Toko sy andininy momba Grisia

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
1M 1.1 Aleksandra, zanakalahin' i Filipo, Masedoniana, avy amin' ny tanin' i Setima, rahefa naharesy an' i Dariosa, mpanjakan' ny Persa sy ny Meda, sy tonga mpanjaka nisolo azy, ary efa nanjaka tamin' i Gresa, aloha, Après qu' Alexandre, fils de Philippe, Macédonien sorti du pays de Chettiim, eut battu Darius, roi des Perses et des Mèdes, et fut devenu roi à sa place en commençant par l' Hellade,

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 8.21 And the rough goat is the king of Grecia: and the great horn that is between his eyes is the first king. Ary ny osilahy lava volo dia ny mpanjakan' i Grisia; ary ny tandroka lehibe teo anelanelan' ny masony dia ny mpanjaka voalohany. ilay osilahy lava volo, dia ny mpanjakan' i Javana ary ilay tandroka lehibe tanelanelan' ny masony, no mpanjaka voalohany. Le bouc velu est le roi de Yavân, la grande corne qui est entre ses yeux, c' est le premier roi.
...............
Dan / Da 10.20 Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? and now will I return to fight with the prince of Persia: and when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come. Dia hoy izy: Moa fantatrao va ny nihaviako atý aminao? Ankehitriny dia hiverina hiady amin' ny andrianan' i Persia aho, ary rehefa mivoaka aho, dia, indro, ho avy ny andrianan' i Grisia. Hoy izy tamiko: Fantatrao va ny nahatongavako atý aminao? Ankehitriny hiverina hiady amin' ny filohan' i Persa aho, ary amin' ny fotoana handehanako, dia indro ho avy ny filohan' i Javana. Alors il dit : "Sais-tu pourquoi je suis venu à toi? Je dois retourner combattre le Prince de Perse : quand j' en aurai fini, voici que viendra le Prince de Yavân.
...............
Dan / Da 11.2 And now will I shew thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be far richer than they all: and by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia. Ary ankehitriny izay tenany tokoa dia haharihariko aminao. Indro, mbola hisy mpanjaka telo koa hitsangana any Persia; ary ny fahefatra hanan-karena be mihoatra noho izy rehetra; koa rehefa mahery izy noho ny hareny, dia hotairiny avokoa ny olona rehetra hamely ny fanjakan' i Grisia. Ankehitriny, indro haharihariko aminao ny marina. Mbola hisy mpanjaka telo koa hitsangana amin' i Persa; ary ny fahefatra hanan-karena mihoatra noho izy rehetra, ka rahafa mahery noho ny hareny izy, dia hanainga ny zavatra rehetra hamely ny fanjakan' i Javana. A présent, je vais t' annoncer la vérité. "Voici : trois rois encore se lèveront pour la Perse; le quatrième aura plus de richesses qu' eux tous, et lorsque sa richesse l' aura rendu puissant, il se lèvera contre tous les royaumes de Yavân.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
...............
Zak / Za 9.13 When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man. Fa nohenjaniko ho Ahy Joda, Efraima nataoko zana-tsipìka; Ary hotairiko ny zanakao, ry Ziona, hiady amin' ny zanakao, ry Grisia, Ary hataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery ianao, Fa henjaniko ho ahy, Jodà, ary ataoko amin' ny tsipìka Efraima. Hamporisika ny zanakao aho, ry Siona, hiady amin' ny zanakao, ry Javana, ary hataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery hianao. Car j' ai tendu pour moi Juda, j' ai garni l' arc avec Éphraïm; je vais exciter tes fils, Sion, contre tes fils, Yavân, et je ferai de toi comme l'épée d' un vaillant.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 20.2 And when he had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece, Ary rehefa nitety izany tany izany sy nananatra ny olona tamin' ny teny maro izy, dia tonga tany Grisia. Nitety izany faritany izany izy, namporisika ny olona tamin' ny teny maro, dia lasa nankany Gresa. Il traversa cette contrée, y exhorta longuement les fidèles et parvint en Grèce,