Toko sy andininy momba Adaiasa

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
2Mp 22.1 Josiah was eight years old when he began to reign, and he reigned thirty and one years in Jerusalem. And his mother' s name was Jedidah, the daughter of Adaiah of Boscath. Valo taona Josia, fony vao nanjaka, ary iraika amby telo-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jedida, zanakavavin' i Adaia, avy any Bozkata. Valo taona Josiasa fony tonga mpanjaka, ary iraika amby telopolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Idida zanak' i Hadaia avy any Besekata. Josias avait huit ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Yedida, fille de Adaya, et était de Boçqat.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.26 As for Elkanah: the sons of Elkanah; Zophai his son, and Nahath his son, zanakalahin' i Etny, zanakalahin' i Zera, zanakalahin' i Adaia, zanak' i Melkiasa, zanak' i Atanaia, zanak' i Zarà, fils d' Etni, fils de Zérah, fils d' Adaya,
...............
1Tt / 1Tan 8.21 And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi; sy Adaia sy Beraia sy Simrata (zanakalahin' i Simey ireo), Adaia, Baraia ary Semarata no zanak' i Semeia. Adaya, Beraya, Shimrat étaient fils de Shiméï.
...............
1Tt / 1Tan 9.12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer; ary Adaia, zanak' i Jerohama, zanak' i Pasora, zanak' i Malkia, ary Masay, zanak' i Adiela, zanak' i Jazera, zanak' i Mesolama, zanak' i Mesilemita, zanak' Imera. Adaiasa, zanak' i Jerohama, zanak' i Fasora, zanak' i Melkiasa; Maasaì zanak' i Adiela, zanak' i Jezrà, zanak' i Mosolama, zanak' i Mosolamita, zanak' i Emmera; Adaya, fils de Yeroham, fils de Pashehur, fils de Malkiyya, Maasaï fils de Adiel, fils de Yahzéra, fils de Meshullam, fils de Meshillémit, fils d' Immer.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
2Tt / 2Tan 23.1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him. Ary tamin' ny taona fahafito Joiada nitombo hery ka nanao fanekena tamin' ny mpifehy zato, dia Azaria, zanak' i Jerohama, sy Isimaela, zanak' i Johanana, sy Azaria, zanak' i Obeda, sy Mahaseia, zanak' i Adaia, ary Elisafata, zanak' 1 Zikry. Tamin' ny taona fahafito, rahefa niha-nahery Joiadà dia nalainy ho mpikambana aminy ny tompon-jato Azariasa zanak' i Jerohama, Ismaela zanak' i Johanàna, Azariasa zanak' i Obeda, Maasiasa zanak' i Adaiasa, ary Elisafata zanak' i Zekrì. La septième année, Yehoyada se décida. Il envoya chercher les officiers de centaines, Azarya fils de Yeroham, Yishmaèl fils de Yehohanân, Azaryahu fils d' Obed, Maaséyahu fils d' Adayahu, Élishaphat fils de Zikri, qui étaient liés à lui par un pacte.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.29 And of the sons of Bani; Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, and Ramoth. ary ny avy tamin' ny taranak' i Bany dia Mesolama sy Maloka sy Adaia sy Jasoba sy Seala ary Ramota; tamin' ny taranak' i Banì: Mosolama, Melòka, Adaiasa, Jasoba, Saala, ary Ramota; des fils de Bigvaï : Meshullam, Malluk, Yedaya, Yashub, Yishal, Yerémot;
...............
Ezr / Esd 10.39 And Shelemiah, and Nathan, and Adaiah, sy Selemia sy Natana sy Adaia Salmiasa, Natana, Adaiasa, Shélémya, Natân et Adaya;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Colhozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni. ary Mahaseia, zanak' i Baroka, zanak' i Kola-hoze, zanak' i Hazaia, zanak' i Adaia, zanak' i Joariba, zanak' i Zakaria, zanak' ilay Silonita. ary Maasiasa zanak' i Baròka, zanak' i Kolhozà, zanak' i Haziasa, zanak' i Adaiasa, zanak' i Joiariba, zanak' i Zakaria, zanak' i Selà. Maaséya, fils de Baruk, fils de Kol-Hozé, fils de Hazaya, fils de Adaya, fils de Yoyarib, fils de Zekarya, descendant de Shéla.
...............
Neh / Ne 11.12 And their brethren that did the work of the house were eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah. Ary ny rahalahin' ireo izay mpanao ny raharaha tao an-trano dia roa amby roa-polo amby valon-jato; ary Adaia, zanak' i Jerohama, zanak' i Pelalia, zanak' i Amzy, zanak' i Zakaria, zanak' i Pasora, zanak' i Malkia, mbamin' ny rahalahin' ireo, izay nanao ny raharaha tao an-trano: roa amby roapolo sy valon-jato; Adaiasa zanak' i Jerohama, zanak' i Feleliasa, zanak' i Amsì, zanak' i Zakaria, zanak' i Fasora, zanak' i Melkiasa, et ses frères qui vaquaient au service du Temple : 822; Adaya, fils de Yeroham, fils de Pelalya, fils d' Amçi, fils de Zekarya, fils de Pashehur, fils de Malkiyya,