Toko sy andininy momba Sabama

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 32.38 And Nebo, and Baalmeon, (their names being changed,) and Shibmah: and gave other names unto the cities which they builded. sy Nebo sy Bala-meona (nefa novana ny anaran' ireo) ary Sibma; ary nasiany anarana vaovao ny tanàna izay nataony. Nabao ary Baalmeona izay samy novany anarana ary Sabamà, ka samy nomeny anarana ny tanàna naoriny. Nebo, Baal-Meôn dont les noms furent changés , Sibma. Ils donnèrent des noms aux villes qu' ils avaient construites.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.19 And Kirjathaim, and Sibmah, and Zarethshahar in the mount of the valley, sy Kiria-taima sy Sibma sy Zareta-sahara amin' ny tendrombohitra ao an-dohasaha, Kariataima, Sabamà, Sarat-Asara amin' ny tendrombohitra ao an-dohasaha, Qiryatayim, Sibma et, dans la montagne de la Araba, Çérèt-ha-Shahar;

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 16.8 For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof, they are come even unto Jazer, they wandered through the wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea. Fa malazo avokoa ny sahan' i Hesbona sy ny voalobok' i Sibma, norantsanan' ny andrian' ny firenena ny sakeliny, tonga hatrany Jazera sy nisandrahaka tany an-efitra izy, ny sampany nandadilady ka tafita ny ranomasina. Fa zoin-doza avokoa ny sahan' i Hesebona; ny amin' ny voalobok' i Sabama, dia efa noravan' ny tompon' ny firenena ny sakeliny mandadina, izay efa nisandrahaka hatrany Jazera, nandroso tsy hita lany tany an' efitra, nandefa lavitra ny solofony, nampita ny ranomasina. Car les vignobles de Heshbôn dépérissent, la vigne de Sibma, dont les raisins vermeils terrassaient les maîtres des nations. Elle atteignait jusqu'à Yazèr et s' infiltrait au désert, ses rejetons se multipliaient, ils franchissaient la mer.
Isa / Iz 16.9 Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh: for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen. Koa izany no hitomaniako ny voalobok' i Sibma, toy ny fitomanian' i Jazera, handena anao amin' ny ranomasoko aho, ry Hesbona sy Elale; fa mihatra amin' ny vokatrao lohataona sy ny fararanonao ny fanakorana. Koa mitomany toy ny itomanian' i Jazera aho, momba ny voalobok' i Sabama; mandrotsaka ranomaso aminareo aho ry Hesebona, ry Eleale, fa ny vokatrareo amam-pararanonareo, no nahatongavan' ny fanokaran' ny mpamia. Aussi je pleure, comme pleure Yazèr, la vigne de Sibma; je t' arrose de mes larmes, Heshbôn et toi, Éléalé, parce que sur ta récolte et sur ta moisson le cri s' est éteint.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.32 O vine of Sibmah, I will weep for thee with the weeping of Jazer: thy plants are gone over the sea, they reach even to the sea of Jazer: the spoiler is fallen upon thy summer fruits and upon thy vintage. Mihoatra noho ny fitomanian' i Jazera no hitomaniako anao, ry voalobok' i Sibma, tafita ny ranomasina ny rantsanao ary tonga hatrany amin' ny ranomasin' i Jazera; Ny mpandripaka dia tonga handripaka ny voankazonao masaka fahavaratra sy ny voalobokao. Mihoatra noho ny fitomaniana an' i Jazera no itomaniako anao ry tanimboalobok' i Sabama. Tafita ny ranomasina ny rantsanao tafapaka amin' ny ranomasin' Jazera izy, Kanjo ny fitoazana anao amam-piotazana ny voalobokao, nianjeran' ny mpandringana. Plus que sur Yazèr, je pleure sur toi, vignoble de Sibma. Tes sarments s'étendaient au-delà de la mer, ils atteignaient jusqu'à Yazèr. Sur ta vendange et ta récolte est tombé le dévastateur.