Toko sy andininy momba Memfisa

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 19.13 The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof. Efa adala ny mpanapaka any Zoana, efa voafitaka ny mpanapaka any Memfisa; Ary efa nampivembena an' i Egypta ireo fehizoron' ny fireneny. Ny mpanapaka an' i Tanisy efa very saina; ny mpanapaka an' i Memfisy efa voafitaka, ny tenan' izy ireo, vato fehizoron' ny karazam-pokon' i Ejipta no nandrebireby azy. Ils déraisonnent, les princes de Çoân, ils s' abusent, les princes de Noph, et l'élite de ses nomes a fait divaguer l'Égypte.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 2.16 Also the children of Noph and Tahapanes have broken the crown of thy head. Ny mponina tao Memfisa sy Tapanesa aza efa nampangadihady ny tampon-dohanao. Ny taranak' i Nofa sy Tafnesa avy no nanabory ny lohanao. Même ceux de Noph et de Tahpanhès t' ont rasé le crâne!
Jer / Jr 44.1 The word that came to Jeremiah concerning all the Jews which dwell in the land of Egypt, which dwell at Migdol, and at Tahpanhes, and at Noph, and in the country of Pathros, saying, Ny teny izay tonga tamin' i Jeremia ho amin' ny Jiosy rehetra izay nonina tany amin' ny tany Egypta, dia izay nonina tao Migdola sy Tapanesa sy Memfisa, ary tany amin' ny tany Patrosa, nanao hoe: Ny teny tonga tamin' i Jeremia, ho an' ny Jodeana rehetra nitoetra tany amin' ny tany Ejipta, dia izay nitoetra tany Migdola, tany Tafnesa, tany Nofa, sy tany amin' ny tany Fatoresa, nanao hoe: Parole qui fut adressée à Jérémie pour tous les Judéens installés au pays d' Egypte, en résidence à Migdol, Tahpanhès, Noph, et au pays de Patros.
...............
Jer / Jr 46.14 Declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph and in Tahpanhes: say ye, Stand fast, and prepare thee; for the sword shall devour round about thee. Ambaraonareo any Egypta, ary torio any Migdola, eny, torio any Memfisa sy Tapanesa, ka ataovy hoe: Mijoroa tsara ianao, ka miomàna; Fa mandringana manodidina anao ny sabatra. Torionareo any Ejipta, ampandreneso any Migdola, ampandreneso any Nofa sy any Tafnesa; ka lazao hoe: Milahara hianareo, ka miomana; fa efa mandripaka sahady eny amin' ny manodidina anareo ny sabatra! Publiez-le en Egypte, faites-le entendre à Migdol, faites-le entendre à Noph et à Tahpanhès! Dites : Dresse-toi, tiens-toi prête, car l'épée dévore autour de toi.
...............
Jer / Jr 46.19 O thou daughter dwelling in Egypt, furnish thyself to go into captivity: for Noph shall be waste and desolate without an inhabitant. Ry Egypta zanakavavy mponina, Mifeheza entana ho entinao any amin' ny fahababoana; Fa ho tonga tany lao Memfisa, eny, hodorana izy, ka tsy hisy mponina. Fehezo ny entanao, entan-tsambotra, ry mponina zanakavavin' i Ejipta, fa indro Nofa ho zary tany efitra; hodorana izy, ka tsy hisy mponina intsony. Prépare ton paquet d' exilée, habitante, fille de l' Egypte; Noph se changera en désolation, dévastée et vidée d' habitants.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 30.13 Thus saith the Lord GOD; I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph; and there shall be no more a prince of the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt. Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Horavako koa ny sampy, ary hatsahatro ny andriamani-tsi-izy ao Memfisa; ary tsy hisy mpanjaka intsony amin' ny tany Egypta; Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Hofoanako ny sampim-betaveta, holevoniko ny andriamanitra tsy izy ao Nofa, tsy hisy mpanapaka intsony, avy amin' ny tany Ejipta, ary hanidinako tahotra ny tany Ejipta. Ainsi parle le Seigneur Yahvé : J' anéantirai les ordures, j'ôterai de Noph les faux dieux. Il n' y aura plus de prince au pays d'Égypte. Je répandrai la crainte au pays d'Égypte.

  Book of Hosea Hosea Osea Livre d'Osée
...............
Hos / Os 9.6 For, lo, they are gone because of destruction: Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them: the pleasant places for their silver, nettles shall possess them: thorns shall be in their tabernacles. Fa he! lasa izy noho ny fandringanana; Egypta no hanangona azy, Memfisa no handevina azy; Ny fana-bolafotsiny mahafinaritra dia ho lasan' ny amiana, tsilo no ho ao an-dainy. Fa indro lasa izy ireo teo anatrehan' ny fandringanana: i Ejipta handray azy, ary Memfisy handevina azy; ny fanaka volafotsiny sarobidy, ho rembin' ny beroberokamboa ny lainy ho tongan' ny tsilo. Car voilà qu' ils sont partis devant la dévastation; l'Égypte les rassemblera, Memphis les ensevelira, leurs objets précieux, l' ortie en héritera, et l'épine envahira leurs tentes.