy farany indrindra. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n' aies rendu même jusqu' au dernier sou. "

<-
->