Toko sy andininy momba Hazar-enana

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 34.9 And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazarenan: this shall be your north border. dia hahazo an' i Zifrona, ka dia hihatra an' i Hazar-enana; izany no ho faritaninareo avaratra. dia hitohy amin' ny Jofrona sy ho tafapaka any Hatsar-Enàna: izany no ho faritrareo amin' ny avaratra. Elle ira vers Ziphrôn et aboutira à Haçar-Énân. Telle sera votre frontière septentrionale.
Nom / Fan 34.10 And ye shall point out your east border from Hazarenan to Shepham: Ary ny ho fari-taninareo atsinanana dia ampifanitsio amin' i Hazar-enana ka hatrany Sefama, Ny sisin-taninareo any atsinanana dia hatreo Hatsar-Enàna ka hatrany Sefama; Puis vous tracerez votre frontière orientale de Haçar-Énân à Shepham.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 47.17 And the border from the sea shall be Hazarenan, the border of Damascus, and the north northward, and the border of Hamath. And this is the north side. Ary ny fari-taniny dia hatramin' ny ranomasina, dia Hazar-enana, fari-tanin' i Damaskosy, ary amin' ny avaratra dia Hamata no fari-taniny. Izany no lafiny avaratra. Ka izao no faritany hatramin' ny ranomasina: Hatzera-Enona, ny sisin-tanin' i Damasa, ary avy eo mandroso mianavaratra hatrany amin' ny sisin-tanin' i Hamata. Izany no lafiny avaratra. la frontière s'étendra depuis la mer jusqu'à Haçar-Énân, ayant au nord le territoire de Damas et le territoire de Hamat. C' est la limite septentrionale.
Eze / Ez 48.1 Now these are the names of the tribes. From the north end to the coast of the way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarenan, the border of Damascus northward, to the coast of Hamath; for these are his sides east and west; a portion for Dan. Ary izao no anaran' ny firenena: Hatramin' ny farany avaratra any amoron-dranomasina amin' ny lalana mankany Hetlona any akaikin' i Hamata sy Hazar-enana, fari-tanin' i Damaskosy eo avaratra, any anilan' i Hamata; izany no ho lafiny atsinanana sy andrefana; anjara iray ho an' i Dana. Izao no anaran' ny foko: Hatramin' ny tendrony avaratra manaraka ny làlan' i Hethalona ho any Hamata, Hatzera-Enona, ny sisin-tanin' i Damasa mianavaratra, manaraka ny lavan' i Hamata, izao avy no ho an' ny isam-poko: hatramin' ny faritra atsinanana ka hatramin' ny faritra andrefana: anjara iray ho an' i Dana. Voici les noms des tribus. A l' extrême nord, dans la direction de Hètlôn, vers l' Entrée de Hamat et Haçar-Enân, le territoire de Damas étant au nord, le long de Hamat, depuis la limite orientale jusqu'à la limite occidentale : Dan, un lot.