Toko sy andininy momba Kama

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 5.32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. Ary rehefa diman-jato taona Noa, dia niteraka an' i Sema sy Hama ary Jafeta izy. Rahefa diman-jato taona Noe, dia niteraka an' i Sema sy Kama ary Jafeta. Quand Noé eut atteint cinq cents ans, il engendra Sem, Cham et Japhet.
...............
Gen / Jen 6.10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. Ary Noa niteraka zanaka telo mirahalahy , dia Sema sy Hama ary Jafeta. Niteraka telo mirahalahy izy, dia Sema sy Kama ary Jafeta. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet.
...............
Gen / Jen 7.13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah' s wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; Androtrizay indrindra dia efa tafiditra tao anatin' ny sambo-fiara Noa, sy Sema sy Hama ary Jafeta, zanakalahin' i Noa, mbamin' ny vadin' i Noa, ary ny vinantony telo vavy niaraka taminy; Tamin' izay andro izay dia niditra tao an-tsambo fiara Noe, nomban' i Sema sy Kama ary Jafeta, zanakalahin' i Noe, ary ny vadin' i Noe, sy ny vinantovaviny telo niaraka taminy; Ce jour même, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japhet, avec la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, entrèrent dans l' arche,
...............
Gen / Jen 9.18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan. Ary ny zanakalahin' i Noa izay izay nivoaka avy tamin' ny sambo-fiara dia Sema sy Hama ary Jafeta; ary i Hama no rain' i Kanana. Ny zanak' i Noe nivoaka tao an-tsambo fiara dia Sema sy Kama ary Jafeta; ary Kama no rain' i Kanaana. Les fils de Noé qui sortirent de l' arche étaient Sem, Cham et Japhet; Cham est le père de Canaan.
...............
Gen / Jen 9.22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. Ary hitan' i Hama, rain' i Kanana ny fitanjahan' ny rainy, dia nambarany tamin' ny rahalahiny roa lahy teo ivelany. Nahita ny fitanjahan-drainy Kama, rain' i Kanaana, ka lasa nivoaka nilaza izany tamin' izy roa lahy rahalahiny. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au-dehors.
Gen / Jen 10.1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. Ary izao no taranaky ny zanakalahin' i Noa, dia Sema sy Hama ary Jafeta: Samy niteraka zazalahy avy izy taorian' ny safo-drano. Izao no taranak' i Sema sy Kama ary Jafeta, zanak' i Noe. Nitera-dahy izy ireo taorian' ny safo-drano. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, auxquels des fils naquirent après le déluge :
...............
Gen / Jen 10.6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. Ary ny zanakalahin' i Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana. Zanak' i Kama: Kosy, Mesraima, Fota, ary Kanaana. Fils de Cham : Kush, Miçrayim, Put, Canaan.
...............
Gen / Jen 10.20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. Ireo no zanak' i Hama, araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny, amin' ny taniny, amin' ny fireneny. Ireo no taranak' i Kama, araka ny fianakaviany sy araka ny fiteniny avy, any amin' ny taniny sy any amin' ny fireneny avy. Tels furent les fils de Cham, selon leurs clans et leurs langues, d' après leurs pays et leurs nations.
...............
Gen / Jen 14.5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim, Ary tamin' ny taona fahefatra ambin' ny folo dia tonga Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy ka namely ny Refaita tany Astarta-karnaima sy ny Zozima tany Hama ary ny Emima tany Save-kiriataima Nony tamin' ny taona fahefatra ambin' ny folo anefa, niainga Kodorlahomora sy ireo mpanjaka nomba azy, ka nasiany avokoa ny Refaima tao Astarota-Karmaima, ny Zosima tao Hama, ny Emima teo amin' ny tany lemak' i Kariataima; En la quatorzième année, arrivèrent Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui. Ils battirent les Rephaïm à Ashterot-Qarnayim, les Zuzim à Ham, les Émim dans la plaine de Qiryatayim,

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.4 Noah, Shem, Ham, and Japheth. Noa, Sema, Hama ary Jafeta. Noe, Sema, Kama, Jafeta. Noé, Sem, Cham et Japhet.
...............
1Tt / 1Tan 1.8 The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan. Ny zanakalahin' i Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana. Zanak' i Kama: Kosa, Mesraima, Fota, Kanaana. Fils de Cham : Kush, Miçrayim, Put, Canaan.
...............
1Tt / 1Tan 4.40 And they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they of Ham had dwelt there of old. Ary nahita ahitra maitso sady tsara izy, ary malalaka ny tany sady nandry fahizay; nefa ny taranak' i Hama no nonina tany taloha. Dia nahita tany fiandrasam-biby lonaka sy tsara izy, tany malalaka, mandry fahizay sy miadana; taranak' i Khama ny mponina tao fahataloha. Ils trouvèrent de bons et gras pâturages, le pays était vaste, tranquille et pacifié. Des Chamites en effet y habitaient auparavant.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 78.51 And smote all the firstborn in Egypt; the chief of their strength in the tabernacles of Ham: Ary namely ny lahimatoa rehetra tany Egypta Izy, dia ny voalohan' ainy tany an-dain' i Hama; Namely ny lahimatoa rehetra tany Ejipta izy, dia ny santatry ny fahatanjahana tao an-dain' i Kama. il frappa tout premier-né en Egypte, la fleur de la race aux tentes de Cham.
...............
Sal 105.23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham. Ary Isiraely nankany Egypta; Eny, Jakoba nivahiny tany amin' ny tanin' i Hama. Izay vao nankany Ejipta Israely, ka nitoetra teo amin' ny tanin' i Kama Jakoba. Israël passa en Egypte, Jacob séjourna au pays de Cham.
...............
Sal 105.27 They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham. Ary izy ireo nanao ny famantarany teo aminy Sy fahagagana tany amin' ny tanin' i Hama. Ary ireo nanao ny famantaran' Andriamanitra teo amin' izy ireo, nanao fahagagana teo amin' ny tanin' i Kama. ils firent chez eux les signes qu' il avait dits, des miracles au pays de Cham.
...............
Sal 106.22 Wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red sea. Dia fahagagana tany amin' ny tanin' i Hama sy zava-mahatahotra teo amin' ny Ranomasina Mena. fahagagana tany amin' ny tanin' i Kama, famantarana teo amin' ny ranomasina Mena. de merveilles en terre de Cham, d'épouvantes sur la mer des Joncs.