Toko sy andininy momba Hadadezera

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 8.3 David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river Euphrates. Dia resin' i Davida koa Hadadezera, zanak' i Rehoba, mpanjakan' i Zoba, tamin' izy lasa nampody ny fanjakany teo amoron' ny ony Eofrata. Teny an-dàlana, fony izy ndeha hampody ny fanjakany eo amoron' ny ony Eofrata, dia resin' i Davida koa Hadadezera zana-dRohoba, mpanjakan' i Sobà. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Çoba, lorsque celui-ci alla pour étendre son pouvoir sur le Fleuve.
...............
2Sm / 2Sam 8.5 And when the Syrians of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men. Ary tonga ny Syriana avy tany Damaskosy hanampy an' i Hadadezera, mpanjakan' i Zoba; dia nahafatesan' i Davida olona roa arivo sy roa alina koa ny Syriana. Tonga namonjy an' i Hadadezera mpanjakan' i Sobà koa ny Siriana avy any Damasa, ka noresen' i Davida ny roa alina tamin' ny Siriana. Les Araméens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Çoba, mais David tua aux Araméens vingt-deux mille hommes.
...............
2Sm / 2Sam 8.7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer, and brought them to Jerusalem. Ary nalain' i Davida ny ampinga volamena izay teny amin' ny mpanompon' i Hadadezera ka nentiny nankany Jerosalema. Nalain' i Davida ny ampinga volamena tao amin' ny mpanompon' i Hadadezera ka nentiny nankany Jerosalema; David prit les rondaches d' or que portait la garde de Hadadézer et les emporta à Jérusalem.
2Sm / 2Sam 8.8 And from Betah, and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass. Ary teo Beta sy Berotahy, tanànan' i Hadadezera, no nahazoan' i Davida mpanjaka babo varahina be dia be. varahina be dia be koa no azon' i Davida mpanjaka, tao Bete sy Berota, tanànan' i Hadadezera. De Tébah et de Bérotaï, villes de Hadadézer, le roi David enleva une énorme quantité de bronze.
2Sm / 2Sam 8.9 When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer, Ary nony ren' i Toy, mpanjakan' i Hamata, fa efa naharesy ny miaramilan' i Hadadezera rehetra Davida, Nony ren' i Taohò mpanjakan' i Hamata, fa hoe resin' i Davida avokoa ny miaramilan' i Hadadezera, Lorsque Tôou, roi de Hamat, apprit que David avait défait toute l' armée de Hadadézer,
2Sm / 2Sam 8.10 Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass: dia nirahin' i Toy Jorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka hiarahaba azy sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadadezera sy ny nandreseny azy (fa Hadadezera dia fahavalon' i Toy); ary gorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahina; dia nirahin' i Taohò ho any amin' i Davida mpanjaka, Jorama zanany, hamangy sy hiarahaba azy, noho ny niadiany sy nandreseny an' i Hadadezera, fa niady lava tamin' i Hadadezera Taohò. Kapoaka volamena sy kapoaka volafotsy ary kapoaka varahina no teo an-tànan' i Jorama. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Hadoram apportait des objets d' argent, d' or et de bronze.
...............
2Sm / 2Sam 8.12 Of Syria, and of Moab, and of the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah. dia tamin' i Syria sy Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Filistina sy ny Amalekita ary ny babo azony tamin' i Hadadezera, zanak' i Rehoba, mpanjakan' i Zoba. dia Siria, Moaba, ny taranak' i Amona, ny Filistina, Amaleka; ary ny avy tamin' ny babo azony tamin' i Hadadezera zanak' i Rohoba, mpanjakan' i Sobà. Aram, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amaleq, provenant aussi du butin pris à Hadadézer, fils de Rehob, roi de Çoba.
...............
2Sm / 2Sam 10.16 And Hadarezer sent, and brought out the Syrians that were beyond the river: and they came to Helam; and Shobach the captain of the host of Hadarezer went before them. Ary Hadadezera naniraka naka ny Syriana izay tany an-dafin' ny Ony; ary dia tonga tany Helama izy; ary Sobaka, komandin' ny miaramilan' i Hadadezera, no nitarika azy. Ary nisy olona nirahin' i Hadarezera haka ny Siriana izay tany an-dafin' ny ony, ka tonga teo Helama izy ireo; ary Sobàka, lehiben' ny tafik' i Hadarezera no nitarika azy. Hadadézer envoya des messagers et mobilisa les Araméens qui sont de l' autre côté du Fleuve. Ceux-ci arrivèrent à Hélam, ayant à leur tête Shobak, le chef de l' armée de Hadadézer.
...............
2Sm / 2Sam 10.19 And when all the kings that were servants to Hadarezer saw that they were smitten before Israel, they made peace with Israel, and served them. So the Syrians feared to help the children of Ammon any more. Ary nony hitan' ny mpanjaka rehetra izay nanoa an' i Hadadezera fa resy teo anoloan' ny Isiraely izy, dia nanao fihavanana tamin' ny Isiraely izy ireo ka nanompo azy. Dia natahotra ny Syriana, ka tsy nety namonjy ny taranak' i Amona intsony. Hitan' ny mpanjaka rehetra fehezin' i Hadarezera fa resy teo anatrehan' Israely izy, ka nanao fanekem-pihavanana tamin' Israely, dia nanompo azy ary tsy sahy namonjy ny taranak' i Amona intsony ny Siriana. Lorsque tous les rois vassaux de Hadadézer virent qu' ils avaient été battus devant Israël, ils firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Les Araméens craignirent de porter encore secours aux Ammonites.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 11.23 And God stirred him up another adversary, Rezon the son of Eliadah, which fled from his lord Hadadezer king of Zobah: Ary Andriamanitra nanangana fahavalo koa hanohitra an' i Solomona, dia Rezona, zanak' i Eliada, izay efa nandositra an' i Hadadezera tompony, mpanjakan' i Zoba. Nananganan' Andriamanitra fahavalo hafa koa Salomona, dia Razona, zanak' i Eliada, izay nandositra niala tao amin' i Adarezera tompony, mpanjakan' i Soba. A Salomon Dieu suscita aussi comme adversaire Rezôn, fils d'Élyada. Il avait fui de chez son maître Hadadézer, roi de Çoba ;

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 18.3 And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates. Dia resin' i Davida koa Hadarezera, mpanjakan' i Zoba akaikin' i Hamata, tamin' izy lasa nampiorina ny fanjakany teo amoron' ny ony Eofrata. Resin' i Davida koa Adarezera mpanjakan' i Sobà eny akaikin' i Hamata, tamin' izy teny an-dàlana nandeha hampiorina ny fanjakany amin' ny ony Eofrata. David battit Hadadézer, roi de Çoba, à Hamat, alors qu' il allait établir son pouvoir sur le fleuve de l' Euphrate.
...............
1Tt / 1Tan 18.5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men. Ary nony tonga ny Syriana avy any Damaskosy hanampy an' i Hadarezera, mpanjakan' i Zoba, dia nahafatesan' i Davida olona roa arivo sy roa alina ny Syriana. Tonga namonjy an' i Adarezera mpanjakan' i Sobà ny Siriana avy any Damasa, fa noresen' i Davida ny roa arivo sy roa alin-dahy tamin' ny Siriana. Les Araméens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Çoba, mais David tua aux Araméens vingt-deux mille hommes.
...............
1Tt / 1Tan 18.7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem. Ary nalain' i Davida ny ampinga volamena teny amin' ny mpanompon' i Hadarezera ka nentiny nankany Jerosalema. Nalain' i Davida ny ampinga volamena teny amin' ny mpanompon' i Adarezera, ka nentiny nankany Jerosalema. David prit les rondaches d' or que portait la garde de Hadadézer et les emporta à Jérusalem.
1Tt / 1Tan 18.8 Likewise from Tibhath, and from Chun, cities of Hadarezer, brought David very much brass, wherewith Solomon made the brasen sea, and the pillars, and the vessels of brass. Ary tao Tibata sy Kona, tanànan' i Hadarezera, no nahazoan' i Davida babo varahina be dia be, ary izany no nanaovan' i Solomona ilay tavin-drano varahina lehibe sy ny andry ary ny fanaka varahina. Varahina be dia be koa no nalain' i Davida tao Tebata sy Kona tanànan' i Adarezera, ary izany no nanaovan' i Salomona ilay ranomasina varahina sy ny andry amam-panaka varahina. De Tibhat et de Kûn, villes de Hadadézer, David enleva une énorme quantité de bronze dont Salomon fit la Mer de bronze, les colonnes et les ustensiles de bronze.
1Tt / 1Tan 18.9 Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah; Ary nony ren' i Toy, mpanjakan' i Hamata, fa Davida efa naharesy ny miaramila rehetra an' i Hadarezera, mpanjakan' i Zoba, Nony ren' i Taohò, mpanjakan' i Hamata, fa hoe: resin' i Davida avokoa ny miaramilan' i Adarezera, mpanjakan' i Sobà, Lorsque Tôou, roi de Hamat, apprit que David avait défait toute l' armée de Hadadézer, roi de Çoba,
1Tt / 1Tan 18.10 He sent Hadoram his son to king David, to enquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass. dia naniraka an' i Hadorama zanany hankany amin' i Davida mpanjaka izy hiarahaba sy hisaotra azy noho ny niadiany tamin' i Hadarezera sy ny nahareseny azy (fa Hadarezera dia fahavalon' i Toy), sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina izay samy maro karazana izy. dia naniraka an' i Adorama zanany, hankany amin' i Davida mpanjaka izy, hiarahaba sy hankalaza azy, noho ny niadiany tamin' i Adarezera sy nandreseny azy, satria niady tsy tapaka Taohò sy Adarezera, sady nampitondrainy fanaka volamena sy volafotsy ary varahina isan-karazany izy. il dépêcha son fils Hadoram au roi David pour le saluer et le féliciter d' avoir fait la guerre à Hadadézer et de l' avoir vaincu, car Hadadézer était en guerre avec Tôou. Il envoya toutes sortes d' objets d' or, d' argent et de bronze;
...............
1Tt / 1Tan 19.16 And when the Syrians saw that they were put to the worse before Israel, they sent messengers, and drew forth the Syrians that were beyond the river: and Shophach the captain of the host of Hadarezer went before them. Ary nony hitan' ny Syriana fa resy teo anoloan' ny Isiraely izy, dia naniraka olona izy haka ny Syriana izay tany an-dafin' ny Ony; ary Sobaka, komandin' ny miaramilan' i Hadarezera, no nitarika azy. Rahefa hitan' ny Siriana fa resy teo anatrehan' Israely izy, dia naniraka olona haka ny Siriana tany an-dafin' ny ony izy; ary Sofaka komandin' ny tafik' i Adarezera no nitarika azy. Voyant qu' ils avaient été battus devant Israël, les Araméens envoyèrent des messagers et mobilisèrent les Araméens qui sont de l' autre côté du Fleuve; Shophak, général de Hadadézer, était à leur tête.
...............
1Tt / 1Tan 19.19 And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more. Ary nony hitan' ireo nanoa an' i Hadarezera fa resy teo anoloan' ny Isiraely izy, dia nanao fihavanana tamin' i Davida izy ka nanompo azy; ary tsy nety nanampy ny taranak' i Amona intsony ny Syriana. Nony hitan' ireo tompomenakelin' i Adarezera fa resy eo anatrehan' Israely izy, dia nanao fanekem-pihavanana tamin' i Davida izy ireo, ka tonga mpanompony. Ary tsy nety namonjy ny taranak' i Amona intsony ny Siriana. Quand les vassaux de Hadadézer se virent battus devant Israël, ils firent la paix avec David et lui furent assujettis. Les Araméens ne voulurent plus porter secours aux Ammonites.