Toko sy andininy momba Masfà

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 31.49 And Mizpah; for he said, The Lord watch between me and thee, when we are absent one from another. Ary nataony hoe Mizpa koa izy, fa hoy izy: Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika. dia atao hoe Mitsipà koa ny anarany, satria hoy Labana: Iaveh hanao andry maso ahy sy hianao, rahefa tafasaraka tsy mifankahita isika. et Miçpa, parce qu' il dit : Que Yahvé soit un guetteur entre moi et toi, quand nous ne serons plus en vue l' un de l' autre.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 11.3 And to the Canaanite on the east and on the west, and to the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Jebusite in the mountains, and to the Hivite under Hermon in the land of Mizpeh. dia tamin' ny Kananita any atsinanana sy any andrefana, ary tamin' ny Amorita sy ny Hetita sy ny Perizita ary ny Jebosita tany amin' ny tany havoana, ary tamin' ny Hivita tany am-bodin' i Hermona, tany amin' ny tany Mizpa. amin' ny Kananeana atsinanana sy andrefana, amin' ny Amoreana, ny Heteana, ny Ferezeana, ny Jeboseana, any an-tendrombohitra, ary amin' ny Heveana any ambodin' i Hermona, dia any amin' ny tany Masfà. Les Cananéens se trouvaient à l' orient et à l' occident, les Amorites, les Hittites, les Perizzites et les Jébuséens dans la montagne, les Hivvites au pied de l' Hermon, au pays de Miçpa.
...............
Jos 11.8 And the Lord delivered them into the hand of Israel, who smote them, and chased them unto great Zidon, and unto Misrephothmaim, and unto the valley of Mizpeh eastward; and they smote them, until they left them none remaining. Ary Jehovah nanolotra azy teo an-tànan' ny Isiraely izay namely azy ka nanenjika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany Misrefota-maima ary hatramin' ny lohasaha Mizpa atsinanana; dia namely azy izy mandra-paha-tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Natolotry ny Tompo teo an-tànan' Israely izy ireo, ka nasiany sy nenjehiny hatrany Sidona lehibe sy hatrany amin' ny ranon' i Maserefota ary hatrany amin' ny lohasahan' i Masfà any atsinanana; nasiany ireny ka tsy navelany hisy afa-nandositra na dia iray aza. Yahvé les livra aux mains d' Israël qui les battit et les poursuivit jusqu'à Sidon-la-Grande et jusqu'à Misrephot à l' occident et jusqu'à la vallée de Miçpa au levant. Il les battit jusqu'à ne pas leur laisser un survivant.
...............
Jos 15.38 And Dilean, and Mizpeh, and Joktheel, sy Dilana sy Mizpa ary Joktela Deleana, Masefa, Jektela, Diléân, Ha-Miçpé, Yoqtéel,
...............
Jos 18.26 And Mizpeh, and Chephirah, and Mozah, sy Mizpa sy Kefira sy Moza Mesfe, Kafarà, Amosa, Miçpé, Kephira, Moça,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 10.17 Then the children of Ammon were gathered together, and encamped in Gilead. And the children of Israel assembled themselves together, and encamped in Mizpeh. Dia nivory ny taranak' i Amona ka nitoby tany Gileada. Ary nivory kosa ny Zanak' Isiraely ka nitoby tany Mizpa. Nivory ny taranak' i Amona sy nitoby tao Balaada, ary ny zanak' Israely kosa niangona nitoby tany Masfà. Les Ammonites se réunirent et campèrent à Galaad. Les Israélites se rassemblèrent et campèrent à Miçpa.
...............
Mts / Mpits 11.11 Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and captain over them: and Jephthah uttered all his words before the Lord in Mizpeh. Dia nandeha Jefta niaraka tamin' ny loholon' i Gileada, ka dia nasandratry ny vahoaka ho lohany sy ho mpitarika azy izy; ary Jefta nilaza ny teniny rehetra teo anatrehan' i Jehovah tao Mizpa. Dia nandeha niaraka tamin' ny loholon' i Galaada Jefte. Natsangan' ny vahoaka ho filohany sy ho jeneraliny izy, ary naverin' i Jefte teo anatrehan' ny Tompo tany Masfà indray ny teniny rehetra. Jephté partit donc avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête comme chef et commandant; et Jephté répéta toutes ses conditions à Miçpa, en présence de Yahvé.
...............
Mts / Mpits 11.29 Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed over Gilead, and Manasseh, and passed over Mizpeh of Gilead, and from Mizpeh of Gilead he passed over unto the children of Ammon. Ary tonga tao amin' i Jefta ny Fanahin' i Jehovah, dia nandeha nitety an' i Gileada sy Manase izy; ka dia nitety an' i Mizpa any Gileada koa izy ka niala tany Mizpa any Gileada, dia nandroso nankany amin' ny taranak' i Amona. Dia tonga tamin' i Jefte ny Fanahin' ny Tompo, ka nandeha namaky an' i Galaada sy Manase izy, ary tonga hatrany Masfà, any Galaada: ary avy ao Masfà any Galaada dia nandroso hamely ny taranak' i Amona. L' esprit de Yahvé fut sur Jephté, qui parcourut Galaad et Manassé, passa par Miçpé de Galaad et, de Miçpé de Galaad, passa chez les Ammonites.
...............
Mts / Mpits 11.34 And Jephthah came to Mizpeh unto his house, and, behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances: and she was his only child; beside her he had neither son nor daughter. Ary Jefta tonga tany Mizpa ho any an-tranony, ary, indro, nivoaka ny zananivavy nitondra ampongatapaka sy mpandihy hitsena azy; ary vavy tokany io, fa tsy nanana zanakalahy na zanakavavy afa-tsy io izy. Niverina nankany an-tranony any Masfà Jefte, ka inty ny zanany vavy no nivoaka hitsena azy, nitondra amponga tapaka sy nandihy. Zanany vavy tokana io, tsy nanana afa-tsy io izy, tsy nisy lahy na vavy hafa. Lorsque Jephté revint à Miçpé, à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d' elle il n' avait ni fils, ni fille.
Mts / Mpits 20.1 Then all the children of Israel went out, and the congregation was gathered together as one man, from Dan even to Beersheba, with the land of Gilead, unto the Lord in Mizpeh. Dia nivoaka ny Zanak' Isiraely rehetra, ary ny fiangonana hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba ary ny tany Gileada koa nivory tahaka ny olona iray ho any amin' i Jehovah tany Mizpa. Dia nivoaka ny zanak' Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Bersabea sy ny tany Galaada; ka nivory teo anatrehan' ny Tompo tany Masfà, toy ny olona iray ihany, ny fiangonana. Tous les Israélites sortirent donc, et, comme un seul homme, toute la communauté se réunit, depuis Dan jusqu'à Bersabée et le pays de Galaad, auprès de Yahvé à Miçpa.
...............
Mts / Mpits 20.3 (Now the children of Benjamin heard that the children of Israel were gone up to Mizpeh.) Then said the children of Israel, Tell us, how was this wickedness? Ary ren' ny taranak' i Benjamina fa niakatra ho any Mizpa ny Zanak' Isiraely. Dia hoy ny Zanak' Isiraely: Lazao izay nahatonga izao ratsy izao. Nandre ny taranak' i Benjamina fa hoe niakatra any Masfà ny zanak' Israely. Ary hoy ny zanak' Israely: Mitenena, nanao ahoana no nanaovana izao heloka izao? Les Benjaminites apprirent que les Israélites étaient montés à Miçpa... Les Israélites dirent alors : " Racontez-nous comment ce crime a été commis! "
Mts / Mpits 21.1 Now the men of Israel had sworn in Mizpeh, saying, There shall not any of us give his daughter unto Benjamin to wife. Ary ny lehilahy amin' ny Isiraely efa nianiana tany Mizpa nanao hoe: Aoka tsy hisy amintsika hanome ny zananivavy ho vadin' ny Benjamita. Tany Masfà nianiana ny lehilahy amin' Israely nanao hoe: Tsy hisy hanome ny zanany vavy ho vadin' ny Benjamita isika. Les gens d' Israël avaient prononcé ce serment à Miçpa : " Personne d' entre nous ne donnera sa fille en mariage à Benjamin. "
...............
Mts / Mpits 21.5 And the children of Israel said, Who is there among all the tribes of Israel that came not up with the congregation unto the Lord? For they had made a great oath concerning him that came not up to the Lord to Mizpeh, saying, He shall surely be put to death. Ary hoy ny Zanak' Isiraely: Iza amin' ny ferenen' Isiraely rehetra no tsy niakatra teo amin' ny fiangonana hanatona an' i Jehovah? fa efa nisy fianianana lehibe ny amin' izay tsy niakatra ho any amin' i Jehovah tany Mizpa hoe: Hatao maty tokoa izy. Ary hoy ny zanak' Israely: Iza amin' ny fokon' Israely rehetra no tsy niakatra namonjy ny fiangonana teo anatrehan' ny Tompo? Fa efa nisy voady natao am-pahibemaso, namely an' izay tsy hiakatra hankany amin' ny Tompo any Masfà manao hoe: Hohelohin-ko faty izy. Puis les Israélites dirent : " Qui d' entre toutes les tribus d' Israël n' est pas venu à l' assemblée auprès de Yahvé ? " car en un serment solennel on avait déclaré que quiconque ne monterait pas à Miçpa auprès de Yahvé mourrait certainement.
...............
Mts / Mpits 21.8 And they said, What one is there of the tribes of Israel that came not up to Mizpeh to the Lord? And, behold, there came none to the camp from Jabeshgilead to the assembly. Dia hoy izy: Iza amin' ny firenen' Isiraely no tsy mba niakatra ho any amin' i Jehovah tany Mizpa? Ary, indro, tsy nisy olona avy tany Jebesi-gileada na dia iray akory aza nankany an-toby ho ao amin' ny fiangonana. Dia hoy izy: Moa misy, na dia anankiray aza, amin' ny fokon' Israely, tsy mba niakatra nankany amin' ny Tompo tany Masfà? Ary indro, ny tamin' i Jabesy any Galaada, no tsy mba nisy tonga tao an-taoby amin' ny fiangonana. Ils s' informèrent alors : " Quel est celui d' entre les tribus d' Israël, qui n' est pas monté auprès de Yahvé à Miçpa ? " Et il se trouva que personne de Yabesh en Galaad n'était venu au camp, à l' assemblée.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 7.5 And Samuel said, Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the Lord. Ary hoy Samoela: Vorio ny Isiraely rehetra ho any Mizpa, dia hivavaka amin' i Jehovah ho anareo aho. Ary hoy Samoela: Vorio any Masfà Israely rehetra ary hivavaka amin' ny Tompo ho anareo aho. Samuel dit : " Rassemblez tout Israël à Miçpa et je supplierai Yahvé pour vous. "
1Sm / 1Sam 7.6 And they gathered together to Mizpeh, and drew water, and poured it out before the Lord, and fasted on that day, and said there, We have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh. Dia nivory tany Mizpa izy ary nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan' i Jehovah, sady nifady hanina tamin' izany andro izany izy ka nanao hoe: Efa nanota tamin' i Jehovah isika. Ary Samoela nitsara ny Zanak' Isiraely tany Mizpa. Dia nivory tany Masfà izy ireo. Nanovo rano izy, nararany teo anatrehan' ny Tompo ary nifady hanina tamin' izany andro izany, fa hoy izy: Efa nanota tamin' ny Tompo isika! Ary Samoela nitsara an' Israely tany Masfà. Ils se rassemblèrent donc à Miçpa, ils puisèrent de l' eau qu' ils répandirent devant Yahvé, ils jeûnèrent ce jour-là et ils dirent : " Nous avons péché contre Yahvé. " Et Samuel jugea les Israélites à Miçpa.
1Sm / 1Sam 7.7 And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. Ary rehefa ren' ny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny Zanak' Isiraely, dia niakatra hamely azy ireo andrianan' ny Filistina. Ary nony nandre izany ny Zanak' Isiraely, dia raiki-tahotra izy noho ny Filistina. Ren' ny Filistina fa nivory tany Masfà ny zanak' Israely ka niakatra ny andrianan' ny Filistina hamely an' Israely. Nandre izany ny zanak' Israely ka raiki-tahotra ny Filistina izy ireo, Lorsque les Philistins surent que les Israélites s'étaient rassemblés à Miçpa, les princes des Philistins montèrent à l' attaque d' Israël. Les Israélites l' apprirent et ils eurent peur des Philistins.
...............
1Sm / 1Sam 7.11 And the men of Israel went out of Mizpeh, and pursued the Philistines, and smote them, until they came under Bethcar. Ary ny lehilahy amin' ny Isiraely niala tany Mizpa, dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandra-pahatongany teo ambanin' i Beti-kara. Ary nivoaka avy tao Masfà ny lehilahy amin' Israely, ka nanenjika ny Filistina, sy namely azy hatrany ambanin' i Beti-Kara. Les gens d' Israël sortirent de Miçpa et poursuivirent les Philistins, et ils les battirent jusqu' en dessous de Bet-Kar.
1Sm / 1Sam 7.12 Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the Lord helped us. Ary Samoela naka vato ka nanorina azy teo anelanelan' i Mizpa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera; fa hoy izy: Efa novonjen' i Jehovah isika hatramin' izao. Naka vato Samoela napetrany teo anelanelan' i Masfà sy Sena, ary nomeny anarana hoe Eben-Ezera, fa hoy izy: Efa novonjen' ny Tompo isika hatramin' izao. Alors Samuel prit une pierre et la dressa entre Miçpa et La Dent, et il lui donna le nom d'Ében-ha-Ézèr, en disant : " C' est jusqu' ici que Yahvé nous a secourus. "
...............
1Sm / 1Sam 7.16 And he went from year to year in circuit to Bethel, and Gilgal, and Mizpeh, and judged Israel in all those places. Ary nandeha isan-taona isan-taona izy nitety any Betela sy Gilgala ary Mizpa ka nitsara ny Isiraely teo amin' ireo tanàna rehetra ireo. Isan-taona, dia nandeha izy nitety an' i Betela sy Galgalà ary Masfà ka nitsara an' Israely tamin' ireo fitoerana rehetra ireo. Il allait chaque année faire une tournée par Béthel, Gilgal, Miçpa, et il jugeait Israël en tous ces endroits.
...............
1Sm / 1Sam 10.17 And Samuel called the people together unto the Lord to Mizpeh; Ary Samoela namory ny vahoaka ho any Mizpa ho any amin' i Jehovah Novorin' i Samoela ho eo anatrehan' ny Tompo any Masfà ny vahoaka, Samuel convoqua le peuple auprès de Yahvé à Miçpa
...............
1Sm / 1Sam 22.3 And David went thence to Mizpeh of Moab: and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth, and be with you, till I know what God will do for me. Ary Davida niala tao nankany Mizpa any Moaba ka nanao tamin' ny mpanjakan' i Moaba hoe: Masìna ianao, avelao ny raiko sy ny reniko ho avy atý hitoetra etý aminao ambara-pahafantatro izay hataon' Andriamanitra amiko. Avy eo Davida dia nankany Masfà any Moaba, ka nanao tamin' ny mpanjakan' i Moaba hoe: Raha sitrakao, aoka homena malalaka hihataka aty aminao ny ray aman-dreniko, mandra-pahafantatro izay hanaovan' Andriamanitra ahy. De là, David se rendit à Miçpé de Moab et dit au roi de Moab : " Permets que mon père et ma mère restent avec vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. "

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 15.22 Then king Asa made a proclamation throughout all Judah; none was exempted: and they took away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha had builded; and king Asa built with them Geba of Benjamin, and Mizpah. Ary Asa mpanjaka kosa nampandre ny Joda rehetra (tsy nisy tsy nampandrenesiny); ary dia nesorin' ny olona ny vato sy ny hazo tao Rama, izay naorin' i Basa; ary nentin' i Asa mpanjaka nanamboatra an' i Geban' i Benjamina sy Mizpa kosa izany. Ary nasain' i Asà natsoina avokoa i Jodà rehetra, tsy nisy nataony afaka na iray aza, dia nentiny ny vato aman-kazo nanamboaran' i Baasà an' i Ramà, ka izany no nanorenany an' i Gabaan' i Benjamina sy Masfà. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exemption pour personne ; on enleva les pierres et le bois avec lesquels Basha fortifiait Rama et le roi en fortifia Géba de Benjamin et Miçpa.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 25.23 And when all the captains of the armies, they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah governor, there came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan the son of Careah, and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son of a Maachathite, they and their men. Ary nony ren' ny komandin' ny miaramila rehetra mbamin' ny olom-peheziny avy fa Gedalia no notendren' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, ho mpanapaka, dia nankany amin' i Gedalia tany Mizpa Isimaela, zanak' i Netania, sy Johanana, zanak' i Karea, sy Seraia, zanak' i Tanometa Netofatita, ary Jazania, zanak' ilay Makatita, dia ireo sy ny olom-peheziny avy. Ren' ny lehiben' ny isan-toko-miaramila, dia izy sy ny olom-peheziny avy, fa hoe Godoliasa no voatendrin' ny mpanjakan' i Babilona ho mpanjaka, dia tonga nanatona an' i Godoliasa tany Masfà izy ireo: Ismaela zanak' i Nataniasa; Johanana, zanak' i Karea; Saraiasa zanak' i Tanehometa avy ao Netofà, ary Jezoniasa zanak' ilay Maakatiana, dia ireo sy ny olom-peheziny avy. Tous les officiers des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait institué Godolias gouverneur et ils vinrent auprès de lui à Miçpa : Yishmaèl fils de Netanya, Yohanân fils de Qaréah, Seraya fils de Tanhumèt, le Netophatite, Yaazanyahu, le Maakatite, eux et leurs hommes.
...............
2Mp 25.25 But it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah, the son of Elishama, of the seed royal, came, and ten men with him, and smote Gedaliah, that he died, and the Jews and the Chaldees that were with him at Mizpah. Ary tamin' ny volana fahafito, dia avy Isimaela, zanak' i Netania, zanak' i Elisama, isan' ny fianakavian' ny mpanjaka, mbamin' ny olona folo lahy koa ka namely an' i Gedalia, dia nahafaty azy sy ny Jiosy ary ny Kaldeana izay tao aminy tany Mizpa. Kanjo nony tamin' ny volana fahafito, tonga Nataniasa zanak' i Elisama, isam-pianakavian' ny mpanjaka, nomban' olona folo lahy, ka namono nahafaty an' i Godoliasa mbamin' ireo Jody sy Kaldeana teo aminy tany Masfà. Mais, au septième mois, Yishmaèl fils de Netanya fils d' Elishama, qui était de race royale, et dix hommes avec lui, vinrent frapper à mort Godolias, ainsi que les Judéens et les Chaldéens qui étaient avec lui à Miçpa.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 16.6 Then Asa the king took all Judah; and they carried away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha was building; and he built therewith Geba and Mizpah. Ary Asa mpanjaka namory ny Joda rehetra; ary dia nesorin' ny olona ny vato sy ny hazo tao Rama, izay naorin' i Basa, ka nentiny nanamboatra an' i Geba sy Mizpa. Ka nalain' i Asà Jodà rehetra, dia nentin' izy ireo ny vato aman-kazo, nanorenan' i Baasà an' i Ramà, dia nanorenany an' i Gabaà sy Masfà. Alors le roi Asa amena tout Juda; on enleva les pierres et le bois avec lesquels Basha fortifiait Rama, et on s' en servit pour fortifier Géba et Miçpa.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.7 And next unto them repaired Melatiah the Gibeonite, and Jadon the Meronothite, the men of Gibeon, and of Mizpah, unto the throne of the governor on this side the river. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Melatia Gibeonita sy Jadona Meronotita mbamin' ny mponina tany Gibeona sy Mizpa, hatramin' ny seza fiandrianan' ny governora etý an-dafin' ny ony etý. Meltiasa Gabaonita, Jadòna Meronatita, mbamin' ny mponina ao Gabaona sy Masfà no nanamboatra teo anilany, akaikin' ny fitsaran' ny governoran' ny any an-dafin' ny ony; A leur suite, réparèrent Melatya de Gabaôn et Yadôn de Méronot, ainsi que les gens de Gabaôn et de Miçpa, pour le compte du gouverneur de Transeuphratène.
...............
Neh / Ne 3.15 But the gate of the fountain repaired Shallun the son of Colhozeh, the ruler of part of Mizpah; he built it, and covered it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and the wall of the pool of Siloah by the king' s garden, and unto the stairs that go down from the city of David. Ary ny vavahadin-doharano dia namboarin' i Saloma, zanak' i Kola-hoze, komandin' ny fehin' i Mizpa; izy no nandrafitra sy nanafo izany ary nandatsaka ny lela-vavahadiny mbamin' ny hidiny sy ny vavombiny, ary narafiny koa ny mandan' ny farihy Siloa, teo anilan' ny sahan' ny mpanjaka, ka hatramin' ny ambaratonga midina avy any an-Tanànan' i Davida. Seloma zanak' i Kolkozà, lehiben' ny faritanin' i Masfà, no nanamboatra ny vavahadin' ny Loharano; narafiny sy notafoany izy, dia nalatsany ny lela vavahady, mbamin' ny karetsaka sy ny barany; fanampin' izany koa nanao ny mandan' ny farihin' i Siloa, anilan' ny zaridainan' ny Mpanjaka izy, hatreo amin' ny ambaratonga midina avy any an-tanànan' i Davida. Quant à la porte de la Fontaine, Shallum, fils de Kol-Hozé, chef du district de Miçpa, la répara : il la construisit, la couvrit, fixa ses battants, verrous et barres. Il refit aussi le mur de la citerne de Siloé, jouxtant le jardin du roi, jusqu' aux escaliers qui descendent de la Cité de David.
...............
Neh / Ne 3.19 And next to him repaired Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, another piece over against the going up to the armoury at the turning of the wall. Ary manarakaraka lreo dia nisy namboarin' i Ezera, zanak' i Jesoa, komandin' i Mizpa, teo amin' ny tandrifin' ny fiakarana ho any amin' ny trano fitehirizam-piadiana eo amin' ny fiolahana. Teo anilany dia Azera zanak' i Josoe, lehiben' i Masfà, no nanamboatra ny ilan' ny manda, teo an-tandrifin' ny fiakaran' ny fitehirizam-piadiana, eo amin' ny zoro. à sa suite Ezer, fils de Yéshua, chef de Miçpa, répara un autre secteur, en face de la montée de l' Arsenal, à l' Encoignure.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 40.6 Then went Jeremiah unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah; and dwelt with him among the people that were left in the land. Ary Jeremia nankany amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama, tany Mizpa ka niara-nonina taminy tao amin' ny vahoaka izay sisa velona tamin' ny tany. Nankany amin' i Godoliasa, tany Masfà, Jeremia, ka niara-nonina taminy, teo amin' ny vahoaka sisa navela teo amin' ny tany. Et Jérémie se rendit à Miçpa, auprès de Godolias, fils d' Ahiqam, et demeura avec lui, parmi ceux du peuple qui étaient restés dans le pays.
...............
Jer / Jr 40.8 Then they came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan and Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and Jezaniah the son of a Maachathite, they and their men. dia tonga tany amin' i Gedalia tany Mizpa izy, dia Isimaela, zanak' i Netania, sy Johanana sy Jonatana, zanak' i Karea, sy Seraia, zanak' i Tanometa, sy ny zanak' i Efay Netofatita ary Jazania, zanak' ilay Makatita, dia izy ireny sy ny olom-peheziny avy. dia nanatona an' i Godoliasa, tany Masfà izy ireo, izany hoe, Ismaely, zanak' i Nataniasa, Johanana sy Honatana, zanak' i Karea, Seraiasa, zanak' i Tanehometa ireo zanak' i Efoì, sy Netofà, ary Jezoniasa, zanak' ilay Moahatiana, dia ireo mbamin' ny olom-peheziny avy. Ils vinrent auprès de Godolias à Miçpa : Yishmaèl, fils de Netanyahu, Yohanân et Yonatân, fils de Qaréah, Seraya, fils de Tanhumèt, les fils de Ephaï le Netophatite, Yizanyahu, fils du Maakatite, eux et leurs hommes.
...............
Jer / Jr 40.10 As for me, behold, I will dwell at Mizpah, to serve the Chaldeans, which will come unto us: but ye, gather ye wine, and summer fruits, and oil, and put them in your vessels, and dwell in your cities that ye have taken. Ary ny amiko, dia, indro, honina any Mizpa aho hanompo ny Kaldeana izay ho avy etý amintsika; fa ianareo dia manangona divay sy voankazo masaka fahavaratra ary diloilo, ka ataovy ao amin' ny fitehirizanareo, dia monena amin' izay tanàna nidiranareo. Ny amiko, dia honina ao Masfà aho, ho mpanao raharahan' ny Kaldeana, tonga atý aminareo; ary hianareo kosa, angony ny divay amam-boankazo sy diloilo, ka ataovy amin' ny fasiana azy, dia monena amin' izay tanànareo, izay hipetrahanareo. Pour moi, voici, je m'établis à Miçpa comme responsable en face des Chaldéens qui viennent chez nous. Mais vous, faites la récolte du vin, des fruits et de l' huile, remplissez vos jarres et demeurez en vos villes, que vous occupez."
...............
Jer / Jr 40.12 Even all the Jews returned out of all places whither they were driven, and came to the land of Judah, to Gedaliah, unto Mizpah, and gathered wine and summer fruits very much. dia niverina ny Jiosy rehetra avy tany amin' ny tany rehetra izay efa nandroahana azy ka tonga tany amin' ny tanin' ny Joda ho any amin' i Gedalia tao Mizpa, ka nanangona divay sy voankazo sesehena masaka fahavaratra izy. dia tamin' izay ny Jodeana rehetra no niverina avy any amin' ny tany rehetra nandroahana azy avokoa, ka nankao amin' ny tanin' i Jodà, nanatona an' i Godoliasa, tany Masfà, ary nanangona divay amam-boankazo be dia be. Tous ces Judéens revinrent donc de tous les lieux où ils s'étaient dispersés; rentrés au pays de Juda, près de Godolias, à Miçpa, ils firent une récolte très abondante de vin et de fruits.
Jer / Jr 40.13 Moreover Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were in the fields, came to Gedaliah to Mizpah, Ary Johanana, zanak' i Karea, sy ny mpifehy ny miaramila rehetra izay tany an-tsaha dia tonga tany amin' i Gedalia tany Mizpa Fa Johanana, zanak' i Karea, mbamin' ny mpifehy miaramila tany ambanivohitra rehetra kosa, tonga tany amin' i Godoliasa tany Masfà, Yohanân, fils de Qaréah, et tous les officiers de l' armée qui étaient dans la campagne vinrent trouver Godolias à Miçpa
...............
Jer / Jr 40.15 Then Johanan the son of Kareah spake to Gedaliah in Mizpah secretly saying, Let me go, I pray thee, and I will slay Ishmael the son of Nethaniah, and no man shall know it: wherefore should he slay thee, that all the Jews which are gathered unto thee should be scattered, and the remnant in Judah perish? Ary Johanana, zanak' i Karea, nilaza mangingina tamin' i Gedalia tao Mizpa nanao hoe: masìna ianao, aoka aho handeha hamono an' Isimaela, zanak' i Netania, fa tsy hisy olona hahalala izany tsy akory; fa nahoana no havela hamono anao izy ka hampiely ny Jiosy rehetra izay tafangona eto aminao ary hahalany ringana ny sisa amin' ny Joda? Tsy nino azy anefa Godoliasa zanak' i Ahikama. Ary niteny mangingina tamin' i Godoliasa tany Masfà Johanana, zanak' i Karea nanao hoe: Aoka ary aho handeha hamono an' Ismaely zanak' i Nataniasa, hatao tsy fantatr' olona velively. Fa nahoana no lany ringana ny sisan' i Jodà? Yohanân, fils de Qaréah, dit même en secret à Godolias, à Miçpa : "J' irai tuer Yishmaèl, fils de Netanya, sans que personne le sache. Pourquoi attenterait-il à ta vie, et pourquoi tous les Judéens rassemblés autour de toi seraient-ils dispersés? Pourquoi le reste de Juda périrait-il?"
Jer / Jr 41.1 Now it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah the son of Elishama, of the seed royal, and the princes of the king, even ten men with him, came unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah; and there they did eat bread together in Mizpah. Ary tamin' ny volana fahafito dia tonga tany amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama, tao Mizpa Isimaela, zanak' i Netania, zanak' i Elisama, taranaky ny mpanjaka, sy ny mpanapaky ny mpanjaka; ary nisy folo lahy niaraka taminy; ary niara-nihinan-kanina tao Mizpa izy. Nony tamin' ny volana fahafito, tonga tao amin' i Godoliasa zanak' i Ahikama tao Masfà, Ismaely zanak' i Nataniasa zanak' i Elisama, taranak' andriana, nomban' ireo andriambaventin' ny mpanjaka sy olona folo lahy koa dia niara-nihinana tao Masfà izy ireo. Or au septième mois, Yishmaèl, fils de Netanya, fils d' Elishama, qui était de souche royale, vint avec des grands du roi et dix hommes trouver Godolias, fils d' Ahiqam, à Miçpa. Et tandis qu' ils prenaient ensemble leur repas, là, à Miçpa,
...............
Jer / Jr 41.3 Ishmael also slew all the Jews that were with him, even with Gedaliah, at Mizpah, and the Chaldeans that were found there, and the men of war. Ary ny Jiosy rehetra izay tao aminy, dia izay tao amin' i Gedalia tao Mizpa, sy ny Kaldeana izay hita tao ary ny miaramila dia novonoin' Isimaela avokoa. mbamin' ny Jodeana rehetra, izay tao aminy, dia tao amin' i Godoliasa, tao Masfà; novonoin' Ismaely koa ny Kaldeana sendra tao, dia ny olona mpiady. De même, tous les Judéens qui étaient avec lui, Godolias, à Miçpa, et les Chaldéens qui se trouvaient là c'étaient des hommes de guerre Yishmaèl les tua.
...............
Jer / Jr 41.6 And Ishmael the son of Nethaniah went forth from Mizpah to meet them, weeping all along as he went: and it came to pass, as he met them, he said unto them, Come to Gedaliah the son of Ahikam. Ary Isimaela, zanak' i Netania, dia nivoaka avy tao Mizpa hitsena azy sady nitomany teny ampandehanana, ary nony efa nihaona taminy izy, dia niteny taminy hoe: Mankanesa any amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama. Nivoaka avy ao Masfà Ismaely, zanak' i Nataniasa, hitsena azy ireo, sady nitomany ka nony tafahaona taminy, dia nanao tamin' izy ireo hoe: Andeha hianareo ho any amin' i Godoliasa, zanak' i Ahikama. Yishmaèl, fils de Netanya, sortit de Miçpa à leur rencontre, et il avançait en pleurant. Les ayant rejoints, il leur dit "Venez chez Godolias, fils d' Ahiqam."
...............
Jer / Jr 41.10 Then Ishmael carried away captive all the residue of the people that were in Mizpah, even the king' s daughters, and all the people that remained in Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the guard had committed to Gedaliah the son of Ahikam: and Ishmael the son of Nethaniah carried them away captive, and departed to go over to the Ammonites. Ary nentin' Isimaela ho babo ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, na ny vehivavy zanak' andriana, na ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, izay napetrak' i Nebozaradana, lehiben' ny mpiambina, tao amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama; eny, Isimaela, zanak' i Netania, nitondra azy ireny ho babo, ka dia lasa niala nankany amin' ny taranak' i Amona izy. Dia nentin' Ismaely ho babo ny olona sisa tao Masfà, ireo zanakavanin' ny mpanjaka mbamin' ny vahoaka rehetra tafajanona tao Masfà, izay nomen' i Nabozardana lehiben' ny mpiambina an' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, ho filohany; nentin' Ismaely zanak' i Nataniasa ho babo ireo, dia lasa nankany amin' ny taranak' i Ammona izy. Puis Yishmaèl fit prisonniers tout le reste du peuple qui était à Miçpa, les filles du roi et tout le peuple resté à Miçpa que Nebuzaradân, commandant de la garde, avait confiés à Godolias, fils d' Ahiqam; Yishmaèl, fils de Netanya, les emmena prisonniers et se mit en marche pour passer chez les Ammonites.
...............
Jer / Jr 41.14 So all the people that Ishmael had carried away captive from Mizpah cast about and returned, and went unto Johanan the son of Kareah. Ary ny olona rehetra izay nentin' Isimaela ho babo avy tany Mizpa dia nitodika ka niverina nanatona an' i Johanana, zanak' i Karea. ka niverina nandeha nikambana tamin' i Johanana, zanak' i Karea, avokoa ny vahoaka rehetra nentin' Ismaely ho babo avy any Masfà. Tous ces gens que Yishmaèl avait emmenés de Miçpa firent volte-face, ils se retournèrent et s' en allèrent auprès de Yohanân, fils de Qaréah.
...............
Jer / Jr 41.16 Then took Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, all the remnant of the people whom he had recovered from Ishmael the son of Nethaniah, from Mizpah, after that he had slain Gedaliah the son of Ahikam, even mighty men of war, and the women, and the children, and the eunuchs, whom he had brought again from Gibeon: Ary Johanana, zanak' i Karea, sy ny mpifehy ny miaramila rehetra izay tao aminy dia nitondra ny olona rehetra izay voavonjiny ho afaka tamin' Isimaela, zanak' i Netania, avy tany Mizpa, taorian' ny namonoany an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, dia ny lehilahy mpiady sy ny zaza amim-behivavy ary ny tandapa, izay nentiny niverina avy tany Gibeona; Noraisin' i Johanana, zanak' i Karea mbamin' ny mpifehy miaramila rehetra nomba azy, ny vahoaka sisa rehetra izay efa nentin' Ismaely zanak' i Nataniasa, avy any Masfà, nony avy namono an' i Godoliasa, zanak' i Ahikama izy, dia ny olona mpiady, ny zaza amam-behivavy, ary ny eonoka, ka nentiny niverina avy any Gabaona izy ireo. Alors Yohanân, fils de Qaréah, et tous les officiers qui l' accompagnaient rassemblèrent tout le reste du peuple que Yishmaèl, fils de Netanya, avait emmené de Miçpa comme prisonniers, après qu' il eut tué Godolias, fils d' Ahiqam hommes gens de guerre , femmes et enfants, ainsi que les eunuques, ramenés par eux de Gabaôn.

  Book of Hosea Hosea Osea Livre d'Osée
Hos / Os 5.1 Hear ye this, O priests; and hearken, ye house of Israel; and give ye ear, O house of the king; for judgment is toward you, because ye have been a snare on Mizpah, and a net spread upon Tabor. Henoinareo izao, ry mpisorona, ary mandrenesa, ry taranak' Isiraely; Ary atongilano ny sofinareo, ry mpianakavin' ny mpanjaka; Fa ianareo no hihiran' ny fitsarana, satria tonga fandrika ao Mizpa ianareo sy fandrika harato voavelatra ao Tabara. Mandrenesa izao, ry mpisorona; mihainoa tsara, ry taranak' Israely; manongilàna sofina, ry taranaky ny mpanjaka; fa hianareo no hamoahana ny teny fitsarana, satria hianareo no efa fandrika tao Masfà sy fandrika harato voavelatra ao ambonin' i Tabora. Écoutez ceci, prêtres, sois attentive, maison d' Israël, maison du roi, prête l' oreille! Car c' est vous que concerne le droit, mais vous avez été un piège à Miçpa, et un filet tendu sur le Tabor.