Toko sy andininy momba Toho

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
1Sm / 1Sam 1.1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite: Ary nisy lehilahy Efraimita anankiray tany Ramataima-zofima any amin' ny tany havoan' i Efraima, Elkana no anarany zanak' i Jerohama, zanak' i Eliho, zanak' i Toho, zanak' i Zofa. Nisy lehilahy anankiray tany Ramataima-Sofima, any amin' ny tendrombohitr' i Efraima, atao hoe El-kanà, zanak' i Jerohama, zanak' i Eliò, zanak' i Taohò, zanak' i Sofa; Efrateana izy io. Il y avait un homme de Ramatayim, un Çuphite de la montagne d'Éphraïm, qui s' appelait Elqana, fils de Yeroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Çuph, un Éphraïmite.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 8.9 When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer, Ary nony ren' i Toy, mpanjakan' i Hamata, fa efa naharesy ny miaramilan' i Hadadezera rehetra Davida, Nony ren' i Taohò mpanjakan' i Hamata, fa hoe resin' i Davida avokoa ny miaramilan' i Hadadezera, Lorsque Tôou, roi de Hamat, apprit que David avait défait toute l' armée de Hadadézer,
2Sm / 2Sam 8.10 Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass: dia nirahin' i Toy Jorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka hiarahaba azy sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadadezera sy ny nandreseny azy (fa Hadadezera dia fahavalon' i Toy); ary gorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahina; dia nirahin' i Taohò ho any amin' i Davida mpanjaka, Jorama zanany, hamangy sy hiarahaba azy, noho ny niadiany sy nandreseny an' i Hadadezera, fa niady lava tamin' i Hadadezera Taohò. Kapoaka volamena sy kapoaka volafotsy ary kapoaka varahina no teo an-tànan' i Jorama. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Hadoram apportait des objets d' argent, d' or et de bronze.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 18.9 Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah; Ary nony ren' i Toy, mpanjakan' i Hamata, fa Davida efa naharesy ny miaramila rehetra an' i Hadarezera, mpanjakan' i Zoba, Nony ren' i Taohò, mpanjakan' i Hamata, fa hoe: resin' i Davida avokoa ny miaramilan' i Adarezera, mpanjakan' i Sobà, Lorsque Tôou, roi de Hamat, apprit que David avait défait toute l' armée de Hadadézer, roi de Çoba,
1Tt / 1Tan 18.10 He sent Hadoram his son to king David, to enquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass. dia naniraka an' i Hadorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka izy hiarahaba sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadarezera sy ny nahareseny azy (fa Hadarezera dia fahavalon' i Toy), sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina izay samy maro karazana izy. dia naniraka an' i Adorama zanany, hankany amin' i Davida mpanjaka izy, hiarahaba sy hankalaza azy, noho ny niadiany tamin' i Adarezera sy nandreseny azy, satria niady tsy tapaka Taohò sy Adarezera, sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina isan-karazany izy. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Il envoya toutes sortes d' objets d' or, d' argent et de bronze;