Toko sy andininy momba Joaba

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 26.6 Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee. Ary hoy Davida tamin' i Ahimeleka Hetita sy Abisay, zanak' i Zeroia, rahalahin' i Joaba; Iza no hidina hiaraka amiko ho any amin' i Saoly any an-toby? Dia hoy Abisay: Izaho hidina hiaraka aminao. Koa niteny tamin' i Akimeleka Heteana sy tamin' i Abisaï zanak' i Sarvia sy rahalahin' i Joaba, Davida ka nanao hoe: Iza no manaiky hiara-midina amiko, ho any an-toby any amin' i Saola? Dia hoy Abisaï namaly azy: Izaho no hiara-midina aminao. David, s' adressant à Ahimélek le Hittite et à Abishaï, fils de Çeruya et frère de Joab, leur dit : " Qui veut descendre avec moi au camp, jusqu'à Saül ? " Abishaï répondit : " C' est moi qui descendrai avec toi. "

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 2.13 And Joab the son of Zeruiah, and the servants of David, went out, and met together by the pool of Gibeon: and they sat down, the one on the one side of the pool, and the other on the other side of the pool. Ary Joaba, zanak' i Zeroia, sy ny mpanompon' i Davida nivoaka ka nihaona tamin' ireo teo amoron' ny kamory tao Gibeona; ary samy nipetraka teo amin' ny lafin' ny kamory avy izy. Niainga Joaba zanak' i Sarvia, mbamin' ny mpanompon' i Davida, ka tafahoana teo amoron' ny kamorin' i Gabaona izy ireo; ny iray niorin-dasy teo amin' ny lafin' ny kamory anankiray, ny iray kosa tao amin' ny lafiny anankiray hafa. Joab, fils de Çeruya, et la garde de David se mirent aussi en marche et ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaôn. Ils firent halte, ceux-ci d' un côté de l'étang, ceux-là de l' autre côté.
2Sm / 2Sam 2.14 And Abner said to Joab, Let the young men now arise, and play before us. And Joab said, Let them arise. Ary hoy Abnera tamin' i Joaba: Masìna ianao, aoka hitsangana ny zatovo hanao kilalao eto anatrehantsika. Ary hoy Joaba; Aoka ary izy hitsangana. Dia hoy Abnera tamin' i Joaba: Aoka kely hitsangana ny tovolahy hikatroka eto anatrehantsika. Ary namaly Joaba hoe: Aoka hitsangana izy. Abner dit à Joab : " Que les cadets se lèvent et luttent devant nous! " Joab répondit : " Qu' ils se lèvent! "
...............
2Sm / 2Sam 2.18 And there were three sons of Zeruiah there, Joab, and Abishai, and Asahel: and Asahel was as light of foot as a wild roe. Ary mba teo koa izy telo lahy zanak' i Zeroia, dia Joaba sy Abisay ary Asahela; ary Asahela dia haingan-tongotra tahaka ny gazela any an-efitra. Teo daholo tamin' izay izy telo lahy zanak' i Sarvia dia Joaba sy Abisaïa ary Asaela. Faingan-tongotra hoatra ny iray amin' ny gazela any an-tsaha Asaela. Il y avait là les trois fils de Çeruya, Joab, Abishaï et Asahel. Or Asahel était agile à la course comme une gazelle sauvage.
...............
2Sm / 2Sam 2.22 And Abner said again to Asahel, Turn thee aside from following me: wherefore should I smite thee to the ground? how then should I hold up my face to Joab thy brother? Ary hoy indray Abnera tamin' i Asahela: Mivilia ianao, fa aza manenjika ahy; fa hataoko inona moa izay hamely anao hikarapoka amin' ny tany, ary hataoko ahoana no fijery an' i Joaba rahalahinao? Ka hoy Abnera taminy fanindroany hoe: Mivilia tsy hanenjika ahy! Hataoko inona moa izay hamono anao hitsingidina amin' ny tany e? Ary hataoko ahoana no fanandratra ny tavako eo imason' i Joaba rahalahinao? Abner redit encore à Asahel : " Écarte-toi de moi, que je ne t' abatte pas à terre. Comment pourrais-je regarder en face ton frère Joab ? "
...............
2Sm / 2Sam 2.24 Joab also and Abishai pursued after Abner: and the sun went down when they were come to the hill of Ammah, that lieth before Giah by the way of the wilderness of Gibeon. Ary Joaba sy Abisay dia nanenjika an' i Abnera; ka nony tonga teo amin' ny havoana Ama izy, izay tandrifin' i Gia amin' ny lalana mankany amin' ny efitr' i Gibeona, dia maty ny masoandro. Ary Joaba sy Abisaïa nanenjika an' i Abnera ary tamin' ny nilentehan' ny masoandro izy no tonga teo amin' ny havoan' i Amah izay eo atsinanan' i Giaka, amin' ny làlana mankany an' efitr' i Gabaona. Joab et Abishaï se mirent à la poursuite d' Abner et, au coucher du soleil, ils arrivèrent à la colline d' Amma, qui est à l' est de Giah sur le chemin du désert de Gabaôn.
...............
2Sm / 2Sam 2.26 Then Abner called to Joab, and said, Shall the sword devour for ever? knowest thou not that it will be bitterness in the latter end? how long shall it be then, ere thou bid the people return from following their brethren? Ary Abnera niantso an' i Joaba hoe: Handany mandrakizay va ny sabatra? Tsy fantatrao va fa hangidy ny hiafaran' izany? Koa mandra-pahoviana no tsy hampivereninao ny olona tsy hanenjika ny rahalahiny? Ary niantso an' i Joaba, Abnera ka nanao hoe: Hanao rapa-dango mandrakizay va ny sabatra? Tsy fantatrao va fa hangidy no hiafaran' izany? Hiandry mandra-pahoviana hianao vao hilaza amin' ny vahoaka ny tsy hanenjika ny rahalahiny? Abner appela Joab et dit : " L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas que cela finira dans l' amertume ? Qu' attends-tu pour ordonner à ces gens d' abandonner la poursuite de leurs frères ? "
2Sm / 2Sam 2.27 And Joab said, As God liveth, unless thou hadst spoken, surely then in the morning the people had gone up every one from following his brother. Ary hoy Joaba: Raha velona koa Andriamanitra, raha tsy ilay teninao, dia efa lasa nody any naraina avokoa ny olona ka tsy nanenjika ny rahalahiny akory. Dia hoy ny navalin' i Joaba: Marina fa velona Iaveh! koa raha tsy niteny hianao dia ho tsy nitsahatra ny hanenjika ny rahalahiny avy ny vahoaka alohan' ny rahampitso maraina. Joab répondit : " Aussi vrai que Yahvé est vivant, si tu n' avais pas parlé, ce n' est qu' au matin que ces gens auraient renoncé à poursuivre chacun son frère. "
2Sm / 2Sam 2.28 So Joab blew a trumpet, and all the people stood still, and pursued after Israel no more, neither fought they any more. Dia nitsoka ny anjomara Joaba, ka dia nijanona ny olona rehetra, ary tsy nanenjika ny Isiraely intsony na niady taminy intsony izy. Dia notsofin' i Joaba ny trompetra ka nijanona ny vahoaka rehetra tsy nanenjika an' Israely intsony izy, ary tsy nanohy ny ady intsony. Joab fit sonner du cor et toute l' armée fit halte : on ne poursuivit plus Israël et on cessa le combat.
...............
2Sm / 2Sam 2.30 And Joab returned from following Abner: and when he had gathered all the people together, there lacked of David' s servants nineteen men and Asahel. Ary rehefa niverina Joaba avy nanenjika an' i Abnera, dia novoriny ny olona rehetra, ary sivy ambin' ny folo lahy ihany mbamin' i Asahela no tsy teo ny mpanompon' i Davida. Joaba kosa nitsahatra tsy nanenjika an' i Abnera, fa namory ny vahoaka rehetra; sivy ambin' ny folo lahy tamin' ny mpanompon' i Davida ary Asaela no latsaka. Joab, ayant cessé de poursuivre Abner, rassembla toute la troupe : la garde de David avait perdu dix-neuf hommes, plus Asahel,
...............
2Sm / 2Sam 2.32 And they took up Asahel, and buried him in the sepulchre of his father, which was in Bethlehem. And Joab and his men went all night, and they came to Hebron at break of day. Ary Asahela dia nentiny ka naleviny tao amin' ny fasan-drainy, izay tao Betlehema. Ary Joaba sy ny olony nandeha mandritra ny alina, dia tonga tao Hebrona raha vao nazava ratsy ny andro. Dia nentin' izy ireo Asaela ka naleviny tao amin' ny fasan-drainy izay ao Betleema. Ary nandeha nandritra ny alina manontolo Joaba sy ny olony, ka vao nazava ratsy ny andro dia tonga tany Hebrona izy. On emporta Asahel et on l' ensevelit dans le tombeau de son père, qui est à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit et le jour se leva quand ils arrivaient à Hébron.
...............
2Sm / 2Sam 3.22 And, behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace. Ary, indreo, tonga ny mpanaraka an' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo be; ary efa tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany izy, ka dia lasa soa aman-tsara. Fa indreto kosa tamy ny mpanompon' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo betsaka niaraka taminy. Tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany handeha ka nandeha tamim-piadanana izy. Il se trouva que la garde de David et Joab revenaient alors de la razzia, ramenant un énorme butin, et Abner n'était plus auprès de David à Hébron, puisque David l' avait congédié et qu' il était parti en paix.
2Sm / 2Sam 3.23 When Joab and all the host that was with him were come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he hath sent him away, and he is gone in peace. Nony tonga Joaba sy ny miaramila rehetra izay nanaraka azy, dia nisy nanambara tamin' i Joaba hoe: Tonga tao amin' ny mpanjaka Abnera, zanak' i Nera, nefa nalefany izy, ka dia lasa soa aman-tsara. Dia tonga Joaba sy ny antokon' olona rehetra niaraka taminy, ka nisy nilaza tamin' i Joaba hoe: tonga tao amin' ny mpanjaka Abnera zanak' i Nera, fa nalefany ka lasa nandeha tamim-piadanana izy! Lorsque arrivèrent Joab et toute la troupe qui le suivait, on prévint Joab qu' Abner, fils de Ner, était venu chez le roi et que celui-ci l' avait laissé repartir en paix.
2Sm / 2Sam 3.24 Then Joab came to the king, and said, What hast thou done? behold, Abner came unto thee; why is it that thou hast sent him away, and he is quite gone? Ary Joaba nankao amin' ny mpanjaka ka nanao hoe: Inona izany nataonao izany? Nahoana no efa tonga teto aminao Abnera ka nalefanao fotsiny, ka dia afaka soa aman-tsara izy? Dia nankao amin' ny mpanjaka Joaba, ka nanao hoe: Inona no nataonao? Tonga teo aminao Abnera, ka nahoana no nalefanao sy navelanao handeha? Fantatrao anefa Abnera zanak' i Nera. Alors Joab entra chez le roi et dit : " Qu' as-tu fait ? Abner est venu chez toi, pourquoi donc l' as-tu laissé partir ?
...............
2Sm / 2Sam 3.26 And when Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, which brought him again from the well of Sirah: but David knew it not. Dia nivoaka Joaba avy tao amin' i Davida ka naniraka olona hanaraka an' i Abnera, ary nitondra azy niverina avy any amin' ny lavaka famorian-drano atao hoe Siraha ireo: nefa tsy fantatr' i Davida izany. Nony avy eo amin' i Davida Joaba dia naniraka olona hanara-dia an' i Abnera, ka avy amin' ny famorian-drano any Sira no nitondrany azy miverina; tsy fantatr' i Davida velively anefa izany. Joab sortit de chez David et envoya derrière Abner des messagers qui le firent revenir depuis la citerne de Sira, à l' insu de David.
2Sm / 2Sam 3.27 And when Abner was returned to Hebron, Joab took him aside in the gate to speak with him quietly, and smote him there under the fifth rib, that he died, for the blood of Asahel his brother. Ary nony niverina tao Hebrona Abnera, dia nentin' i Joaba nitanila tao anaty vavahady hiresaka aminy mangingina, kanjo nasiany tamin' ny kibony ka matiny ho todin' ny ran' i Asahela rahalahiny. Nony tafaverina tao Hebrona Abnera dia nentin' i Joaba nihataka kely tao anaty vavahady, toy ny hiresaka aminy moramora; kanjo nony mby tao, nofatsahany tamin' ny kibony izy; dia maty izy noho ny amin' ny ràn' i Asaela, rahalahin' i Joaba. Quand Abner arriva à Hébron, Joab le prit à l'écart à l' intérieur de la porte, sous prétexte de parler tranquillement avec lui, et là il le frappa mortellement au ventre, à cause du sang d' Asahel son frère.
...............
2Sm / 2Sam 3.29 Let it rest on the head of Joab, and on all his father' s house; and let there not fail from the house of Joab one that hath an issue, or that is a leper, or that leaneth on a staff, or that falleth on the sword, or that lacketh bread. Hitsingerina amin' ny lohan' i Joaba sy ny tarana-drainy rehetra anie ny todin' izany; ary tsy ho tapaka amin' ny taranak' i Joaba anie ny marary mitsika, na ny boka, na ny mamahana amin' ny tehina, na ny lavon-tsabatra, na ny tsy manan-kohanina. Fa amin' ny lohan' i Joaba sy ny ankohonan-drainy rehetra anie izany: Ka tsy ho tapaka eo amin' ny fianakavian' i Joaba ny marary mitsi-drà na boka, na mampandihy ampela na lavon-tsabatra, na tsy ampy hanina. qu' il retombe sur la tête de Joab et sur toute sa famille! Qu' il ne cesse d' y avoir dans la maison de Joab des gens atteints d'écoulement ou de lèpre, des hommes bons à tenir le fuseau ou qui tombent sous l'épée, ou qui manquent de pain! "
2Sm / 2Sam 3.30 So Joab, and Abishai his brother slew Abner, because he had slain their brother Asahel at Gibeon in the battle. Toy izany no namonoan' i Joaba sy Abisay rahalahiny an' i Abnera noho ny namonoany an' i Asahela rahalahiny tao Gibeona tamin' ny ady. Dia toy izany no namonoan' i Joaba sy Abisaïa rahalahiny an' i Abnera, noho ny namonoany an' i Asaela rahalahiny tany Gabaona tamin' ny ady. Joab et son frère Abishaï avaient assassiné Abner parce qu' il avait fait mourir leur frère Asahel au combat de Gabaôn.
2Sm / 2Sam 3.31 And David said to Joab, and to all the people that were with him, Rend your clothes, and gird you with sackcloth, and mourn before Abner. And king David himself followed the bier. Ary hoy Davida tamin' i Joaba sy ny olona rehetra izay teo aminy: Triaro ny fitafianareo, ary misikìna lamba fisaonana, ka aoka hisaona eo anolohan' i Abnera ianareo. Ary Davida mpanjaka nanaraka ny tranovorona. Ary hoy Davida tamin' i Joaba sy ny vahoaka rehetra teo aminy: Triaro ny fitafianareo, misikìna lasaka, ary aoka hisaona eo anoloan' i Abnera hianareo. Dia nandeha teo aorian' ny tranovorona Davida mpanjaka. David dit à Joab et à toute la troupe qui l' accompagnait : " Déchirez vos vêtements, mettez des sacs et faites le deuil devant Abner ", et le roi David marchait derrière la civière.
...............
2Sm / 2Sam 8.16 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder; Ary Joaba, zanak' i Zeroia, no komandin' ny miaramila; ary Josafata, zanak' i Ahiloda, no mpitadidy ny raharaham-panjakana; Joaba, zanak' i Sarvia, no nifehy ny miaramila; Josafata zanak' i Ahiloda, no mpitahiry ny bokim-panjakana; Joab, fils de Çeruya, commandait l' armée : Yehoshaphat, fils d' Ahilud, était héraut;
...............
2Sm / 2Sam 10.7 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men. Ary nony ren' i Davida izany, dia naniraka an' i Joaba sy ny miaramila rehetra izy, dia ny lehilahy mahery. Ren' i Davida izany, ka mba nalefany kosa Joaba sy ny miaramila rehetra, lehilahy voafantina. L' ayant appris, David envoya Joab avec toute l' armée, les preux.
...............
2Sm / 2Sam 10.9 When Joab saw that the front of the battle was against him before and behind, he chose of all the choice men of Israel, and put them in array against the Syrians: Ary rehefa hitan' i Joaba fa teo anoloany sady teo ivohony ny fahavalo, dia nifidy olona tamin' ireo voafantina tamin' ny Isiraely rehetra izy, ka nalahany hiady tamin' ny Syriana. Nony hitan' i Joaba fa samy nisy vava ady teo anoloany sy teo ivohony, dia antokony iray tamin' izay voafantina tamin' Israely no nofidiny hilahatra mifanatrika amin' ny Siriana, Voyant qu' il avait un front de combat à la fois devant et derrière lui, Joab fit choix de toute l'élite d' Israël et la mit en ligne face aux Araméens.
...............
2Sm / 2Sam 10.13 And Joab drew nigh, and the people that were with him, unto the battle against the Syrians: and they fled before him. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandroso hiady amin' ny Syriana; ary dia nandositra niala teo anoloany ireo. Dia nandroso namely ny Siriana Joaba sy ny vahoaka nomba azy, ka nandositra teo anoloany ireny. Joab et la troupe qui était avec lui engagèrent le combat contre les Araméens et ceux-ci s' enfuirent devant eux.
2Sm / 2Sam 10.14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Syriana, dia mba nandositra koa izy niala teo anoloan' i Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namely ny taranak' i Amona ka tonga tany Jerosalema. Nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Siriana, dia nandositra teo anoloan' i Abisaia koa izy ireo, ka niditra tao an-tanàna indray. Dia niverina Joaba nony avy namely ny taranak' i Amona, ka niditra tany Jerosalema. Quand les Ammonites virent que les Araméens avaient fui, ils lâchèrent pied devant Abishaï et rentrèrent dans la ville. Alors Joab revint de la guerre contre les Ammonites et rentra à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 11.1 And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia naniraka an' i Joaba sy ny mpanompony ary ny Isiraely rehetra Davida, ka nandringana ny taranak' i Amona ireo sady nanao fahirano an' i Raha; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby amin' ny fotoana fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nalefan' i Davida Joaba mbamin' ny mpanompony sy Israely rehetra, ka nofongoran' ireo ny taranak' i Amona, ary nataony fahirano Rabà; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab et avec lui sa garde et tout Israël : ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. Cependant David restait à Jérusalem.
...............
2Sm / 2Sam 11.6 And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. Ary Davida naniraka tany amin' i Joaba hanao hoe: Asaovy mankaty amiko kely Oria Hetita. Dia nasain' i Joaba nankany amin' i Davida Oria. Tamin' izay, naniraka tany amin' i Joaba Davida handidy azy hoe: Alefaso hankaty amiko Oria Heteana. Dia nalefan' i Joaba hankany amin' i Davida Oria. Alors David expédia un message à Joab : " Envoie-moi Urie le Hittite ", et Joab envoya Urie à David.
2Sm / 2Sam 11.7 And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. Ary nony tonga teo amin' i Davida izy, dia nanontaniany ny toetr' i Joaba sy ny olona ary ny toetry ny ady. Ka nony tonga tany amin' i Davida Oria, dia nanontaniany ny vaovao momba an' i Joaba sy ny tafika ary ny ady. Lorsque Urie fut arrivé auprès de lui, David demanda comment allaient Joab et l' armée et la guerre.
...............
2Sm / 2Sam 11.11 And Uriah said unto David, The ark, and Israel, and Judah, abide in tents; and my lord Joab, and the servants of my lord, are encamped in the open fields; shall I then go into mine house, to eat and to drink, and to lie with my wife? as thou livest, and as thy soul liveth, I will not do this thing. Fa hoy Oria tamin' i Davida: Ny fiara sy ny Isiraely ary ny Joda mitoetra amin' ny trano rantsan-kazo; ary Joaba tompoko sy ny mpanompon' ny tompoko mitoby any an-tsaha, ka izaho kosa va hody any an-tranoko hihinana sy hisotro ary handry amin' ny vadiko? Raha velona koa ianao, ary raha velona koa ny ainao, tsy hanao izany aho. Dia hoy ny navalin' i Oria tamin' i Davida: Ny fiara sy Israely mbamin' i Jodà, mitoetra an-day; Joaba tompoko sy ny mpanompon' ny tompoko, mitoby any an-tsaha foana, ary izaho ve dia hody any an-tranoko hihinana sy hisotro ary handry amin' ny vadiko? Marina amin' ny ainao sy ny ain' ny fanahinao raha hanao izany aho! Urie répondit à David : " L' arche, Israël et Juda logent sous les huttes, mon maître Joab et la garde de Monseigneur campent en rase campagne, et moi j' irais à ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme! Aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même, je ne ferai pas une chose pareille! "
...............
2Sm / 2Sam 11.14 And it came to pass in the morning, that David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Uriah. Ary nony maraina, Davida dia nanoratra taratasy ho any amin' i Joaba, ka nampitondrainy an' i Oria izany. Nony ampitso maraina nanoratra taratasy ho any amin' i Joaba Davida ka tànan' i Oria no nampitondrainy azy. Le matin suivant, David écrivit une lettre à Joab et la fit porter par Urie.
...............
2Sm / 2Sam 11.16 And it came to pass, when Joab observed the city, that he assigned Uriah unto a place where he knew that valiant men were. Ary raha mbola nanao fahirano ny tanàna Joaba, dia nanendry an' i Oria ho eo amin' izay hitany misy lehilahy mahery. Nanao fahirano ny tanàna Joaba ka napetrany tamin' ny toerana fantany ho nisy ny lehilahy mahery indrindra Oria. Joab, qui bloquait la ville, plaça Urie à l' endroit où il savait que se trouvaient de vaillants guerriers.
2Sm / 2Sam 11.17 And the men of the city went out, and fought with Joab: and there fell some of the people of the servants of David; and Uriah the Hittite died also. Ary ny mponina tao an-tanàna nivoaka hiady amin' i Joaba, ka nahafatesana ny mpanompon' i Davida, ary maty koa Oria Hetita. Nivoaka hamely an' i Joaba ny olona tao an-tànana, ka maro tamin' ny vahoaka, tamin' ny mpanompon' i Davida, no maty; ary maty koa Oria, Heteana. Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab. Il y eut des tués dans l' armée, parmi les gardes de David, et Urie le Hittite mourut aussi.
2Sm / 2Sam 11.18 Then Joab sent and told David all the things concerning the war; Ary Joaba naniraka hilaza tsara any amin' i Davida ny toetry ny ady; Dia naniraka hilaza ny toetry ny ady any amin' i Davida Joaba; Joab envoya à David un compte rendu de tous les détails du combat.
...............
2Sm / 2Sam 11.22 So the messenger went, and came and shewed David all that Joab had sent him for. Ary nandeha ilay iraka, dia tonga tamin' i Davida ka nanambara taminy izay rehetra nanirahan' i Joaba azy. Dia nandeha ilay iraka, ka nony tonga izy dia nambarany tamin' i Davida avokoa izay nasain' i Joaba nambara. Le messager partit et, à son arrivée, il rapporta à David tout le message dont Joab l' avait chargé. David s' emporta contre Joab et dit au messager : " Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart de la ville pour livrer bataille ? Ne saviez-vous pas qu' on tire du haut des remparts ? Qui a tué Abimélek, le fils de Yerubbaal ? N' est-ce pas une femme qui a jeté une meule sur lui du haut du rempart, et il est mort à Tébèç ? Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart ? "
...............
2Sm / 2Sam 11.25 Then David said unto the messenger, Thus shalt thou say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as another: make thy battle more strong against the city, and overthrow it: and encourage thou him. Dia hoy Davida tamin' ny iraka: Izao no holazainao amin' i Joaba: Aza malahelo amin' izany ianao, fa ny sabatra tsy mifidy hasiana; herezo ihany ny adinao amin' ny tanàna, ka ravao izy. Ary omeo toky Joaba. Dia hoy Davida tamin' ilay iraka: Izao no lazao amin' i Joaba: Aza malahelo loatra amin' izany hianao, fa mbetika ny iray mbetika kosa ny hafa no asian' ny sabatra. Ka ampitomboy ihany ny hamafin' ny famelezana ny tanàna, dia ravao izy. Ary hianao koa mba mankahereza azy. Alors David dit au messager : " Voici ce que tu diras à Joab : "Que cette affaire ne t' affecte pas : l'épée dévore tantôt celui-ci et tantôt celui-là. Force ton attaque contre la ville et détruis-là. " Ainsi tu lui rendras courage. "
...............
2Sm / 2Sam 12.26 And Joab fought against Rabbah of the children of Ammon, and took the royal city. Ary Joaba namely an' i Raban' ny taranak' i Amona ka nahafaka ny tanànan' ny mpanjaka. Ary Joaba ilay nanao fahirano an' i Rabàn' ny taranak' i Amona, dia nahafaka ny tanànam-panjakana. Joab donna l' assaut à Rabba des Ammonites et il s' empara de la ville royale.
2Sm / 2Sam 12.27 And Joab sent messengers to David, and said, I have fought against Rabbah, and have taken the city of waters. Ary Joaba naniraka olona tany amin' i Davida nanao hoe: Namely an' i Raba aho ka nahafaka ny tanàna misy rano. Ka naniraka olona tany amin' i Davida Joaba hanao aminy hoe: Nataoko fahirano Rabà, ary efa afako ny tanànan' ny rano. Joab envoya alors des messagers à David pour dire : " J' ai attaqué Rabba, je me suis emparé de la ville des eaux.
2Sm / 2Sam 14.1 Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king' s heart was toward Absalom. Ary Joaba, zanak' i Zeroia, nahalala fa ny fon' ny mpanjaka nalahelo an' i Absaloma ihany. Hitan' i Joaba zanak' i Sarvia fa nitodika nankany amin' i Absaloma ny fon' ny mpanjaka. Joab, fils de Çeruya, reconnut que le coeur du roi se tournait vers Absalom.
2Sm / 2Sam 14.2 And Joab sent to Tekoah, and fetched thence a wise woman, and said unto her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead: Koa naniraka tany Tekoa nampaka vehivavy hendry tany Joaba ka nanao taminy hoe: Masìna ianao, modia misaona, ka miakanjoa akanjo fisaonana, ary aza mihoso-diloilo ianao, fa manaova tahaka ny vehivavy efa nisaona ela ny maty; Dia naniraka ho any Tekoà hitady vehivavy fetsy anankiray Joaba ka nilaza taminy hoe: Modia misaona hianao, manaova akanjo fisaonana, aza mihosotra diloilo, ary manahafa vehivavy mandala olo-maty efa ela be ihany. Alors Joab envoya chercher à Teqoa une femme avisée et lui dit : " Je t' en prie, feins d'être en deuil, mets des habits de deuil, ne te parfume pas, sois comme une femme qui, depuis bien des jours, porte le deuil d' un mort.
2Sm / 2Sam 14.3 And come to the king, and speak on this manner unto him. So Joab put the words in her mouth. dia mankanesa ao amin' ny mpanjaka, ka lazao aminy araka izao. Dia nomen' i Joaba teny izy. Ho avy ao amin' ny mpanjaka hianao ka izao no resaka hataonao aminy... Dia nataon' i Joaba tao am-bavany ny teny holazainy. Tu iras chez le roi et tu lui tiendras ce discours. " Joab lui mit dans la bouche les paroles qu' il fallait.
...............
2Sm / 2Sam 14.19 And the king said, Is not the hand of Joab with thee in all this? And the woman answered and said, As thy soul liveth, my lord the king, none can turn to the right hand or to the left from ought that my lord the king hath spoken: for thy servant Joab, he bade me, and he put all these words in the mouth of thine handmaid: Ary hoy ny mpanjaka: Moa saina nomen' i Joaba va izany rehetra lazainao izany? Dia hoy ny navalin-dravehivavy: Raha velona koa ny ainao, ry mpanjaka tompoko, tsy misy mivily izay rehetra nolazain' ny mpanjaka tompoko na ho amin' ny ankavanana na ho amin' ny ankavia; fa Joaba mpanomponao tokoa no nandidy ahy sy nanome izany teny rehetra izany ny mpanompovavinao. Ary hoy ny mpanjaka: Moa momba anao va ny tànan' i Joaba amin' izao rehetra izao? Hoy ny navalin-dravehivavy: Marina amin' ny mahavelona ny fanahinao, ry mpanjaka tompoko, tsy misy hiviliana na ho any ankavanana na ho any ankavia izay rehetra lazain' ny mpanjaka tompoko. Eny, Joaba mpanomponao no nandidy ahy sy nanao izao teny rehetra izao eo am-bavan' ny ankizivavinao. Le roi demanda : " La main de Joab n' est-elle pas avec toi en tout cela ? " La femme répliqua : " Aussi vrai que tu es vivant, Monseigneur le roi, on ne peut pas aller à droite ni à gauche de tout ce qu' a dit Monseigneur le roi; oui, c' est ton serviteur Joab qui m' a donné l' ordre, c' est lui qui a mis toutes ces paroles dans la bouche de ta servante.
2Sm / 2Sam 14.20 To fetch about this form of speech hath thy servant Joab done this thing: and my lord is wise, according to the wisdom of an angel of God, to know all things that are in the earth. Ny hampiova tarehy ny raharaha no nanaovan' i Joaba mpanomponao izany zavatra izany; fa hendry tahaka Ilay Anjelin' Andriamanitra tompoko ka mahalala ny zavatra rehetra etý ambonin' ny tany. Ny mba hanarona ny endriky ny raharaha no nanaovan' i Joaba mpanomponao an' izany fa hendry toy ny anjelin' Andriamanitra ny tompoko hahalala ny zavatra rehetra mitranga eto ambonin' ny tany. C' est pour déguiser l' affaire que ton serviteur Joab a agi ainsi, mais Monseigneur a la sagesse de l' Ange de Dieu, il sait tout ce qui se passe sur la terre. "
2Sm / 2Sam 14.21 And the king said unto Joab, Behold now, I have done this thing: go therefore, bring the young man Absalom again. Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Joaba: Indro fa efa nekeko izany zavatra izany: koa andeha, alao hody Absaloma zatovo. Hoy ny mpanjaka tamin' i Joaba: Indro, hataoko izany, koa andeha hampody ny tovolahy Absaloma. Le roi dit alors à Joab : " Eh bien, je fais la chose : Va, ramène le jeune homme Absalom. "
2Sm / 2Sam 14.22 And Joab fell to the ground on his face, and bowed himself, and thanked the king: and Joab said, To day thy servant knoweth that I have found grace in thy sight, my lord, O king, in that the king hath fulfilled the request of his servant. Dia niankohoka tamin' ny tany Joaba ka nitsaoka sy nisaotra ny mpanjaka; ary hoy Joaba: Anio no ahafantaran' ny mpanomponao fa efa mahita fitia eo imasonao aho, ry mpanjaka tompoko, amin' ny nanaovan' ny mpanjaka araka ny nangatahin' ny mpanompony. Lavo niankohoka tamin' ny tany Joaba, dia nisaotra ny mpanjaka, dia hoy Joaba: Fantatry ny mpanomponao anio fa nahita fitia teo imasonao aho, ry mpanjaka tompoko, fa araka ny tenin' ny mpanompony no ataon' ny mpanjaka. Joab tomba la face contre terre, il se prosterna et bénit le roi. Puis Joab dit : " Ton serviteur sait aujourd' hui qu' il a trouvé grâce à tes yeux, Monseigneur le roi, puisque le roi a exécuté la parole de son serviteur. "
2Sm / 2Sam 14.23 So Joab arose and went to Geshur, and brought Absalom to Jerusalem. Dia niainga Joaba nankany Gesora, ka nentiny nankany Jerosalema Absaloma. Nitsangana Joaba, dia lasa tany Gesora, ary nentiny nody ho any Jerosalema Absaloma. Joab se mit en route, il alla à Geshur et ramena Absalom à Jérusalem.
...............
2Sm / 2Sam 14.29 Therefore Absalom sent for Joab, to have sent him to the king; but he would not come to him: and when he sent again the second time, he would not come. Ary Absaloma dia naniraka tany amin' i Joaba, mba hanirahany azy ho any amin' ny mpanjaka, fa tsy nety nankany aminy izy; ary mbola naniraka fanindroany indray Absaloma, fa mbola tsy nety nankany ihany Joaba. Nampiantsoin' i Absaloma Joaba ho irahiny hankao amin' ny mpanjaka, fa tsy nety nankao aminy Joaba. Nampiantsoin' i Absaloma fanindroany, fa tsy nety nankao. Absalom convoqua Joab pour l' envoyer chez le roi, mais Joab ne consentit pas à venir chez lui, il le convoqua encore une seconde fois, mais il ne consentit pas à venir.
2Sm / 2Sam 14.30 Therefore he said unto his servants, See, Joab' s field is near mine, and he hath barley there; go and set it on fire. And Absalom' s servants set the field on fire. Koa dia hoy izy tamin' ny mpanompony: Indro, ny tanimbarin' i Joaba mifanolotra amin' ny ahy, ary manana vary hordea ao izy; andeha, dory amin' ny afo izany. Ary ny mpanompon' i Absaloma dia nandoro ny tanimbary. Tamin' izay dia hoy Absaloma tamin' ny mpanompony: Hitanareo ny sahan' i Joaba manolotra ny ahy, misy orja ho azy ao, handeha doroy amin' ny afo. Dia nampirehitra afo ny saha ireo mpanompon' i Absaloma. Absalom dit à ses serviteurs : " Voyez le champ de Joab qui est à côté du mien et où il y a de l' orge, allez y mettre le feu. " Les serviteurs d' Absalom mirent le feu au champ.
2Sm / 2Sam 14.31 Then Joab arose, and came to Absalom unto his house, and said unto him, Wherefore have thy servants set my field on fire? Ary Joaba niainga nankany amin' i Absaloma tao an-tranony ka nanao taminy hoe: Nahoana ny mpanomponao no nandoro ny tanimbariko tamin' ny afo? Nitsangana Joaba nankao amin' i Absaloma tao an-tranony, ka nanao taminy hoe: Nahoana no dia nampirehitra afo ny sahako ny mpanomponao? Joab vint trouver Absalom dans sa maison et lui dit : " Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m' appartient ? "
2Sm / 2Sam 14.32 And Absalom answered Joab, Behold, I sent unto thee, saying, Come hither, that I may send thee to the king, to say, Wherefore am I come from Geshur? it had been good for me to have been there still: now therefore let me see the king' s face; and if there be any iniquity in me, let him kill me. Fa hoy Absaloma tamin' i Joaba: Indro, naniraka tany aminao aho ka nanao hoe: Mankanesa atý hirahiko ho any amin' ny mpanjaka hanao hoe: Nahoana no niala tany Gesora aho? Tsara amiko raha nitoetra tany ihany mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny, aoka re mba hahita ny tavan' ny mpanjaka aho, ka raha manan-keloka aho, dia aoka hovonoiny. Hoy ny navalin' i Absaloma tamin' i Joaba: Indro fa naniraka hilaza aminao aho hoe: Avia aty fa hirahiko ho any amin' ny mpanjaka hianao, hanao aminy hoe: haninona aho no niverina avy any Gesora? Tsaratsara kokoa ho ahy ny mbola any ihany. Koa ankehitriny dia te-hahita ny tavan' ny mpanjaka aho, ary raha misy heloka aty amiko dia aoka hovonoiny aho! Absalom répondit à Joab : " Voilà ce que je t' avais fait dire : Viens ici, je veux t' envoyer auprès du roi avec ce message : "Pourquoi suis-je revenu de Geshur ? Il vaudrait mieux pour moi y être encore". Je veux maintenant être reçu par le roi et, si je suis coupable, qu' il me mette à mort! "
2Sm / 2Sam 14.33 So Joab came to the king, and told him: and when he had called for Absalom, he came to the king, and bowed himself on his face to the ground before the king: and the king kissed Absalom. Ary Joaba nankany amin' ny mpanjaka ka nanambara izany taminy: ary dia nampanalain' ny mpanjaka Absaloma, dia nankao aminy izy ka niondrika tamin' ny tany teo anatrehan' ny mpanjaka; ary dia nanoroka an' i Absaloma ny mpanjaka. Lasa Joaba nanatona ny mpanjaka sy nitantara taminy izany zavatra izany. Dia nantsoiny Absaloma, dia tonga tao amin' ny mpanjaka izy, ary niankohoka tamin' ny tany teo anatrehan' ny mpanjaka ary nanoroka an' i Absaloma ny mpanjaka. Joab se rendit près du roi et lui rapporta ces paroles. Puis il appela Absalom. Celui-ci alla chez le roi, se prosterna devant lui et se jeta la face contre terre devant le roi. Et le roi embrassa Absalom.
...............
2Sm / 2Sam 17.25 And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab: which Amasa was a man' s son, whose name was Ithra an Israelite, that went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab' s mother. Ary Amasa no notendren' i Absaloma ho komandin' ny miaramilany ho solon' i Joaba; ary Amasa dia zanak' ilay Isiraelita atao hoe Jitra, ilay nandry tamin' i Abigaila, zanakavavin' i Nahasy sady rahavavin' i Zeroia, renin' i Joaba. Amasà no notendren' i Absaloma ho filohan' ny tafika solon' i Joaba. Amasà dia zanaky ny lehilahy anankiray atao hoe Jethrà, Ismaelita, izay nandeha tamin' i Abigaïla, zanakavavin' i Naasa, rahavavin' i Sarvia, renin' i Joaba. Absalom avait mis Amasa à la tête de l' armée à la place de Joab. Or Amasa était le fils d' un homme qui s' appelait Yitra l' Ismaélite et qui s'était uni à Abigayil, fille de Jessé et soeur de Çeruya, la mère de Joab.
...............
2Sm / 2Sam 18.2 And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, and a third part under the hand of Abishai the son of Zeruiah, Joab' s brother, and a third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto the people, I will surely go forth with you myself also. Ary Davida nampandeha ny olona, ka ny ampahatelony nofehezin' i Joaba, ary ny ampahatelony nofehezin' i Abisay, zanak' i Zeroia, rahalahin' i Joaba, ary ny ampahatelony kosa nofehezin' Itahy Gatita. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa dia handeha hiaraka aminareo tokoa. Dia nalamin' i Davida ny vahoaka, ka ny ampahatelony, nataony fehin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Abisaia, zanak' i Sarvia, rahalahin' i Joaba, ny ampahatelony fehin' i Etaia, Geteana. Ary hoy ny mpanjaka tamin' ny vahoaka: Izaho koa mba handeha hiaraka aminareo. David divisa l' armée en trois corps : un tiers aux mains de Joab, un tiers aux mains d' Abishaï, fils de Çeruya et frère de Joab, un tiers aux mains d' Ittaï le Gittite. Puis David dit aux troupes : " Je partirai en guerre avec vous, moi aussi. "
...............
2Sm / 2Sam 18.5 And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently for my sake with the young man, even with Absalom. And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom. Ary ny mpanjaka nandidy an' i Joaba sy Abisay ary Itahy hoe: Noho ny amiko dia mamindrà fo amin' i Absaloma zatovo. Ary ny olona rehetra dia nahare ny nandidian' ny mpanjaka ny mpifehy rehetra ny amin' i Absaloma. Izao no didy nomen' ny mpanjaka an' i Joaba sy Abisaia ary Etaia: Tsimbino ilay zatovo Absaloma noho ny amiko. Ren' ny vahoaka rehetra fa nomen' ny mpanjaka didy momba an' i Absaloma ny filohan' ny tafika rehetra. Le roi fit un commandement à Joab, à Abishaï et à Ittaï : " Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom! " et toute l' armée entendit que le roi donnait à tous les chefs cet ordre concernant Absalom.
...............
2Sm / 2Sam 18.10 And a certain man saw it, and told Joab, and said, Behold, I saw Absalom hanged in an oak. Ary nisy lehilahy anankiray nahita izany, dia nanambara tamin' i Joaba hoe: Indro, hitako mihantona amin' ny hazo terebinta Absaloma. Hitan' ity lehilahy anankiray izany ka tonga izy nilaza izany tamin' i Joaba nanao hoe: Indro hitako tafahantona amin' ny terebinta àtsy Absaloma. Quelqu' un l' aperçut et prévint Joab : " Je viens de voir, dit-il, Absalom suspendu à un chêne. "
2Sm / 2Sam 18.11 And Joab said unto the man that told him, And, behold, thou sawest him, and why didst thou not smite him there to the ground? and I would have given thee ten shekels of silver, and a girdle. Ary hoy Joaba tamin' ilay lehilahy nilaza taminy: Koa nahoana, raha nahita azy ianao, no tsy nasianao hianjera amin' ny tany izy, ka dia tsy maintsy ho nomeko sekely volafotsy folo sy fehin-kibo ianao? Dia hoy Joaba tamin-dralehilahy nilaza izany vaovao izany: Hitanao izy hoe ka no tsy nasianao hiankapoka tery? Dia tsy maintsy ho nomeko volafotsy folo sikla sy fehin-kibo iray hianao. Joab répondit à l' homme qui portait cette nouvelle : " Puisque tu l' as vu, pourquoi ne l' as-tu pas abattu sur place ? J' aurais pris sur moi de te donner dix sicles d' argent et une ceinture! "
2Sm / 2Sam 18.12 And the man said unto Joab, Though I should receive a thousand shekels of silver in mine hand, yet would I not put forth mine hand against the king' s son: for in our hearing the king charged thee and Abishai and Ittai, saying, Beware that none touch the young man Absalom. Fa hoy ralehilahy tamin' i Joaba: Na dia efa mby an-tanako aza ny sekely volafotsy arivo, tsy haninjitra ny tanako hamely ny zanaky ny mpanjaka aho; fa teo anatrehanay no nandidian' ny mpanjaka anao sy Abisay ary Itahy hoe: Samia mitandrina an' i Absaloma zatovo. Fa hoy ny navalin-dralehilahy tamin' i Joaba: Tsia, tsy mba haninji-tànana amin' ny zanaky ny mpanjaka aho, na dia volafotsy lanjan' arivo sikla aza no ho mby eo an-tànako, satria samy nandre isika ny didy nomen' ny mpanjaka anao sy Abisaia ary Etaia hoe: Samia hianareo mitandrina tsy haninon-tsy haninona ny zatovo, Absaloma! Mais l' homme répondit à Joab : " Quand même je soupèserais dans mes paumes mille sicles d' argent, je ne porterais pas la main sur le fils du roi! C' est à nos oreilles que le roi t' a donné cet ordre ainsi qu'à Abishaï et à Ittaï : "Par égard pour moi, épargnez le jeune Absalom. "
...............
2Sm / 2Sam 18.14 Then said Joab, I may not tarry thus with thee. And he took three darts in his hand, and thrust them through the heart of Absalom, while he was yet alive in the midst of the oak. Dia hoy Joaba: Tsy handany andro foana eto aminao aho. Ary nitondra lefona telo teny an-tanany Izy, ka natsatony tamin' ny fon' i Absaloma, raha mbola velona teo amin' ny hazo terebinta izy. Dia hoy Joaba: Tsy te-handany andro aminao aho. Dia nataony an-tànana ny lefona telo, ka ilay mbola velona tao amin' ny hazo terebinta iny Absaloma no notsatohany tamin' ny fony. Alors Joab dit : " Je ne vais pas ainsi perdre mon temps avec toi. " Il prit en mains trois javelots et les planta dans le coeur d' Absalom encore vivant au milieu du chêne.
2Sm / 2Sam 18.15 And ten young men that bare Joab' s armour compassed about and smote Absalom, and slew him. Ary nisy tovolahy folo, mpitondra ny fiadian' i Joaba, nanodidina an' i Absaloma ka namely azy ho faty. Nanodidina an' i Absaloma ireto zatovo folo lahy, mpitondra fiadian' i Joaba, dia namono nahafaty azy izy ireo. Puis s' approchèrent dix cadets, les écuyers de Joab, qui frappèrent Absalom et l' achevèrent.
2Sm / 2Sam 18.16 And Joab blew the trumpet, and the people returned from pursuing after Israel: for Joab held back the people. Ary Joaba nitsoka ny anjomara, ka dia niverina avy nanenjika ny Isiraely ny vahoaka, satria niantran' i Joaba izy. Notsofin' i Joaba ny anjomara, ka niverina avy amin' ny fanenjehana an' Israely ny vahoaka fa nohazonin' i Joaba ny vahoaka. Joab fit alors sonner du cor et l' armée cessa de poursuivre Israël, car Joab retint l' armée.
...............
2Sm / 2Sam 18.20 And Joab said unto him, Thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day: but this day thou shalt bear no tidings, because the king' s son is dead. Fa hoy Joaba taminy: Tsy ho mpitondra teny mahafaly ianao, raha mandeha anio, satria maty ny zanakalahin' ny mpanjaka, fa andro hafa dia mbola hitondra teny mahafaly ihany ianao. Fa hoy Joaba taminy: Tsy hitondra ny vaovao anio hianao fa andro hafa hianao no hitondra, fa tsy mba anio no hitondra, satria maty ny zanaky ny mpanjaka. Mais Joab lui dit : " Tu ne serais pas un porteur d' heureux message aujourd' hui; tu le seras un autre jour, mais aujourd' hui tu ne porterais pas une bonne nouvelle, puisque le fils du roi est mort. "
2Sm / 2Sam 18.21 Then said Joab to Cushi, Go tell the king what thou hast seen. And Cushi bowed himself unto Joab, and ran. Ary hoy Joaba tamin' ilay Kosita: Andeha, ambarao amin' ny mpanjaka izay efa hitanao. Ary ilay Kosita niankohoka teo anatrehan' i Joaba, dia lasa nihazakazaka. Dia Kosita anankiray no nilazan' i Joaba hoe: Mandehana lazao amin' ny mpanjaka izay efa hitanao. Niankohoka teo anatrehan' i Joaba ilay Kosita, dia lasa nandeha faingana. Et Joab dit au Kushite : " Va rapporter au roi tout ce que tu as vu. " Le Kushite se prosterna devant Joab et partit en courant.
2Sm / 2Sam 18.22 Then said Ahimaaz the son of Zadok yet again to Joab, But howsoever, let me, I pray thee, also run after Cushi. And Joab said, Wherefore wilt thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready? Fa Ahimaza, zanak' i Zadoka, dia mbola niteny tamin' i Joaba ihany nanao hoe: Ka nahoana aza, aoka ihany aho mba hiezaka koa hanaraka ilay Kosita. Fa hoy Joaba: Ahoana no hiezahanao, anaka; fa na dia mandeha aza ianao, tsy hisy teny mahafaly hahazoanao fitia tsinona? Mbola niteny tamin' i Joaba anefa Akimaasa, zanak' i Sadaoka, nanao hoe: Na ho inona na ho inona, avelao ihany aho mba hihazakazaka hanaraka ilay Kosita! Fa hoy Joaba: Ahoana hianao no te-hihazakazaka, anaka? Tsy hahita soa amin' ny fitondrana izany vaovao izany anie hianao! Ahimaaç, fils de Sadoq, insista encore et dit à Joab : " Advienne que pourra, je veux courir moi aussi derrière le Kushite. " Joab dit : " Pourquoi courrais-tu, mon fils, tu n' en tireras aucune récompense. "
2Sm / 2Sam 18.23 But howsoever, said he, let me run. And he said unto him, Run. Then Ahimaaz ran by the way of the plain, and overran Cushi. Ka nahoana aza, hoy izy: Aoka ihany aho hiezaka. Dia hoy Joaba taminy: Miezaha ary. Ary dia niezaka tamin' ny lalana eny amin' ny lemaka Ahimaza ka nihoatra an' ilay Kosita. Fa hoy ny navalin' i Akimaasa: Na inona na inona hitranga dia hihazakazaka ihany aho. Ka hoy Joaba taminy: Mihazakazaha àry. Dia nihazakazaka nihazo ny làlana amin' ny tany lemaka Akimaasa, ka tafahoatra an' ilay Kosita. Il reprit : " Advienne que pourra, je courrai! " Joab lui dit : " Cours donc. " Et Ahimaaç partit en courant par le chemin de la Plaine et il dépassa le Kushite.
...............
2Sm / 2Sam 18.29 And the king said, Is the young man Absalom safe? And Ahimaaz answered, When Joab sent the king' s servant, and me thy servant, I saw a great tumult, but I knew not what it was. Dia hoy ny mpanjaka: Tsara ihany va Absaloma zatovo? Fa hoy Ahimaza: Tamin' ny nanirahan' i Joaba ny mpanompon' ny mpanjaka sy izaho mpanomponao koa dia nandre tabataba be aho, nefa tsy fantatro izay antony. Dia hoy ny mpanjaka: Mba tsara tsy misy maninona va ny amin' ny zatovo, Absaloma? Ka hoy ny navalin' i Akimaasa: Nahatazana vahoaka nitangorona aho, tamin' ny nanirahan' i Joaba ny mpanompon' ny mpanjaka sy izaho mpanomponao koa, kanefa tsy mahalala aho na inona na inona izany. Le roi demanda : " En va-t-il bien pour le jeune Absalom ? " Et Ahimaaç répondit : " J' ai vu un grand tumulte au moment où Joab, serviteur du roi, envoyait ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. "
...............
2Sm / 2Sam 19.2 And the victory that day was turned into mourning unto all the people: for the people heard say that day how the king was grieved for his son. Ary nambara tamin' i Joaba hoe: Indro, mitomany sy misaona an' i Absaloma ny mpanjaka. Nisy olona tonga nilaza tamin' i Joaba hoe: Indro fa mitomany migogogogo ny mpanjaka noho ny amin' ny zanany. On prévint Joab : " Voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. "
...............
2Sm / 2Sam 19.5 And Joab came into the house to the king, and said, Thou hast shamed this day the faces of all thy servants, which this day have saved thy life, and the lives of thy sons and of thy daughters, and the lives of thy wives, and the lives of thy concubines; Fa ny mpanjaka nanarona ny tavany sady nidradradradra tamin' ny feo mafy hoe: Ry Absaloma, zanako, ry Absaloma, zanako, zanako ô! Fa nanarona ny tavany ny mpanjaka ary niantsoantso tamin' ny feo avo ny mpanjaka nanao hoe: Ry Absaloma zanako! Ry Absaloma zanako, ry zanako ô! Dia niditra tao amin' ny mpanjaka, tao aminy, Joaba, ka nanao hoe: Le roi s'était voilé le visage et poussait de grands cris : " Mon fils Absalom! Absalom mon fils! mon fils! "
2Sm / 2Sam 19.6 In that thou lovest thine enemies, and hatest thy friends. For thou hast declared this day, that thou regardest neither princes nor servants: for this day I perceive, that if Absalom had lived, and all we had died this day, then it had pleased thee well. Ary niditra tao amin' ny mpanjaka tao an-trano Joaba ka nanao hoe: Efa nomenarinao androany ny mpanomponao rehetra izay namonjy ny ainao androany sy ny ain' ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy ary ny ain' ny vadinao sy ny vaditsindranonao; Saforanao henatra anio ny tavan' ny mpanomponao rehetra, izay namonjy ny ainao androany, sy ny ain-janakao lahy sy zanakao vavy, ny aim-badinao ary ny aim-baditsindranonao. Joab se rendit auprès du roi à l' intérieur et dit : " Tu couvres aujourd' hui de honte le visage de tous tes serviteurs qui ont sauvé aujourd' hui ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et celle de tes concubines,
...............
2Sm / 2Sam 19.14 And he bowed the heart of all the men of Judah, even as the heart of one man; so that they sent this word unto the king, Return thou, and all thy servants. Ary ataovy amin' i Amasa koa hoe: Tsy taolako sy nofoko va ianao? Hataon' Andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy komandin' ny miaramila eo anatrehako mandrakariva ho solon' i Joaba ianao. Ary izao koa no holazainareo amin' i Amasà: Tsy taolako ama-nofoko va hianao? Hataon' ny Tompo amiko anie izay ngidiny indrindra, raha tsy ho tonga filohan' ny tafika eo anatrehako mandrakariva hianao, ho solon' i Joaba. Et vous direz à Amasa : "N' es-tu pas de mes os et de ma chair ? Que Dieu me fasse ce mal et qu' il ajoute cet autre si tu n' es pas pour toujours à mon service comme chef de l' armée à la place de Joab".
...............
2Sm / 2Sam 20.7 And there went out after him Joab' s men, and the Cherethites, and the Pelethites, and all the mighty men: and they went out of Jerusalem, to pursue after Sheba the son of Bichri. Ary dia nivoaka hanenjika azy ny olon' i Joaba sy ny miaramila mpiambina andriana ary ny lehilahy mahery rehetra; dia nivoaka avy tany Jerosalema ireo hanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Nanaraka an' i Abisaia dia niainga koa ny olon' i Joaba, ny Keratiana sy ny Feletiana ary ny lehilahy mahery rehetra nivoaka teo Jerosalema hanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì. Derrière Abishaï partirent en campagne Joab, les Kerétiens, les Pelériens et tous les preux; ils quittèrent Jérusalem à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
2Sm / 2Sam 20.8 When they were at the great stone which is in Gibeon, Amasa went before them. And Joab' s garment that he had put on was girded unto him, and upon it a girdle with a sword fastened upon his loins in the sheath thereof; and as he went forth it fell out. Fa nony tonga tao amin' ilay vato lehibe tao Gibeona izy, dia avy Amasa nitsena azy; ary ny akanjo fiadian' i Joaba, ilay niakanjoany, dia nofehezina taminy, ary teo amboniny teo am-balahany no nisy ny fehin-tsabany ambamin' ny tranony; ary nony nandeha izy, dia latsaka ny sabatra. Nony mby teo akaikin' ilay vato lehibe ao Gabaona izy ireo, dia inty Amasà tonga teo anoloan' izy ireo. Niakanjo ny akanjo tonika Joaba ary eo ambonin' ny tonika dia nisy sabatra anankiray anaty tranony, nifehy teo am-balahany. Nony nandroso izy dia latsaka ilay sabatra. Ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Gabaôn, quand Amasa arriva en face d' eux. Or Joab était vêtu de sa tenue militaire sur laquelle il avait ceint une épée attachée à ses reins dans son fourreau; celle-ci sortit et tomba.
2Sm / 2Sam 20.9 And Joab said to Amasa, Art thou in health, my brother? And Joab took Amasa by the beard with the right hand to kiss him. Ary hoy Joaba tamin' i Amasa: Tsara ihany va ianao, ry rahalahy? Dia noraisin' i Joaba tamin' ny tànany ankavanana ny somotr' i Amasa horohany. Ary hoy Joaba tamin' i Amasà: Tsara ihany va izato hianao, ry rahalahy? Sady noraisin' i Joaba amin' ny tànany havanana, ny somotr' i Amasà hanoroka azy. Joab demanda à Amasa : " Tu vas bien, mon frère ? " Et, de la main droite, il saisit la barbe d' Amasa pour l' embrasser.
2Sm / 2Sam 20.10 But Amasa took no heed to the sword that was in Joab' s hand: so he smote him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri. Fa Amasa tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tànan' i Joaba, kanjo nasiany tamin' ny kibony izy, ka dia nivaroraka tamin' ny tany ny tsinainy, ary tsy nasiany intsony, fa matiny tamin' izay. Ary Joaba sy Abisay rahalahiny nanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tànan' i Joaba Amasà, kanjo nasiany tamin' ny kibony izy, ka nampivaroraka ny tsinainy tamin' ny tany; tsy nasiana fanindroany akory izy dia maty. Dia rafitra nanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì Joaba sy Abisaia rahalahiny. Amasa ne prit pas garde à l'épée que Joab avait en main, et celui-ci l' en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre. Il n' eut pas à lui donner un second coup et Amasa mourut, tandis que Joab et son frère Abishaï se lançaient à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
2Sm / 2Sam 20.11 And one of Joab' s men stood by him, and said, He that favoureth Joab, and he that is for David, let him go after Joab. Ary ny zatovon' i Joaba anankiray nijanona teo anilan' ny faty ka nanao hoe: Izay miandany amin' i Joaba sy Davida dia aoka hanaraka an' i Joaba. Fa ny anankiray tamin' ny zatovon' i Joaba nijanona teo anilan' i Amasà, ka nanao hoe: Izay mankasitraka an' i Joaba izay miandany amin' i Davida, dia aoka hanaraka an' i Joaba! L' un des cadets de Joab resta en faction près d' Amasa et il disait : " Quiconque aime Joab et est pour David, qu' il suive Joab! "
...............
2Sm / 2Sam 20.13 When he was removed out of the highway, all the people went on after Joab, to pursue after Sheba the son of Bichri. Ary nony nafindrany niala teo amin' ny lalambe izy, dia nizotra nanaraka an' i Joaba ny olona rehetra hanenjika an' i Seba, zanak' i Bikry. Ka nony voaalany teo an-dalambe izy, vao samy nizotra nanaraka an' i Joaba ny olona rehetra, hanenjika an' i Sebà zanak' i Bokrì. Lorsque Amasa eut été écarté du chemin, tous les hommes passèrent outre, suivant Joab à la poursuite de Shéba fils de Bikri.
2Sm / 2Sam 20.14 And he went through all the tribes of Israel unto Abel, and to Bethmaachah, and all the Berites: and they were gathered together, and went also after him. Ary izy nandeha namaky ny firenen' Isiraely rehetra hatrany Abela sy Beti-maka sy ny an' ny Berita rehetra; ary nivory ireo, ka dia mba lasa nanaraka azy. Namakivaky ny fokon' Israely rehetra Joaba, hatrany Abelà sy Beta-Maakà, ary nivory nanaraka azy avokoa ny lehilahy voafantina rehetra. Celui-ci parcourut toutes les tribus d' Israël jusqu'à Abel, Bet-Maaka et tous les Bikrites... Ils se rassemblèrent et entrèrent aussi derrière lui.
2Sm / 2Sam 20.15 And they came and besieged him in Abel of Bethmaachah, and they cast up a bank against the city, and it stood in the trench: and all the people that were with Joab battered the wall, to throw it down. Ary dia tonga izy ka nanao fahirano azy teo Abela sy Beti-maka, ary nanandratra tovon-tany tandrifin' ny tanàna izy, ka teo ivelany manolotra ny manda no nitoerany; ary ny olona izay nomba an' i Joaba dia namely nandrava ny manda. Dia tonga izy ireo ka nanao fahirano an' i Sebà tao Abela-Beta-Maakà. Nanandratra tovon-tany hamely ny tanàna izy ka nahatratra ny manda izany, ka samy nikezaka hanjera ny manda ny vahoaka rehetra nomba an' i Joaba. On vint l' assiéger dans Abel-Bet-Maaka et on entassa contre la ville un remblai qui s' adossait à l' avant-mur, et toute l' armée qui accompagnait Joab creusait des sapes pour faire tomber le rempart.
2Sm / 2Sam 20.16 Then cried a wise woman out of the city, Hear, hear; say, I pray you, unto Joab, Come near hither, that I may speak with thee. Ary nisy vehivavy hendry tao an-tanàna niantso hoe: Mihainoa, mihainoa e; masìna ianareo, lazao amin' i Joaba hoe: Mankanesa erý aminy, hono, ianao, fa misy holazainy aminao. Tamin' izay nisy vehivavy hendry anankiray niantso avy ao an-tanàna hoe: Mihainoa, mba mihainoa kely é! Ilazao kely Joaba ataovy hoe: Manatòna eto, fa te-hiresaka aminao aho! Une femme avisée cria de la ville : " Écoutez! Écoutez! Dites à Joab : Approche ici, que je te parle. "
2Sm / 2Sam 20.17 And when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear. Ary nony efa mby tao akaiky izy, dia hoy ravehivavy: Hianao va no Joaba? Dia hoy izy: Eny, izaho no izy. Ary hoy ravehivavy taminy: Mihainoa ny teniko mpanompovavinao. Dia hoy izy: Mihaino aho izao. Dia nanatona azy izy, ka hoy ravehivavy: Hianao va no Joaba? Ary hoy ny navaliny azy: Izaho no izy. Dia hoy ravehivavy taminy: Henoy kely ny tenin' ny mpanompovavinao. Ka hoy ny navaliny: Mihaino aho. Il s' approcha et la femme demanda : " Est-ce toi Joab ? " Il répondit : " Oui. " Elle lui dit : " Écoute la parole de ta servante. " Il répondit : " J'écoute. "
...............
2Sm / 2Sam 20.20 And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I should swallow up or destroy. Ary Joaba namaly hoe: Sanatria dia sanatria amiko izay handripaka sy handringana. Fa hoy kosa Joaba: Lavitra ahy, lavitra dia lavitra ahy izany. Tsy handrava tsy handrigana ny hevitro! Tsy izany velively. Joab répondit : " Loin, loin de moi! Je ne veux ni anéantir ni ruiner.
2Sm / 2Sam 20.21 The matter is not so: but a man of mount Ephraim, Sheba the son of Bichri by name, hath lifted up his hand against the king, even against David: deliver him only, and I will depart from the city. And the woman said unto Joab, Behold, his head shall be thrown to thee over the wall. Tsy izany tsy akory; fa misy lehilahy avy amin' ny tany havoan' i Efraima, Seba no anarany, zanak' i Bikry, izay efa nanainga tanana hikomy amin' i Davida mpanjaka; koa izy ihany no atolory ahy, dia hiala amin' ny tanàna aho. Ary hoy ravehivavy tamin' i Joaba: Indro, ny lohany atsipy eny aminao eny ankoatry ny manda. Fa misy lehilahy anankiray atao hoe Sebà, zanak' i Bokrì, avy any amin' ny tendrombohitr' i Efraima nanainga tànana hikomy amin' i Davida; ka io ihany no atolory ahy, dia hiala amin' ny tanàna aho. Ary hoy ravehivavy tamin' i Joaba: Indro hatsipy aminao hihoatra ny manda ny lohany. Il ne s' agit pas de cela, mais un homme de la montagne d'Éphraïm, du nom de Shéba fils de Bikri, s' est insurgé contre le roi, contre David. Livrez-le tout seul et je lèverai le siège de la ville. " La femme dit à Joab : " Eh bien, on va te jeter sa tête par-dessus la muraille. "
2Sm / 2Sam 20.22 Then the woman went unto all the people in her wisdom. And they cut off the head of Sheba the son of Bichri, and cast it out to Joab. And he blew a trumpet, and they retired from the city, every man to his tent. And Joab returned to Jerusalem unto the king. Dia lasa nanatona ny olona rehetra tamin' ny fahendreny ravehivavy. Dia notapahin' ireo ny lohan' i Seba, zanak' i Bikry, ka natsipiny teny amin' i Joaba. Ary Joaba nitsoka ny anjomara, ka dia niala tamin' ny tanàna ny olona samy ho any amin' ny lainy avy. Ary Joaba niverina nankany Jerosalema ho any amin' ny mpanjaka. Dia nanatona ny vahoaka rehetra ravehivavy sy niteny taminy tamim-pahendrena, ka notapahin' izy ireo ny lohan' i Sebà, zanak' i Bokrì, natsipiny tany amin' i Joaba. Ary nasain' i Joaba notsofina kosa ny anjomara, ka ny olona rehetra moa niala tamin' ny tanàna, samy nody any aminy avy; Joaba kosa niverina nankany Jerosalema ho any amin' ny mpanjaka. La femme alla parler à tout le peuple comme le lui dictait sa sagesse : on trancha la tête de Shéba fils de Bikri et on la jeta à Joab. Celui-ci fit sonner du cor et on s'éloigna de la ville, chacun vers ses tentes. Quant à Joab, il revint à Jérusalem auprès du roi.
2Sm / 2Sam 20.23 Now Joab was over all the host of Israel: and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over the Pelethites: Ary Joaba no komandin' ny miaramila rehetra tamin' ny Isiraely; ary Benaia, zanak' i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana; Joaba no komandin' ny tafika tamin' Israely rehetra; Banaiasa zanak' i Joiadà no lehiben' ny Keretiana sy ny Feletiana, Joab commandait à toute l' armée; Benayahu fils de Yehoyada commandait les Kerétiens et les Pelétiens;
...............
2Sm / 2Sam 23.18 And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three. Ary Abisay, rahalahin' i Joaba, zanak' i Zeroia, no lehibe amin' izy telo lahy, ary izy namely ny telon-jato lahy tamin' ny lefona ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin' izy telo lahy. Abisaia rahalahin' i Joaba zanak' i Sarvià dia filohan' ny manam-boninahitra koa. Nampandihy ny lefony tamin' ny lehilahy telon-jato lahy, ka nahafaty ireo, ka nahazo laza tamin' izy telo lahy ireo. Abishaï, frère de Joab et fils de Çeruya, était chef des Trente. C' est lui qui brandit sa lance sur trois cents victimes et se fit un nom parmi les Trente.
...............
2Sm / 2Sam 23.24 Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Bethlehem, Asahela, rahalahin' i Joaba, no anankiray amin' ny telo-polo, ary Elanana, zanak' i Dodo, avy any Betlehema, Isan' izy telopolo lahy: Asaela, rahalahin' i Joaba; Elkanàna, zanak' i Dodao, avy any Betleema; Asahel, frère de Joab, faisait partie des Trente. Elhanân fils de Dodo, de Bethléem.
...............
2Sm / 2Sam 23.37 Zelek the Ammonite, Nahari the Beerothite, armourbearer to Joab the son of Zeruiah, Zaleka Amonita, Naharay Berotita, mpitondra ny fiadian' i Joaba, zanak' i Zeroia, Seleka, Amonita, Nahanaia avy any Berota, mpitondra fiadian' i Joaba zanak' i Sarvià; Çéleq, l' Ammonite. Nahraï, de Béérot, écuyer de Joab fils de Çeruya.
...............
2Sm / 2Sam 24.2 For the king said to Joab the captain of the host, which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. Dia hoy ny mpanjaka tamin' i Joaba, komandin' ny miaramila, izay teo aminy: Mandehana mitety ny firenen' isiraely rehetra hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba, ary alaminonareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Dia hoy ny mpanjaka tamin' i Joaba, filohan' ny tafika, izay teo aminy: Mandehana tetezo ny fokon' Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Bersabea, hahafantarako ny isan' ny vahoaka. Le roi dit à Joab et aux chefs de l' armée qui étaient avec lui : " Parcourez donc toutes les tribus d' Israël, de Dan à Bersabée, et faites le recensement du peuple afin que je sache le chiffre de la population. "
2Sm / 2Sam 24.3 And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people, how many soever they be, an hundredfold, and that the eyes of my lord the king may see it: but why doth my lord the king delight in this thing? Fa hoy Joaba amin' ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitrao anie hampitombo ny vahoaka ho injato toy izao, na firy na firy izy, ka ho hitan' ny mason' ny mpanjaka tompoko izany; fa ahoana no itiavan' ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Fa hoy Joaba tamin' ny mpanjaka: Hampitomboin' ny Tompo Andriamanitrao anie ny vahoaka injato toy izao, ka ny mason' ny mpanjaka tompoko anie hahita izany! Fa ahoana ange ny mpanjaka tompoko no mitady hafaliana manao izany? Joab répondit au roi : " Que Yahvé ton Dieu accroisse le peuple de cent fois autant, pendant que Monseigneur le roi peut le voir de ses yeux, mais pourquoi Monseigneur le roi aurait-il ce désir ? "
2Sm / 2Sam 24.4 Notwithstanding the king' s word prevailed against Joab, and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king, to number the people of Israel. Nefa tsy azon' i Joaba sy ny komandin' ny miaramila nolavina ny tenin' ny mpanjaka. Ary Joaba sy ny komandin' ny miaramila nivoaka avy teo anatrehan' ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin' ny Isiraely. Fa nahery ny tenin' ny mpanjaka nanoha an' i Joaba sy ny lehiben' ny tafika, ka dia nivoaka avy teo anatrehan' ny mpanjaka Joaba sy ny lehiben' ny tafika, hanisa ny vahoakan' Israely. Cependant l' ordre du roi s' imposa à Joab et aux chefs de l' armée, et Joab et les chefs de l' armée quittèrent la présence du roi pour recenser le peuple d' Israël.
...............
2Sm / 2Sam 24.9 And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king: and there were in Israel eight hundred thousand valiant men that drew the sword; and the men of Judah were five hundred thousand men. Dia natolotr' i Joaba ny mpanjaka ny isan' ny vahoaka voalamina, ka nisy valo hetsy ny lehilahy mahery nahatan-tsabatra tamin' ny Isiraely, ary dimy hetsy ny lehilahy tamin' ny Joda. Ary natolotr' i Joaba ny mpanjaka ny boky nisy ny isam-bahoaka, ka nisy valo hetsy, ny lehilahy mpiantafika, mahatan-tsabatra, tamin' Israely, ary dimy hetsy ny lehilahy tamin' i Jodà. Joab donna au roi le chiffre obtenu pour le recensement du peuple : Israël comptait huit cent mille hommes d' armes tirant l'épée, et Juda cinq cent mille hommes.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 1.7 And he conferred with Joab the son of Zeruiah, and with Abiathar the priest: and they following Adonijah helped him. Ary efa niresaka tamin' i Joaba, zanak' i Zeroia, sy Abiatara mpisorona izy; ka dia niandany tamin' i Adonia izy roa lahy ka nanampy azy. Nisy resadresaka natao tamin' i Joaba, zanak' i Sarvià sy tamin' i Abiatara mpisorona, ka rafitra niandany tamin' i Adoniasa ireo. Il s' aboucha avec Joab fils de Çeruya et avec le prêtre Ébyatar, qui se rallièrent à la cause d' Adonias ;
...............
1Mp 1.19 And he hath slain oxen and fat cattle and sheep in abundance, and hath called all the sons of the king, and Abiathar the priest, and Joab the captain of the host: but Solomon thy servant hath he not called. Ary efa namono omby sy zanak' omby mifahy ary ondry aman' osy betsaka izy ka efa nanasa ny zanakalahin' ny mpanjaka rehetra sy Abiatara mpisorona ary Joaba, komandin' ny miaramila; fa Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasainy. Izy efa namono omby aman-janak' omby matavy mbamin' ny ondry betsaka; efa nasainy avokoa ny zanakalahin' ny mpanjaka sy Abiatara mpisorona, ary Joaba filohan' ny tafika, fa Salomona mpanomponao tsy mba nasainy. Car il a immolé quantité de boeufs, de veaux gras et de moutons, et il a invité tous les princes royaux, le prêtre Ébyatar, le général Joab, mais ton serviteur Salomon, il ne l' a pas invité !
...............
1Mp 1.41 And Adonijah and all the guests that were with him heard it as they had made an end of eating. And when Joab heard the sound of the trumpet, he said, Wherefore is this noise of the city being in an uproar? Ary Adonia sy ireo olona rehetra izay nasaina teo aminy nandre izany, rehefa nitsahatra nihinana izy. Ka raha nahare ny feon' ny anjomara Joaba, dia hoy izy: Inona re izany hotakotaka mampitabataba ny tanàna izany e? Ren' i Adoniasa sy ireo nasainy rehetra, izay teo aminy, izany, tamin' ilay nanapitra ny fihinanam-beny iny izy. Ary hoy Joaba nandre ny feon' anjomara: Tabataba inona izato avy amin' ny tanàna mihotakotaka? Adonias et tous ses convives entendirent le bruit ; ils avaient alors fini de manger. Joab aussi entendit le son du cor et demanda : " Pourquoi cette rumeur de la ville en émoi ? "
...............
1Mp 2.5 Moreover thou knowest also what Joab the son of Zeruiah did to me, and what he did to the two captains of the hosts of Israel, unto Abner the son of Ner, and unto Amasa the son of Jether, whom he slew, and shed the blood of war in peace, and put the blood of war upon his girdle that was about his loins, and in his shoes that were on his feet. Ary ianao koa mahalala izay nataon' i Joaba, zanak' i Zeroia, tamiko, dia ilay nataony tamin' izy roa lahy komandin' ny miaramilan' ny Isiraely, dia tamin' i Abnera, zanak' i Nera, sy tamin' i Amasa, zanak' i Jatera, izay novonoiny sady nalatsany rà toy ny amin' ny ady, nefa tsy nisy ady tsinona, ka nasiany rà toy ny amin' ny ady ny fehin-kibony teny am-balahany sy ny kapany teny an-tongony. Ary fantatrao ihany ny nataon' i Joaba zanak' i Sarvià tamiko, dia ilay nataony tamin' izy roa lahy, Abnera zanak' i Nera, sy Amasà zanak' i Jetera, filohan' ny tafik' Israely, fa novonoiny ireo, ka ny rà fandatsaka amin' ny ady, nalatsany amin' izao tany mandry izao, ary ny rà fandatsaka amin' ny ady, dia nataony tamin' ny fehin-kibo teny am-balahany sy tamin' ny kapa teny amin' ny tongony! Tu sais aussi ce que m' a fait Joab fils de Çeruya, ce qu' il a fait aux deux chefs de l' armée d' Israël, Abner fils de Ner et Amasa fils de Yéter, comment il les a tués, comment il a vengé pendant la paix le sang de la guerre et taché d' un sang innocent le ceinturon de mes reins et la sandale de mes pieds ;
...............
1Mp 2.22 And king Solomon answered and said unto his mother, And why dost thou ask Abishag the Shunammite for Adonijah? ask for him the kingdom also; for he is mine elder brother; even for him, and for Abiathar the priest, and for Joab the son of Zeruiah. Fa Solomona mpanjaka namaly ka nanao tamin-dreniny hoe: Nahoana ianao no mangataka an' i Abisaga Sonemita ho an' i Adonia; angataho ho azy koa ary ny fanjakana, fa izy no zokiko, dia ho azy sy Abiatara mpisorona ary ho an' i Joaba, zanak' i Zeroia. Fa hoy ny navalin' i Salomona mpanjaka tamin-dreniny: Ahoana no angatahinao an' i Abisaga Sonamita ho an' i Adoniasa? Angataho ho azy koa ny fanjakana; fa izy rahateo no zokiko, dia ho azy sy ho an' i Abiatara mpisorona ary ho an' i Joaba zanak' i Sarvià. Le roi Salomon reprit et dit à sa mère : " Et pourquoi demandes-tu pour Adonias Abishag de Shunem ? Demande donc pour lui la royauté ! Car il est mon frère aîné et il a pour lui le prêtre Ébyatar et Joab fils de Çeruya ! "
...............
1Mp 2.28 Then tidings came to Joab: for Joab had turned after Adonijah, though he turned not after Absalom. And Joab fled unto the tabernacle of the Lord, and caught hold on the horns of the altar. Ary ren' i Joaba izany (fa Joaba efa niodina nanaraka an' i Adonia, kanefa tsy niodina nanaraka an' i Absaloma izy), dia nandositra nankao amin' ny trano-lain' i Jehovah izy ka nangia ny tandroky ny alitara. Tonga tao amin' i Joaba izany vaovao izany satria niandany tamin' i Adoniasa Joaba, na dia tsy niandany tamin' i Absaloma aza. Ary nandositra tao amin' ny tabernaklan' ny Tompo Joaba, ka namikitra ny tandroky ny otely. Lorsque la nouvelle parvint à Joab -car Joab avait pris parti pour Adonias bien qu' il n' eût pas pris parti pour Absalom -, il s' enfuit à la Tente de Yahvé et saisit les cornes de l' autel.
1Mp 2.29 And it was told king Solomon that Joab was fled unto the tabernacle of the Lord; and, behold, he is by the altar. Then Solomon sent Benaiah the son of Jehoiada, saying, Go, fall upon him. Ary nambara tamin' i Solomona mpanjaka fa Joaba efa lasa nandositra ho ao amin' ny trano-lain' i Jehovah, ka, indro, eo anilan' ny alitara izy. Dia nirahin' i Solomona Benaia, zanak' i Joiada, ka nilazany hoe: Andeha, asio izy. Ary nampandrenesina Salomona mpanjaka fa nandositra ao amin' ny tabernaklan' ny Tompo Joaba, ka tao anilan' ny otely izy; ka nirahin' i Salomona Banaiasa nataony hoe: Mandehana asio izy. On avertit le roi Salomon : " Joab s' est réfugié à la Tente de Yahvé et voici qu' il est à côté de l' autel. " Alors Salomon envoya dire à Joab : " Qu' est-ce qui t' a pris de fuir à l' autel ? " Joab répondit : " J' ai eu peur de toi et je me suis réfugié près de Yahvé. " Alors Salomon envoya Benayahu fils de Yehoyada en disant : " Va et frappe-le ! "
1Mp 2.30 And Benaiah came to the tabernacle of the Lord, and said unto him, Thus saith the king, Come forth. And he said, Nay; but I will die here. And Benaiah brought the king word again, saying, Thus said Joab, and thus he answered me. Ary Benaia tonga tao amin' ny tranolain' i Jehovah ka nanao tamin' i Joaba hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Mivoaha ianao. Fa hoy izy: Tsia, fa eto ihany aho no ho faty. Ary Benaia nitondra teny tany amin' ny mpanjaka indray hoe: Izany no lazain' i Joaba, ary izany no navaliny ahy. Nony tonga tao amin' ny tabernaklan' ny Tompo Banaiasa, dia nilaza taminy hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Mivoaha hianao. Fa hoy ny navaliny: Tsia, fa ho faty eto aho. Dia nakarin' i Banaiasa tamin' ny mpanjaka izany teny izany, nataony hoe: Izany no teny nataon' i Joaba, ary izany no navaliny ahy. Benayahu alla à la Tente de Yahvé et lui dit : " Par ordre du roi, sors ! " Il répondit : " Non, je mourrai ici. " Benayahu rapporta la chose au roi : " Voilà ce que Joab a dit et ce qu' il m' a répondu. "
1Mp 2.31 And the king said unto him, Do as he hath said, and fall upon him, and bury him; that thou mayest take away the innocent blood, which Joab shed, from me, and from the house of my father. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ataovy araka izay nolazainy, ka asio izy, dia aleveno, mba hanesoranao amiko sy amin' ny taranaky ny raiko ny rà marina izay nalatsak' i Joaba. Ka hoy ny mpanjaka tamin' i Banaiasa: Dia ataovy araka ny voalazany, ka asio izy dia aleveno, mba hanesoranao amiko sy amin' ny taranaky ny raiko, ny rà nalatsak' i Joaba tsy misy antony akory. Le roi lui dit : " Fais comme il a dit ; frappe-le, puis enterre-le. Ainsi tu ôteras aujourd' hui de sur moi et de sur ma famille le sang innocent qu' a versé Joab.
...............
1Mp 2.33 Their blood shall therefore return upon the head of Joab, and upon the head of his seed for ever: but upon David, and upon his seed, and upon his house, and upon his throne, shall there be peace for ever from the Lord. Eny, ny ran' izy roa lahy ireo hitsingerina amin' ny lohan' i Joaba sy ny lohan' ny taranany mandrakizay; fa amin' i Davida sy ny taranany sy ny mpianakaviny ary amin' ny seza fiandrianany kosa dia hisy fiadanana mandrakizay avy amin' i Jehovah. Ka ny lohan' i Joaba sy ny lohan' ny taranany hatrany hatrany no hitsingerenan' ny ràn' izy roa lahy ireo. Fa ny ho an' i Davida sy ny taranany mbamin' ny fianakaviany aman-tseza fiandrianany kosa, dia fiadanana lalandava avy amin' ny Tompo! Que leur sang retombe sur la tête de Joab et de sa postérité à jamais, mais que David et sa postérité et sa dynastie et son trône aient toujours la paix par Yahvé ! "
1Mp 2.34 So Benaiah the son of Jehoiada went up, and fell upon him, and slew him: and he was buried in his own house in the wilderness. Dia niakatra Benaia, zanak' i Joiada, ka namely azy ho faty; ary nalevina tao amin' ny fonenany tany an-efitra izy. Dia niakatra Banaiasa zanak' i Joiadasa, ka namely an' i Joaba sy nahafaty azy, ary nalevina tany amin' ny fonenany tany an' efitra. Benayahu fils de Yehoyada partit, il frappa Joab et le mit à mort, et on l' enterra chez lui au désert.
...............
1Mp 11.15 For it came to pass, when David was in Edom, and Joab the captain of the host was gone up to bury the slain, after he had smitten every male in Edom; Fa rehefa nanafika an' i Edoma Davida, ary Joaba, komandin' ny miaramila, niakatra handevina ny maty ary efa namono ny lehilahy rehetra tany Tamin' ny andro niadian' i Davida tamin' i Edoma, raha niakatra handevina ny maty Joaba filohan' ny tafika, dia namono ny lehilahy rehetra tany Edoma. Après que David eut battu Édom, quand Joab, chef de l' armée, était allé enterrer les morts, il avait frappé tous les mâles d'Édom
1Mp 11.16 (For six months did Joab remain there with all Israel, until he had cut off every male in Edom:) (fa enim-bolana no nitoeran' i Joaba sy ny Isiraely rehetra tany Edoma mandra-pandringany ny lehilahy rehetra tany), Ary nitoetra tany enim-bolana Joaba mbamin' Israely rehetra, mandra-pandringany ny lehilahy rehetra tany Edoma. Joab et tout Israël étaient demeurés là six mois jusqu'à l' anéantissement de tous les mâles d'Édom ;
...............
1Mp 11.21 And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers, and that Joab the captain of the host was dead, Hadad said to Pharaoh, Let me depart, that I may go to mine own country. Ary rehefa ren' i Hadada tany Egypta fa Davida lasa nody mandry any amin' ny razany, sady maty koa Joaba, komandin' ny miaramila, dia hoy izy tamin' i Farao: Alefaso aho hody any amin' ny tanin-drazako. Nony ren' i Adada, tany Ejipta, fa hoe nodimandry any amin' ny razany Davida, ary maty koa Joaba filohan' ny tafika, dia hoy izy tamin' i Faraona: Avelao aho hody any amin' ny taniko. Quand Hadad apprit, en Égypte, que David s'était couché avec ses pères et que Joab, chef de l' armée, était mort, il dit à Pharaon : " Laisse-moi partir, que j' aille dans mon pays. "

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.16 Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three. Zeroba sy Abigaila no anabaviny; ary telo ny zanakalahin' i Zeroia, dia Abisay sy Joaba ary Asahela; Ny anabavin' ireo dia Sarvià sy Abigaila. Zanak' i Sarvià: Abisaia, Joaba, Asaela, telo lahy. Ils eurent pour soeurs Çeruya et Abigayil. Fils de Çeruya : Abishaï, Joab et Asahel : trois.
...............
1Tt / 1Tan 4.14 And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab, the father of the valley of Charashim; for they were craftsmen. Ary Meonotahy niteraka an' i Ofra; ary Seraia niteraka an' i Joaba, razamben' ny ao an-dohasahan' ny mpiasa; fa mpiasa ireo. Maonatì niteraka an' i Ofrà; Saraià niteraka an' i Joaba, rain' ny ao an-dohasahan' i Karaskima, fa mpiasa izy ireo. Meonotaï engendra Ophra. Seraya engendra Yoab père de Gé-Harashim. Ils étaient en effet artisans.
...............
1Tt / 1Tan 11.6 And David said, Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief. Ary hoy Davida: Na iza na iza no hamely voalohany ny Jebosita, dia izy no ho lohany sy ho komandy. Ary Joaba, zanak' i Zeroia, no niakatra voalohany, ka dia izy no lohany. Ary hoy Davida: Na iza na iza handresy voalohany ny Jeboseana dia izy no ho lehibe sy filohany. Ary Joaba zanak' i Sarvia no niakatra voalohany, ka izy no tonga lehibe. Et David dit : " Quiconque frappera le premier un Jébuséen deviendra chef et prince. " Joab, fils de Çeruya, monta le premier et devint chef.
...............
1Tt / 1Tan 11.8 And he built the city round about, even from Millo round about: and Joab repaired the rest of the city. Ary nandrafitra ny manodidina ny tanàna hatrany Milo izy; ary Joaba nampamboatra ny sisa tamin' ny tanàna. Nanorina ny tanàna tamin' ny manodidina hatrany Melao sy ny eny akaiky eny izy, ary Joaba namboatra ny sisa tamin' ny tanàna. Puis il restaura le pourtour de la ville, aussi bien le Millo que le pourtour, et c' est Joab qui restaura le reste de la ville.
...............
1Tt / 1Tan 11.20 And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his spear against three hundred, he slew them, and had a name among the three. Ary Abisay, rahalahin' i Joaba, no lehibe tamin' izy telo lahy; fa izy koa namely telonjato lahy tamin' ny lefona ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin' izy telo lahy. Abisai, rahalahin' i Joaba lehiben' ny Telo lahy, dia nampandihy ny lefony tamin' ny lehilahy telon-jato, ka nahafaty an' ireo, ka nanan-daza tamin' izy telo lahy. Abishaï, frère de Joab, fut, lui, le chef des Trente. C' est lui qui brandit sa lance sur trois cents victimes et se fit un nom parmi les Trente.
...............
1Tt / 1Tan 11.26 Also the valiant men of the armies were, Asahel the brother of Joab, Elhanan the son of Dodo of Bethlehem, Ary ny lehilahy mahery dia Asahela, rahalahin' i Joaba, sy Elanana, zanak' i Dodo, avy any Betlehema, Lehilahy mahery tamin' ny foloalindahy: Asaela rahalahin' i Joaba; Elkanàna, zanak' i Dodao, avy any Betleema; Preux vaillants : Asahel, frère de Joab, Elhanân fils de Dodo, de Bethléem,
...............
1Tt / 1Tan 11.39 Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armourbearer of Joab the son of Zeruiah, sy Zaleta Amonita sy Naharay Berotita, mpitondra ny fiadian' i Joaba, zanak' i Zeroia, Seleka, Ammonita; Naaraì, avy any Berota, mpitondra fiadian' i Joaba zanak' i Sarvià; Çéleq l' Ammonite, Nahraï de Béérot, écuyer de Joab fils de Çeruya,
...............
1Tt / 1Tan 18.15 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud, recorder. Ary Joaba, zanak' i Zeroia, no komandin' ny miaramila; ary Josafata, zanak' i Ahiloda, no mpitadidy ny raharaham-panjakana. Joaba zanak' i Sarvià no nifehy ny miaramila; Josafata zanak' i Ahiloda, no mpitahiry ny bokim-panjakana; Joab, fils de Çeruya, commandait l' armée; Yehoshaphat, fils d' Ahilud, était héraut;
...............
1Tt / 1Tan 19.8 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men. Ary nony ren' i Davida izany, dia naniraka an' i Joaba sy ny miaramila rehetra izy, dia ny lehilahy mahery. Nony ren' i Davida izany, nalefany hamely an' ireo Joaba mbamin' ny tafika rehetra, lehilahy mahery. A cette nouvelle, David envoya Joab avec toute l' armée, les preux.
...............
1Tt / 1Tan 19.10 Now when Joab saw that the battle was set against him before and behind, he chose out of all the choice of Israel, and put them in array against the Syrians. Ary rehefa hitan' i Joaba fa sady teo anoloany no teo ivohony ny fahavalo, dia nifidy olona tamin' ireo voafantina tamin' ny Isiraely rehetra izy, ka nalahany hiady tamin' ny Syriana. Nony hitan' i Joaba fa samy nisy vavahady teo anoloany sy teo ivohony, dia antokony iray tamin' izay voafantina tamin' Israely no nofidiny sy nalahany hifanatrika amin' ny Siriana, Voyant qu' il avait un front de combat à la fois devant et derrière lui, Joab fit choix de toute l'élite d' Israël et la mit en ligne face aux Araméens.
...............
1Tt / 1Tan 19.12 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will help thee. Ary hoy Joaba: Raha tsy tohako ny Syriana, dia vonjeo aho; fa raha tsy tohanao kosa ny taranak' i Amona, dia hovonjeko ianao; Hoy izy: Raha mahery noho izaho ny Siriana, dia handeha hamonjy ahy hianao, fa raha mahery noho hianao ny taranak' i Amona, dia hovonjeko hianao. Il dit : " Si les Araméens l' emportent sur moi, tu viendras à mon secours; si les Ammonites l' emportent sur toi, je te secourrai.
...............
1Tt / 1Tan 19.14 So Joab and the people that were with him drew nigh before the Syrians unto the battle; and they fled before him. Ary nandroso hiady tamin' ny Syriana Joaba sy ny olona nanaraka azy; ka dia nandositra niala teo anoloany ireo. Dia nandroso niady tamin' ny Siriana Joaba sy ny vahoaka niaraka taminy ka nandositra teo anoloany ireny. Joab et la troupe qui était avec lui engagèrent le combat contre les Araméens, qui lâchèrent pied devant eux.
1Tt / 1Tan 19.15 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Syriana, dia mba nandositra niala teo anoloan' i Abisay, rahalahin' i Joaba, koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. mba nandositra niala teo anoloan' i Abisay, rahalahin' i Joaba, koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. Nony nahita ny Siriana nandositra ny taranak' i Amona, dia mba nandositra teo anoloan' i Abisaia rahalahin' i Joaba koa izy, ka niditra tany an-tanàna indray. Dia niverina tany Jerosalema Joaba. Quand les Ammonites virent que les Araméens avaient fui, ils lâchèrent pied à leur tour devant Abishaï, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Alors Joab retourna à Jérusalem.
1Tt / 1Tan 20.1 And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nitondra ny miaramila rehetra Joaba ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, dia tonga izy ka nanao fahirano an' i Raba; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Ary Joaba nahafaka an' i Raba, ka dia nandrava azy. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby tamin' ny fotoana fiaingan' ny mpanjaka handeha hiady, dia nitarika tafika tsy anerany Joaba, ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, sy tonga nanao fahirano an' i Rabà; fa Davida kosa nijanona tao Jerosalema. Noresen' i Joaba Rabà, sady noravany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, Joab emmena les troupes et ravagea le pays des Ammonites. Puis il vint mettre le siège devant Rabba, tandis que David restait à Jérusalem. Joab abattit Rabba et la démantela.
...............
1Tt / 1Tan 21.2 And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it. Dia hoy Davida tamin' i Joaba sy tamin' ireo lehiben' ny vahoaka: Mandehana, isao ny Isiraely hatrany Beri-sheba ka hatrany Dana; ary ento atý amiko ny isany mba ho fantatro. Dia hoy Davida tamin' i Joaba sy ny mpifehy vahoaka: Mandehana, isao Israely hatrany Bersabea ka hatrany Dana, dia manaova filazana amiko, mba hahalalako ny isany. David dit à Joab et aux chefs du peuple : " Allez compter Israël, de Bersabée à Dan, puis revenez m' en faire connaître le chiffre. "
1Tt / 1Tan 21.3 And Joab answered, The Lord make his people an hundred times so many more as they be: but, my lord the king, are they not all my lord' s servants? why then doth my lord require this thing? why will he be a cause of trespass to Israel? Fa hoy Joaba: Jehovah anie hampitombo ny olony ho injato toy izao na firy na firy izy; fa moa tsy mpanompon' ny tompoko izy rehetra, ry mpanjaka tompoko? Koa inona indray no itadiavan' ny tompoko izany zavatra izany? Nahoana no dia hampahadiso ny Isiraely? Fa hoy ny navalin' i Joaba: Hotongavin' ny Tompo in-jato toy izao anie ny hamaroan' ny vahoakany! Ary moa tsy mpanompon' ny tompoko avokoa va izy ireo, ry mpanjaka tompoko? Ka nahoana no dia itadiavan' ny tompoko an' izany? Nahoana no dia hitarika fahotana ho amin' Israely? Joab répondit : " Que Yahvé accroisse son peuple de cent fois autant! Monseigneur le roi, ne sont-ils pas tous les serviteurs de Monseigneur ? Pourquoi Monseigneur fait-il cette enquête ? Pourquoi Israël deviendrait-il coupable ? "
1Tt / 1Tan 21.4 Nevertheless the king' s word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed, and went throughout all Israel, and came to Jerusalem. Nefa tsy azon' i Joaba nolavina ny tenin' ny mpanjaka; ka dia niainga izy ka nitety ny Isiraely rehetra; dia tonga tany Jerosalema indray izy. Fa ny tenin' ny mpanjaka nanohitra an' i Joaba no nahery; ka dia niainga Joaba nitety an' Israely rehetra, ary niverina tao Jerosalema. Cependant l' ordre du roi s' imposa à Joab. Joab partit, il parcourut tout Israël, puis rentra à Jérusalem.
1Tt / 1Tan 21.5 And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword. Ary natolotr' i Joaba an' i Davida ny isan' ny olona voalamina, ka nisy iray hetsy sy iray tapitrisa ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' ny Isiraely; ary fito alina sy efatra hetsy ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' ny Joda. Natolotr' i Joaba an' i Davida ny boky nisy ny isam-bahoaka, ka nisy iray hetsy sy iray tapitrisa ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' Israely rehetra, ary fito alina sy efatra hetsy ny lehilahy mahatan-tsabatra teo amin' i Jodà. Joab fournit à David le chiffre obtenu pour le recensement du peuple; tout Israël comptait onze cent mille hommes tirant l'épée, et Juda quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l'épée.
1Tt / 1Tan 21.6 But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king' s word was abominable to Joab. Fa ny Levy sy ny Benjamina tsy mba nalaminy, satria fahavetavetana tamin' i Joaba ny tenin' ny mpanjaka. Fa Levì sy Benjamina tao amin' izy ireo, tsy mba nanaovany fanisana, satria nolavin' ny sain' i Joaba ny didin' ny mpanjaka. L' ordre du roi avait tant répugné à Joab qu' il n' avait recensé ni Lévi ni Benjamin.
...............
1Tt / 1Tan 26.28 And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; and whosoever had dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith, and of his brethren. Ary izay rehetra nohamasinin' i Samoela mpahita sy Saoly, zanak' i Kisy, sy Abnera, zanak' i Nera, sy Joaba, zanak' i Zeroia, dia izay rehetra nohamasininy, dia Selomota sy ny rahalahiny no nitahiry izany. Ny zavatra rehetra natokan' i Samoela mpahita, Saola zanak' i Kisa, Abnera zanak' i Nera, Joaba zanak' i Sarvià sy ny olon-kafa na iza na iza dia teo am-pelatànan' i Selemita mbamin' ireo rahalahiny avokoa. ainsi que de tout ce qu' avaient consacré Samuel le voyant, Saül fils de Qish, Abner fils de Ner et Joab fils de Çeruya. Tout ce que l' on consacrait fut sous la responsabilité de Shelomit et de ses frères.
...............
1Tt / 1Tan 27.7 The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course were twenty and four thousand. Ny fahefatra, ho amin' ny volana fahefatra, dia Asahela, rahalahin' i Joaba, ary Zebadia zanany no nanarakaraka azy; ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Asaela rahalahin' i Joaba no fahefatra ho amin' ny volana fahefatra, ary Zabadiasa zanany no manarakaraka azy, efatra arivo sy roa alina no isan' ny antokony. Le quatrième, affecté au quatrième mois, était Asahel, frère de Joab; son fils Zebadya lui succéda. Il était responsable d' une classe de vingt-quatre mille hommes.
...............
1Tt / 1Tan 27.24 Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David. Joaba, zanak' i Zeroia, nanomboka nanisa, fa tsy nahefa, satria nisy fahatezerana nihatra tamin' ny Isiraely tamin' izany, ka dia tsy voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' i Davida mpanjaka ny isany. Efa nanomboka ny fanisana Joaba zanak' i Sarvià, fa tsy nahatapitra izany, satria azon' ny hatezeran' ny Tompo noho izany Israely ka ny isa efa hita dia tsy voasoratra ao amin' ny rejistrin' ny tantaran' i Davida mpanjaka. Joab, fils de Çeruya, commença à faire le compte, mais ne l' acheva pas. C' est pourquoi la Colère éclata contre Israël, et le chiffre n' atteignit pas celui qu' on trouve dans les Annales du roi David.
...............
1Tt / 1Tan 27.33 And Ahithophel was the king' s counsellor: and Hushai the Archite was the king' s companion: ary Ahitofela dia mpanolo-tsaina ny mpanjaka; ary Hosay Arkita no sakaizan' ny mpanjaka; ary ny manarakaraka an' i Ahitofela dia Joiada, zanak' i Benaia, sy Abiatara; ary ny komandin' ny miaramilan' ny mpanjaka dia Joaba. Akitofela dia mpanolo-tsaina ny mpanjaka, ary Kosaì, Arkeana, dia sakaizan' ny mpanjaka; Ahitophel était conseiller du roi. Hushaï l' Arkite était ami du roi.
1Tt / 1Tan 27.34 And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king' s army was Joab. manarakaraka an' i Akitofela dia Joiadà, zanak' i Banaiasa, sy Abiatara. Joaba no komandin' ny tafiky ny mpanjaka. Yehoyada, fils de Benayahu, et Ébyatar succédèrent à Ahitophel. Joab était le général des armées du roi.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.6 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve. ny taranak' i Pahatamoaba, avy tamin' ny zanak' i Jesoa sy Joaba, dia roa ambin' ny folo amby valon-jato sy roa arivo; roa ambin' ny folo sy valon-jato sy roa arivo ny taranak' i Fahata-Moaba, avy amin' ny zanak' i Josoe sy Joaba; les fils de Pahat-Moab, c' est-à-dire les fils de Josué et de Yoab : 2.812;
...............
Ezr / Esd 8.9 Of the sons of Joab; Obadiah the son of Jehiel, and with him two hundred and eighteen males. Obadia, zanak' i Jehiela, avy tamin' ny taranak' i Joaba, mbamin' ny namany valo ambin' ny folo amby roan-jato lahy; tamin' ny taranak' i Joaba, Abediasa zanak' i Jehiela mbamin' ireo valo ambin' ny folo amby zato lahy izay niaraka taminy; des fils de Yoab : Obadya, fils de Yehiel, et avec lui 218 mâles;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.11 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen. ny taranak' i Pahatamoaba, dia avy tamin' ny zanak' i Jesoa sy Joaba, dia valo ambin' ny folo amby valon-jato sy roa arivo; valo ambin' ny folo sy valon-jato sy roa arivo, ny taranak' i Fahata-Moaba, avy amin' ny taranak' i Josoe sy Joaba; les fils de Pahat-Moab, c' est-à-dire les fils de Josué et de Yoab : 2.818;

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
Sal 60.1 O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again. Ho an' ny mpiventy hira Al-sho-shanedoth. Miktama nataon' i Davida hampianarana, fony izy nanafika an' i Mesopotamia sy Arama-zoba tamin' ny niverenan' i Joaba ka namelezany ny Edomita roa arivo amby iray alin-dahy teo amin' ny lohasahan-tsira. Andriamanitra ô, efa nanary sy nampihahaka anay Hianao; efa tezitra Hianao, velombelomy izahay. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny Lisin' ny vavolombelona. Hira nataon' i Davida, hampianarina. Du maître de chant. Sur "Un lys est le précepte." A mi-voix. De David. Pour apprendre.
Sal 60.2 Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh. Efa nampihorohoro ny tany Hianao ka namaky azy; amboary izay rava aminy, fa mihozongozona izy. Fony izy niady tamin' ny Siriana any Mesopotamia sy ny Siriana any Sobà; sy tamin' ny niverenan' i Joaba avy namely ny Edomita, tao amin' ny lohasahan-tSira, ka nahafatesany roa arivo sy iray alin-dahy. Quand il lutta avec Aram Naharayim et Aram de Çoba, et que Joab revint pour battre Edom dans la vallée du Sel, 12.000 hommes.