Toko sy andininy momba Hanona

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
2Sm / 2Sam 10.1 And it came to pass after this, that the king of the children of Ammon died, and Hanun his son reigned in his stead. Ary rehefa afaka izany, dia maty ny mpanjakan' ny taranak' i Amona, ka Hanona zanany no nanjaka nandimby azy. Taty aorian' izany, maty ny mpanjakan' ny taranak' i Amona, ka dia Hanona zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Après cela, il advint que le roi des Ammonites mourut et que son fils Hanûn régna à sa place.
2Sm / 2Sam 10.2 Then said David, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, as his father shewed kindness unto me. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father. And David' s servants came into the land of the children of Ammon. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, toy ny soa nataon-drainy tamiko. Ary Davida naniraka ny mpanompony hitsapa alahelo azy ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona ny mpanompon' i Davida. Ary hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanona zanak' i Naasa aho, toy ny nampisehoan-drainy fankasitrahana tamiko. Dia nampitondra fitsapana alahelo azy noho ny amin-drainy Davida tamin' ny alàlan' ny mpanompony. Nony tonga tany amin' ny tanin' i Amona ny mpanompon' i Davida, David se dit : " J' aurai pour Hanûn, fils de Nahash, les mêmes bontés que son père a eues pour moi ", et David envoya ses serviteurs lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites,
2Sm / 2Sam 10.3 And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it? Ary hoy ireo mpanapaka ny taranak' i Amona tamin' i Hanona tompony: Moa ataonao ho fanajana ny rainao no anirahan' i Davida hitsapa alahelo anao? Fa tsy hizaha ny tanàna sy hisafo azy ary handrava azy va no nanirahan' i Davida ireo mpanompony ireo hankatý aminao? dia hoy ny filohan' ny taranak' i Amona tamin' i Hanona tompony: Moa heverinao ho fanajana an-drainao no nanirahan' i Davida mpanala alahelo aty aminao? Moa tsy ny hizaha sy ny hisafo ny tanàna va, mba handravany azy no nanirahan' i Davida ny mpanompony ho aty aminao? les princes des Ammonites dirent à Hanûn leur maître : " T' imagines-tu que David veuille honorer ton père, parce qu' il t' a envoyé des porteurs de condoléances ? N' est-ce pas plutôt afin d' explorer la ville, pour en connaître les défenses et la renverser, que David t' a envoyé ses serviteurs ? "
2Sm / 2Sam 10.4 Wherefore Hanun took David' s servants, and shaved off the one half of their beards, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away. Dia nosamborin' i Hanona ny mpanompon' i Davida, ka noharatany ny ila-somony, sady nofolonany hatreo amin' ny foto-peny ny akanjony, ka dia nalefany hody izy. Dia nosamborin' i Hanona ny mpanompon' i Davida, ka ny somony noharatany sasaka; ny akanjony nofolonany hatreo amin' ny foto-peny, vao nalefany izy ireo hody. Alors Hanûn se saisit des serviteurs de David, il leur fit raser la moitié de la barbe, et couper les vêtements à mi-hauteur jusqu' aux fesses, puis il les congédia.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 19.2 And David said, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father shewed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, fa soa no nataon' ny rainy tamiko. Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny Amonita ny mpanompon' i Davida hitsapa alahelo azy. Ka hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanòna, zanak' i Naasa aho, fa nampiseho fankasitrahana tamiko rainy. Dia nandefa iraka hanony azy noho ny amin-drainy izy. Nony tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona, ireto mpanompon' i Davida hanony alahelo azy, David se dit : " J' agirai avec bonté envers Hanûn, fils de Nahash, parce que son père a agi avec bonté envers moi. " Et David envoya des messagers lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites, auprès de Hanûn, à l' occasion de ces condoléances,
1Tt / 1Tan 19.3 But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land? Ary hoy ireo mpanapaka ny taranak' i Amona tamin' i Hanona: Moa ataonao ho fanajana ny rainao no anirahan' i Davida hitsapa alahelo anao? Fa tsy hizaha sy handrava ary hisafo ny tany va no nalehan' ireo mpanompony ireo atý aminao? dia hoy ireo mpifehy ny taranak' i Amona tamin' i Hanòna: Mba ataonao ho fanajana an-drainao va no nanirahan' i Davida hanony alahelo anao? Tsy ny hizaha sy handrava ary hisafo ny tany va no nahatongavan' ireo mpanompony ireo atý aminao? les princes des Ammonites dirent à Hanûn : " T' imagines-tu que David veuille honorer ton père parce qu' il t' a envoyé des porteurs de condoléances ? N' est-ce pas plutôt pour explorer, renverser et espionner le pays que ses serviteurs sont venus à toi ? "
1Tt / 1Tan 19.4 Wherefore Hanun took David' s servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away. Dia nosamborin' i Hanona ny mpanompon' i Davida ka noharatany, sady nofolonany hatreo amin' ny foto-peny ny akanjony, ka dia nalefany hody izy. Izay Hanòna dia nisambotra ireo mpanompon' i Davida, ka ny somony noharatany; ny akanjony nofolonana hatreo am-balahana, vao nalefany hody izy. Alors Hanûn se saisit des serviteurs de David, il les rasa et coupa leurs vêtements à mi-hauteur jusqu' aux fesses, puis les congédia.
...............
1Tt / 1Tan 19.6 And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syriamaachah, and out of Zobah. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy arivo hakaramany kalesy sy mpitaingin-tsoavaly any Mesopotamia sy Syriamaka ary Zoba Hanona sy ny taranak' i Amona. Fantatry ny taranak' i Amona, fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia nandefa talenta volafotsy arivo Hanona sy ny taranak' i Amona hanakaramany kalesy amam-pitaingin-tsoavaly tany amin' ny Siriana, any Mesopotamia, sy tany amin' ny Siriana any Maakà sy any Sobà. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David; Hanûn et les Ammonites envoyèrent mille talents d' argent pour prendre à leur solde des Araméens de Mésopotamie, des Araméens de Maaka et des gens de Çoba, chars et charriers.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.13 The valley gate repaired Hanun, and the inhabitants of Zanoah; they built it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and a thousand cubits on the wall unto the dung gate. Ny vavahady mankamin' ny lohasaha dia namboarin' i Hanona sy ny mponina tany Zanoa; ireo no nandrafitra izany sy nandatsaka ny lela-vavahadiny mbamin' ny hidiny sy ny vavombiny, ary narafiny koa ny arivo hakiho amin' ny manda hatramin' ny vavahadin-jezika. Hanòna sy ny mponina ao Zanoe no nanamboatra ny vavahadin' ny Lohasaha; narafiny izy, dia nalatsany ny lela vavahady, mbamin' ny karetsaka sy ny barany; fanampin' izany koa dia nanao ny manda arivo hakiho, hatreo amin' ny vavahadin' i Zezika izy. Quant à la porte de la Vallée, Hanûn et les habitants de Zanoah la réparèrent : ils la construisirent, fixèrent ses battants, verrous et barres et firent mille coudées de mur, jusqu'à la porte du Fumier.
...............
Neh / Ne 3.30 After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin' i Hanania, zanak' i Setemia, sy Hanona, fahenin' ny zanak' i Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny efi-tranony ihany. Manarakaraka azy, Hananìasa zanak' i Selemiasa sy Hanona fahenin' ny zanak' i Selefa, nanamboatra ny laniny iray hafa. Manarakaraka azy Mosolama, zanak' i Barakia, nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony. Après lui Hananya, fils de Shélémya, et Hanûn, sixième fils de Calaph, réparèrent un autre secteur. Après lui Meshullam, fils de Bérékya, répara vis-à-vis de son habitation.