Toko sy andininy momba Hirama

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites. sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena tamin' ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin' ny taniny avy. Izany no Esao, rain' ny Edomita. Magdiela, loham-pirenena; Hirama, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena amin' i Edoma, araka ny fonenany, any amin' ny tany onenany avy. Izany no Esao, rain' i Edoma. le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d'Édom, selon leurs résidences au pays qu' ils possédaient. C' est Ésaü, père d'Édom.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 5.11 And Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and carpenters, and masons: and they built David an house. Ary Hirama, mpanjakan' i Tyro, naniraka olona tany amin' i Davida nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato; dia nanao trano ho an' i Davida ireo. Nandefa iraka nankany amin' i Davida Hirama mpanjakan' i Tira, sy nampitondra hazo sedera, ary naniraka mpandrafitra sy tambato hanao trano ho an' i Davida. Hiram, roi de Tyr, envoya une ambassade à David, avec du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierres, qui construisirent une maison pour David.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 5.15 And Solomon had threescore and ten thousand that bare burdens, and fourscore thousand hewers in the mountains; Ary Hirama, mpanjakan' i Tyro, naniraka ny mpanompony ho any amin' i Solomona, satria reny fa izy no voahosotra ho mpanjaka handimby an-drainy; fa Hirama dia sakaizan' i Davida hatrizay ela izay. Ary Hirama, mpanjakan' i Tira, naniraka ny mpanompony ho any amin' i Salomona, fa reny hoe voahosotra ho mpanjaka handimby an-drainy izy, ary sakaizan' i Davida hatrany hatrany Hirama. Le roi de Tyr, Hiram, envoya ses serviteurs en ambassade auprès de Salomon, car il avait appris qu' on l' avait sacré roi à la place de son père et Hiram avait toujours été l' ami de David.
1Mp 5.16 Beside the chief of Solomon' s officers which were over the work, three thousand and three hundred, which ruled over the people that wrought in the work. Ary Solomona naniraka tany amin' i Hirama hanao hoe: Ary Salomona naniraka olona hilaza amin' i Hirama hoe: Et Salomon envoya ce message à Hiram :
...............
1Mp 5.18 And Solomon' s builders and Hiram' s builders did hew them, and the stonesquarers: so they prepared timber and stones to build the house. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome ahy fitsaharana amin' ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ary, indro, izaho mikasa hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitro, araka ilay nolazain' i Jehovah tamin' i Davida raiko hoe: Ny zanakao izay hapetrako eo amin' ny seza fiandriananao handimby anao, izy no hanao trano ho an' ny anarako. Roa dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera any Libanona ho ahy; ary ny vahoakako hiarata amin' ny vahoakanao, ka ny karaman' ny vahoakanao dia homeko anao araka izay hotononinao; fa fantatrao fa tsy mba misy olona atý aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidoniana. Ary rehefa ren' i Hirama ny tenin' i Solomona, dia faly indrindra izy ka nanao hoe: Ankehitriny izao dia isaorana anie Jehovah, Izay nanome zanakalahy hendry ho Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin' i Solomona hanao hoe: Efa reko ny nanirahanao tatý amiko; koa izaho dia hanao izay rehetra irinao ny amin' ny hazo sedera sy ny hazo kypreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin' ny ranomasina, ary hofeheziko ka hampandehaniko mitsinkafona amin' ny rano ho any amin' izay hotononinao, ary any vao hoberahiko izy, ka dia ianao kosa no hampaka azy; ary ianao dia hanao izay iriko amin' ny fanomezan-kanina ho an' ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kypreso ho an' i Solomona araka izay rehetra nilainy. Ary Solomona kosa nanome an' i Hirama vary tritika roa alina kora ho an' ny ankohonany ary diloilo roa-polo kora avy amin' ny oliva voatoto; izany no nomen' i Solomona an' i Hirama isan-taona isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrena an' i Solomona, araka izay nolazainy taminy; ary nihavana Hirama sy Solomona, ka nanao fanekena izy roa lahy. Ary Solomona mpanjaka naka olona tamin' ny Isiraely rehetra hanao fanompoana, ka olona telo alina no nalainy. Ary nirahiny nankany Libanona ireny, dia iray alina no indray milatsaka isam-bolana; iray volana izy no tany Libanona, ary roa volana kosa mba tany an-tranony; ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary Solomona nanana mpitondra entana fito alina sy tambato valo alina teny an-tendrombohitra, afa-tsy ny lehiben' ireo olona voatendrin' i Solomona ireo, izay nitandrina ny raharaha, dia telonjato amby telo arivo lahy izay nifehy ny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika hatao fanorenan' ny trano. Ary ny mpiasan' i Solomona sy Hirama (indrindra fa ny avy any Gebala) no nipaika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano. Fa izaho kosa ankehitriny, dia nomen' ny Tompo Andriamanitro fitsaharana amin' ny manodidina rehetra; fa tsy misy fahavalo na zava-manahirana intsony. Maintenant, Yahvé mon Dieu m' a donné la tranquillité alentour : je n' ai ni adversaire ni contrariété du sort.
...............
1Mp 5.21 Faly indrindra Hirama nony nandre ny tenin' i Salomona ka nanao hoe: Hankalazaina anie Iaveh ankehitriny fa nomeny zanaka hendry Davida, hanapaka izany vahoaka be izany. Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, il éprouva une grande joie et dit : " Béni soit aujourd' hui Yahvé qui a donné à David un fils sage qui commande à ce grand peuple ! "
1Mp 5.22 Ary nanirahan' i Hirama olona Salomona hilaza hoe: Efa reko ny zavatra nampilazainao ahy, ka hotanterahiko ny fanirianao momba ny hazo sedera sy ny hazo sipresa. Et Hiram manda ceci à Salomon : " J' ai reçu ton message. Pour moi, je satisferai tout ton désir en bois de cèdre et en bois de genévrier.
...............
1Mp 5.24 Dia nomen' i Hirama an' i Salomona ny hazo sedera sy ny hazo sipresa, araka izay nilainy, Hiram procura à Salomon des bois de cèdre et des bois de genévrier autant qu' il en voulut,
1Mp 5.25 ary ny nomen' i Salomona an' i Hirama kosa, dia varimbazaha roa alina kora, sy diloilo avy amin' ny oliva voatoto roapolo kora, ka isan-taona Salomona manome toy izany an' i Hirama ihany. et Salomon donna à Hiram vingt mille muids de froment, comme nourriture de sa maison, et vingt mille mesures d' huile vierge. Voilà ce que Salomon donnait à Hiram chaque année.
1Mp 5.26 Nomen' ny Tompo fahendrena Salomona araka ny nampanantenainy azy, ary nihavana Hirama sy Salomona, ka nanao fanekena izy ireo. Yahvé accorda la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis ; la bonne entente régna entre Hiram et Salomon et tous les deux conclurent un accord.
...............
1Mp 5.32 Ny mpandrafi-baton' i Salomona sy ny mpandrafi-baton' i Hirama, ary ny Gibliana, no nipaika sy namboatra ny hazo sy ny vato hanaovana ny trano. Les ouvriers de Salomon et ceux de Hiram et les Giblites taillèrent et mirent en place le bois et la pierre pour la construction du Temple.
...............
1Mp 7.13 And king Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre. Ary Solomona mpanjaka naniraka haka an' i Hirama avy tany Tyro. Naniraka haka an' i Hirama avy any Tira Salomona. Salomon envoya chercher Hiram de Tyr ;
1Mp 7.14 He was a widow' s son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass: and he was filled with wisdom, and understanding, and cunning to work all works in brass. And he came to king Solomon, and wrought all his work. Zanaky ny vehivavy mpitondra-tena tamin' ny firenen' i Naftaly izy, nefa rainy dia lehilahy Tyriana, mpiasa varahina; feno fahendrena sy fahiratan-tsaina ary fahaizana izy hahavitany ny asa varahina rehetra. Dia tonga tao amin' i Solomona mpanjaka Hirama ka nanao izay asa rehetra tao aminy. Zanaky ny vehivavy mpitondratena anankiray amin' ny fokon' i Neftalì izy io, fa ny rainy no Tiriana, mpanefy varahina. Feno fahendrena amam-pahiratan-tsaina sy fahakingana izy mba hanao ny asa isan-karazany rehetra momba ny varahina. Dia tonga tao amin' i Salomona mpanjaka izy, ka nahavita ny asany rehetra. c'était le fils d' une veuve de la tribu de Nephtali, mais son père était Tyrien, ouvrier en bronze. Il était plein d' habileté, d' adresse et de savoir pour exécuter tout travail de bronze. Il vint auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses travaux.
...............
1Mp 7.40 And Hiram made the lavers, and the shovels, and the basons. So Hiram made an end of doing all the work that he made king Solomon for the house of the Lord: Ary Hirama nanao ny tavin-drano sy ny sotron' afo ary ny lovia famafazana; ka dia vitan' i Hirama ny asa rehetra izay nataony ho an' i Solomona mpanjaka ho amin' ny tranon' i Jehovah: Nanao ny vilany sy ny sotron' afo ary ny kapoaka Hirama. Ary vitan' i Hirama ny asa rehetra nataony ho an' i Salomona mpanjaka, tao amin' ny tranon' Iaveh: Hiram fit les vases à cendres, les pelles, les bols à aspersion. Il acheva tout l' ouvrage dont l' avait chargé le roi Salomon pour le Temple de Yahvé :
...............
1Mp 7.45 And the pots, and the shovels, and the basons: and all these vessels, which Hiram made to king Solomon for the house of the Lord, were of bright brass. ary ny vilany fandraofan-davenona sy ny sotron' afo ary ny lovia famafazana. Ary ireo fanaka rehetra ireo, izay nataon' i Hirama ho an' i Solomona mpanjaka ho amin' ny tranon' 1 Jehovah, dia varahina manganohano avokoa. ny tavy sy ny sotron' afo ary ny kapoaka. Varahina manganohano avokoa ireo fanaka nataon' i Hirama ho an' i Salomona ireo, tao amin' ny tranon' ny Tompo. les vases à cendres, les pelles, les bols à aspersion. Tous ces objets que Hiram fit au roi Salomon pour le Temple de Yahvé étaient en bronze poli.
...............
1Mp 9.10 And it came to pass at the end of twenty years, when Solomon had built the two houses, the house of the Lord, and the king' s house, Ary nony afaka ny roa-polo taona nanaovan' i Solomona ny trano roa, dia ny tranon' i Jehovah sy ny lapan' ny mpanjaka Nony afaka roapolo taona, ka efa naorin' i Salomona ny trano roa, dia ny tranon' ny Tompo sy ny tranon' ny mpanjaka; Hirama, mpanjakan' i Tira, no efa namonona ny hazo sedera sy ny hazo sipresa mbamin' ny volamena ho an' i Salomona araka izay nilainy, Au bout des vingt années pendant lesquelles Salomon construisit les deux édifices, le Temple de Yahvé et le palais royal
1Mp 9.11 (Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees and fir trees, and with gold, according to all his desire,) that then king Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee. (Hirama, mpanjakan' i Tyro, nanome an' i Solomona hazo sedera sy hazo kypreso ary volamena, araka izay rehetra niriny), dia nomen' i Solomona tanàna roa-polo tany amin' ny tany Galilia kosa Hirama. ka nomen' ny mpanjaka Salomona tanàna roapolo teo amin' ny tany Galilea Hirama. Hiram, roi de Tyr, lui avait fourni du bois de cèdre et de genévrier, et de l' or, tant qu' il en avait voulu , alors le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée.
1Mp 9.12 And Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him; and they pleased him not. Ary Hirama niala tany Tyro hizaha ny tanàna izay nomen' i Solomona azy, ka tsy tiany ireny. Dia niala tany Tira Hirama hizaha ny tanàna nomen' i Salomona azy, ary tsy tiany ireny, Hiram vint de Tyr pour voir les villes que Salomon lui avait données, et elles ne lui plurent pas ;
...............
1Mp 9.14 And Hiram sent to the king sixscore talents of gold. Ary Hirama nampanatitra talenta volamena roa-polo amby zato ho an' ny mpanjaka. Efa nampanatitra talenta volamena roapolo amby zato ho an' i Salomona Hirama. Hiram envoya au roi cent vingt talents d' or.
...............
1Mp 9.27 And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge of the sea, with the servants of Solomon. Ary Hirama nampandeha ny vahoakany tamin' ny sambo, dia matilô izay nahay ranomasina, hiaraka amin' ny vahoakan' i Solomona. Ary nalefan' i Hirama tamin' izany sambo izany ny mpanompony, izay matilo mahay ranomasina, hiaraka amin' ny mpanompon' i Salomona. Hiram envoya sur les vaisseaux ses serviteurs, des matelots qui connaissaient la mer, avec les serviteurs de Salomon.
...............
1Mp 10.11 And the navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought in from Ophir great plenty of almug trees, and precious stones. Ary ny sambon' i Hirama koa, izay naka volamena avy any Ofira, dia nitondra hazo almoga be indrindra sy vato soa avy any Ofira. Ny sambon' i Hirama izay nitondra volamena avy any Ofira, dia nitondra hazo santala be dia be sy vatosoa koa avy any Ofira. De même, la flotte d' Hiram, qui apporta l' or d' Ophir, en rapporta du bois d' almuggim en grande quantité et des pierres précieuses.
...............
1Mp 10.22 For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: once in three years came the navy of Tharshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks. Fa ny mpanjaka nanana sambon' i Tarsisy mbamin' ny sambon' i Hirama teny ambonin' ny ranomasina; ary indray mandeha amin' ny telo taona no nihavian' ny sambon' i Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Fa fanampin' ny sambon' i Hirama, mbola nanana sambo any Tarsisa koa ny mpanjaka, teny ambonin' ny ranomasina; ary tonga isan-telo taona ny sambo avy any Tarsisa, mitondra volamena sy volafotsy ary ivoara, rajako sy vorombola. En effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d' Hiram et tous les trois ans la flotte de Tarsis revenait chargée d' or, d' argent, d' ivoire, de singes et de guenons.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom. Magdiela loham-pireneny, Irama loham-pireneny. Ireo no loham-pirenen' i Edoma. Magdiela loham-pirenena, Hirama loham-pirenena. Ireo no loham-pirenen' i Edoma. le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d'Édom.
1Tt / 1Tan 14.1 Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, and timber of cedars, with masons and carpenters, to build him an house. Ary Hirama, mpanjakan' i Tyro, naniraka olona tany amin' i Davida sady nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpanao trano vato sy mpandrafitra hanao trano ho azy. Ary Hirama mpanjakan' i Tira, nandefa iraka tany amin' i Davida nitondra hazo sedera sy tambato ary mpandrafitra, hanao trano ho azy. Hiram, roi de Tyr, envoya une ambassade à David, avec du bois de cèdre, des maçons et des charpentiers, pour lui construire une maison.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 2.2 And Solomon told out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and three thousand and six hundred to oversee them. Ary Solomona naniraka hankany amin' i Hirama, mpanjakan' i Tyro, hanao hoe: Tahaka ny nataonao tamin' i Davida raiko, raha nampanatitra hazo sedera ho azy hanaovany trano hitoerany ianao, Naniraka tany amin' i Hirama mpanjakan' i Tira Salomona, hilaza hoe: Ataovy amiko ny nataonao tamin' i Davida raiko, izay nampanateranao sedera hanaovany trano hipetrahany. Puis Salomon envoya ce message à Huram, roi de Tyr : " Agis comme tu l' as fait envers mon père David en lui envoyant des cèdres pour se bâtir une maison où il résiderait.
...............
2Tt / 2Tan 2.10 And, behold, I will give to thy servants, the hewers that cut timber, twenty thousand measures of beaten wheat, and twenty thousand measures of barley, and twenty thousand baths of wine, and twenty thousand baths of oil. Ary hoy Hirama, mpanjakan' i Tyro, tamin' ny taratasy izay nampanateriny ho any amin' i Solomona: Noho ny fitiavan' i Jehovah ny olony no nanendreny anao ho mpanjakany. Dia izao no navalin' i Hirama mpanjakan' i Tira tao amin' ny taratasy nampitondrainy an' i Salomona: Noho ny fitiavan' ny Tompo ny vahoakany no nananganany anao ho mpanjakany. Huram, roi de Tyr, répondit par une lettre qu' il envoya à Salomon : " C' est parce qu' il aime son peuple que Yahvé t' en a fait le roi. "
2Tt / 2Tan 2.11 Then Huram the king of Tyre answered in writing, which he sent to Solomon, Because the Lord hath loved his people, he hath made thee king over them. Ary hoy koa Hirama: Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, noho ny nanomezany an' i Davida zanaka hendry, izay manana fahendrena sy fahalalana, ka hanao trano ho an' i Jehovah sy lapa ho an' ny tenany izy. Ary hoy Hirama: Isaorana anie Iaveh Andriamanitr' Israely izay nanao ny lanitra sy ny tany, noho ny nanomezany an' i Davida zanaka hendry, malina, mazava saina, izay hanao trano ho an' ny Tompo ary trano-mpanjaka ho an' ny tenany. Puis il ajouta : " Béni soit Yahvé le Dieu d' Israël! Il a fait les cieux et la terre, il a donné au roi David un fils sage, sensé et intelligent qui va bâtir une maison pour Yahvé et une autre pour y régner lui-même.
2Tt / 2Tan 2.12 Huram said moreover, Blessed be the Lord God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that might build an house for the Lord, and an house for his kingdom. Koa ankehitriny, indro, maniraka olona mahay zavatra sady manana fahalalana aho, dia Hiram-aby, Koa ankehitriny dia indro irahiko ho atý aminao Ingahy Hirama, lehilahy mahay zavatra sady manan-tsaina, J' envoie aussitôt un homme habile et intelligent, Huram-Abi,
...............
2Tt / 2Tan 4.11 And Huram made the pots, and the shovels, and the basons. And Huram finished the work that he was to make for king Solomon for the house of God; Ary Hirama nanao ny vilany fandraofan-davenona sy ny sotron' afo ary ny lovia famafazana. Dia vitan' i Hirama ny asa izay nataony ho an' i Solomona mpanjaka ho amin' ny tranon' Andriamanitra: Ary Hirama nanao ny vilany, ny sotron-davenona sy ny kopy. Dia vitan' i Hirama ny asa nataony ho an' i Salomona mpanjaka tao amin' ny tranon' Andriamanitra: Huram fit les vases à cendres, les pelles, les bols à aspersion. Il acheva tout l' ouvrage dont l' avait chargé le roi Salomon pour le Temple de Dieu :
...............
2Tt / 2Tan 4.16 The pots also, and the shovels, and the fleshhooks, and all their instruments, did Huram his father make to king Solomon for the house of the Lord of bright brass. Ary ny vilany fandraofan-davenona sy ny sotron' afo sy ny fitrebika ary ny fanaka rehetra momba azy dia nataon' i Hiram-aby ho an' i Solomona mpanjaka ho amin' ny tranon' i Jehovah tamin' ny varahina manganohano. ny vilany, ny sotron-davenona, ny fitrebika. Nanao ireo fanaka rehetra ireo ingahy Hirama ho an' i Salomona mpanjaka, ho an' ny tranon' ny Tompo: varahina manganohano ireo zavatra ireo. les vases à cendres, les pelles, les fourchettes, et tous leurs accessoires que fit en bronze poli Huram-Abi pour le roi Salomon, pour le Temple de Yahvé.
...............
2Tt / 2Tan 8.2 That the cities which Huram had restored to Solomon, Solomon built them, and caused the children of Israel to dwell there. dia namboariny ny tanàna izay nomen' i Hirama azy ka namponenany ny Zanak' isiraely. dia naoriny indray ireo tanàna nomen' i Hirama azy, ka zanak' Israely no namponeniny tao. il restaura les villes que lui avait données Huram et y établit les Israélites.
...............
2Tt / 2Tan 8.18 And Huram sent him by the hands of his servants ships, and servants that had knowledge of the sea; and they went with the servants of Solomon to Ophir, and took thence four hundred and fifty talents of gold, and brought them to king Solomon. ary ny mpanompon' i Hirama dia nampandehaniny hitondra sambo sy mpanompo izay mahay ranomasina; ary niara-nandeha tamin' ny mpanompon' i Solomona ho any Ofira ireo ka nahazo talenta volamena dimam-polo amby efa-jato tany izy, dia nentiny tany amin' i Solomona mpanjaka izany. Ary nampanaterin' i Hirama sambo sy mpanompo mahay ranomasina ho azy, ny mpanompony. Dia niara-nandeha tamin' ny mpanompon' i Salomona ireo, ho any Ofira, dia naka talenta volamena dimampolo sy efa-jato ireo, nentiny ho any amin' i Salomona mpanjaka. Huram lui envoya des navires montés par ses serviteurs ainsi que des serviteurs qui connaissaient la mer. Avec les serviteurs de Salomon ils allèrent à Ophir et en rapportèrent quatre cent cinquante talents d' or qu' ils remirent au roi Salomon.
...............
2Tt / 2Tan 9.10 And the servants also of Huram, and the servants of Solomon, which brought gold from Ophir, brought algum trees and precious stones. Ary ny mpanompon' i Hirama koa sy ny mpanompon' i Solomona, izay naka volamena avy tany Ofira, dia nitondra hazo almoga sy vato soa. Ireo mpanompon' i Hirama sy ireo mpanompon' i Salomona nitondra volamena avy any Ofira, dia nitondra hazo santala amam-batosoa kosa. De même les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui rapportèrent l' or d' Ophir, rapportèrent du bois d' algummim et des pierres précieuses.
...............
2Tt / 2Tan 9.21 For the king' s ships went to Tarshish with the servants of Huram: every three years once came the ships of Tarshish bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks. Fa ny mpanjaka nanana sambo mpankany Tarsisy niaraka tamin' ny mpanompon' i Hirama; ary indray mandeha isan-telo taona no nihavian' ny sambon' i Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Satria, nanan-tsambo mpankany Tarsisa niaraka tamin' ny mpanompon' i Hirama ny mpanjaka, ka tonga isan-telo taona ny sambon' i Tarsisa nitondra volamena amam-bolafotsy sy ivoara, ary rajako amam-boromailala. En effet le roi avait des navires allant à Tarsis avec les serviteurs de Huram et tous les trois ans les navires revenaient de Tarsis chargés d' or, d' argent, d' ivoire, de singes et de guenons.