Toko sy andininy momba Kemosy

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 21.29 Woe to thee, Moab! thou art undone, O people of Chemosh: he hath given his sons that escaped, and his daughters, into captivity unto Sihon king of the Amorites. Lozanao, ry Moaba! Ringana ianao, ry olon' i Kemosy! Foiny handositra ny zananilahy, ary navelany ho babo ny zananivavy, ho an' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita. Loza ho anao, ry Moaba! Levona hianao, ry vahoakan' i Kamosy; Nafoiny ny zanany lahy nandositra, Ary ny zanany vavy lasan-ko babo Ho an' i Sehona, mpanjakan' ny Amoreana. Malheur à toi, Moab ! Tu es perdu, peuple de Kemosh ! Il fait de ses fils des fuyards et de ses filles des captives du roi des Amorites, de Sihôn.

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 11.24 Wilt not thou possess that which Chemosh thy god giveth thee to possess? So whomsoever the Lord our God shall drive out from before us, them will we possess. Moa tsy hotananao izay tany omen' i Kemosy andriamanitrao anao va? Atý izay tany rehetra omen' i Jehovah Andriamanitray anay dia mba hotananay kosa. Moa tsy mipetraka ho tompon' izay nomen' i Kamosy andriamanitrao anao ho fanananao va hianao, ary izahay moa tsy tokony hipetraka ho tompon' izay rehetra nomen' ny Tompo Andriamanitray anay ho fanananay? Est-ce que tu ne possèdes pas tout ce que Kemosh, ton dieu, a mis en ta possession ? De même tout ce que Yahvé, notre Dieu, a enlevé à ses possesseurs, nous le possédons!

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 11.7 Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. Ary tamin' izany Solomona dia nanao fitoerana avo ho an' i Kemosy, fahavetavetan' i Moaba, teo amin' ny havoana tandrifin' i Jerosalema, ary ho an' i Moloka, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. Tamin' izany nanorina fitoerana avo Salomona teo amin' ny tendrombohitra tandrifin' i Jerosalema, ho an' i Kamosa fahavetavetan' i Moaba, sy ho an' i Malaoka, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. C' est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kemosh, l' abomination de Moab, sur la montagne à l' orient de Jérusalem, et à Milkom, l' abomination des Ammonites.
...............
1Mp 11.33 Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father. satria efa nahafoy Ahy izy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarta, andriamani-bavin' ny Sidoniana, sy Kemosy andriamanitr' i Moaba, ary Milkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, fa tsy nandeha tamin' ny lalako hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka an' i Davida rainy. Ary ny anton' izany dia noho izy ireo efa nandao ahy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarte, andriamanibavin' ny Sidoniana, sy teo anatrehan' i Melkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, ary noho izy ireo tsy nandeha tamin' ny làlako, mba hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didy amam-pitsipiko, tahaka ny nataon' i Davida rain' i Salomona. C' est qu' il m' a délaissé, qu' il s' est prosterné devant Astarté, la déesse des Sidoniens, Kemosh, le dieu de Moab, Milkom, le dieu des Ammonites, et qu' il n' a pas suivi mes voies, en faisant ce qui est juste à mes yeux, ni mes lois et mes ordonnances, comme son père David.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 23.13 And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the abomination of the Zidonians, and for Chemosh the abomination of the Moabites, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile. Ary nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo anoloan' i Jerosalema, teo amin' ny ankavanan' ny tendrombohitra nahitan-doza, dia ireo nataon' i Solomona, mpanjakan' ny Isiraely, ho an' i Astarta, fa havetavetan' ny Sidoniana, sy ho an' i Kemosy, fahavetavetan' i Moaba, ary ho an' i Milkoma, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. Nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo tandrifin' i Jerosalema, amin' ny an-kavanan' ny Tendrombohitra Fahaverezana, naorin' i Salomona mpanjakan' Israely, ho an' i Astarte fahavetavetan' ny Sidoniana sy ho an' i Kamosa fahavetavetan' ny zanak' i Amona; Les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont des Oliviers, et que Salomon roi d' Israël avait bâtis pour Astarté, l' horreur des Sidoniens, pour Kemosh, l' horreur des Moabites, et pour Milkom, l' abomination des Ammonites, le roi les profana.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.7 For because thou hast trusted in thy works and in thy treasures, thou shalt also be taken: and Chemosh shall go forth into captivity with his priests and his princes together. Fa noho ny nitokianao tamin' ny asanao sy ny rakitrao dia ho voasambotra koa ianao; Ary Kemosy ho lasan-ko babo, dia ny mpisorony sy ny mpanapaka rehetra. Fa noho hianao nitoky tamin' ny asan-tananao aman-drakitrao, dia ho lasan' ny hafa koa hianao; ary indray ho lasan-ko babo Kamosy mbamin' ny mpisorony amam-pilohany rehetra. Oui, puisque tu t' es fiée à tes oeuvres et à tes trésors, tu seras prise, toi aussi. Kemosh partira en captivité, avec ses prêtres et ses princes tous ensemble.
...............
Jer / Jr 48.13 And Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel their confidence. Ary Moaba ho menatra noho ny amin' i Kemosy toy ny nahamenaran' ny taranak' Isiraely noho ny amin' i Betela tokiny. Dia ho menatra Moaba noho ny amin' i Kamosy toy ny nahamenaran' ny taranak' Israely, noho ny amin' i Betela izay nitokiany. Alors Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d' Israël a eu honte de Béthel en qui elle se confia.
...............
Jer / Jr 48.46 Woe be unto thee, O Moab! the people of Chemosh perisheth: for thy sons are taken captives, and thy daughters captives. Idiran-doza ianao, ry Moaba! Ringana ny olon' i Kemosy! Fa ho babo ny zanakao-lahy, ary ho sambotra ny zanakao-vavy. Loza ho anao, ry Moaba! Very ny vahoaka ao Kamosy; fa ny zanakao lahy entina atao sesi-tany, ny zanakao vavy lasan-ko babo. Malheur à toi, Moab! Il est perdu, le peuple de Kemosh! Car tes fils sont emmenés en exil et tes filles en captivité.