Toko sy andininy momba Tapanesa

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 11.19 And Hadad found great favour in the sight of Pharaoh, so that he gave him to wife the sister of his own wife, the sister of Tahpenes the queen. Ary Hadada nahita fitia fatratra teo imason' i Farao, ka dia ny rahavavin' i Tapanesa, vadin' ny mpanjaka, no nomeny ho vadiny. Nahita fitia teo imason' i Faraona tokoa Adada, fa nomeny ho vadiny aza ny rahavavin' ny vadiny, dia ny rahavavin' i Tafnesa mpanjakavavy. Hadad jouit d' une grande faveur auprès de Pharaon, qui lui fit épouser la soeur de sa femme, la soeur de Tahpnès la Grande Dame.
1Mp 11.20 And the sister of Tahpenes bare him Genubath his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh' s house: and Genubath was in Pharaoh' s household among the sons of Pharaoh. Ary ny rahavavin' i Tapanesa niteraka zazalahy tamin' i Hadada, dia Genobata, izay notazan' i Tapanesa tao an-tranon' i Farao; ary Genobata niara-nitoetra tamin' ny zanakalahin' i Farao tao an-dapa. Nitera-dahy taminy ny rahavavin' i Tafnesa, dia Genobata, izay notazain' i Tafnesa tao an-tranon' i Faraona, dia nipetraka tao an-tranon' i Faraona Genobata teo afovoan' ny zanak' i Faraona. La soeur de Tahpnès lui enfanta son fils Genubat, que Tahpnès éleva dans le palais de Pharaon, et Genubat vécut dans le palais de Pharaon, parmi les enfants de Pharaon.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 2.16 Also the children of Noph and Tahapanes have broken the crown of thy head. Ny mponina tao Memfisa sy Tapanesa aza efa nampangadihady ny tampon-dohanao. Ny taranak' i Nofa sy Tafnesa avy no nanabory ny lohanao. Même ceux de Noph et de Tahpanhès t' ont rasé le crâne!
...............
Jer / Jr 43.7 So they came into the land of Egypt: for they obeyed not the voice of the Lord: thus came they even to Tahpanhes. ka dia nankany amin' ny tany Egypta izy ireny, fa tsy nihaino ny feon' i Jehovah, ary dia tonga hatrany Tapanesa. Niditra tany amin' ny tany Ejipta izy ireo, dia tonga hatrany Tafnesa, fa tsy nihaino ny feon' ny Tompo. Ils se rendirent donc en Egypte, puisqu' ils n' obéirent pas à la voix de Yahvé, et parvinrent à Tahpanhès.
Jer / Jr 43.8 Then came the word of the Lord unto Jeremiah in Tahpanhes, saying, Dia tonga tamin' i Jeremia tao Tapanesa ny tenin' i Jehovah hoe: Ary tonga tamin' i Jeremia tao Tafnesa ny tenin' ny Tompo nanao hoe: Or la parole de Yahvé fut adressée à Jérémie, à Tahpanhès, en ces termes
Jer / Jr 43.9 Take great stones in thine hand, and hide them in the clay in the brickkiln, which is at the entry of Pharaoh' s house in Tahpanhes, in the sight of the men of Judah; Mitondrà vato lehibe eny an-tananao, ka afeno ao amin' ny feta ao amin' ny gorodona taila, izay eo akaikin' ny vavahady amin' ny tranon' i Farao ao Tapanesa, eo imason' ny lehilahy amin' ny Joda, Mitondrà vato lehibe eny an-tànanao, ka afeno eo anatrehan' ny lehilahy amin' i Jodà, ataovy ao anaty simenitra eo amin' ny ngorodona taila, izay anoloan' ny tranon' i Faraona, ao Tafnesa; Prends de grandes pierres et, en présence des Judéens, enfouis-les dans du ciment sur la terrasse qui se trouve à l' entrée du palais de Pharaon, à Tahpanhès.
Jer / Jr 44.1 The word that came to Jeremiah concerning all the Jews which dwell in the land of Egypt, which dwell at Migdol, and at Tahpanhes, and at Noph, and in the country of Pathros, saying, Ny teny izay tonga tamin' i Jeremia ho amin' ny Jiosy rehetra izay nonina tany amin' ny tany Egypta, dia izay nonina tao Migdola sy Tapanesa sy Memfisa, ary tany amin' ny tany Patrosa, nanao hoe: Ny teny tonga tamin' i Jeremia, ho an' ny Jodeana rehetra nitoetra tany amin' ny tany Ejipta, dia izay nitoetra tany Migdola, tany Tafnesa, tany Nofa, sy tany amin' ny tany Fatoresa, nanao hoe: Parole qui fut adressée à Jérémie pour tous les Judéens installés au pays d' Egypte, en résidence à Migdol, Tahpanhès, Noph, et au pays de Patros.
...............
Jer / Jr 46.14 Declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph and in Tahpanhes: say ye, Stand fast, and prepare thee; for the sword shall devour round about thee. Ambaraonareo any Egypta, ary torio any Migdola, eny, torio any Memfisa sy Tapanesa, ka ataovy hoe: Mijoroa tsara ianao, ka miomàna; Fa mandringana manodidina anao ny sabatra. Torionareo any Ejipta, ampandreneso any Migdola, ampandreneso any Nofa sy any Tafnesa; ka lazao hoe: Milahara hianareo, ka miomana; fa efa mandripaka sahady eny amin' ny manodidina anareo ny sabatra! Publiez-le en Egypte, faites-le entendre à Migdol, faites-le entendre à Noph et à Tahpanhès! Dites : Dresse-toi, tiens-toi prête, car l'épée dévore autour de toi.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 30.18 At Tehaphnehes also the day shall be darkened, when I shall break there the yokes of Egypt: and the pomp of her strength shall cease in her: as for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity. Any Tapanesa dia ho maizina ny andro, raha tapahiko any ny ziogan' i Egypta, ary hitsahatra ny fiavonavonan' ny heriny; Ho voasaron' ny rahona izy, sady ho lasan-ko babo ny zananivavy. Ao Tafnesa ho maizina ny andro, raha avy izay hanapahako ao ny jiogan' i Ejipta, sy hitsaharan' ny fiavonavonan' ny heriny; ho voasaron-drahona izy, ary ho lasan-ko babo ny zanany vavy. A Tahpanhès, le jour deviendra ténèbres quand j' y briserai les sceptres de l'Égypte et que l' orgueil de sa force prendra fin. Quant à elle, un nuage la couvrira et ses filles iront en captivité.