Toko sy andininy momba Sehona

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 21.21 And Israel sent messengers unto Sihon king of the Amorites, saying, Ary ny Isiraely naniraka olona ho any amin' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, hanao hoe: Ary Israely nandefa iraka ho any amin' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana, hanao aminy hoe: Israël envoya des messagers dire à Sihôn, roi des Amorites :
...............
Nom / Fan 21.23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel. Nefa Sihona tsy namela ny Isiraely handeha hamaky ny taniny, fa nanangona ny vahoakany rehetra izy ka nivoaka avy tany an-efitra hihaona amin' ny Isiraely, dia nankany Jahaza; ary niady tamin' ny Isiraely teo izy. Tsy navelan' i Sehona handalo ny faritaniny Israely, fa nanangona ny vahoakany rehetra izy, ka nivoaka hitsena an' Israely, tany an' efitra; dia tonga tany Jasà ary rafitra ady tamin' Israely. Mais Sihôn ne laissa pas Israël traverser son pays. Il rassembla tout son peuple, marcha dans le désert à la rencontre d' Israël et atteignit Yahaç, où il livra bataille à Israël.
...............
Nom / Fan 21.26 For Heshbon was the city of Sihon the king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab, and taken all his land out of his hand, even unto Arnon. Hesbona no tanànan' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay efa nanafika ny mpanjakan' i Moaba taloha, ka efa nalainy taminy avokoa ny taniny rehetra hatrany Arnona. Hesebona no tanànan' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana, izay efa nanafika ny mpanjakan' i Moaba taloha sy naka ny taniny rehetra hatrany Arnòna. Heshbôn était en effet la capitale de Sihôn, roi des Amorites. C' est Sihôn qui avait fait la guerre au premier roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l' Arnon.
Nom / Fan 21.27 Wherefore they that speak in proverbs say, Come into Heshbon, let the city of Sihon be built and prepared: Izany no nanaovan' ny mpanao oha-teny hoe: Midira ao Hesbona ianareo; aoka hamboarina sy hatao mafy ny tanànan' i Sihona; Izany no nanaovan' ny mpanao tononkira hoe: Midira ao Hesebona hianareo. Aoreno indray ka hamafiso ny tanànan' i Sehona. C' est pourquoi les poètes disent :Venez à Heshbôn, qu' elle soit rebâtie, qu' elle soit bien fondée, la ville de Sihôn !
Nom / Fan 21.28 For there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon: it hath consumed Ar of Moab, and the lords of the high places of Arnon. Fa nisy afo nivoaka avy tao Hesbona, sy lelafo avy tao an-tanànan' i Sihona, Ka nandevona an' i Aran' i Moaba sy ny tompon' ny havoan' i Arnona. Fa nisy afo nivoaka avy tao Hesebona, Ary lelafo avy tao an-tanànan' i Sehona, Ka nandevona an' i Ara-Moaba, Dia ny tompon' ny havoan' i Arnòna. Un feu est sorti de Heshbôn, une flamme de la cité de Sihôn, elle a dévoré Ar Moab, englouti les hauteurs de l' Arnon.
Nom / Fan 21.29 Woe to thee, Moab! thou art undone, O people of Chemosh: he hath given his sons that escaped, and his daughters, into captivity unto Sihon king of the Amorites. Lozanao, ry Moaba! Ringana ianao, ry olon' i Kemosy! Foiny handositra ny zananilahy, ary navelany ho babo ny zananivavy, ho an' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita. Loza ho anao, ry Moaba! Levona hianao, ry vahoakan' i Kamosy; Nafoiny ny zanany lahy nandositra, Ary ny zanany vavy lasan-ko babo Ho an' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana. Malheur à toi, Moab ! Tu es perdu, peuple de Kemosh ! Il fait de ses fils des fuyards et de ses filles des captives du roi des Amorites, de Sihôn.
...............
Nom / Fan 21.34 And the Lord said unto Moses, Fear him not: for I have delivered him into thy hand, and all his people, and his land; and thou shalt do to him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Aza matahotra azy ianao, fa efa natolotro eo an-tananao izy sy ny vahoakany rehetra ary ny taniny; ary ianao hanao aminy araka izay nataonao tamin' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay nitoetra tao Hesbona. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Aza matahotra azy, fa atolotro eo an-tànanao izy mbamin' ny vahoakany rehetra, ary ny taniny, ka ataovy toy ny nanaovanao an' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana izay nonina tao Hesebona. Yahvé dit à Moïse : " Ne crains pas, car je l' ai livré en ton pouvoir, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihôn, roi des Amorites, qui habitait à Heshbôn. "
...............
Nom / Fan 32.33 And Moses gave unto them, even to the children of Gad, and to the children of Reuben, and unto half the tribe of Manasseh the son of Joseph, the kingdom of Sihon king of the Amorites, and the kingdom of Og king of Bashan, the land, with the cities thereof in the coasts, even the cities of the country round about. Dia nomen' i Mosesy ho an' ny taranak' i Gada sy ny taranak' i Robena ary ny an-tsasaky ny firenen' i Manase, zanak' i Josefa, ny fanjakan' i Sihona, mpanjakan' ny Amorka, sy ny fanjakan' i Oga, mpanjakan' i Basana dia ny tany mbamin' ny tanànany ao amin' ny fari-tany, dia ny tanàna eny amin' ny tany manodidina. Dia nomen' i Moizy ny zanak' i Gada sy ny zana-dRobena ary ny antsasaky ny fokon' i Manase, zanak' i Josefa, ny fanjakan' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana, sy ny fanjakan' i Oga, mpanjakan' i Basàna, dia ny tany mbamin' ny tanànany sy ny faritany momba azy, ary ny tanàna eny amin' ny tany manodidina. Moïse leur donna - aux fils de Gad, aux fils de Ruben et à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph - le royaume de Sihôn, roi des Amorites, le royaume d' Og, roi du Bashân, le pays avec les villes comprises dans son territoire, les villes-frontières du pays.

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 1.4 After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei: rehefa namono an' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, ilay nonina tao Hesbona, sy Oga, mpanjakan' i Basana, ilay nonina tao Astarta tany Edrehy, izy. dia nony efa nandresy an' i Sehona mpanjakan' ny Amoreana, izay nonina tao Hesebona, sy Oga mpanjakan' i Basàna, izay nonina tao Atarota sy Edraia. Il avait battu Sihôn, roi des Amorites qui résidait à Heshbôn, et Og, roi du Bashân, qui résidait à Ashtarot et à Édréï.
...............
Deo / Dt 2.24 Rise ye up, take your journey, and pass over the river Arnon: behold, I have given into thine hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land: begin to possess it, and contend with him in battle. Mitsangàna, miaingà, ka mità ny lohasahan-driaka Arnona ianareo; indro, efa natolotro eo an-tananao Sihona Amorita, mpanjakan' i Hesbona, mbamin' ny taniny. Santaro ny handovanao azy, ka tafiho. Koa mitsangàna hianareo mandehana mita ny ranon-driaka Arnona. Indro atolotro eo an-tànanao Sehona mpanjakan' i Hesebona, Amoreana, mbamin' ny taniny. Atombohy ny fakana azy, ka tafiho izy. Debout ! levez le camp, et passez le torrent de l' Arnon. Vois, je livre en ton pouvoir Sihôn, roi de Heshbôn, l' Amorite, ainsi que son pays. Commence la conquête ; provoque-le au combat.
...............
Deo / Dt 2.26 And I sent messengers out of the wilderness of Kedemoth unto Sihon king of Heshbon with words of peace, saying, Dia naniraka olona avy tany an-efitr' i Kedemota aho hankany amin' i Sihona, mpanjakan' i Hesbona, nitondra teny fihavanana hoe: Teo an' efitra Kademota dia nandefa iraka hankany amin' i Sehona, mpanjakan' i Hesebona aho, nitondra tenim-pihavanana, nampilaza taminy hoe: Du désert de Qedémot, j' envoyai des messagers porter à Sihôn, roi de Heshbôn, ces paroles de paix :
...............
Deo / Dt 2.30 But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him: for the Lord thy God hardened his spirit, and made his heart obstinate, that he might deliver him into thy hand, as appeareth this day. Fa Sihona, mpanjakan' i Hesbona, tsy nety namela antsika handeha hamaky ny taniny; fa Jehovah Andriamanitrao nanamafy ny fony sy nampahaditra ny fanahiny, mba hanolorany azy eo an-tananao tahaka ny amin' izao anio izao. Tsy nety namela antsika hamaky ny taniny anefa Sehona mpanjakan' i Hesebona; fa efa nohenjanin' ny Tompo Andriamanitrao ny fanahiny, ary efa nohamafisiny ny fony mba hanolorany azy ho eo an-tànanao araka ny hitanao amin' izao anio izao. Mais Sihôn, roi de Heshbôn, ne consentit pas à nous laisser passer chez lui ; car Yahvé ton Dieu avait figé son esprit et endurci son coeur, afin de le livrer en ton pouvoir, comme il l' est encore aujourd' hui.
Deo / Dt 2.31 And the Lord said unto me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before thee: begin to possess, that thou mayest inherit his land. Dia niteny tamiko hoe Jehovah: Indro, vao manomboka hanolotra an' i Sihona sy ny taniny eo anoloanao Aho; santaro ny handovanao ny taniny. Hoy Iaveh tamiko: Indro aho, nanomboka nanolotra anao an' i Sehona sy ny taniny. Atombohy ny fanafihana azy mba hahazoanao ny taniny ho fanananao. Yahvé me dit : " Vois ! j' ai commencé à te livrer Sihôn et son pays ; commence la conquête en t' emparant de son pays. "
Deo / Dt 2.32 Then Sihon came out against us, he and all his people, to fight at Jahaz. Dia nivoaka Sihona mbamin' ny vahoakany rehetra hiady amintsika tao Jahaza. Dia nivoaka Sehona mbamin' ny vahoakany rehetra, mba hiady amintsika tao Jasà; Sihôn marcha à notre rencontre avec tout son peuple, à Yahaç, pour nous combattre.
...............
Deo / Dt 3.2 And the Lord said unto me, Fear him not: for I will deliver him, and all his people, and his land, into thy hand; and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon. Ary hoy Jehovah tamiko: Aza matahotra azy ianao; fa efa natolotro eo an-tananao izy mbamin' ny vahoakany rehetra sy ny taniny, ary ianao hanao aminy araka izay nataonao tamin' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay nonina tao Hesbona. Hoy Iaveh tamiko: Aza matahotra azy, fa efa natolotro eo an-tànanao izy mbamin' ny vahoakany rehetra sy ny taniny, ka ataovy toy ny nanaovanao an' i Sehona mpanjakan' ny Amoreana, izay nonina tany Hesebona. Yahvé me dit : " Ne le crains pas, car je l' ai livré en ton pouvoir, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihôn, le roi amorite, qui habite à Heshbôn. "
...............
Deo / Dt 3.6 And we utterly destroyed them, as we did unto Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children, of every city. Dia naringantsika ireny tahaka izay efa nataontsika tamin' i Sihona, mpanjakan' i Hesbona; naringana ny mponina rehetra tamin' ny isan-tanàna mbamin' ny zaza amim-behivavy. Nataontsika anatema izy, toy ny nanaovantsika an' i Sehona, mpanjakan' i Hesebona; natao anatema ny tanàna, ny lehilahy, ny vehivavy sy ny zaza; Nous les dévouâmes par anathème, comme nous avions fait pour Sihôn, roi de Heshbôn, dévouant à l' anathème toutes ces villes d' hommes mariés, les femmes et les enfants ;
...............
Deo / Dt 4.46 On this side Jordan, in the valley over against Bethpeor, in the land of Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon, whom Moses and the children of Israel smote, after they were come forth out of Egypt: tany an-dafin' i Jordana, tao an-dohasaha tandrifin' i Beti-peora, tao amin' ny tanin' i Sihona, ilay mpanjakan' ny Amorita nonina tao Hesbona, dia ilay noresen' i Mosesy sy ny Zanak' Isiraely, rehefa nivoaka avy tany Egypta izy, tany an-dafin' i Jordany tao an-dohasaha tandrifin' i Bet-Fogora, amin' ny tanin' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana, nonina tao Hesebona, izay noresen' i Moizy sy ny zanak' Israely tamin' ny nivoahany tany Ejipta. au-delà du Jourdain, dans la vallée proche de Bet-Péor, au pays de Sihôn, roi amorite résidant à Heshbôn. Moïse et les Israélites l' avaient battu à leur sortie d'Égypte
Deo / Dt 4.47 And they possessed his land, and the land of Og king of Bashan, two kings of the Amorites, which were on this side Jordan toward the sunrising; ka dia azony ny tanin' i Sihona sy ny tanin' i Oga, mpanjakan' i Basana, dia ny mpanjaka roa tamin' ny Amorita, izay tany an-dafy atsinanan' i Jordana, Naka ny tanin' io ho fananany izy ireo mbamin' ny an' i Oga mpanjakan' i Basàna, an-dafin' i Jordany any atsinanana; et s'étaient emparés de son pays, ainsi que du pays d' Og, roi du Bashân, - tous deux rois amorites au-delà du Jourdain à l' orient,
...............
Deo / Dt 29.6 Ye have not eaten bread, neither have ye drunk wine or strong drink: that ye might know that I am the Lord your God. Ary nony tonga tamin' ity tany ity ianareo, dia nivoaka Sihona, mpanjakan' i Hesbona, sy Oga, mpanjakan' i Basana, hiady amintsika, dia resintsika izy roa lahy. Toy izany no nahatongavanareo teto amin' ity toerana ity. Nivoaka nitsena antsika hiady tamintsika Sehona mpanjakan' i Hesebona, sy Oga mpanjakan' i Basàna, fa resintsika, Puis vous êtes venus en ce lieu. Sihôn, roi de Heshbôn, et Og, roi du Bashân, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, mais nous les avons battus.
...............
Deo / Dt 31.4 And the Lord shall do unto them as he did to Sihon and to Og, kings of the Amorites, and unto the land of them, whom he destroyed. Ary Jehovah hanao amin' ireo tahaka ny nataony tamin' i Sihona sy Oga, mpanjakan' ny Amorita, izay naringany, sy tahaka ny nataony tamin' ny taniny. Toy ny nataon' ny Tompo tamin' i Sehona sy Oga, mpanjakan' ny Amoreana, izay naringany mbamin' ny taniny, no hataony amin' ireo koa. Yahvé les traitera comme il a traité Sihôn et Og, rois amorites, et leur pays : il les a détruits.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 2.10 For we have heard how the Lord dried up the water of the Red sea for you, when ye came out of Egypt; and what ye did unto the two kings of the Amorites, that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. Fa efa renay ny nanamainan' i Jehovah ny Ranomasina Mena teo anoloanareo tamin' ny nivoahanareo avy tany Egypta, sy izay nataonareo tamin' ny mpanjaka roa tamin' ny Amorita, izay tany an-dafin' i Jordana, dia Sihona sy Oga, izay novonoinareo. Renay ny nanamainan' ny Tompo ny ranomasina Mena teo anoloanareo, fony hianareo nivoaka avy tany Ejipta; sy ny nanaovanareo ny mpanjakan' ny Amoreana roa lahy, tany an-dafin' i Jordany, dia Sehona sy Oga, izay nataonareo anatema. Car nous avons appris que Yahvé avait mis à sec devant vous les eaux de la mer des Roseaux, à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois amorites, de l' autre côté du Jourdain, à Sihôn et à Og que vous avez voués à l' anathème.
...............
Jos 9.10 And all that he did to the two kings of the Amorites, that were beyond Jordan, to Sihon king of Heshbon, and to Og king of Bashan, which was at Ashtaroth. ary izay rehetra nataony tamin' ny mpanjaka roa tamin' ny Amorita, izay tany an-dafin' i Jordana, dia Sihona, mpanjakan' i Hesbona, sy Oga, mpanjakan' i Basana, izay tany Astarta. ary ny nanaovany ny mpanjakan' ny Amoreana roa lahy tany an-dafin' i Jordany, dia Sehona mpanjakan' i Hasebona sy Oga mpanjakan' i Basàna, izay nonina tany Astarota. et de tout ce qu' il a fait aux deux rois des Amorites qui vivaient au-delà du Jourdain, Sihôn, roi de Heshbôn, et Og, roi du Bashân, qui vivait à Ashtarot.
...............
Jos 12.2 Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon, and ruled from Aroer, which is upon the bank of the river Arnon, and from the middle of the river, and from half Gilead, even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon; Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron' ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan' ny lohasaha sy ny antsasak' i Gileada, dia hatramin' ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin' ny taranak' i Amona, Sehona mpanjakan' ny Amoreana, izay nonina tao Hesebona; ny takatry ny fahefany dia hatrany Aroera, eo amin' ny ranon-driak' i Arnona, ary hatreo am-pamatonan' ny lohasaha amin' ny antsasak' i Galaada, ka hatramin' ny ranon-driaka Jaboaka, faritry ny tanin' ny taranak' i Amona, Sihôn, roi des Amorites, qui habitait Heshbôn, avait pour domaine depuis Aroèr qui est sur le bord de la vallée de l' Arnon y compris le fond de la vallée, la moitié de Galaad et jusqu' au Yabboq, le torrent qui est la frontière des Ammonites;
...............
Jos 12.5 And reigned in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon king of Heshbon. sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin' ny fari-tanin' ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasak' i Gileada, fari-tanin' i Sihona, mpanjakan' i Hesbona. ny takatry ny fahefany dia ny tendrombohitra Hermona, Salekà, Basàna rehetra, hatramin' ny faritry ny tanin' ny Gesorima sy ny Makatiana ary ny antsasak' i Galaada, faritanin' i Sehona mpanjakan' i Hesebona. avait pour domaine le mont Hermon et Salka, tout le Bashân jusqu'à la frontière des Geshurites et des Maakatites, et la moitié de Galaad jusqu' aux frontières de Sihôn, roi de Heshbôn.
...............
Jos 13.10 And all the cities of Sihon king of the Amorites, which reigned in Heshbon, unto the border of the children of Ammon; ary ny tanàna rehetra izay an' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay nanjaka tany Hesbona, hatramin' ny faritanin' ny taranak' i Amona, ny tanàna rehetra an' i Sehona mpanjakan' ny Amoreana, izay nanjaka tao Hesebona, hatrany amin' ny faritanin' ny taranak' i Armona, toutes les villes de Sihôn, roi des Amorites, qui avait régné à Heshbôn, jusqu'à la frontière des Ammonites.
...............
Jos 13.21 And all the cities of the plain, and all the kingdom of Sihon king of the Amorites, which reigned in Heshbon, whom Moses smote with the princes of Midian, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, which were dukes of Sihon, dwelling in the country. ary ny tanàna rehetra any amin' ny tany lemaka sy ny fanjakana rehetra an' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay nanjaka tany Hesbona fa resin' i Mosesy izy sy ireo andrianan' ny Midianita, dia Evy sy Rekema sy Zora sy Hora ary Reba, andriana izay nanoa an' i Sihona ka nitoetra teo amin' ny tany. ny tanàna rehetra amin' ny tany lemaka sy ny fanjakana rehetra an' i Sehona mpanjakan' ny Amoreana, izay nanjaka tao Hesebona, fa resin' i Moizy izy sy ireo andrianan' i Madiana, dia Evì, Rekema, Sora, Hora, ary Rebe, mpandoa hetra amin' i Sehona, monina amin' ny tany. toutes les villes du plateau et tout le royaume de Sihôn, roi des Amorites, qui régna à Heshbôn; il avait été battu par Moïse ainsi que les princes de Madiân, Évi, Réqem, Çur, Hur, Réba, vassaux de Sihôn qui habitaient le pays.
...............
Jos 13.27 And in the valley, Betharam, and Bethnimrah, and Succoth, and Zaphon, the rest of the kingdom of Sihon king of Heshbon, Jordan and his border, even unto the edge of the sea of Chinnereth on the other side Jordan eastward. ary teo amin' ny lohasaha Beti-harama sy Beti-nimra sy Sokota sy Zafona ary ny sisa tamin' ny fanjakan' i Sihona, mpanjakan' i Hesbona, sy ny amoron' i Jordana hatramin' ny amoron' ny Ranomasina Kinereta an-dafy atsinanan' i Jordana. ary eo amin' ny lohasaha, Beti-Harama, Beti-Nemrà, Sokota sy Safona, sisa tamin' ny fanjakan' i Sehona mpanjakan' i Hesebona; ary Jordany sy ny tany momba azy, hatramin' ny tendron' ny ranomasina Kenerata an-dafin' i Jordany any atsinanana. et dans la vallée : Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot, Çaphôn - le reste du royaume de Sihôn, roi de Heshbôn -, le Jourdain et le territoire allant jusqu'à l' extrémité de la mer de Kinnérèt au-delà du Jourdain, à l' orient.

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 11.19 And Israel sent messengers unto Sihon king of the Amorites, the king of Heshbon; and Israel said unto him, Let us pass, we pray thee, through thy land into my place. Ary ny Isiraely dia naniraka olona tany amin' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay mpanjakan' i Hesbona; ary hoy ny Isiraely taminy: Aoka mba handeha hamaky ny taninao izahay hankany amin' ny fonenanay. Tao Israely, dia nandefa iraka ho any amin' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana, mpanjakan' i Hesebona, ary hoy Israely taminy: Raha sitrakao, avelao mba hamaky ny taninao aho, hankany amin' ny taninay. Israël envoya ensuite des messagers à Sihôn, roi des Amorites, qui régnait à Heshbôn, et Israël lui fit dire : "Laisse-moi, je te prie, traverser ton pays jusqu'à ma destination. "
Mts / Mpits 11.20 But Sihon trusted not Israel to pass through his coast: but Sihon gathered all his people together, and pitched in Jahaz, and fought against Israel. Fa Sihona tsy natoky ny Isiraely hamaky ny fari-taniny, fa namory ny vahoakany rehetra izy, dia nitoby tany Jahaza ka niady tamin' ny Isiraely. Sehona anefa, tsy ampy fitokiana an' Israely mba hamela azy hamaky ny taniny. Namory ny vahoakany rehetra Sehona, ka nitoby tao Jasà, dia niady tamin' Israely. Mais Sihôn refusa à Israël le passage sur son territoire, il rassembla toute son armée, qui campa à Yahaç, et il engagea le combat contre Israël.
Mts / Mpits 11.21 And the Lord God of Israel delivered Sihon and all his people into the hand of Israel, and they smote them: so Israel possessed all the land of the Amorites, the inhabitants of that country. Ary Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, nanolotra an' i Sihona sy ny vahoakany rehetra teo an-tànan' ny Isiraely, ka namely azy ireo; dia azon' ny Isiraely ny tanin' ny Amorita rehetra, mponina tany amin' izany tany izany. Fa natolotry ny Tompo Andriamanitr' Israely, ho eo an-tànan' Israely, Sehona mbamin' ny vahoakany rehetra, ka noreseny ireny, dia azon' Israely ny tanin' ny Amoreana rehetra izay nonina tamin' izany faritany izany; Yahvé, Dieu d' Israël, livra Sihôn et toute son armée aux mains d' Israël qui les défit, et Israël prit possession de tout le pays des Amorites qui habitaient cette contrée.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 4.19 Geber the son of Uri was in the country of Gilead, in the country of Sihon king of the Amorites, and of Og king of Bashan; and he was the only officer which was in the land. Gabera, zanak' i Ory, tany amin' ny tany Gileada, tanin' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, sy Oga, mpanjakan' i Basana; ary izy ihany no voatendry ho amin' izany tany izany. Gabara zanak' i Orì, tamin' ny tany Galaada, amin' ny tanin' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana, sy Oga mpanjakan' i Basàna, fa iray ihany no mpikarakara tamin' izany tany izany. Géber fils d' Uri, au pays de Gad, le pays de Sihôn roi des Amorites et d' Og roi du Bashân. En plus, il y a avait un préfet qui était dans le pays.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 9.22 Moreover thou gavest them kingdoms and nations, and didst divide them into corners: so they possessed the land of Sihon, and the land of the king of Heshbon, and the land of Og king of Bashan. Ary nanome azy fanjakana sy firenena maro Hianao, ka voazaranao araka ny faritaniny avy ireny; ka dia nahazo ny tanin' i Sihona sy ny tanin' ny mpanjakan' i Hesbona ary ny tanin' i Oga, mpanjakan' i Basana, izy. Fanjakana amam-pirenena no natolotrao azy, ka nozarainao ho azy ireo ny faritanin' ireny, dia lasany avokoa ny tanin' i Sehona, ny tanin' ny mpanjakan' i Hesebona, ny tanin' i Oga mpanjakan' i Basana. Et tu leur livras des royaumes et des peuples et les leur attribuas en cantons frontaliers ils ont pris possession du pays de Sihôn, roi de Heshbôn, et du pays d' Og, roi du Bashân.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 135.11 Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan: Dia Sihona, mpanjakan' ny Amorita, Sy Oga, mpanjakan' i Basana, Ary ny fanjakan' i Kanana rehetra; Sehona mpanjakan' ny Amoreana, Oga mpanjakan' i Basàna, mbamin' ny mpanjaka rehetra tany Kanaana, Sihôn, roi des Amorites, et Og, roi du Bashân, et tous les royaumes de Canaan;
...............
Sal 136.19 Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever: Dia Sihona, mpanjakan' ny Amorita (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Sehona mpanjakan' ny Amoreana, fa mandrakizay ny famindram-pony. Sihôn, roi des Amorites, car éternel est son amour!

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.45 They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force: but a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones. Ao amin' ny alokalok' i Hesbona no ijanonan' ny mpandositra, satria lany hery ireny; Kanjo misy afo mivoaka avy any Hesbona, ary lelafo avy any Sihona, ka mandevona ny sisin' i Moaba sy ny tampon-dohan' ny mpitabataba. Mijanona eo amin' ny alokalok' i Hesebona ny mpandositra lany hery; kanjo misy afo mivoaka avy ao Hesebona, ary misy lelafo avy ao afovoan' i Sehona; ka nandevona ny valahan' i Moaba, sy ny karan-dohan' ny zanaky ny fitabatabana. A l' abri de Heshbôn ont fait halte les fuyards à bout de force. Mais un feu est sorti de Heshbôn, une flamme du palais de Sihôn, qui a dévoré les tempes de Moab et le crâne d' une engeance de tumulte.