Toko sy andininy momba Lameka

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 4.18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech. Ary Enoka niteraka an' Irada; ary Irada niteraka an' i Mehojaela; ary Mehojaela niteraka an' i Metosaela; ary Metosaela niteraka an' i Lameka. Irada no naterak' Enaoka, ary Irada niteraka an' i Maviaela; Maviaela niteraka an' i Matosaela; Matosaela niteraka an' i Lameka. A Hénok naquit Irad, et Irad engendra Mehuyaèl, et Mehuyaèl engendra Metushaèl, et Metushaèl engendra Lamek.
Gen / Jen 4.19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. Ary Lameka nampirafy roa: ny anaran' ny anankiray Ada, ary ny anaran' ny anankiray Zila. Nampirafy roa Lameka; Adà no anaran' ny anankiray, ary Selà no anaran' ilay faharoa. Lamek prit deux femmes : le nom de la première était Ada et le nom de la seconde Çilla.
...............
Gen / Jen 4.23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. Ary hoy Lameka tamin' ny vadiny: Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin' i Lameka, mitandrema ny teniko: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Ary hoy Lameka tamin' ireo vadiny: Mandrenesa ny feoko, ry Adà sy Selà; Henoy ny teniko, ry vadin' i Lameka; Nahafaty lehilahy iray aho, noho ny feriko; Ary tovolahy iray, noho ny ratrako. Lamek dit à ses femmes : Ada et Çilla, entendez ma voix, femmes de Lamek, écoutez ma parole : J' ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure.
Gen / Jen 4.24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold. Raha valiana fito heny izay mamono an' i Kaina, Dia fito amby fito-polo heny kosa izay mamono an' i Lameka. Hovaliana faty impito heny Kaina, Ary hovaliana faty impito amby fitopolo heny Lameka. C' est que Caïn est vengé sept fois, mais Lamek, septante-sept fois !
...............
Gen / Jen 5.25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech. Ary rehefa fito amby valo-polo amby zato taona ny andro niainan' i Metosela, dia niteraka an' i Lameka izy. Fito amby valopolo amby zato taona ny andro niainan' i Matosalema vao niteraka an' i Lameka izy. Quand Mathusalem eut cent quatre-vingt-sept ans, il engendra Lamek.
Gen / Jen 5.26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters: Ary ny andro niainan' i Metosela taorian' ny niterahany an' i Lameka dia roa amby valo-polo amby fiton-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Mbola velona roa roa amby valopolo sy fiton-jato taona Matosalema taorian' ny niterahany an' i Lameka, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. Après la naissance de Lamek, Mathusalem vécut sept cent quatre-vingt-deux ans et il engendra des fils et des filles.
...............
Gen / Jen 5.28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: Ary rehefa roa amby valo-polo amby zato taona ny andro niainan' i Lameka, dia niteraka zazalahy izy; Roa amby valopolo amby zato taona ny andro niainan' i Lameka vao niteraka zazalahy anankiray izy, Quand Lamek eut cent quatre-vingt-deux ans, il engendra un fils.
...............
Gen / Jen 5.30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: Ary ny andro niainan' i Lameka taorian' ny niterahany an' i Noa dia dimy amby sivi-folo amby diman-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Mbola velona dimy amby fitopolo sy fiton-jato taona Lameka taorian' ny niterahany an' i Noe, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. Après la naissance de Noé, Lamek vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans et il engendra des fils et des filles.
Gen / Jen 5.31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. Ary ny andro rehetra niainan' i Lameka dia fito amby fito-polo amby fiton-jato taona; dia maty izy. Ary fito amby fitopolo sy fiton-jato taona no andro rehetra niainan' i Lameka, dia maty izy. Toute la durée de la vie de Lamek fut de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.3 Henoch, Methuselah, Lamech, Enoka, Metosela, Lameka, Henaoka, Matosale, Lameka, Hénok, Mathusalem, Lamek,

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.36 Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech, zanak' i Kenana, zanak' i Arpaksada, zanak' i Sema, zanak' i Noa, zanak' i Lameka, zanak' i Kainàna, zanak' i Arfaksada, zanak' i Sema, zanak' i Noe, zanak' i Lameka, fils de Kaïnam, fils d' Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,