Toko sy andininy momba Mikaia

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 22.8 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, Micaiah the son of Imlah, by whom we may enquire of the Lord: but I hate him; for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, Let not the king say so. Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely tamin' i Josafata: Mbola misy lehilahy iray ihany, dia Mikaia, zanak' i Jimla, izay ahazoantsika manontany amin' i Jehovah, saingy halako izy, satria tsy mba maminany soa ho ahy izy. fa loza ihany. Dia hoy Josafata: Aza manao izany, ry mpanjaka. Dia hoy ny mpanjakan' Israely namaly an' i Josafata: Mbola misy lehilahy anankiray ihany eto, azontsika anontaniana amin' ny Tompo, dia Mikea, zanak' i Jemlà; nefa halako izy, satria tsy mba maminany soa ho ahy, fa loza ihany. Ka hoy Josafata: Aza manao izany, ry mpanjaka. Le roi d' Israël répondit à Josaphat : " Il y a encore un homme par qui on peut consulter Yahvé, mais je le hais, car il ne prophétise jamais le bien à mon sujet, rien que le mal, c' est Michée fils de Yimla. " Josaphat dit : " Que le roi ne parle pas ainsi ! "
1Mp 22.9 Then the king of Israel called an officer, and said, Hasten hither Micaiah the son of Imlah. Ary ny mpanjakan' ny Isiraely niantso ny tandapa anankiray ka nanao taminy hoe: Alao faingana Mikaia, zanak' i Jimla. Izay ny mpanjakan' Israely vao niantso eonoka anankiray, nilazany hoe: Asaovy mankatý miaraka amin' izay Mikea zanak' i Jemlà. Le roi d' Israël appela un eunuque et dit : " Fais vite venir Michée fils de Yimla. "
...............
1Mp 22.13 And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying, Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with one mouth: let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good. Ary ilay iraka izay nandeha naka an' i Mikaia niteny taminy hoe: Indro fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany ka milaza soa ho an' ny mpanjaka; masìna ianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny an' ny anankiray amin' ireo, ka mba mitenena soa koa. Ary ilay iraka lasa niantso an' i Mikea dia niteny taminy nanao hoe: Indro fa iray teny avokoa ny mpaminany izao, samy milaza soa ho an' ny mpanjaka, ka mba ampifanaraho amin' ny azy ireo tsirairay avy koa ny teninao, mba milazà soa. Le messager qui était allé chercher Michée lui dit : " Voici que les prophètes n' ont qu' une seule bouche pour parler en faveur du roi. Tâche de parler comme l' un d' eux et prédis le succès. "
1Mp 22.14 And Micaiah said, As the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak. Ary hoy Mikaia: Raha velona koa Jehovah, dia izay lazain' i Jehovah amiko ihany no hambarako. Fa hoy ny navalin' i Mikea: Velona Iaveh! dia izay holazain' ny Tompo amiko ihany no hambarako koa. Mais Michée répondit : " Par Yahvé vivant ! Ce que Yahvé me dira, c' est cela que j'énoncerai ! "
1Mp 22.15 So he came to the king. And the king said unto him, Micaiah, shall we go against Ramothgilead to battle, or shall we forbear? And he answered him, Go, and prosper: for the Lord shall deliver it into the hand of the king. Dia nankany amin' ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ry Mikaia, handeha hanafika an' i Ramota-gileada va isika, sa hijanona ihany? Ary izy namaly azy hoe: Mandehana, fa hambinina ianao, fa hatolotr' i Jehovah eo an-tananao izy, ry mpanjaka. Nony tonga teo amin' ny mpanjaka izy, dia hoy ny mpanjaka taminy: Handeha hanafika an' i Ramota any Galaada va isika, ry Mikea, sa tokony hijanona kosa? Ary hoy ny navaliny azy: Mandehana, maharese, fa hatolotry ny Tompo eo an-tanan' ny mpanjaka izany! Il arriva près du roi, et le roi lui demanda : " Michée, devons-nous aller à Ramot de Galaad pour combattre, ou devons-nous y renoncer ? " Il lui répondit : " Monte ! Tu réussiras. Yahvé la livrera aux mains du roi. "
...............
1Mp 22.17 And he said, I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not a shepherd: and the Lord said, These have no master: let them return every man to his house in peace. Dia hoy Mikaia Hitako fa indreny ny Isiraely rehetra niely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ary hoy Jehovah: Ireto efa tsy manan-tompo, aoka izy samy hody soa aman-tsara any an-tranony avy. Dia hoy ny navalin' i Mikea: Indreny Israely rehetra hitako miely eny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ka hoy Iaveh: Tsy manan-tompo ireo olona ireo, ka aoka samy hody soa amantsara any an-tranony avy. Alors il prononça :" J' ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans pasteur. Et Yahvé a dit : Ils n' ont plus de maître, que chacun retourne en paix chez soi ! "
...............
1Mp 22.19 And he said, Hear thou therefore the word of the Lord: I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left. Ary hoy Mikaia: Henoy ary ny tenin' i Jehovah: Nahita an' i Jehovah nipetraka teo amin' ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo andaniny avy, dia teo amin' ny ankavanany sy teo amin' ny ankaviany. Dia hoy Mikea: Henoy ary ny tenin' ny Tompo: Efa hitako Iaveh nipetraka teo amin' ny seza fiandrianany ary ny tafiky ny lanitra rehetra nitsangana teo akaikiny teo an-kavanany sy teo an-kaviany. Michée reprit : " Écoute plutôt la parole de Yahvé. J' ai vu Yahvé assis sur son trône ; toute l' armée du ciel se tenait en sa présence, à sa droite et à sa gauche.
...............
1Mp 22.24 But Zedekiah the son of Chenaanah went near, and smote Micaiah on the cheek, and said, Which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Fa Zedekia, zanak' i Kenana, nanatona, dia namely ny takolak' i Mikaia sady nanao hoe: Taiza no nialan' ny Fanahin' i Jehovah tamiko hiteny aminao? Fa nanatona kosa Sedesiasa zanak' i Kanaana, ka namely ny takolak' i Mikea ary nanao hoe: Fa taiza leity no nivoahan' ny fanahin' ny Tompo tamiko, hiteny amin' ialahy a? Alors Sédécias fils de Kenaana s' approcha et frappa Michée à la mâchoire, en disant : " Par où l' esprit de Yahvé m' a-t-il quitté pour te parler ? "
1Mp 22.25 And Micaiah said, Behold, thou shalt see in that day, when thou shalt go into an inner chamber to hide thyself. Dia hoy Mikaia: Indro, ho hitanao izany amin' ny andro hidiranao ao amin' ny efi-trano anatiny hierenao. Ary hoy ny navalin' i Mikea: Ho hitanao izany, amin' ilay andro handehandehananao isan' efi-trano hierenao. Michée repartit : " C' est ce que tu verras, le jour où tu fuiras dans une chambre retirée pour te cacher. "
1Mp 22.26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king' s son; Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely: Raiso Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin' i Amona, komandin' ny tanàna, sy ho any amin' i Joasy, zanaky ny mpanjaka, Dia hoy ny mpanjakan' Israely: Raiso Mikea ka ento any amin' i Amona governoran' ny tanàna sy amin' i Joasa zanaky ny mpanjaka, Le roi d' Israël ordonna : " Saisis Michée et remets-le à Amôn, gouverneur de la ville, et au fils du roi Yoash.
...............
1Mp 22.28 And Micaiah said, If thou return at all in peace, the Lord hath not spoken by me. And he said, Hearken, O people, every one of you. Fa hoy Mikaia: Raha tàhiny ho tafaverina soa aman-tsara ianao dia tsy nampitenenin' i Jehovah aho tsy akory. Ary hoy koa izy: Samia mihaino izany ianareo, ry firenena rehetra. Fa hoy kosa Mikea: Tsy niteny tamin' ny alalako Iaveh matoa tafaverina soa amantsara hianao. Sady nampiany hoe: Samia mihaino izany hianareo vahoaka rehetra. Michée dit : " Si tu reviens sain et sauf, c' est que Yahvé n' a pas parlé par ma bouche. "

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 22.12 And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Achbor the son of Michaiah, and Shaphan the scribe, and Asahiah a servant of the king' s, saying, Ary ny mpanjaka nandidy an' i Hilkia mpisorona sy Ahikama, zanak' i Safana, sy Akbora, zanak' i Mikaia, sy Safana mpanoratra ary Asaia, mpanompon' andriana, hoe: sady nanome didy an' i Helkiasa mpisorona, sy Ahikama zanak' i Safàna, sy Akobora zanak' i Mika, sy Safàna mpanoratra, ary Asaiasa mpanompon' ny mpanjaka hoe: Il donna cet ordre au prêtre Hilqiyyahu, à Ahiqam fils de Shaphân, à Akbor fils de Mikaya, au secrétaire Shaphân, et à Asaya, ministre du roi

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 13.2 He reigned three years in Jerusalem. His mother' s name also was Michaiah the daughter of Uriel of Gibeah. And there was war between Abijah and Jeroboam. Telo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Mikaia, zanakavavin' i Oriela, avy any Gibea. Ary niady Abia sy Jeroboama. Ny anaran-dreniny, dia Mikaia, zanakavavin' i Oriela, avy any Gabaa. Niady Abia sy Jeroboama. et régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s' appelait Mikayahu, fille d' Uriel, de Gibéa. Il y eut guerre entre Abiyya et Jéroboam.
...............
2Tt / 2Tan 17.7 Also in the third year of his reign he sent to his princes, even to Benhail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nethaneel, and to Michaiah, to teach in the cities of Judah. Ary tamin' ny taona fahatelo nanjakany dia naniraka ny mpanapaka izy, dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia, hampianatra tany amin' ny tanànan' ny Joda, izy, dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia, hampianatra tany amin' ny tanànan' ny Joda, Tamin' ny taona fahatelo nanjakany, nirahiny hampianatra tany amin' ny tanànan' i Jodà, ireto lehibe ireto: Bena-Haila, Obdiasa, Zakariasa, Natanaela ary Mikeasa, La troisième année de son règne, il envoya ses officiers : Ben-Hayil, Obadya, Zekarya, Netanéel, Mikayahu, instruire les cités judéennes.
...............
2Tt / 2Tan 18.7 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, by whom we may enquire of the Lord: but I hate him; for he never prophesied good unto me, but always evil: the same is Micaiah the son of Imla. And Jehoshaphat said, Let not the king say so. Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely tamin' i Josafata: Mbola misy lehilahy iray ihany ahazoantsika manontany amin' i Jehovah, saingy halako izy, satria tsy mbola naminany soa ho ahy izy, fa loza ihany mandrakariva; Mitaia, zanak' i Jimla, no anarany. Dia hoy Josafata: Aza dia manao izany, ry mpanjaka. Ka hoy ny navalin' ny mpanjakan' Israely an' i Josafata: Mbola misy olona iray azontsika anontaniana an' ny Tompo, saingy halako izay, satria tsy mba maminany soa ho ahy, fa izao loza lava izao ihany, dia Mikea zanak' i Jemlà. Dia hoy Josafata: Aoka tsy hanao izany intsony ny mpanjaka. Le roi d' Israël répondit à Josaphat : " Il y a encore un homme par qui on peut consulter Yahvé, mais je le hais, car il ne prophétise jamais le bien à mon sujet, mais toujours du mal : c' est Michée, fils de Yimla. " Josaphat dit : " Que le roi ne parle pas ainsi! "
2Tt / 2Tan 18.8 And the king of Israel called for one of his officers, and said, Fetch quickly Micaiah the son of Imla. Ary ny mpanjakan' ny Isiraely niantso ny tandapa anankiray ka nanao taminy hoe: Alao faingana Mikaia, zanak' i Jimla. Izay ny mpanjakan' Israely vao niantso eonoka anankiray, ka nanao taminy hoe: Asaovy mankatý miaraka amin' izay Mikea zanak' i Jemlà. Le roi d' Israël appela un eunuque et dit : " Fais vite venir Michée, fils de Yimla. "
...............
2Tt / 2Tan 18.12 And the messenger that went to call Micaiah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good to the king with one assent; let thy word therefore, I pray thee, be like one of their' s, and speak thou good. Ary ilay iraka izay nandeha naka an' i Mikaia niteny taminy hoe: Indro. fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany, ka samy milaza soa ho an' ny mpanjaka: masìna ianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny an' ny anankiray amin' ireo, ka mba mitenena soa koa. Ilay iraka lasa niantso an' i Mikea dia niteny taminy nanao hoe: Efa iray teny, milaza soa ho an' ny mpanjaka avokoa izao ny mpaminany, ka aoka ny teninao mba hifanaraka amin' ny azy isany, mba milazà soa koa. Le messager qui était allé chercher Michée lui dit : " Voici que les prophètes n' ont qu' une seule bouche pour parler en faveur du roi. Tâche de parler comme l' un d' eux et prédis le succès. "
2Tt / 2Tan 18.13 And Micaiah said, As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Dia hoy Mikaia: Raha velona koa Jehovah, izay lazain' Andriamanitro ihany no hambarako. Fa hoy ny navalin' i Mikea: Velona Iaveh! Izay hambaran' Andriamanitra no holazaiko. Mais Michée répondit : " Par Yahvé vivant! Ce que mon Dieu dira, c' est cela que j'énoncerai. "
2Tt / 2Tan 18.14 And when he was come to the king, the king said unto him, Micaiah, shall we go to Ramothgilead to battle, or shall I forbear? And he said, Go ye up, and prosper, and they shall be delivered into your hand. Dia nankany amin' ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ry Mikaia, handeha hanafika an' i Ramota-gileada va isika, sa hijanona ihany aho? Ary izy namaly azy hoe: Mandehana, dia hambinina ianareo, fa hatolotra eo an-tananareo izy. Nony mby teo amin' ny mpanjaka izy, dia hoy ny mpanjaka taminy: Ry Mikea, handeha hanafika an' i Ramota any Galaada va isika, sa tokony hijanona aho? Ary hoy ny navaliny: Miakara ka maharese, fa efa voatolotra eo an-tànanareo izy. Il arriva près du roi, et le roi lui demanda : " Michée, devons-nous aller combattre à Ramot de Galaad, ou dois-je y renoncer ? " Il répondit : " Montez! Vous réussirez, ses habitants seront livrés entre vos mains. "
...............
2Tt / 2Tan 18.16 Then he said, I did see all Israel scattered upon the mountains, as sheep that have no shepherd: and the Lord said, These have no master; let them return therefore every man to his house in peace. Dia hoy Mikaia: Hitako fa indreny ny Isiraely rehetra niely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ary hoy Jehovah: Ireto efa tsy manan-tompo, ka aoka izy samy hody soa aman-tsara any an-tranony avy. Ka hoy ny navalin' i Mikea: Indro Israely rehetra, hitako miely eny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ka hoy Iaveh: Tsy manan-tompo ireo olona ireo, ka aoka samy hody soa aman-tsara any an-tranony avy. Alors il prononça : " J' ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans pasteur. Et Yahvé a dit : ils n' ont plus de maître, que chacun retourne en paix chez soi! "
...............
2Tt / 2Tan 18.18 Again he said, Therefore hear the word of the Lord; I saw the Lord sitting upon his throne, and all the host of heaven standing on his right hand and on his left. Ary hoy Mikaia: Henoy ary ny tenin' i Jehovah: Nahita an' i Jehovah nipetraka teo amin' ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo amin' ny ankavanany sy teo amin' ny ankaviany. Hoy kosa Mikea: Henoy àry ny tenin' ny Tompo: Izaho efa nahita an' ny Tompo mipetraka amin' ny seza fiandrianany, ary ny tafiky ny lanitra rehetra dia eo an-kavanany sy eo an-kaviany. Michée reprit : " Écoutez plutôt la parole de Yahvé : J' ai vu Yahvé assis sur son trône; toute l' armée du ciel se tenait à sa droite et à sa gauche.
...............
2Tt / 2Tan 18.23 Then Zedekiah the son of Chenaanah came near, and smote Micaiah upon the cheek, and said, Which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Fa Zedekia, zanak' i Kenana, nanatona, dia namely ny takolak' i Mikaia sady nanao hoe: Taiza no lalana nialan' ny Fanahin' i Jehovah tamiko hiteny aminao? Nanatona kosa Sedesiasa zanak' i Kanaana, ka namely ny takolak' i Mikea nanao hoe: Taiza no làlana nialan' ny fanahin' ny Tompo tamiko, hiteny aminao? Alors Sédécias, fils de Kenaana, s' approcha et frappa Michée à la mâchoire, en disant : " Par quelle voie l' esprit de Yahvé m' a-t-il quitté pour te parler ? "
2Tt / 2Tan 18.24 And Micaiah said, Behold, thou shalt see on that day when thou shalt go into an inner chamber to hide thyself. Dia hoy Mitaia: Indro, ho hitanao izany amin' ny andro hidiranao ao amin' ny efi-trano anatiny hierenao. Dia namaly Mikea hoe: Ho hitanao izany amin' ny andro handehandehananao isan' efitrano hierenao. Michée repartit : " C' est ce que tu verras le jour où tu fuiras dans une chambre retirée pour te cacher. "
2Tt / 2Tan 18.25 Then the king of Israel said, Take ye Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king' s son; Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely: Raiso Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin' i Amona, komandin' ny tanana, sy ho any amin' i Joasy, zanaky ny mpanjaka, Ary hoy ny mpanjakan' Israely: Raiso Mikea ka ento any amin' i Amona, governoran' ny tanàna, sy Joasa zanaky ny mpanjaka, Le roi d' Israël ordonna : " Saisissez Michée, et remettez-le à Amon, gouverneur de la ville, et au fils du roi, Yoas.
...............
2Tt / 2Tan 18.27 And Micaiah said, If thou certainly return in peace, then hath not the Lord spoken by me. And he said, Hearken, all ye people. Fa hoy Mikaia: Raha tahìny ho tafaverina soa aman-tsara ianao, dia tsy nampitenenin' i Jehovah aho tsy akory. Ary hoy koa izy: Samia mihaino izany, ry firenena rehetra. Ary hoy Mikea: Raha tafaverina soa aman-tsara hianao, dia tsy niteny tamin' ny alalako Iaveh. Sady nampiany hoe: Samia mihaino izany hianareo vahoaka rehetra. Michée dit : " Si tu reviens sain et sauf, c' est que Yahvé n' a pas parlé par ma bouche. "

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 12.34 Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah, sy Joda sy Benjamina sy Semaia ary Jeremia, ny sasany amin' ny taranaky ny mpisorona, nitondra trompetra: Zakaria zanak' i Jonatàna, zanak' i Semeiasa, zanak' i Mataniasa, zanak' i Mikea, zanak' i Zekora, zanak' i Asafa, Yehuda, Benjamin, Shemaya et Yirmeya,
Neh / Ne 12.35 And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph: ary ny sasany tamin' ny taranaky ny mpisorona nitondra trompetra, dia Zakaria, zanak' i Jonatana, zanak' i Semaia, zanak' i Matania, zanak' i Mikaia, zanak' i Zakora, zanak' i Asafa, mbamin' ny rahalahiny, Semeiasa, Azareela, Malalaì, Galalaì, Maaì, Natanaela, Jodà, ary Hananì, nitondra ny zava-manenon' i Davida, olon' Andriamanitra. Esdrasa mpanora-dalana no nialoha an' ireo. choisis parmi les prêtres et munis de trompettes; puis Zekarya, fils de Yonatân, fils de Shemaya, fils de Mattanya, fils de Mika, fils de Zakkur, fils d' Asaph,
...............
Neh / Ne 12.41 And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets; ary ny mpisorona, dia Eliakima, Mahaseia, Miniamina, Mikaia, Elioenay, Zakaria ary Hanania, nitondra trompetra, sy Maasiasa, Semeiasa, Ajì, Johanàna, Melkiasa, Elama, ary Ezera. Dia injay, niredona ny mpihira mbamin' i Jezraiasa mpifehy azy. ainsi que les prêtres Elyaqim, Maaséya, Minyamîn, Mika, Elyoénaï, Zekarya, Hananya, munis de trompettes,

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 26.18 Micah the Morasthite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah, and spake to all the people of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts; Zion shall be plowed like a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of a forest. Mika Morastita dia naminany tamin' ny andron' i Hezekia, mpanjakan' ny Joda, ka nanao tamin' ny Joda rehetra hoe: Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: "Ziona dia hasaina toy ny tanimboly, ary Jerosalema ho tonga korontam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana mifono ala." (Mik. 3. 12). Mikea avy any Moresheta dia naminany, ka nilaza tamin' ny vahoakan' i Joda rehetra hoe: Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Hasaina toy ny tanimboly Siona; hanjary antontan-java-drava Jerosalema ary havoana mijoalajoala ny tendrombohitra misy ny tempoly. "Michée de Moréshèt, qui prophétisait aux jours d' Ezéchias, roi de Juda, a bien dit à tout le peuple de Juda : Ainsi parle Yahvé Sabaot Sion sera une terre de labour, Jérusalem un amoncellement de pierres et la montagne du Temple une hauteur boisée!
...............
Jer / Jr 36.11 When Michaiah the son of Gemariah, the son of Shaphan, had heard out of the book all the words of the Lord, Ary nony ren' i Mikaia, zanak' i Gemaria, zanak' i Safana, ny tenin' i Jehovah rehetra tamin' ny boky, Nandre ny tenin' ny Tompo rehetra, tao amin' ny boky, Mikea, zanak' i Gamariasa, zanak' i Safana; Or Mikayehu, fils de Gemaryahu, fils de Shaphân, ayant écouté les paroles de Yahvé tirées du livre,
...............
Jer / Jr 36.13 Then Michaiah declared unto them all the words that he had heard, when Baruch read the book in the ears of the people. Dia nambaran' i Mikaia azy ny teny rehetra izay efa reny tamin' ny namakian' i Baroka ny taratasy teo anatrehan' ny vahoaka. Ary nambaran' i Mikea tamin' izy ireo avokoa, ny teny reny tamin' ny namakian' i Baròka azy tao amin' ny boky ho ren' ny sofin' ny vahoaka. Mikayehu leur rapporta toutes les paroles qu' il avait entendues quand Baruch en faisait lecture aux oreilles du peuple.

  Book of Micah Mika Mikea Livre de Michée
Mik / Mi 1.1 The word of the Lord that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. Ny tenin' i Jehovah izay tonga tamin' i Morastita tamin' ny andro nanjakan' i Jotama sy Ahaza ary Hezetia, mpanjakan' ny Joda, dia ilay hitany ny amin' i Samaria sy Jerosalema. Tenin' ny Tompo natao tamin' i Mikea avy ao Moreseta, tamin' ny andro nanjakan' i Joatana sy Akaza ary Ezekiasa, mpanjakan' i Jodà, izay nahazoany fahitana momba an' i Samaria sy Jerosalema. Parole de Yahvé qui fut adressée à Michée de Moréshèt, au temps de Yotam, d' Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Ses visions sur Samarie et Jérusalem.