Toko sy andininy momba Sihora

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.3 From Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron northward, which is counted to the Canaanite: five lords of the Philistines; the Gazathites, and the Ashdothites, the Eshkalonites, the Gittites, and the Ekronites; also the Avites: hatrany Sihora, izay atsinanan' i Egypta, ka hatramin' ny fari-tanin' i Elzrona eo avaratra, izay atao ho an' ny Kananita, ireo andriana dimy amin' ny Filistina dia ny Gazita sy ny Asdodita sy ny Askelonita sy ny Gatita sy ny Ekronita ary ny Avita hatramin' i Sikora, izay eo atsinanan' i Ejipta ka hatrany amin' ny faritanin' i Akarona eo avaratra, izay tokony hatao ho tany Kananeana; ny andrianan' ny Filistina dimy, ny an' i Gazà, ny an' i Azota, ny an' i Askalona, ny an' i Geta, ny an' i Akarona; depuis le Shihor qui fait face à l'Égypte jusqu'à la frontière d'Éqrôn au nord, c' est compté comme cananéen. Les cinq princes des Philistins sont celui de Gaza, celui d' Ashdod, celui d' Ashqelon, celui de Gat et celui d'Éqrôn; les Avvites sont

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 13.5 So David gathered all Israel together, from Shihor of Egypt even unto the entering of Hemath, to bring the ark of God from Kirjathjearim. Dia novorin' i Davida ny Isiraely rehetra hatrany Sihora any Egypta ka hatrany akaikin' i Hamata haka ny fiaran' Andriamanitra avy any Kiriata-jearima. Koa novorin' i Davida Israely rehetra, hatramin' ny Sihora any Ejipta, ka hatrany amin' ny hadilàlan' i Emata, haka ny fiaran' Andriamanitra avy any Kariatiarima. David rassembla tout Israël, depuis le Shihor d'Égypte jusqu'à l' Entrée de Hamat, pour ramener de Qiryat-Yéarim l' arche de Dieu.

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 23.3 And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations. Teny amin' ny rano be ny varin' i Sihora, dia ny vokatr' i Neily, ka nampiditra harena ho azy; Ary tonga tsenan' ny firenena izy. Mamakivaky ny ranobe ny vary avy any Nila, ny vokatry ny ony, niditra ho hareny, tsenan' ny firenena izy. aux eaux immenses. Le grain du Canal, la moisson du Nil, était sa richesse. Elle était le marché des nations.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 2.18 And now what hast thou to do in the way of Egypt, to drink the waters of Sihor? or what hast thou to do in the way of Assyria, to drink the waters of the river? Koa inona no anton' ny ankanesanao amin' ny lalana mankany Egypta Hisotro ny ranon' i Sihora? Ary inona no anton' ny ankanesanao amin' ny lalana mankany Asyria hisotro ny rano amin' ny Ony? Ary ankehitriny, inona no ataonao any amin' ny làlana mankany Ejipta, handeha hisotro ny ranon' i Nila? Ary inona no ataonao eny amin' ny làlana mankany Asiria, handeha hisotro ny rano amin' ny Ony? Et maintenant, à quoi bon partir en Egypte pour boire l' eau du Nil? A quoi bon partir en Assyrie pour boire l' eau du Fleuve?