Toko sy andininy momba Minita

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 11.33 And he smote them from Aroer, even till thou come to Minnith, even twenty cities, and unto the plain of the vineyards, with a very great slaughter. Thus the children of Ammon were subdued before the children of Israel. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaikin' i Minita sy hatrany Abela-keramima, dia tanàna roa-polo, ka be dia be no maty. Dia resy teo anoloan' ny Zanak' Isiraely ny taranak' i Amona. ka nasiany hatrany Aroera ka hatrany akaikikaikin' i Menita, nahazoany tanàna roapolo, sy hatrany Abela-Keramina, ka dia resy mafy tokoa izy ireo. Dia voaetry teo anoloan' ny zanak' Israely ny taranak' i Amona. Il les battit depuis Aroèr jusque vers Minnit vingt villes , et jusqu'à Abel-Keramim. Ce fut une très grande défaite; et les Ammonites furent abaissés devant les Israélites.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 27.17 Judah, and the land of Israel, they were thy merchants: they traded in thy market wheat of Minnith, and Pannag, and honey, and oil, and balm. Joda sy ny tanin' ny Isiraely no mpandranto nankany aminao, ka vary tritika avy tany Minita sy zava-mamy sy tantely sy diloilo ary balsama no natakalony ny varotrao. Jodà sy ny tanin' Israely nifampivarotra taminao, ny amin' ny varin' i Minita, ny zava-manitra, ny tantely, ny diloilo, ny ditin-kazo manitra. Juda et le pays d' Israël eux-mêmes faisaient du commerce avec toi; ils t' apportaient en échange du grain de Minnit, du pannag, du miel, de l' huile et du baume.