Toko sy andininy momba Jezirelita

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 15.56 And Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah, sy Jezirela sy Jokdeama sy Zanoa Jezraela, Jokadama, Zanoe, Yizréel, Yorqéam, Zanuah,
...............
Jos 17.16 And the children of Joseph said, The hill is not enough for us: and all the Canaanites that dwell in the land of the valley have chariots of iron, both they who are of Bethshean and her towns, and they who are of the valley of Jezreel. Dia hoy ny taranak' i Josefa: Tsy ampy ho anay ny tany havoana; ary manana kalesy vy ny Kananita rehetra, izay monina any amin' ny tany lemaka, dia izay any Beti-sana sy ny zana-bohiny ary izay any amin' ny tany lemaka Jezirela. Fa hoy ny taranak' i Josefa: Ny tendrombohitra dia tsy omby anay, nefa samy manan-kalesy vy avokoa ao amin' ny Kananeana rehetra monina amin' ny tany lemaka, na ireo any Betisàna sy ny tanàna momba azy, na ireo amin' ny lohasahan' i Jezraela. Les fils de Joseph dirent : " La montagne ne nous suffit pas, et en plus, tous les Cananéens qui habitent la terre de la plaine ont des chars de fer, aussi bien ceux de Bet-Shéân et des villes qui en dépendent que ceux de la plaine de Yizréel. "
...............
Jos 19.18 And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem, Ary ny fari-taniny dia hatrany Jezirela sy Kesolota sy Sonema Ka ny faritry ny taniny dia Jezraela Kasalota, Sonema, Leur territoire s'étendait vers Yizréel et comprenait Kesullot, Shunem,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 6.33 Then all the Midianites and the Amalekites and the children of the east were gathered together, and went over, and pitched in the valley of Jezreel. Ary ny Midiana rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana nivory, dia nita ka nitoby teny amin' ny tany lemaka Jezirela. Ary nivory Madiana sy Amaleka mbamin' ny zanaky ny Atsinanana rehetra, ka nita an' i Jordany izy, dia nitoby teo amin' ny tany lemaka Jezraela. Tout Madiân, Amaleq et les fils de l' Orient se réunirent et, ayant passé le Jourdain, ils vinrent camper dans la plaine de Yizréel.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 25.43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they were also both of them his wives. Nanambady an' i Akinoama avy any Jezraela koa Davida, ka vadiny avokoa izy roa vavy. David avait aussi épousé Ahinoam de Yizréel, et il les eut toutes deux pour femmes.
...............
1Sm / 1Sam 27.3 And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal' s wife. Ary nitoetra tao amin' i Akisy tao Gata Davida, dia izy sy ny olony, samy nomban' ny ankohonany avy, ary Davida mbamin' ny adiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila Karmelita, ilay novinadin' i Nabala. Dia nitoetra teo amin' i Akisa, tany Geta Davida sy ny olony, samy nomban' ny fianakaviany avy, ary nomba an' i Davida izy roa vavy, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David s'établit auprès d' Akish à Gat, lui et ses hommes, chacun avec sa famille, David avec ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
1Sm / 1Sam 29.1 Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek: and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel. Ary ny Filistina dia namory ny miaramilany rehetra ho ao Afeka; fa ny Isiraely kosa nitoby teo anilan' ny loharano ao Jezirela. Ary namory ny miaramilany rehetra tao Afeka ny Filistina, fa nitoby teo anilan' ny loharano ao Jezraela kosa Israely. Les Philistins concentrèrent toutes leurs troupes à Apheq, tandis que les Israélites campaient à la source qui est en Yizréel.
...............
1Sm / 1Sam 29.11 So David and his men rose up early to depart in the morning, to return into the land of the Philistines. And the Philistines went up to Jezreel. Ary Davida sy ny olony nifoha maraina koa handeha maraina hiverina any amin' ny tanin' ny Filistina. Ary ny Filistina dia niakatra nankany Jezirela. Nifoha maraina hiverina any amin' ny tanin' ny Filistina, ary ny Filistina kosa niakatra nankany Jezraela. David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner au pays philistin. Quant aux Philistins, ils montèrent en Yizréel.
...............
1Sm / 1Sam 30.5 And David' s two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. Ary voababo koa izy roa vavy vadin' i Davida, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Lasan-ko babo mbamin' izy roa vavy, vadin' i Davida, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. Les deux femmes de David avaient été emmenées captives, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 2.2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal' s wife the Carmelite. Dia niakatra nankany Davida mbamin' ny vadiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Dia niakatra tany Davida mbamin' ny vadiny roa, Akinoama avy any Jezraela sy Abigaïla avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David y monta et aussi ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
...............
2Sm / 2Sam 3.2 And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona: koa Amnona, tamin' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoany; Niteraka lahy maro Davida tao Hebrona; Amona naterak' i Akinoama avy any Jezraela no lahimatoa. Des fils naquirent à David, à Hébron; ce furent : son aîné Ammon, né d' Ahinoam de Yizréel;
...............
2Sm / 2Sam 4.4 And Jonathan, Saul' s son, had a son that was lame of his feet. He was five years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel, and his nurse took him up, and fled: and it came to pass, as she made haste to flee, that he fell, and became lame. And his name was Mephibosheth. Ary Jonatana, zanak' i Saoly, nanan-janakalahy malemy tongotra. Dimy taona izy, fony tonga avy tany Jezirela ny filazana ny amin' i Saoly sy Jonatana; ary nentin' ny mpitaiza azy nandositra izy; ary raha nentiny nandositra tamin' ny fahatairana izy, dia nianjera ka tonga malemy tongotra, Mefiboseta no anarany. Jonatasy zanak' i Saola, dia nanan-janaka malemy tongo-droa. Dimy taona io zaza io, no tonga avy any Jezraela, ny filazana ny amin' i Saola sy Jonatasy hoe maty, ka nentin' ny mpitaiza azy nandositra izy; noho ny firotorotoan' izy io loatra teny am-pandosirana anefa dia potraka ny zaza ka nalemy tongotra. Mifiboseta no anarany. Il y avait un fils de Jonathan, fils de Saül, qui était perclus des deux pieds. Il avait cinq ans lorsque arriva de Yizréel la nouvelle concernant Saül et Jonathan. Sa nourrice l' emporta et s' enfuit, mais dans la précipitation de la fuite, l' enfant tomba et s' estropia. Il s' appelait Meribbaal.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 4.12 Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all Bethshean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Bethshean to Abelmeholah, even unto the place that is beyond Jokneam: Bana, zanak' i Ahiloda; azy Tanaka sy Megido ary Beti-sana rehetra, izay anilan' i Zaretana, ambanin' i Jezirela, hatrany Beti-sana ka hatrany Abela-mehola, dia hatrany ankoatr' i Jokneama no azy. Banà, zanak' i Ahiloda: azy avokoa Tanàka sy Magedao ary Betsàna rehetra, akaikin' i Sartanà, eo ambanin' i Jezraela, hatrany Betsàna rehetra, akaikin' i Sartanà, eo ambanin' i Jezraela, hatrany Betsàna, ka hatrany Abelmeholà, hatrany ambadik' i Jekimaana; Baana fils d' Ahilud, à Tanak et Megiddo jusqu' au-delà de Yoqméam, et tout Bet-Sheân au-dessous de Yizréel, depuis Bet-Sheân jusqu'à Abel-Mehola, qui est vers Çartân.
1Mp 21.1 And it came to pass after these things, that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab king of Samaria. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Jezirelita nanana tanim-boaloboka tao Jezirela, takaikin' ny lapan' i Ahaba, mpanjakan' i Samaria. Taorian' izany zavatra izany, tao Jezrahela kosa, dia nanana tanim-boaloboka anankiray Nabota avy ao Jezrahela, ary teo akaikin' ny lapan' i Akaba mpanjakan' i Samaria izany. Voici ce qui arriva après ces événements : Nabot de Yizréel possédait une vigne à côté du palais d' Achab, roi de Samarie,
...............
1Mp 21.4 And Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him: for he had said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed, and turned away his face, and would eat no bread. Ary Ahaba nankany an-trano sady malahelo no sosotra noho ny teny nolazain' i Nabota Jezirelita taminy hoe: Tsy homeko anao ny tanindrazako. Dia nandry teo am-parafarany izy ka nampihodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Nody tany an-tranony Akaba, nanjombona sy sosotra noho ity teny nolazain' i Nabota avy any Jezrahela taminy hoe: Tsy omeko ny lova avy amin' ny razako. Dia nandry tao am-parafarany izy, nampiamboho ny tavany ary tsy nihinan-kanina. Achab s' en alla chez lui sombre et irrité à cause de cette parole que Nabot de Yizréel lui avait dite : " Je ne te céderai pas l' héritage de mes pères. " Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger.
...............
1Mp 21.6 And he said unto her, Because I spake unto Naboth the Jezreelite, and said unto him, Give me thy vineyard for money; or else, if it please thee, I will give thee another vineyard for it: and he answered, I will not give thee my vineyard. Dia hoy izy taminy: Satria niteny tamin' i Nabora Jezirelita aho ka nanao taminy hoe: Omeo ahy ny tanim-boalobokao hovidiko vola, na hotakalozako tanim-boaloboka hafa, raha izany no sitraky ny fonao; fa izy namaly hoe: Tsy homeko anao ny tanim-boaloboko. Ary hoy ny navaliny azy: Niteny tamin' i Nabota avy any Jezrahela aho, nanao taminy hoe: Avelao hovidiko vola ny tanim-boalobokao, na hotakalozako tanim-boaloboka hafa, raha aleonao izany. Fa hoy izy hoe: Tsy homeko anao ny tanim-boaloboko. Il lui répondit : " J' ai parlé à Nabot de Yizréel et je lui ai dit : "Cède-moi ta vigne pour de l' argent, ou, si tu aimes mieux, je te donnerai une autre vigne en échange. " Mais il a dit : "Je ne te céderai pas ma vigne".
1Mp 21.7 And Jezebel his wife said unto him, Dost thou now govern the kingdom of Israel? arise, and eat bread, and let thine heart be merry: I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite. Ary hoy Jezebela vadiny taminy: Moa ianao tokoa va no manjaka amin' ny Isiraely izao? Miarena, mihinàna hanina, ary aoka ho ravoravo ny fonao; izaho hanome anao ny tanim-boalobok' i Nabota Jezirelita. Dia hoy Jezabela vadiny taminy: Moa hianao va no tompon' ny fanjakana amin' Israely ankehitriny? Koa miarena, hano ny hanina, ary aoka hifaly ny fonao, fa tenako no hanome anao ny tanim-boalobok' i Nabota avy ao Jezrahela. Alors sa femme Jézabel lui dit : " Vraiment, tu fais un joli roi sur Israël ! Lève-toi et mange, et que ton coeur soit content, moi je vais te donner la vigne de Nabot de Yizréel. "
...............
1Mp 21.15 And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth was stoned, and was dead, that Jezebel said to Ahab, Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give thee for money: for Naboth is not alive, but dead. Ary rehefa ren' i Jezebela fa voatora-bato Nabota ka maty, dia hoy izy tamin' i Ahaba: Mitsangàna, ka alao ho anao ny tanim-boalobok' i Nabota Jezirelita, izay tsy foiny ho namidy taminao; fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty. Nony ren' i Jezabela fa notoraham-bato Nabota ka maty, dia hoy izy tamin' i Akaba: Mitsangana ka alao ho anao ny tanim-boalobok' i Nabota avy any Jezrahela izay nolaviny tsy hamidy vola taminao, fa efa tsy velona intsony Nabota, fa efa maty izy. Lorsque Jézabel eut apprit que Nabot avait été lapidé et qu' il était mort, elle dit à Achab : " Lève-toi et prends possession de la vigne de Nabot de Yizréel, qu' il n' a pas voulu te céder pour de l' argent, car Nabot n' est plus en vie, il est mort. "
1Mp 21.16 And it came to pass, when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab rose up to go down to the vineyard of Naboth the Jezreelite, to take possession of it. Ary rehefa ren' i Ahaba fa efa maty Nabota, dia niainga izy ka nidina nankany amin' ny tanim-boalobok' i Nabota Jezirelita mba haka ny tany ho azy. Rahefa ren' i Akaba fa hoe maty Nabota, dia niainga izy, nidina nankany amin' ny tanim-boalobok' i Nabota avy ao Jezrahela haka izany ho azy. Quand Achab apprit que Nabot était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Nabot de Yizréel et en prendre possession.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 9.21 And Joram said, Make ready. And his chariot was made ready. And Joram king of Israel and Ahaziah king of Judah went out, each in his chariot, and they went out against Jehu, and met him in the portion of Naboth the Jezreelite. Ary hoy Jorama: Ampiomany. Dia nampiomaniny ny kalesiny. Dia nivoaka Jorama, mpanjakan' ny Isiraely, sy Ahazia, mpanjakan' ny Joda, samy nitsangana teo amin' ny kalesiny avy ka nandeha hitsena an' i Jeho, ary nifanena taminy teo amin' ny tanin' i Nabota Jezirelita izy. Dia hoy Jorama: Ataovy amin' ny kalesy ny soavaly. Dia natao tamin' ny kalesiny ny soavaly. Nivoaka samy tamin' ny kalesiny avy, Jorama mpanjakan' Israely, sy Okoziasa, mpanjakan' i Jodà, nivoaka nitsena an' i Jeho, ka nifanena taminy tao amin' ny sahan' i Nabota, any Jezrahela. Joram dit : "Qu' on attelle!" et on attela son char. Joram, roi d' Israël, et Ochozias, roi de Juda, partirent, chacun sur son char, au-devant de Jéhu. Ils le rejoignirent dans le champ de Nabot de Yizréel.
...............
2Mp 9.25 Then said Jehu to Bidkar his captain, Take up, and cast him in the portion of the field of Naboth the Jezreelite: for remember how that, when I and thou rode together after Ahab his father, the Lord laid this burden upon him; Ary hoy Jeho tamin' i Bidkara lefiny: Betao izy, ka atsipazo ao amin' ny sahan' i Nabota Jezirelita; fa tsarovy fa fony izaho sy ianao samy nitaingina kalesy nanaraka an' i Ahaba rainy, dia nolazain' i Jehovah fa hihatra aminy izao loza voalaza izao hoe: Ary hoy Jeho tamin' i Badakera lefiny: Raiso io, atsipazo ao amin' ny sahan' i Nabota ao Jezrahela, satria tsarovy ilay izaho sy hianao niara-nitaingin-tsoavaly nanaraka an' i Akaba iny, ka nitenenan' ny Tompo izao teny nihatra taminy izao hoe: Jéhu dit à Bidqar son écuyer : "Enlève-le et jette-le dans le champ de Nabot de Yizréel. Souviens-toi : lorsque moi et toi nous étions tous deux en char derrière son père Achab, Yahvé a prononcé contre lui cette sentence

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
1Tt / 1Tan 3.1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess: Ary izao no zanakalahin' i Davida, izay naterany tao Hebrona: Amnona, zanak' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoa; ary Daniela, zanak' i Abigaila Karmelita, no lahiaivo; Ireto no zanakalahin' i Davida naterany tany Hebrona: Amona lahimatoa, zanak' i Akinoama, avy any Jezraela, Daniela zanak' i Abigaila avy any Karmela, lahiaivo, Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron : Amnon l' aîné, d' Ahinoam de Yizréel; Daniyyel le deuxième, d' Abigayil de Karmel;