Toko sy andininy momba Ahinoama

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 14.50 And the name of Saul' s wife was Ahinoam, the daughter of Ahimaaz: and the name of the captain of his host was Abner, the son of Ner, Saul' s uncle. Ary ny anaran' ny vadin' i Saoly dia Ahinoama, zanakavavin' i Ahimaza: ary ny anaran' ny komandin' ny miaramilany dia Abnera, zanak' i Nera, rahalahin-drain' i Saoly. Ny anaran' ny vadin' i Saola kosa dia Akinoama, zanakavavin' i Akimaasy. Ny anaran' ny lehiben' ny foloalindahy dia Abnera zanak' i Nera, rahalahin-drain' i Saola. La femme de Saül se nommait Ahinoam, fille d' Ahimaaç. Le chef de son armée se nommait Abner, fils de Ner, l' oncle de Saül :
...............
1Sm / 1Sam 25.43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they were also both of them his wives. Nanambady an' i Akinoama avy any Jezraela koa Davida, ka vadiny avokoa izy roa vavy. David avait aussi épousé Ahinoam de Yizréel, et il les eut toutes deux pour femmes.
...............
1Sm / 1Sam 27.3 And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal' s wife. Ary nitoetra tao amin' i Akisy tao Gata Davida, dia izy sy ny olony, samy nomban' ny ankohonany avy, ary Davida mbamin' ny adiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila Karmelita, ilay novinadin' i Nabala. Dia nitoetra teo amin' i Akisa, tany Geta Davida sy ny olony, samy nomban' ny fianakaviany avy, ary nomba an' i Davida izy roa vavy, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David s'établit auprès d' Akish à Gat, lui et ses hommes, chacun avec sa famille, David avec ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
...............
1Sm / 1Sam 30.5 And David' s two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. Ary voababo koa izy roa vavy vadin' i Davida, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Lasan-ko babo mbamin' izy roa vavy, vadin' i Davida, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. Les deux femmes de David avaient été emmenées captives, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 2.2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal' s wife the Carmelite. Dia niakatra nankany Davida mbamin' ny vadiny roa, dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila, ilay novinadin' i Nabala Karmelita. Dia niakatra tany Davida mbamin' ny vadiny roa, Akinoama avy any Jezraela sy Abigaïla avy any Karmela, ilay novinadin' i Nabala. David y monta et aussi ses deux femmes, Ahinoam de Yizréel et Abigayil, la femme de Nabal de Karmel.
...............
2Sm / 2Sam 3.2 And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona: koa Amnona, tamin' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoany; Niteraka lahy maro Davida tao Hebrona; Amona naterak' i Akinoama avy any Jezraela no lahimatoa. Des fils naquirent à David, à Hébron; ce furent : son aîné Ammon, né d' Ahinoam de Yizréel;

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess: Ary izao no zanakalahin' i Davida, izay naterany tao Hebrona: Amnona, zanak' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoa; ary Daniela, zanak' i Abigaila Karmelita, no lahiaivo; Ireto no zanakalahin' i Davida naterany tany Hebrona: Amona lahimatoa, zanak' i Akinoama, avy any Jezraela, Daniela zanak' i Abigaila avy any Karmela, lahiaivo, Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron : Amnon l' aîné, d' Ahinoam de Yizréel; Daniyyel le deuxième, d' Abigayil de Karmel;