Toko sy andininy momba Kosita

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
Nom / Fan 12.1 And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman. Ary Miriama sy Arona niteny nanome tsiny an' i Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay efa nampakariny; fa efa nampakatra vehivavy Kosita izy. Ary Maria mbamin' i Aarona nanome tsiny an' i Moizy noho ny amin' ny vehivavy Kosita izay efa nalainy ho vady, fa nanambady vehivavy kosita izy. Miryam, ainsi qu' Aaron, parla contre Moïse à cause de la femme kushite qu' il avait prise. Car il avait épousé une femme kushite.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 18.21 Then said Joab to Cushi, Go tell the king what thou hast seen. And Cushi bowed himself unto Joab, and ran. Ary hoy Joaba tamin' ilay Kosita: Andeha, ambarao amin' ny mpanjaka izay efa hitanao. Ary ilay Kosita niankohoka teo anatrehan' i Joaba, dia lasa nihazakazaka. Dia Kosita anankiray no nilazan' i Joaba hoe: Mandehana lazao amin' ny mpanjaka izay efa hitanao. Niankohoka teo anatrehan' i Joaba ilay Kosita, dia lasa nandeha faingana. Et Joab dit au Kushite : " Va rapporter au roi tout ce que tu as vu. " Le Kushite se prosterna devant Joab et partit en courant.
2Sm / 2Sam 18.22 Then said Ahimaaz the son of Zadok yet again to Joab, But howsoever, let me, I pray thee, also run after Cushi. And Joab said, Wherefore wilt thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready? Fa Ahimaza, zanak' i Zadoka, dia mbola niteny tamin' i Joaba ihany nanao hoe: Ka nahoana aza, aoka ihany aho mba hiezaka koa hanaraka ilay Kosita. Fa hoy Joaba: Ahoana no hiezahanao, anaka; fa na dia mandeha aza ianao, tsy hisy teny mahafaly hahazoanao fitia tsinona? Mbola niteny tamin' i Joaba anefa Akimaasa, zanak' i Sadaoka, nanao hoe: Na ho inona na ho inona, avelao ihany aho mba hihazakazaka hanaraka ilay Kosita! Fa hoy Joaba: Ahoana hianao no te-hihazakazaka, anaka? Tsy hahita soa amin' ny fitondrana izany vaovao izany anie hianao! Ahimaaç, fils de Sadoq, insista encore et dit à Joab : " Advienne que pourra, je veux courir moi aussi derrière le Kushite. " Joab dit : " Pourquoi courrais-tu, mon fils, tu n' en tireras aucune récompense. "
2Sm / 2Sam 18.23 But howsoever, said he, let me run. And he said unto him, Run. Then Ahimaaz ran by the way of the plain, and overran Cushi. Ka nahoana aza, hoy izy: Aoka ihany aho hiezaka. Dia hoy Joaba taminy: Miezaha ary. Ary dia niezaka tamin' ny lalana eny amin' ny lemaka Ahimaza ka nihoatra an' ilay Kosita. Fa hoy ny navalin' i Akimaasa: Na inona na inona hitranga dia hihazakazaka ihany aho. Ka hoy Joaba taminy: Mihazakazaha àry. Dia nihazakazaka nihazo ny làlana amin' ny tany lemaka Akimaasa, ka tafahoatra an' ilay Kosita. Il reprit : " Advienne que pourra, je courrai! " Joab lui dit : " Cours donc. " Et Ahimaaç partit en courant par le chemin de la Plaine et il dépassa le Kushite.
...............
2Sm / 2Sam 18.31 And, behold, Cushi came; and Cushi said, Tidings, my lord the king: for the Lord hath avenged thee this day of all them that rose up against thee. Ary, indro, avy ilay Kosita ka nanao hoe: Aoka ny mpanjaka tompoko hihaino teny mahafaly; fa Jehovah efa nanome anao ny rariny ka nahafaka anao ankehitriny tamin' izay rehetra nitsangana hikomy aminao. Dia indro tonga koa ilay Kosita, ka nanao hoe: Aoka ny mpanjaka tompoko hihaino zava-baovao mahafaly, fa nomen' ny Tompo anao androany ny rariny, ny amin' izay rehetra nitsangana hikomy aminao. Alors arriva le Kushite et il dit : " Que Monseigneur le roi apprenne la bonne nouvelle. Yahvé t' a rendu justice aujourd' hui en te délivrant de tous ceux qui s'étaient dressés contre toi. "
2Sm / 2Sam 18.32 And the king said unto Cushi, Is the young man Absalom safe? And Cushi answered, The enemies of my lord the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ilay Kosita: Tsara ihany va Absaloma zatovo? Fa hoy ilay Kosita: Aoka ny fahavalon' ny mpanjaka tompoko sy izay rehetra mitsangana hanisy ratsy anao ho tahaka iny zatovo iny. Fa hoy ny mpanjaka tamin' ilay Kosita: Tsara tsy misy maninona va ny amin' ny zatovo, Absaloma? Ary hoy ny navalin' ilay Kosita: Hanahaka iny zatovo iny anie ny fahavalon' ny mpanjaka tompoko, mbamin' izay rehetra mitsanga-kanisy ratsy anao! Le roi demanda au Kushite : " En va-t-il bien pour le jeune Absalom ? " Et le Kushite répondit : " Qu' ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de Monseigneur le roi et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal! "

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 9.7 Are ye not as children of the Ethiopians unto me, O children of Israel? saith the Lord. Have not I brought up Israel out of the land of Egypt? and the Philistines from Caphtor, and the Syrians from Kir? Moa tsy toy ny taranaky ny Etiopiana va ianareo raha amiko, ry Zanak' Isiraely? hoy Jehovah. Tsy ny Isiraely va no nentiko nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta. Ary ny Filistina avy tany Kaftora, Ary ny Syriana avy tany Kira? Moa tsy toy ny taranaky ny Kosita va hianareo, raha amiko, ry zanak' Israely, - teny marin' ny Tompo? Moa Israely va, tsy nentiko niakatra avy any amin' ny tany Ejipta, sy ny Filistina avy tany Kafitora, ary ny Siriana avy tany Kira? N'êtes-vous pas pour moi comme des Kushites, enfants d' Israël ? - oracle de Yahvé - N' ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, et les Philistins de Kaphtor et les Araméens de Qir ?