Toko sy andininy momba Naasa

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
1Sm / 1Sam 11.1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee. Ary Nahasy Amonita niakatra ka nitoby tandrifin' i Jabesi-gileada; dia hoy ny mponina rehetra tao Jabesy tamin' i Nahasy: Manaova fanekena aminay, dia hanompo anao izahay. Ary Naasy Amonita niakatra dia nitoby teo anoloan' i Jabesy any Galaada. Ka hoy ny mponina rehetra tany Jabesy tamin' i Naasy: Manaova fanekem-pihavanana aminay, dia hanompo anao izahay. Nahash l' Ammonite vint dresser son camp contre Yabesh de Galaad. Tous les gens de Yabesh dirent à Nahash : " Fais un traité avec nous et nous te servirons. "
1Sm / 1Sam 11.2 And Nahash the Ammonite answered them, On this condition will I make a covenant with you, that I may thrust out all your right eyes, and lay it for a reproach upon all Israel. Fa hoy Nahasy Amonita: Izao no hanaovako fanekena aminareo: hopotsirina ny masonareo ankavanana rehetra, ka hataoko fandatsana ny Isiraely rehetra izany. Fa izao no navalin' i Naasy Amonita azy ireo: Hifampiraharaha aminareo aho, raha manaiky hianareo ny hamotsirako tsirairay ny masonareo rehetra ankavanana, mba hanalako baraka an' Israely rehetra. Mais Nahash l' Ammonite leur répondit : " Voici à quel prix je traiterai avec vous; je vous crèverai à tous l' oeil droit, j' en ferai un défi à tout Israël. "
...............
1Sm / 1Sam 12.12 And when ye saw that Nahash the king of the children of Ammon came against you, ye said unto me, Nay; but a king shall reign over us: when the Lord your God was your king. Kanjo nony hitanareo fa avy hiady taminareo Nahasy, mpanjakan' ny Amonita, dia hoy ianareo tamiko: Tsia, fa aoka hisy mpanjaka hanjaka aminay; kanefa Jehovah Andriamanitrareo no mpanjakanareo. Ary nony nahita an' i Naasy mpanjakan' ny taranak' i Amona tamy hiady aminareo anefa hianareo, dia nanao tamiko hoe: Tsia, fa aoka hisy mpanjaka hanjaka aminay! Kanefa Iaveh no mpanjakanareo fahizay. " Cependant, lorsque vous avez vu Nahash, le roi des Ammonites, marcher contre vous, vous m' avez dit : "Non! Il faut qu' un roi règne sur nous. " Pourtant, Yahvé votre Dieu, c' est lui votre roi!

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 10.2 Then said David, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, as his father shewed kindness unto me. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father. And David' s servants came into the land of the children of Ammon. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, toy ny soa nataon-drainy tamiko. Ary Davida naniraka ny mpanompony hitsapa alahelo azy ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona ny mpanompon' i Davida. Ary hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanona zanak' i Naasa aho, toy ny nampisehoan-drainy fankasitrahana tamiko. Dia nampitondra fitsapana alahelo azy noho ny amin-drainy Davida tamin' ny alàlan' ny mpanompony. Nony tonga tany amin' ny tanin' i Amona ny mpanompon' i Davida, David se dit : " J' aurai pour Hanûn, fils de Nahash, les mêmes bontés que son père a eues pour moi ", et David envoya ses serviteurs lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites,
...............
2Sm / 2Sam 17.25 And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab: which Amasa was a man' s son, whose name was Ithra an Israelite, that went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab' s mother. Ary Amasa no notendren' i Absaloma ho komandin' ny miaramilany ho solon' i Joaba; ary Amasa dia zanak' ilay Isiraelita atao hoe Jitra, ilay nandry tamin' i Abigaila, zanakavavin' i Nahasy sady rahavavin' i Zeroia, renin' i Joaba. Amasà no notendren' i Absaloma ho filohan' ny tafika solon' i Joaba. Amasà dia zanaky ny lehilahy anankiray atao hoe Jethrà, Ismaelita, izay nandeha tamin' i Abigaïla, zanakavavin' i Naasa, rahavavin' i Sarvia, renin' i Joaba. Absalom avait mis Amasa à la tête de l' armée à la place de Joab. Or Amasa était le fils d' un homme qui s' appelait Yitra l' Ismaélite et qui s'était uni à Abigayil, fille de Jessé et soeur de Çeruya, la mère de Joab.
...............
2Sm / 2Sam 17.27 And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim, Ary nony tonga tao Mahanaima Davida, dia, indreo, tamy Soby, zanak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lo-debara, ary Barzilay Gileadita, avy any Rogelima, Nony tonga tao Mahanaïma Davida, dia indreo Sobì zanak' i Naasa, avy any Raban' ny taranak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lodobara, ary Berzelaia Galaadita, avy any Rogelima, Lorsque David arriva à Mahanayim, Shobi, fils de Nahash, de Rabba des Ammonites, Makir, fils d' Ammiel, de Lo-Debar, et Barzillaï le Galaadite, de Roglim,

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.12 And Eshton begat Bethrapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Irnahash. These are the men of Rechah. ary Estona niteraka an' i Betirafa sy Pasea ary Tehina, rain' Ir-nahasa. Ireo dia mponina tao Reka. Estona niteraka ny fokon-dRafah, Fesè sy Tehinnà, rain' ny tanàna Naasa. Ireo no olona ao Rekah. Eshtôn engendra Bet-Rapha, Paséah, Tehinna, père de Ir-Nahash. Tels sont les hommes de Rékab.
1Tt / 1Tan 19.1 Now it came to pass after this, that Nahash the king of the children of Ammon died, and his son reigned in his stead. Ary rehefa afaka izany, dia maty Nahasy, mpanjakan' ny taranak' i Amona, ary ny zanany no nanjaka nandimby azy. Tatý aorian' izany, maty Naasa, mpanjakan' ny taranak' i Amona, ary ny zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Après cela, il advint que Nahash, roi des Ammonites, mourut et que son fils régna à sa place.
1Tt / 1Tan 19.2 And David said, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father shewed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, fa soa no nataon' ny rainy tamiko. Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny Amonita ny mpanompon' i Davida hitsapa alahelo azy. Ka hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanòna, zanak' i Naasa aho, fa nampiseho fankasitrahana tamiko rainy. Dia nandefa iraka hanony azy noho ny amin-drainy izy. Nony tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona, ireto mpanompon' i Davida hanony alahelo azy, David se dit : " J' agirai avec bonté envers Hanûn, fils de Nahash, parce que son père a agi avec bonté envers moi. " Et David envoya des messagers lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites, auprès de Hanûn, à l' occasion de ces condoléances,