Toko sy andininy momba Nabala

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 25.3 Now the name of the man was Nabal; and the name of his wife Abigail: and she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance: but the man was churlish and evil in his doings; and he was of the house of Caleb. Nabala no anaran-dralehilahy io, ary Abigaila noanaran' ny vadiny; ravehivavy dia hendry tokoa sy tsara tarehy, fa ralehilahy kosa sady henjana no ratsy fiaina; taranak' i Kaleba izy io. L' homme se nommait Nabal et sa femme, Abigayil; mais alors que la femme était pleine de bon sens et belle à voir, l' homme était brutal et malfaisant; il était Calébite.
1Sm / 1Sam 25.4 And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep. Ren' i Davida tany an' efitra fa nanety ny ondriny Nabala. David, ayant appris au désert que Nabal tondait son troupeau,
1Sm / 1Sam 25.5 And David sent out ten young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name: Naniraka zatovo folo lahy Davida ary hoy Davida tamin' ny zatovo nanao hoe: Miakara any Karmela hianareo, dia mankanesa ao amin' i Nabala, ka miarahabà azy amin' ny anarako. envoya dix garçons auxquels il dit : " Montez à Karmel, rendez-vous chez Nabal et saluez-le de ma part.
...............
1Sm / 1Sam 25.9 And when David' s young men came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased. Nony tonga ny zatovon' i Davida naveriny tamin' i Nabala izany teny rehetra izany, tamin' ny anaran' i Davida, dia niala sasatra izy. Les garçons de David, étant arrivés, redirent toutes ces paroles à Nabal de la part de David et attendirent.
1Sm / 1Sam 25.10 And Nabal answered David' s servants, and said, Who is David? and who is the son of Jesse? there be many servants now a days that break away every man from his master. Ary izao no navalin' i Nabala an' ireto mpanompon' i Davida nataony hoe: Iza moa Davida ary zovy ny zanak' Isaï? Maro ny mpanompo milefa miala amin' ny tompony ankehitriny. Mais Nabal, s' adressant aux serviteurs de David, leur dit : " Qui est David, qui est le fils de Jessé ? Il y a aujourd' hui trop de serviteurs qui se sauvent de chez leurs maîtres.
...............
1Sm / 1Sam 25.19 And she said unto her servants, Go on before me; behold, I come after you. But she told not her husband Nabal. dia hoy izy tamin' ireto zatovony: Mandehana eo alohako hianareo, fa aoriananareo aho manaraka. Tsy nilaza na inona na inona tamin' i Nabala vadiny anefa izy. Elle dit à ses serviteurs : " Passez devant, et moi je vous suis ", mais elle ne prévint pas Nabal, son mari.
...............
1Sm / 1Sam 25.22 So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall. Hoentin' ny Tompo amin' izay ngidiny indrindra anie ny fahavalon' i Davida. Tsy hasiako miangana, rehefa mety ho an' i Nabala, mandra-pahamaraina ny andro, na dia lehilahy iray aza. Que Dieu fasse à David ce mal et qu' il ajoute cet autre si, d' ici à demain matin, je laisse de tous les siens subsister un seul mâle. "
...............
1Sm / 1Sam 25.25 Let not my lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal: for as his name is, so is he; Nabal is his name, and folly is with him: but I thine handmaid saw not the young men of my lord, whom thou didst send. Aoka ny tompoko tsy hihevitra akory an' iny olon' i Beliala iny, an' i Nabala, fa araka izay ambaran' ny anarany ihany ny toeny: ilay adala no anarany, ary misy hadalana ao aminy. Ary ny amiko ankizivavinao, tompoko, dia tsy mba nahita ny olon' ny tompoko izay nirahinao aho. Que Monseigneur ne fasse pas attention à ce vaurien, à ce Nabal, car il porte bien son nom : il s' appelle La Brute et vraiment il est abruti. Mais moi, ta servante, je n' avais pas vu les garçons que Monseigneur avait envoyés.
1Sm / 1Sam 25.26 Now therefore, my lord, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, seeing the Lord hath withholden thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with thine own hand, now let thine enemies, and they that seek evil to my lord, be as Nabal. Koa ankehitriny, tompoko, toy ny mahavelona an' ny Tompo, toy ny mahavelona ny fanahinao, dia narovan' ny Tompo tsy handatsa-drà hianao, na hamaly faty amin' ny tànanao. Ary ankehitriny aoka ny fahavalonao sy izay mitady hanisy ratsy ny tompoko no hanahaka an' i Nabala. Maintenant, Monseigneur, par la vie de Yahvé et ta propre vie, par Yahvé qui t' a empêché d' en venir au sang et de te faire justice de ta propre main, que deviennent comme Nabal tes ennemis et ceux qui cherchent du mal à Monseigneur!
...............
1Sm / 1Sam 25.34 For in very deed, as the Lord God of Israel liveth, which hath kept me back from hurting thee, except thou hadst hasted and come to meet me, surely there had not been left unto Nabal by the morning light any that pisseth against the wall. Fa raha tsy izany, toy ny mahavelona an' ny Tompo Andriamanitr' Israely izay nisakana ahy tsy hanisy ratsy anao, raha tsy tonga faingana hitsena ahy hianao, dia nataoko tsy misy miangana ny an' i Nabala na lehilahy iray aza, mandra-pahazavan' ny andro. Mais, par la vie de Yahvé, Dieu d' Israël, qui m' a empêché de te faire du mal, si tu n'étais pas venue aussi vite au-devant de moi, je jure que, d' ici au lever du matin, il ne serait pas resté à Nabal un seul mâle. "
...............
1Sm / 1Sam 25.36 And Abigail came to Nabal; and, behold, he held a feast in his house, like the feast of a king; and Nabal' s heart was merry within him, for he was very drunken: wherefore she told him nothing, less or more, until the morning light. Dia nody tany amin' i Nabala Abigaila ka inty izy nanao fanasana tao an-tranony, toy ny fanasan' ny mpanjaka, ary faly ny fon' i Nabala, ary mamo loatra izy. Tsy nilaza kely na be taminy ny vavy mandra-pahazavan' ny andro. Quand Abigayil arriva chez Nabal, il festoyait dans sa maison. Un festin de roi : Nabal était en joie et complètement ivre; aussi, jusqu' au lever du jour, elle ne lui révéla rien.
1Sm / 1Sam 25.37 But it came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became as a stone. Nony maraina anefa, efa nahatsiaro tamin' ny hamamoany Nabala, dia notantarain' ny vavy taminy izany zavatra izany, ka nihotakotaka nila hahafaty azy ny fony dia nanjary toy ny vato izy. Le matin, quand Nabal eut cuvé son vin, sa femme lui raconta cette affaire : alors son coeur mourut dans sa poitrine et il devint comme une pierre.
1Sm / 1Sam 25.38 And it came to pass about ten days after, that the Lord smote Nabal, that he died. Ary sahabo ho hafoloan taorian' izany, dia nasian' ny Tompo Nabala ka maty. Une dizaine de jours plus tard, Yahvé frappa Nabal et il mourut.
1Sm / 1Sam 25.39 And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the Lord, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil: for the Lord hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail, to take her to him to wife. Nony ren' i Davida fa maty Nabala dia hoy izy: Isaorana anie Iaveh izay nahafa-tondromaso ahy, tamin' ny naniratsiran' i Nabala ahy, sady niaro ny mpanompony tsy hahavita ratsy. Fa ny lohan' i Nabala ihany no nataon' ny Tompo nifoteran' ny ratsy nataony. Taty aoriana, naniraka olona Davida hilaza amin' i Abigaila ny hakany azy ho vady. Ayant appris que Nabal était mort, David dit : " Béni soit Yahvé qui m' a rendu justice pour l' injure que j' avais reçue de Nabal et qui a retenu son serviteur de commettre le mal. Yahvé a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa propre tête. " David envoya demander Abigayil en mariage.
...............
1Sm / 1Sam 27.3 And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal' s wife. Ary nitoetra tao amin' i Akisy tao Gata Davida, dia izy sy ny olony, samy nomban' ny ankohonany avy, ary Davida mbamin' ny adiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila Karmelita, ilay novinadin' i Nabala. Dia nitoetra teo amin' i Akisa, tany Geta Davida sy ny olony, samy nomban' ny fianakaviany avy, ary nomba an' i Davida izy roa vavy, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David s'établit auprès d' Akish à Gat, lui et ses hommes, chacun avec sa famille, David avec ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
...............
1Sm / 1Sam 30.5 And David' s two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. Ary voababo koa izy roa vavy vadin' i Davida, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Lasan-ko babo mbamin' izy roa vavy, vadin' i Davida, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. Les deux femmes de David avaient été emmenées captives, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 2.2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal' s wife the Carmelite. Dia niakatra nankany Davida mbamin' ny vadiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Dia niakatra tany Davida mbamin' ny vadiny roa, Akinoama avy any Jezraela sy Abigaïla avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David y monta et aussi ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
...............
2Sm / 2Sam 3.3 And his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur; ary Kileaba, tamin' i Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita, no lahiaivo; ary ny fahatelo dia Absaloma, zanak' i Maka, zanakavavin' i Talmay, mpanjakan' i Gesora; Keleaba naterak' i Abigaïla avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala, no lahiaivo; Absaloma, zanak' i Maakà, zanakavavin' i Tolmaia, mpanjakan' i Gesora, no fahatelo; son cadet Kiléab, né d' Abigayil, la femme de Nabal de Karmel; le troisième Absalom, fils de Maaka, la fille de Talmaï roi de Geshur;