Toko sy andininy momba Mefata

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.18 And Jahaza, and Kedemoth, and Mephaath, sy Jahaza sy Kedemota sy Mefata Jasà, Kedimota, Mefaata, Yahaç, Qedémot, Méphaat,
...............
Jos 21.37 Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities. ary Kedemota sy ny tany manodidina azy ary Mefata sy ny tany manodidina azy, dia tanàna efatra; ary koa Manaïma sy ny manodidina azy, Hesebona sy ny manodidina azy, Jazera sy ny manodidina azy: tanàna efatra izy rehetra. Qedémot et ses pâturages, et Méphaat et ses pâturages : quatre villes.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.64 And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs. ary Kedemota sy ny tany manodidina azy ary Mefata sy ny tany manodidina azy; Kademota, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; Mefaata, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; Qedémot et ses pâturages, Mephaat et ses pâturages, -

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.21 And judgment is come upon the plain country; upon Holon, and upon Jahazah, and upon Mephaath, Ary ny fitsarana dia miakatra ao amin' ny tany lemaka, dia ao Holona sy Jahaza sy Mefata Misy fitsarana tonga, mihatra amin' ny tany lemaka, amin' i Helona, amin' i Jasà, Le jugement est venu contre le Plateau, contre Holôn, Yahça, Méphaat,
Jer / Jr 48.22 And upon Dibon, and upon Nebo, and upon Bethdiblathaim, Sy Dibona sy Nebo sy Beti-diblataima amin' i Mefaata, amin' i Dibona, amin' i Nabao, amin' i Beta-Deblataima, Dibôn, Nebo, Bet-Diblatayim,