Toko sy andininy momba Edoma

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 25.30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom. Dia hoy Esao tamin' i Jakoba: Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho (izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma). Ka hoy Esao tamin' i Jakoba: Mba avelao aho hihinana amin' ny mena, dia amin' io mena io, fa reraka aho. Izany no nanaovana ny anaran' i Esao hoe Edoma. Ésaü dit à Jacob : Laisse-moi avaler ce roux, ce roux-là; je suis épuisé. - C' est pourquoi on l' a appelé Édom. -
...............
Gen / Jen 32.3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom. Ary hoy Jakoba, raha nahita ireo: Tobin' Andriamanitra ity; ary ny anaran' izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Ary nandefa iraka hialoha azy Jakoba, ho any amin' i Esao, rahalahiny, any amin' i Seira any an-tsahan' i Edoma. En les voyant, Jacob dit : C' est le camp de Dieu ! et il donna à ce lieu le nom de Mahanayim.
Gen / Jen 32.4 And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau; Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now: Ary nandefa iraka Jakoba hialoha azy ho any amin' i Esao rahalahiny, ho any Seira, tanin' i Edoma. Nomeny teny ireo nataony hoe: Izao no holazainareo amin' ny tompoko, amin' i Esao: Izao no tenin' i Jakoba mpanomponao: Nitoetra tany amin' i Labana aho ary nijanona tany, mandrak' ankehitriny. Jacob envoya au-devant de lui des messagers à son frère Ésaü, au pays de Séïr, la steppe d'Édom.
Gen / Jen 36.1 Now these are the generations of Esau, who is Edom. Ary izao no taranak' i Esao (Edoma izany): Izao no tantaran' i Esao, izay Edoma ihany. Naka vady tamin' ny zanakavavin' i Kanaana Esao: Voici la descendance d'Ésaü, qui est Édom.
...............
Gen / Jen 36.8 Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom. Koa nonina tany an-tendrombohitra Seira Esao. (Edoma izany). Dia tany an-tendrombohitra Seira Esao no nonina. Esao dia Edoma ihany. Ainsi Ésaü s'établit dans la montagne de Séïr. Ésaü c' est Édom.
Gen / Jen 36.9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir: Ary izao no taranak' i Esao, rain' ny Edomita any an-tendrombohitra Seira: Izao no taranak' i Esao, rain' i Edoma tany an-tendrombohitra Seira. Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séïr.
...............
Gen / Jen 36.16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah. sy Kora loham-pireneny sy Gatama loham-pireneny ary Amaleka loham-pireneny. Ireo no loham-pireneny avy tamin' i Elifaza tany amin' ny tany Edoma; ireo no zanak' i Ada. Kore, loham-pirenena; Gathama, loham-pirenena; Amaleka, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena avy amin' i Elifaza amin' i Edoma. Zanak' i Adà ireo. le chef Gatam, le chef Amaleq. Tels sont les chefs d'Éliphaz au pays d'Édom, tels sont les fils d' Ada.
Gen / Jen 36.17 And these are the sons of Reuel Esau' s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau' s wife. Ary izao no zanakalahin' i Regoela, zanak' i Esao: Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena avy tamin' i Regoela tany amin' ny tany Edoma; ireo no zanak' i Basemata, vadin' i Esao. Zanakalahin-dRahoely, zanak' i Esao: Nahata, loham-pirenena, Zarà, loham-pirenena; Sammà, loham-pirenena, ary Mezà, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena avy amin-dRahoely, amin' ny tanin' i Edoma. Zanak' i Basemata, vadin' i Esao, ireo. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü : le chef Nahat, le chef Zérah, le chef Shamma, le chef Mizza. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom, tels sont les fils de Basmat, femme d'Ésaü.
...............
Gen / Jen 36.19 These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes. Ireo no zanak' i Esao, izay atao hoe koa Edoma, ary ireo no loham-pireneny. Ireo no zanakalahin' i Esao, ireo no loham-pireneny; izany no Edoma. Tels sont les fils d'Ésaü et tels sont leurs chefs. C' est Édom.
...............
Gen / Jen 36.21 And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom. sy Disona sy Ezera ary Disana. Ireo no loham-pirenena tamin' ny Horita, dia ny taranak' i Seïra, tany amin' ny tany Edoma. Ireo no loham-pirenena amin' ny Horeana, zanakalahin' i Seira, tamin' ny tanin' i Edoma. Dishôn, Éçer, Dishân, tels sont les chefs des Horites, les fils de Séïr au pays d'Édom.
...............
Gen / Jen 36.31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel. Ary izao no mpanjaka izay nanjaka tany amin' ny tany Edoma, fony tsy mbola nisy mpanjaka nanjaka tamin' ny Zanak' Isiraely: Izao no mpanjaka efa nanjaka tany amin' ny tanin' i Edoma, talohan' ny nisian' ny mpanjaka nanjaka tamin' ny zanak' Israely. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant que ne régnât un roi des Israélites.
Gen / Jen 36.32 And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah. Nanjaka tany Edoma Bela, zanak' i Beora; ary Dinaba no anaran' ny tanànany. Belà, zanak' i Beora, nanjaka tany Edoma; ary ny anaran' ny tanànany dia atao hoe: Denaba. En Édom régna Béla, fils de Béor, et sa ville s' appelait Dinhaba.
...............
Gen / Jen 36.43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites. sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny. Ireo no loham-pirenena tamin' ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin' ny taniny avy. Izany no Esao, rain' ny Edomita. Magdiela, loham-pirenena; Hirama, loham-pirenena. Ireo no loham-pirenena amin' i Edoma, araka ny fonenany, any amin' ny tany onenany avy. Izany no Esao, rain' i Edoma. le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d'Édom, selon leurs résidences au pays qu' ils possédaient. C' est Ésaü, père d'Édom.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 15.15 Then the dukes of Edom shall be amazed; the mighty men of Moab, trembling shall take hold upon them; all the inhabitants of Canaan shall melt away. Toran-kovitra ny loham-pirenen' i Edoma; azon-korohoro ny lehilahy maherin' i Moaba; reraka ny fon' izay rehetra monina any Kanana. Nivadi-po ambony ihany ireo andrian' i Edoma; Tera-kovitra ny maherin' i Moaba; Niraviravy tanana avokoa ny mponina any Kanaana; Alors sont bouleversés les chefs d'Édom, les princes de Moab, la terreur s' en empare, ils titubent, tous ceux qui habitent Canaan.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 20.14 And Moses sent messengers from Kadesh unto the king of Edom, Thus saith thy brother Israel, Thou knowest all the travail that hath befallen us: Ary Mosesy dia naniraka olona avy tao Kadesy hankany amin' ny mpanjakan' i Edoma hanao hoe: Izao no lazain' i Isiraely rahalahinao: Hianao mahalala ny fahoriana rehetra izay nanjo anay: Avy ao Kadesy no nandefasan' i Moizy iraka tamin' ny mpanjakan' i Edoma, hilaza aminy hoe: Izao no lazain' Israely, rahalahinao: Fantatrao ny fahoriana rehetra niaretanay. Moïse envoya de Cadès des messagers : " Au roi d'Édom. Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais, toi, quelles tribulations nous avons rencontrées.
...............
Nom / Fan 20.18 And Edom said unto him, Thou shalt not pass by me, lest I come out against thee with the sword. Fa hoy ny Edomita taminy: Tsy mahazo mandeha mamaky ny taniko ianao, fandrao hivoaka hamely anao amin' ny sabatra aho. Hoy Edoma taminy: Tsy handalo aty amiko hianao, fa raha tsy izany, hivoaka hitsena anao amin' ny sabatra aho. Édom lui répondit : " Tu ne passeras pas chez moi, sinon je marcherai en armes à ta rencontre. "
...............
Nom / Fan 20.20 And he said, Thou shalt not go through. And Edom came out against him with much people, and with a strong hand. Fa hoy izy: Tsy mahazo mandalo atý ianao. Ary nivoaka hisakana azy ny Edomita nitondra vahoaka betsaka sady nanao tàna-mahery. Hoy ny navaliny: Tsy handalo hianao. Sady nivoaka hitsena azy Edoma, nombam-bahoaka be sy tafika mahery. Édom répondit : " Tu ne passeras pas ", et Édom marcha à sa rencontre en grand nombre et en grande force.
Nom / Fan 20.21 Thus Edom refused to give Israel passage through his border: wherefore Israel turned away from him. Toy izany no nandavan' ny Edomita ka tsy namela ny Isiraely hamaky ny taniny, ka dia nivily niala taminy ny Zanak' Isiraely. Nolavin' i Edoma tsy handalo ny faritaniny Israely, ka dia nivily niala taminy Israely. Édom ayant ainsi refusé à Israël le passage sur son territoire, Israël s' en écarta.
...............
Nom / Fan 20.23 And the Lord spake unto Moses and Aaron in mount Hor, by the coast of the land of Edom, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy sy Arona tao an-tendrombohitra Hora, tao amin' ny fari-tanin' i Edoma, ka nanao hoe: Hoy Iaveh tamin' i Moizy sy Aarona tao an-tendrombohitra Hora, amin' ny faritry ny tanin' i Edoma: Yahvé parla à Moïse et à Aaron, à Hor-la-Montagne, sur la frontière du pays d'Édom. Il dit :
...............
Nom / Fan 21.4 And they journeyed from mount Hor by the way of the Red sea, to compass the land of Edom: and the soul of the people was much discouraged because of the way. Ary niala tany an-tendrombohitra Hora izy ka nahazo ny lalana mankany amin' ny Ranomasina Mena hanodidina ny tany Edoma; dia kivy ny fanahin' ny olona noho ny lalana. Niala tany an-tendrombohitra Hora izy ireo, dia nihazo ny làlan' ny ranomasina Mena, hanodidina ny tanin' i Edoma. Namoifo tsy niaritra ny vahoaka tamin' io làlana io, Ils partirent de Hor-la-Montagne par la route de la mer de Suph, pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience.
...............
Nom / Fan 24.18 And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies; and Israel shall do valiantly. Edoma sy Seïra fahavalony dia samy lasany ho azy, ary ny Isiraely mandroso amin-kery. Edoma dia lasan-ko fananany: Fa Israely manampatra ny herim-pony. Édom devient un pays conquis ;pays conquis, Séïr. Israël déploie sa puissance,
...............
Nom / Fan 33.37 And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom. Ary nony niala tao Kadesy izy, dia nitoby tao an-tendrombohitra Hora, tao an-tsisin' ny tany Edoma. Niala tao Kadesy izy, dia nitoby tany an-tendrombohitra Hora, tao an-tsisin' ny tany Edoma. Ils partirent de Cadès et campèrent à Hor-la-Montagne, aux confins du pays d'Édom.
...............
Nom / Fan 34.3 Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward: Ary ny lafiny atsimo amin' ny taninareo dia hatramin' ny efitra Zina, izay mifanolotra amin' i Edoma. Ary ny fari-taninareo atsimo dia hatramin' ny faran' ny Ranomasin-tsira any atsinanana, Ny lafiny atsimo amin' ny taninareo dia ny efitra Sina, hatrany Edoma, ka ny faritrareo atsimo dia hatramin' ny faran' ny ranomasin-Tsira any atsinanana, La région méridionale de votre domaine s'étendra à partir du désert de Çîn, qui confine à Édom. Votre frontière méridionale commencera du côté de l' orient à l' extrémité de la mer Salée.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
Jos 15.1 This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families; even to the border of Edom the wilderness of Zin southward was the uttermost part of the south coast. Ary izao no anjaran' ny firenena taranak' i Joda tamin' ny filokana araka ny fokony: hatramin' ny fari-tanin' i Edoma dia ny efitra Zina atsimo, izay faran' ny faritany atsimo. Ny anjara lasan' ny fokon-taranak' i Jodà, araka ny fianakaviany, tamin' ny filokana, dia nitatra hatrany amin' ny faritanin' i Edoma hatrany amin' ny efitra Sina any atsimo any amin' ny farany atsimo. Le lot de la tribu des fils de Juda selon leurs clans se trouva vers la frontière d'Édom, depuis le désert de Çîn vers le midi jusqu'à Cadès au sud.
...............
Jos 15.21 And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the coast of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur, Ny tanàna farany amin' ny firenena taranak' i Joda, eo akaikin' ny fari-tanin' i Edoma amin' ny tany atsimo, dia Kabzela sy Edera sy Jagora Ny tanàna izay ao amin' ny fara sisin' ny fokon-taranak' i Joda, manolotra ny faritanin' i Edoma, ny tao amin' ny Negebe, dia Kabseela, Edera, Jagora, Villes à l' extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom au Négeb : Qabçéel, Arad, Yagur,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 5.4 LORD, when thou wentest out of Seir, when thou marchedst out of the field of Edom, the earth trembled, and the heavens dropped, the clouds also dropped water. Jehovah ô, fony nivoaka avy tany Seïra Hianao ary nandeha avy tany amin' ny tany Edoma, dia nihorohoro ny tany, ary ny lanitra koa nitete; Eny, ny rahona matevina nitete rano. Tompo o, fony hianao nivoaka avy any Seira, nony nandroso avy any an-tsahan' i Edoma, nihorohoro ny tany, ny lanitra aza nitsonika, ary nitsonika ho rano ny rahona. Yahvé, quand tu sortis de Séïr, quand tu t' avanças des campagnes d'Édom, la terre trembla, les cieux se déversèrent, les nuées fondirent en eau.
...............
Mts / Mpits 11.17 Then Israel sent messengers unto the king of Edom, saying, Let me, I pray thee, pass through thy land: but the king of Edom would not hearken thereto. And in like manner they sent unto the king of Moab: but he would not consent: and Israel abode in Kadesh. Dia naniraka olona ny Isiraely nankany amin' ny mpanjakan' i Edoma ka nanao hoe: Aoka mba handeha hamaky ny taninao aho; fa tsy nety nihaino izany ny mpanjakan' i Edoma. Ary naniraka tany amin' ny mpanjakan' i Moaba koa izy; fa tsy nety koa izy; dia nitoetra tany Kadesy ny Isiraely. Nandefa iraka ho any amin' ny mpanjakan' ny Edoma Israely, tamin' izay, hilaza aminy hoe: Raha sitrakao, avelao mba hamaky ny taninao aho; nefa tsy nanaiky ny mpanjakan' i Edoma. Dia naniraka tany amin' ny mpanjakan' i Moaba indray izy, fa tsy nanaiky koa io, ka dia tao Kadesy Israely. Alors Israël a envoyé des messages au roi d'Édom pour lui dire : "Laisse-moi, je te prie, traverser ton pays! " mais le roi d'Édom ne voulut rien entendre. Il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël demeura à Cadès,
Mts / Mpits 11.18 Then they went along through the wilderness, and compassed the land of Edom, and the land of Moab, and came by the east side of the land of Moab, and pitched on the other side of Arnon, but came not within the border of Moab: for Arnon was the border of Moab. Dia nandeha nitety ny efitra izy ka nanodidina ny tany Edoma sy ny tany Moaba, dia tonga teo atsinanan' i Moaba, ka nitoby teo an-dafin' i Arnona, fa tsy niditra teo anatin' ny faritanin' i Moaba; fa Arnona no fari-tanin' i Moaba. Rahefa izany, namaky ny efitra izy, ka nanodidina ny tany Edoma sy ny tany Moaba, dia tonga tany atsinanan' ny tany Moaba. Dia nitoby tany an-dafin' i Arnona izy ireo fa tsy nandroso tamin' ny faritr' i Moaba, fa i Arnona no faritr' i Moaba. puis, s' avançant dans le désert, il contourna le pays d'Édom et celui de Moab et parvint à l' orient du pays de Moab. Le peuple campa au-delà de l' Arnon, et il n' entra pas dans le territoire de Moab, car l' Arnon est la frontière de Moab.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 14.47 So Saul took the kingdom over Israel, and fought against all his enemies on every side, against Moab, and against the children of Ammon, and against Edom, and against the kings of Zobah, and against the Philistines: and whithersoever he turned himself, he vexed them. Ary Saoly nahazo ny fanjakan' Isiraely ary niady tamin' ny fahavalony rehetra manodidina, dia tamin' ny Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Edomita sy ny mpanjakan' i Zoba ary ny Filistina; ary izay nalehany rehetra dia resiny avokoa. Rahefa azon' i Saola ny fanjakana tamin' Israely, niady tamin' ny fahavalony rehetra manodidina izy, dia tamin' i Moaba, tamin' ny taranak' i Amona, tamin' i Edoma, tamin' ireo mpanjakan' i Sobà ary tamin' ny Filistina, ka izay nitodihany rehetra na aiza na aiza resiny avokoa. Saül s' assura la royauté sur Israël et fit la guerre de tous côtés contre tous ses ennemis, contre Moab, les Ammonites, Édom, le roi de Çoba et les Philistins; où qu' il se tournât, il était victorieux.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 8.14 And he put garrisons in Edom; throughout all Edom put he garrisons, and all they of Edom became David' s servants. And the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nametrahany miaramila tany Edoma; eny, nametrahany miaramila avokoa Edoma rehetra, ary ny mponina rehetra tany Edoma dia tonga mpanompon' i Davida. Ary Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. Nametrahany miaramila mponina tao Edoma, namehatrany miaramila avokoa Edoma tontolo, ka dia tonga mpanompon' i Davida avokoa Edoma rehetra. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena, tany amin' izay rehetra nalehany. Il établit des gouverneurs en Édom et tous les Édomites devinrent sujets de David. Partout où David allait, Yahvé lui donna la victoire.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 9.26 And king Solomon made a navy of ships in Eziongeber, which is beside Eloth, on the shore of the Red sea, in the land of Edom. Ary Solomona mpanjaka nanao sambo tao Ezion-gebera, izay ao anilan' i Elota, ao amoron' ny Ranomasina Mena, amin' ny tany Edoma. Ary Salomona mpanjaka nanao sambo maro tao Asiongabera, akaikin' i Ailata amoron' ny ranomasina Mena, amin' ny tany Edoma. Le roi Salomon arma une flotte à Éçyôn-Gébèr, qui est près d'Élat, sur le bord de la mer Rouge, au pays d'Édom.
...............
1Mp 11.14 And the Lord stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king' s seed in Edom. Ary Jehovah nanangana fahavalo hanohitra an' i Solomona, dia Hadada Edomita, tamingan' ny mpanjakan' i Edoma. Nananganan' ny Tompo fahavalo Salomona, dia Adada Edomita, tamingam-panjakan' i Edoma. Yahvé suscita un adversaire à Salomon : l'Édomite Hadad, de la race royale d'Édom.
1Mp 11.15 For it came to pass, when David was in Edom, and Joab the captain of the host was gone up to bury the slain, after he had smitten every male in Edom; Fa rehefa nanafika an' i Edoma Davida, ary Joaba, komandin' ny miaramila, niakatra handevina ny maty ary efa namono ny lehilahy rehetra tany Tamin' ny andro niadian' i Davida tamin' i Edoma, raha niakatra handevina ny maty Joaba filohan' ny tafika, dia namono ny lehilahy rehetra tany Edoma. Après que David eut battu Édom, quand Joab, chef de l' armée, était allé enterrer les morts, il avait frappé tous les mâles d'Édom
1Mp 11.16 (For six months did Joab remain there with all Israel, until he had cut off every male in Edom:) (fa enim-bolana no nitoeran' i Joaba sy ny Isiraely rehetra tany Edoma mandra-pandringany ny lehilahy rehetra tany), Ary nitoetra tany enim-bolana Joaba mbamin' Israely rehetra, mandra-pandringany ny lehilahy rehetra tany Edoma. Joab et tout Israël étaient demeurés là six mois jusqu'à l' anéantissement de tous les mâles d'Édom ;
...............
1Mp 22.48 Jehoshaphat made ships of Tharshish to go to Ophir for gold: but they went not; for the ships were broken at Eziongeber. Ary tsy nisy mpanjaka tany Edoma fahizay, fa olona voatendry no nitondra ny fanjakana. Tsy nisy mpanjaka tany Edoma fahizany, fa governora no solo-mpanjaka. Il n' y avait pas de roi établi sur Édom, et le roi

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 3.8 And he said, Which way shall we go up? And he answered, The way through the wilderness of Edom. Ary hoy izy: Aiza ary no lalana halehantsika? Ary izy namaly hoe: Ilay mamaky ny efitr' i Edoma. Dia hoy koa izy: Iza no làlana hombantsika? Ka hoy Jorama: Ilay làlan' ny efitr' i Edoma. Il ajouta : "Par quel chemin monterons-nous?" Et l' autre répondit : "Par le chemin du désert d' Edom."
2Mp 3.9 So the king of Israel went, and the king of Judah, and the king of Edom: and they fetched a compass of seven days' journey: and there was no water for the host, and for the cattle that followed them. Dia nandeha ny mpanjakan' ny Isiraely sy ny mpanjakan' ny Joda ary ny mpanjakan' i Edoma; ary nandeha nanodidina lalan-kafitoana izy; ary tsy nisy rano ho an' ny miaramila sy ny biby fiompy izay nentiny. Dia niainga ny mpanjakan' Israely sy ny mpanjakan' i Jodà ary ny mpanjakan' i Edoma. Nony nandeha lalan-kafitoana izy ireo, dia tsy nisy rano ho an' ny tafika sy ny biby nomba azy, Le roi d' Israël, le roi de Juda et le roi d' Edom partirent. Ils firent un détour de sept jours de marche et l' eau manqua pour la troupe et pour les bêtes de somme qui suivaient.
...............
2Mp 3.12 And Jehoshaphat said, The word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. Ary hoy Josafata: Ao amin' izy io tokoa ny tenin' i Jehovah. Dia nidina nankany amin' i Elisa ny mpanjakan' ny Isiraely sy Josafata ary ny mpanjakan' i Edoma. Ka hoy Josafata: Ao amin' izy iny ny tenin' ny Tompo. Dia nidina nankany aminy ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan' i Jodà, ary ny mpanjakan' i Edoma. Le roi de Juda dit : "Il a la parole de Yahvé." Le roi d' Israël, le roi de Juda et le roi d' Edom descendirent donc vers lui.
...............
2Mp 3.20 And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered, that, behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water. Ary nony maraina, tokony ho tamin' ny fotoana fanaterana ny fanatitra, dia, indro, nisy rano tokoa tonga avy tamin' ny lalana mankany Edoma, ka feno rano ny tany. Nony maraina, tamin' ny fotoana fanaterana ny fanatitra, dia indro tonga tokoa ny rano, tamin' ny làlan' i Edoma, ka feno rano ny tany. Or, le matin à l' heure de la présentation de l' offrande, voici que l' eau venait de la direction d' Edom et la contrée en fut remplie.
...............
2Mp 3.26 And when the king of Moab saw that the battle was too sore for him, he took with him seven hundred men that drew swords, to break through even unto the king of Edom: but they could not. Ary rehefa hitan' ny mpanjakan' i Moaba fa tsy tohany ny ady, dia nitondra fiton-jato lahy nahay sabatra nomba azy izy mba hanivakivaka hitsin' ny mpanjakan' i Edoma; nefa tsy afaka izy. Nony hitan' ny mpanjakan' i Moaba fa tsy tantiny ny ady, dia naka fiton-jato lahy mitan-tsabatra voatsoaka homba azy izy hanavatsava hatrany amin' ny mpanjakan' i Edoma, nefa tsy afa-nanao izany izy ireo. Quand le roi de Moab vit qu' il ne pouvait pas soutenir le combat, il prit avec lui 400 hommes armés de l'épée pour faire une trouée et aller vers le roi d' Aram, mais ils n' y réussirent pas.
...............
2Mp 8.20 In his days Edom revolted from under the hand of Judah, and made a king over themselves. Tamin' ny androny no niodinan' i Edoma ka tsy nanoa ny Joda, fa nanangana mpanjaka ho azy; Tamin' ny androny no nialan' i Edoma tsy ho ambanin' ny fanapahan' i Jodà, fa nanangana mpanjaka ho azy. De son temps, Edom s' affranchit de la domination de Juda et se donna un roi.
...............
2Mp 8.22 Yet Edom revolted from under the hand of Judah unto this day. Then Libnah revolted at the same time. Ary Edoma mbola niodina ka tsy nanoa ny Joda mandraka androany. Ary Libna koa dia niodina tamin' izany andro izany. Nitsoaka tsy ho ambanin' ny fanapahan' i Jodà intsony Edoma, mandrak' androany. Tamin' izany fotoana izany ihany koa, no nitsoaka ho afaka Lobna. Ainsi Edom s' affranchit de la domination de Juda, jusqu'à ce jour; Libna aussi se révolta. Dans ce temps-là...
...............
2Mp 14.10 Thou hast indeed smitten Edom, and thine heart hath lifted thee up: glory of this, and tarry at home: for why shouldest thou meddle to thy hurt, that thou shouldest fall, even thou, and Judah with thee? Efa namely an' i Edoma tokoa ianao, ka dia nirehareha ny fonao; aoka hahafa-po anao ary izany voninahitra izany, ka mitoera ao an-tranonao ihany; fa nahoana no hihaika ny loza hahalavo ny tenanao mbamin' ny Joda koa ianao? nandresy ny Edomita marina hianao, ka dia nisandratra ny fonao. Mirehareha ary mijanona any aminao. Nahoana hianao no dia mihitsoka amin' ny loza; ka ho lavo hianao, dia ny tenanao sy Jodà miaraka aminao? Tu as remporté une victoire sur Edom et tu te montes la tête! Sois glorieux et reste chez toi. Pourquoi provoquer le malheur et amener ta chute et celle de Juda avec toi?"

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah. Ary izao no mpanjaka izay nanjaka tany amin' ny tany Edoma, fony tsy mbola nisy mpanjaka nanjaka tamin' ny Zanak' Isiraely: Bela, zanak' i Beora; ary Dinaba no anaran' ny tanànany. Ireto no mpanjaka efa nanjaka tany amin' ny tany Edoma, talohan' ny nisian' ny mpanjaka nanjaka tamin' ny zanak' Israely: Belà, zanak' i Beora, ary Denabà no anaran-tanànany. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant que ne régnât un roi des Israélites : Béla fils de Béor, et sa ville s' appelait Dinhaba.
...............
1Tt / 1Tan 1.51 Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth, Dia maty koa Hadada. Ary ny loham-pirenen' i Edoma dia Timna loham-pireneny, Alva loham-pireneny, Jetata loham-pireneny, Ary maty Hadada. Ny loham-pirenen' i Edoma dia ireto: Tamna loham-pirenena, Alva loham-pirenena, Jeteta loham-pirenena, Hadad mourut et il y eut alors des chefs en Édom : le chef Timna, le chef Alya, le chef Yetèt,
...............
1Tt / 1Tan 1.54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom. Magdiela loham-pireneny, Irama loham-pireneny. Ireo no loham-pirenen' i Edoma. Magdiela loham-pirenena, Hirama loham-pirenena. Ireo no loham-pirenen' i Edoma. le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d'Édom.
...............
1Tt / 1Tan 18.11 Them also king David dedicated unto the Lord, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek. Dia nohamasinin' i Davida mpanjaka ho an' i Jehovah koa izany mbamin' ny volafotsy sy ny volamena nentiny avy tamin' ny firenena rehetra, dia tany Edoma sy Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Filistina ary ny Amalekita Natokan' i Davida mpanjaka ho an' ny Tompo izany, mbamin' ny volafotsy amam-bolamena, nalainy tamin' ny firenena rehetra, dia Edoma, Moaba, ny taranak' i Amona, ny Filistina, ary Amaleka. le roi David les consacra aussi à Yahvé, avec l' argent et l' or qu' il avait prélevés sur toutes les nations, Édom, Moab, Ammonites, Philistins, Amaleq.
...............
1Tt / 1Tan 18.13 And he put garrisons in Edom; and all the Edomites became David' s servants. Thus the Lord preserved David whithersoever he went. Ary nametraka miaramila tany Edoma izy; dia tonga mpanompon' i Davida ny Edomita rehetra. Fa Jehovah nampahery an' i Davida teny amin' izay rehetra nalehany. ary nametrahany miaramila mponina tao Edoma, ka dia tonga mpanompon' i Davida avokoa Edoma rehetra. Nomen' ny Tompo an' i Davida ny fandresena tany amin' izay rehetra nalehany. Il établit des gouverneurs en Édom et tous les Édomites devinrent sujets de David. Partout où David allait, Dieu lui donna la victoire.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 8.17 Then went Solomon to Eziongeber, and to Eloth, at the sea side in the land of Edom. Ary tamin' izay Solomona dia nankany Ezion-gebera sy Elota eo amoron' ny ranomasina any amin' ny tany Edoma, Tamin' izay Salomona dia nankany Asiongabera sy Ailata eo amoron' ny ranomasina, any amin' ny tanin' i Efoma. Alors Salomon gagna Éçyon-Géber et Élat, au bord de la mer, au pays d'Édom.
...............
2Tt / 2Tan 21.8 In his days the Edomites revolted from under the dominion of Judah, and made themselves a king. Tamin' ny andron' i Jehorama no niodinan' ny Edomita ka tsy nanoa ny Joda, fa nanangana mpanjaka ho azy izy. Tamin' ny androny niodina tamin' ny fapanahan' i Jodà Edoma, ka nanangana mpanjaka ho azy. De son temps, Édom s' affranchit de la domination de Juda et se donna un roi.
...............
2Tt / 2Tan 21.10 So the Edomites revolted from under the hand of Judah unto this day. The same time also did Libnah revolt from under his hand; because he had forsaken the Lord God of his fathers. Nefa ny Edomita mbola niodina ka tsy nanoa ny Joda ihany ambaraka androany. Ary tamin' izany andro izany Libna koa niodina tsy nety nanoa an' i Jehorama, satria efa nahafoy an' i Jehovah, Andriamanitra ny razany, izy. Nitsoaka tamin' ny fanapahan' i Jodà anefa Edoma mandrak' androany. Lobnà koa nitsoaka tamin' ny fanapahany, tamin' izany fotoana izany ihany, noho izy efa nahafoy an' ny Tompo Andriamanitry ny razany. Ainsi Édom s' affranchit de la domination de Juda, jusqu'à ce jour. C' est aussi l'époque où Libna s' affranchit de sa domination. Il avait en effet abandonné Yahvé, le Dieu de ses pères.
...............
2Tt / 2Tan 25.19 Thou sayest, Lo, thou hast smitten the Edomites; and thine heart lifteth thee up to boast: abide now at home; why shouldest thou meddle to thine hurt, that thou shouldest fall, even thou, and Judah with thee? Lazainao fa namely an' i Edoma ianao, ka dia nanesika anao hirehareha ny fonao; mitoera ihany ange ao an-tranonao, fa nahoana no hihaika ny loza hahalavo ny tenanao mbamin' ny Joda koa ianao? Efa nahavoa ny Edomita hianao, hoy ny hevitrao, ka taomin' ny fonao hirehareha hianao. Koa ankehitriny mipetraha tsara ao an-tranonao. Nahoana no dia mihaika loza hahalavo ny tenanao mbamin' i Jodà koa ity hianao? "Me voici vainqueur d'Édom", as-tu dit, et tu te montes la tête! Sois glorieux et reste maintenant chez toi. Pourquoi provoquer le malheur et amener ta chute et celle de Juda avec toi ? "
2Tt / 2Tan 25.20 But Amaziah would not hear; for it came of God, that he might deliver them into the hand of their enemies, because they sought after the gods of Edom. Fa tsy nanaiky Amazia, satria avy tamin' Andriamanitra izany, mba hanolorany azy ho eo an-tànan' ny fahavalony noho ny nitadiavany ny andriamanitry ny Edomita. Tsy nohenoin' i Amasiasa akory izany, fa avy amin' Andriamanitra izany, hanolorany azy ho eo an-tanan' ny fahavalo, noho izy nivavaka tamin' ny andriamanitr' i Edoma. Mais Amasias n'écouta pas; c'était le fait de Dieu qui voulait livrer ces gens-là pour avoir recherché les dieux d'Édom.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 60.8 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me. Tavin-dranoko fanasana Moaba; Edoma no anipazako ny kapako; mihobia noho ny amiko, ry Filistia. Andriamanitra niteny tamin' ny fahamasinany hoe: Hientan-kafaliana aho! Hanana an' i Sikema ho anjarako aho, horefesiko ny lohasahan' i Sokota. Dieu a parlé dans son sanctuaire "J' exulte, je partage Sichem, j' arpente la vallée de Sukkot.
Sal 60.9 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom? Iza no hitondra ahy ho any an-tanàna mafy? iza no hitarika ahy ho any Edoma? Ahy Galaada, ahy Manase. Fiadiana aron' ny lohako Efraima ary tehim-panjakako Jodà. "A moi Galaad, à moi Manassé, Ephraïm, l' armure de ma tête, Juda, mon bâton de commandement,
Sal 60.10 Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies? Tsy Hianao va, Izay efa nanary anay, Andriamanitra ô. Sady tsy nivoaka niaraka tamin' ny antokon' ny miaramilanay, Andriamanitra ô? Tavin-drano fandroako Moaba; anipazako ny kapako Edoma; Mihobia ny voninahitro, ry tanin' i Filistina! "Moab, le bassin où je me lave! sur Edom, je jette ma sandale. Crie donc victoire contre moi, Philistie!"
Sal 60.11 Give us help from trouble: for vain is the help of man. Vonjeo amin' ny mpandrafy izahay; fa zava-poana ny famonjena ataon' ny olona. Iza no hitondra ahy ho any amin' ny tanàna mimanda? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Qui me mènera dans une ville forte, qui me conduira jusqu' en Edom,
...............
Sal 83.7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre; Ny Gebalita sy ny Amonita ary ny Amalekita, ny Filistina mbamin' ny mponina any Tyro. dia ny lain' i Edoma sy ny Ismaelita, Moaba sy ny Agareniana, les tentes d' Edom et les Ismaélites, Moab et les Hagrites,
...............
Sal 108.9 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph. Tavindranoko fanasana Moaba; Edoma no hanipazako ny kapako; noho ny amin' i Filistia ho hihobiako. Ahy Galaada, ahy Manase; fiadiana aro lohako Efraima, ary tehim-panjakako Jodà; "A moi Galaad, à moi Manassé, Ephraïm, l' armure de ma tête, Juda, mon bâton de commandement,
Sal 108.10 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom? Iza no hitondra ahy ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Moaba tavin-drano fandroako, Edoma anipazako ny kapako; Ny tanin' ny Filistina no anaovako hobin-kafaliana! "Moab, le bassin où je me lave! sur Edom, je jette ma sandale, contre la Philistie je crie victoire."
Sal 108.11 Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts? Tsy Hianao va no efa nanary anay, Andriamanitra ô, Sady tsy mivoaka miaraka amin' ny miaramilanay, Andriamanitra ô? Iza no hitondra ahy any amin' ny tanàna mimanda? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Qui me mènera dans une ville forte, qui me conduira jusqu' en Edom,
...............
Sal 137.7 Remember, O Lord, the children of Edom in the day of Jerusalem; who said, Rase it, rase it, even to the foundation thereof. Jehovah ô, tsarovy amin' ny taranak' i Edoma Ny andron' i Jerosalema, Dia ireo izay nanao hoe: Ravao, ravao izy Hatramin' ny fanorenany. Tsarovy, ry Iaveh, ireo taranak' i Edoma, fony tamin' ny andron' i Jerosalema, dia hoy ireny: Ravao! ravao! izy, hatramin' ny fotony! Souviens-toi, Yahvé, contre les fils d' Edom, du Jour de Jérusalem, quand ils disaient : "A bas! Rasez jusqu' aux assises!"

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 11.14 But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them. Fa hipaoka ny tanin' ny Filistina any andrefana ireo sy hiara-mamabo ny zanaky ny atsinanana; amin' i Edoma sy Moaba no haninjirany ny tanany, ary ny taranak' i Amona hanoa azy. Hanidina amin' ny soroky ny Filistina any andrefana izy, ary hiara-mamabo ny zanaky ny Atsinanana; Edoma sy Moaba hasiany amin' ny tanany; ary ny taranak' i Amona, hanoa azy ireo. Ils fondront sur le dos des Philistins à l' Occident, ensemble ils pilleront les fils de l' Orient. Édom et Moab seront soumis à leur main et les fils d' Ammon leur obéiront.
...............
Isa / Iz 21.11 The burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? Faminaniana ny amin' ny loza hanjo an' i Edoma. Misy miantso ahy any Seira manao hoe: Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao ? Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao? Faminaniana ny amin' i Domà . Misy miantso ahy avy any Seira manao hoe: Ry tily o, toy inon' alina moa izao? Ry tily o, toy inon' alina moa izao? Oracle sur Duma. Vers moi on crie depuis Séïr : " Veilleur, où en est la nuit ? Veilleur, où en est la nuit ? "
...............
Isa / Iz 34.5 For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment. Fa ny sabatro dia mamon-drà any amin' ny lanitra; Indro, hidina hihatra amin' i Edoma iny sy amin' ny firenena voatendriko haringana, mba ho fitsarana azy. Fa efa mamon-drà teny amin' ny lanitra ny sabatro, ka indro izy midina ho any Edoma, ho any amin' ny firenena nataoko anatema hitsarana azy. Car mon épée s' est abreuvée dans les cieux : Voici qu' elle s' abat sur Édom, sur le peuple voué à l' anathème, pour le punir.
Isa / Iz 34.6 The sword of the Lord is filled with blood, it is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams: for the Lord hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea. Ny sabatr' i Jehovah feno rà, eny, mihosi-menaka amin' ny matavy sy amin' ny ran' ny zanak' ondry sy ny osilahy ary amin' ny fonomboan' ny ondrilahy; Fa Jehovah mamono zavatra hatao fanatitra ao Bozra Ary mahafaty be ao amin' ny tany Edoma. Ny sabatry ny Tompo dia feno ra, mihosi-menaka, sy ran-janak' ondry aman' osilahy, ary sabora fonom-boan' ondralahy. Fa manao sorona ao Bosrà, Iaveh, sy famonoam-be ao amin' ny tanin' i Edoma. L'épée de Yahvé est pleine de sang, gluante de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse de rognons de béliers; car il y a pour Yahvé un sacrifice à Boçra, un grand carnage au pays d'Édom.
...............
Isa / Iz 34.9 And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch. Ary hovana ho tonga dity ny renirano any Edoma, ary ho solifara ny vovo-taniny, ary ny taniny ho dity mirehitra. Hanjary dity ny reniranony, ho solifara ny vovo-taniny, ary ho tonga dity mahamay ny taniny, Ses torrents se changent en poix, sa poussière en soufre, son pays devient de la poix brûlante.
Isa / Iz 63.1 Who is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save. Iza moa Ity avy any Edoma, dia avy any Bozra, ka mena mangatrakatraka ny fitafiany, dia Ity Izay mareva-pitafiana sy miandranandrana amin' ny haben ny heriny? Izaho Izay mitory fahamarinana sady manan-kery hamonjy. Iza moa ity avy any Edoma, avy any Bosra, mitafy mena midorehitra? Mamirapiratra izy amin' izany fitafiana izany, mijoro amin' ny haben' ny heriny. - Izaho ity, izay miteny amim-pahamarinana, sady manan-kery hamonjy. Quel est donc celui-ci qui vient d'Édom, de Boçra en habits éclatants, magnifiquement drapé dans son manteau, s' avançant dans la plénitude de sa force ? " C' est moi qui parle avec justice, qui suis puissant pour sauver. "

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 9.25 Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised; Dia Egypta sy Joda sy Edoma sy ny taranak' i Amona ary Moaba mbamin' izay rehetra voahety sisim-bolo, izay monina any an-efitra; Fa ny jentilisa rehetra dia tsy voafora, ary ny taranak' Isiraely rehetra kosa dia tsy voafora fo. dia Ejipta, Jodà, Edoma, ny taranak' i Ammona, Moada, mbamin' izay rehetra miharatra fihirifana, izay monina any an' efitra; satria ny firenena rehetra dia tsy voafora, ary ny taranak' Israely koa, tsy voafora fo. l' Egypte, Juda, Edom, les fils d' Ammon, Moab et tous les hommes aux tempes rasées qui habitent dans le désert. Car toutes ces nations-là, et aussi toute la maison d' Israël, ont le coeur incirconcis!
...............
Jer / Jr 25.21 Edom, and Moab, and the children of Ammon, ary Edoma sy Moaba sy ny taranak' i Amona, Edoma, Moaba, mbamin' ny taranak' i Ammona; Edom, Moab et les fils d' Ammon;
...............
Jer / Jr 27.3 And send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the Ammonites, and to the king of Tyrus, and to the king of Zidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem unto Zedekiah king of Judah; ary ampanatero any amin' ny mpanjakan' i Edoma sy any amin' ny mpanjakan' i Moaba sy any amin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amona sy any amin' ny mpanjakan' i Tyro ary any amin' ny mpanjakan' i Sidona izany ho entin' ny iraka izay mankaty Jerosalema ho atý amin' i Zedekia, mpanjakan' ny Joda; Dia ampanatero izany ho any amin' ny mpanjakan' i Edoma, ny mpanjakan' i Moaba, ny mpanjakan' ny taranak' i Ammona, ny mpanjakan' i Tira, ary ny mpanjakan' i Sidona, amin' ny alàlan' ireo iraka izay tonga taty Jerosalema ho any amin' i Sedesiasa, mpanjakan' i Jodà: Puis envoie-les au roi d' Edom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par l' entremise de leurs envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda.
...............
Jer / Jr 40.11 Likewise when all the Jews that were in Moab, and among the Ammonites, and in Edom, and that were in all the countries, heard that the king of Babylon had left a remnant of Judah, and that he had set over them Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan; Ary koa, ny Jiosy rehetra izay tany Moaba sy tany amin' ny taranak' i Amona sy tany Edoma ary izay tany amin' ny tany rehetra dia nahare fa ny mpanjakan i Babylona efa namela ny Joda hisy sisa sady efa nanendry an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, ho mpanapaka azy, Ny Jodeana rehetra izay tany amin' ny tanin' i Moaba ao amin' ny taranak' i Ammona, sy tany Edoma, nony efa nandre tao amin' izany tany rehetra izany fa hoe mbola misy sisan' i Jodà navelan' ny mpanjakan' i Babilona, ary Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safàna, no napetrany ho governeran' izy ireo, Pareillement, tous les Judéens qui se trouvaient en Moab, chez les Ammonites, en Edom et en tout autre pays, avaient appris que le roi de Babylone avait laissé un reste à Juda et avait préposé sur lui Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân.
...............
Jer / Jr 49.7 Concerning Edom, thus saith the Lord of hosts; Is wisdom no more in Teman? is counsel perished from the prudent? is their wisdom vanished? Ny amin' i Edoma. Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Tsy misy fahendrena intsony va ao Temana? Very saina va ny olon-kendry? Lany va ny fahendreny? Teny mamely an' i Edoma. Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Efa tsy misy fahendrena intsony va ao Temana? Lany hevitra va ireo mahira-tsaina? Efa levona va ny fahendren' izy ireo? A Edom. Ainsi parle Yahvé Sabaot. N' y a-t-il plus de sagesse dans Témân, le conseil a-t-il disparu chez les gens intelligents; leur sagesse s' est-elle évanouie?
...............
Jer / Jr 49.17 Also Edom shall be a desolation: every one that goeth by it shall be astonished, and shall hiss at all the plagues thereof. Ary ho figagana Edoma: Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hisitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ho zary fitalanjonana Edoma: Ho talanjona avokoa ny mpandalo, sady hisitrisitra, mahita ny feriny rehetra. Edom deviendra un objet de stupeur; tous ceux qui passeront près d' elle, stupéfaits, siffleront devant toutes ses blessures.
...............
Jer / Jr 49.19 Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan against the habitation of the strong: but I will suddenly make him run away from her: and who is a chosen man, that I may appoint over her? for who is like me? and who will appoint me the time? and who is that shepherd that will stand before me? Indro, toy ny fiakatry ny liona avy any amin' ny kirihitrala eny amoron' i Jordana no hiakarany ho any amin' ny misy ahitra mateza; Fa hampandosiriko tampoka Edoma hiala ao, ary izay olona iray voafidy no hotendreko hanapaka azy. Fa iza no tahaka Ahy, ary iza no hifandahatra amiko, ary iza moa no mpiandry ondry mahajanona eo anatrehako? Indro izy, miakatra sahala amin' ny liona, avy ao an-kirihitralan' i Jordany izay misy vilona mandrakariva; ka hampandosiriko tampoka hiala ao Edoma, dia ilay voafidiko no hapetrako ao. Fa iza moa no tahaka ahy? Zovy no hihantsy ahy? ary iza moa no mpiandry ondry hifanandrina amiko? Voici que, tel un lion, il monte des halliers du Jourdain vers le pâturage toujours vert. En un clin d' oeil, je les en ferai déguerpir, pour y établir celui que je choisirai. Qui en effet est mon égal? Qui pourrait m' assigner en justice? Quel est donc le pasteur qui tiendrait devant moi?
Jer / Jr 49.20 Therefore hear the counsel of the Lord, that he hath taken against Edom; and his purposes, that he hath purposed against the inhabitants of Teman: Surely the least of the flock shall draw them out: surely he shall make their habitations desolate with them. Koa henoy ny saina avy amin' i Jehovah, Izay nosaininy hamelezana an' i Edoma, sy ny heviny izay noheveriny hamelezana ny mponina ao Temana: Hoviraviraina tokoa ireny, dia ny kely indrindra amin' ny ondry; Ho gaga azy tokoa ny saha fiandrasana azy. Ka henoy ary ny fikasana naraikitry ny Tompo hamelezana an' i Edoma, sy ny hevitra nosaininy hamelezana ny mponina any Temàna: Eny, hotaritarihana hoatra ny ondry malemy izy; eny, hitanàka mihitsy ny taniny fiandrasana biby fiompy. Aussi apprenez le dessein que Yahvé a formé contre Edom, et le plan qu' il a résolu contre les habitants de Témân Certainement on les traînera comme les plus petits du troupeau! Certainement on va saccager leur prairie devant eux!
...............
Jer / Jr 49.22 Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread his wings over Bozrah: and at that day shall the heart of the mighty men of Edom be as the heart of a woman in her pangs. Indro, hanidina hiakatra toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany eny ambonin' i Bozra; Ary amin' izany andro izany ny fon' ny lehilahy maherin' i Edoma dia ho tahaka ny fon' ny vehivavy mihetsi- jaza. Indro izy misondrotra, miezaka manodidina toy ny voromahery; mamelatra ny elany eny ambonin' i Bosrà; ary ny fon' ireo mpiady maherin' i Edoma, amin' izany andro izany, dia tahaka ny fon' ny vehivavy mihetsi-jaza. Voici comme un aigle qui monte et plane et va déployer ses ailes sur Boçra. Le coeur des guerriers d' Edom, en ce jour-là, sera pareil au coeur d' une femme en travail.

  Lamentations Fitomaniana Fitomaniana Les Lamentations
...............
Fit 4.21 Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz; the cup also shall pass through unto thee: thou shalt be drunken, and shalt make thyself naked. Mifalia sy miraveravoa ihany ary, ry Edoma zanakavavy, izay monina any amin' ny tany Oza, ianao koa no horosoana ny kapoaka, ka ho mamo sy hitanjaka ianao. SCHIN Mifalia sy miravoravoa, ry zanakavavin' i Edoma, izay monina any amin' ny tanin' i Hosa! Horosoana ny kapoaka koa hianao; ka himamo dia hitanjaka. Réjouis-toi, exulte, fille d'Édom, qui habites au pays de Uç! A toi aussi passera la coupe : tu te soûleras et montreras ta nudité!
Fit 4.22 The punishment of thine iniquity is accomplished, O daughter of Zion; he will no more carry thee away into captivity: he will visit thine iniquity, O daughter of Edom; he will discover thy sins. Tsy misy intsony ny helokao, ry Ziona zanakavavy, tsy ho entina ho babo intsony ianao; Hamaly anao Izy, ry Edoma zanakavavy, noho ny helokao ka hampiseho ny fahotanao. THAV Lasan' izay ny helokao, ry zanakavavin' i Siona, tsy hanesi-tany anao intsony izy. Mamangy ny helokao izy, ry zanakavavin' i Edoma, asehony miharihary ny fahotanao. Ta faute est expiée, fille de Sion. Il ne te déportera plus! Il va châtier ta faute, fille d'Édom. Il va dévoiler tes péchés!

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 25.12 Thus saith the Lord GOD; Because that Edom hath dealt against the house of Judah by taking vengeance, and hath greatly offended, and revenged himself upon them; Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Noho ny namelezan' i Edoma ny taranak' i Joda tamin' ny namaliany azy ary ny nanotany indrindra sy ny namaliany azy, Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Noho Edoma namaly an-kalozana ny taranak' i Jodà, ka nanao heloka makadiry tamin' ny namaliany azy ireo; Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce qu'Édom a exercé sa vengeance contre la maison de Juda, parce qu' il s' est rendu gravement coupable en se vengeant d' elle,
Eze / Ez 25.13 Therefore thus saith the Lord GOD; I will also stretch out mine hand upon Edom, and will cut off man and beast from it; and I will make it desolate from Teman; and they of Dedan shall fall by the sword. Dia izao no lazain' i Jehovah Tompo: Hahinjitro amin' i Edoma ny tanako, ka haringako ny olona sy ny biby ao aminy; Ary hataoko lao hatrany Temana izy sy ho lavon' ny sabatra hatrany Dedana. noho izany dia izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Haninji-tànana amin' i Edoma aho; ka haringako ny olona sy ny biby eo aminy; hataoko zary efitra, hatrany Temàna izy; ary ho lavon-tsabatra hatrany Dedàna. eh bien! ainsi parle le Seigneur Yahvé : Je vais étendre la main contre Édom et je vais en retrancher bêtes et gens. J' en ferai une désolation, de Témân à Dédân on périra par l'épée.
Eze / Ez 25.14 And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel: and they shall do in Edom according to mine anger and according to my fury; and they shall know my vengeance, saith the Lord GOD. Ary ny tanan' ny Isiraely oloko no ho entiko mamaly an' i Edoma, ka hanao aminy araka ny fahatezerako sy ny fahavinirako ireo; Ka dia ho fantany ny famaliako, hoy Jehovah Tompo. Ny hanaovako famaliana an' i Edoma, dia ny tànan' Israely, vahoakako; hasiany araka ny hatezerako amam-pahavinirako i Edoma, ka ho fantany ny famaliako, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Je mettrai ma vengeance contre Édom dans la main de mon peuple Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur et l' on connaîtra ma vengeance, oracle du Seigneur Yahvé.
...............
Eze / Ez 32.29 There is Edom, her kings, and all her princes, which with their might are laid by them that were slain by the sword: they shall lie with the uncircumcised, and with them that go down to the pit. Ao koa Edoma mbamin' ny mpanjakany sy ny mpanapaka rehetra tao aminy, Izay natao ao amin' ny voatrabaky ny sabatra, na dia be aza ny heriny, miara-miampatra amin' ny tsy voafora izy sy amin' izay midina any an-davaka. Ao ry Edoma, mbamin' ny mpanjakany sy ny mpanapaka rehetra teo aminy: izy ireo na dia be aza ny heriny dia natao teo amin' ny voatrobaky ny sabatra, miara-miampatra amin' ny tsy voafora koa izy, sy amin' izay nidina any an-davaka. Voilà Édom, ses rois et tous ses princes, qui ont été placés, malgré leur vaillance, parmi les victimes de l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse.
...............
Eze / Ez 35.15 As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate, so will I do unto thee: thou shalt be desolate, O mount Seir, and all Idumea, even all of it: and they shall know that I am the Lord. Toy ny nifalianao ny amin' ny lovan' ny taranak' Isirady, satria nofoanana ireny, dia toy izany kosa no hataoko aminao: Ho foana ianao, ry tendrombohitra Seïra sy Edoma rehetra; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah. Toy ny nifalianao, ny amin' ny lovan' ny taranak' Israely tamin' ny faharavany, toy izany no hataoko aminao: ho rava hianao, ry tendrombohitra Seira, mbamin' Idomea manontolo; dia ho fantatry ny olona fa Iaveh aho. Comme tu as éprouvé de la joie parce que l' héritage de la maison d' Israël avait été dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu seras changée en désolation, montagne de Séïr, ainsi qu'Édom tout entier, et on saura que je suis Yahvé.
...............
Eze / Ez 36.5 Therefore thus saith the Lord GOD; Surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the heathen, and against all Idumea, which have appointed my land into their possession with the joy of all their heart, with despiteful minds, to cast it out for a prey. Eny, izao no lazain' i Jehovah Tompo: Tamin' ny afon' ny fahasaro-piaroko no nitenenako tokoa Namely ny firenena sisa sy Edoma rehetra, Izay nahalasa ny taniko ho fananany Tamin' ny hafalian' ny fony tokoa sy tamin' ny fanahy mamingavinga, mba hangoronany azy ho babo. noho izany, izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Eny, noho ny firehitry ny fahasarota-piaroko, no nitenenako namely izay sisa amin' ny firenena sy namely an' i Idomea manontolo izay nisazoka ny taniko ho fananany tamin' ny hafalian' ny fony rehetra sy tamin' ny fanesoan' ny fanahiny, hataony fandroba foana; Eh bien! ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je le jure dans l' ardeur de ma jalousie, je m' adresse au reste des nations, à Édom tout entier, qui, la joie au coeur et le mépris dans l'âme, se sont attribué mon pays en propriété pour piller son pâturage.

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 11.41 He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. Hiditra ao amin' ny tany mahafinaritra koa izy, ary maro no ho ripaka; fa izao kosa no ho afa-mandositra ny tànany: Edoma sy Moaba ary ireo lohan' ny taranak' i Amona. Hiditra amin' ny tany be voninahitra izy, ka maro no ho ripaka; ho afa-mandositra ny tànany anefa ireto: Edoma sy Moaba ary ny lohan' ny taranak' i Ammona. Il viendra dans le Pays de Splendeur, et il en tombera un grand nombre, mais ceux-ci échapperont de ses mains : Edom et Moab et les restes des fils d' Ammon.

  Book of Joel Joela Joely Livre de Joêl
...............
Joe / Jl 3.21 For I will cleanse their blood that I have not cleansed: for the Lord dwelleth in Zion. Fa, indro, amin' ireo andro ireo sy amin' izany fotoana izany, raha hampodiko ny Joda sy Jerosalema avy amin' ny fahababoany, Dia hangoniko ny jentilisa rehetra ka ho entiko midina ao amin' ny Lohasahan' i Josafata, ary ao no hifandaharako aminy noho ny amin' ny Isiraely, oloko sy lovako, izay naeliny tany amin' ny jentilisa; Ary nozarazarainy ny taniko, Sady nanaovany loka ny oloko, dia zazalahy no nataony takalon' ny vehivavy janga, ary zazavavy no namidiny divay ka nosotroiny. Ary ianareo koa, ry Tyro sy Sidona, sy ry tany Filistia rehetra, moa mampaninona Ahy akory ianareo? Hamaly Ahy va ianareo, sa hanahoana Ahy? Faingana dia faingana no hanatsingerenako ny nataonareo ho eo an-dohanareo, Noho ny natanareo ny volafotsiko sy ny volamenako, sy ny nitondranareo ny zava-tsoako mahafinaritra ho ao amin' ny tempolinareo; Ary ny zanak' i Joda sy ny zanak' i Jerosalema dia namidinareo tamin' ny zanaky ny Grika, hamindranareo azy hanalavitra ny taniny. Indro, hofohaziko izy hiala ny amin' ny tany Izay nahaverezany noho ny nahalafosanareo azy, ary hatsingeriko ho eo an-dohanareo ny nataonareo, Ka hamidiko ho lasan' ny zanak' i Joda kosa ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ary hamidiny amin' ny Sabeana kosa ireny, dia ho an' izay firenena lavitra; Fa Jehovah no efa niteny. Antsoy any amin' ny jentilisa izany, miantsoa hanao ady masina, fohazy ny lehilahy mahery, aoka handroso ny mpiady rehetra ka hiakatra; Tefeo ho sabatra ny fangadinareo, ary ho lefona ny antsinareo fanetezam-boaloboka; Aoka izay kelikely aina hihiaka hoe: Mahery aho! Avia faingana, ianareo jentilisa rehetra avy eny manodidina eny, dia ento midina ao ny maherinao, Jehovah ô. Hifoha ny jentilisa ka hiakatra ho ao amin' ny Lohasahan' i Josafata; Fa ao no hipetrahako hitsara ny jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Arosoy ny fijinjana, fa masaka ny vokatra; Avia ianareo, ka manosihose, fa feno ny famiazam-boaloboka, mihoatra ny vata fanantazana, fa be ny faharatsiany. He izany vahoaka mireondreona ao amin' ny lohasaha fitsarana! Fa efa antomotra ny andron' i Jehovah ao amin' ny lohasaha fitsarana. Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina, ary ny kintana tsy hamirapiratra, Jehovah mierona ao Ziona, ary mampikotroka ao Jerosalema, ka hihorohoro ny tany aman-danitra; Fa Jehovah no fialofan' ny olony sy fiarovana mafy ho an' ny Zanak' Isiraely. Ary dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Izay monina ao Ziona, tendrombohitro masina; Dia ho masina Jerosalema, ary ny hafa firenena tsy mba handeha hamaky eo intsony. Amin' izany andro izany dia hipoipoitra ranom-boaloboka ny tendrombohitra, handriaka ronono ny havoana, ho feno rano ny lohasahan-driak' i Joda rehetra, ary hisy loharano hivoaka avy ao an-tranon' i Jehovah ka handena ny lohasahan-driak' i Sitima. Egypta kosa ho tonga tany lao, ary Edoma ho efitra foana, noho ny fampahoriana ny taranak' i Joda, dia ny nandatsahany rà marina teo amin' ny taniny. Fa Joda honenana mandrakizay, ary Jerosalema hatramin' ny taranaka fara mandimby. Ary hamaly ny rà marina izay tsy mbola novaliako Aho; Fa Jehovah monina ao Ziona.
...............
Joe / Jl 4.19 Ejipta kosa, hanjary tany lao, Edoma ho efitra faharavana, noho ny fahasiahana namelezany ny taranak' i Jodà, fa nandatsaka ny ra tsy manan-tsiny teo amin' ny taniny izy ireo. L'Égypte deviendra une désolation, Édom une lande désolée, à cause des violences exercées contre les fils de Juda dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays.

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 1.6 Thus saith the Lord; For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom: Izao no lazain' i Jehovah: Noho ny fahotana telon' i Gaza, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria lasany ho babo avika ny olona hatolony ho any Edoma; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Gazà, sy noho ny efatra, - tsy hahemotro ny didy. Satria olona babo an' andiany mihitsy no nentiny nataony sesitany mba hatolony ho any Edoma, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Gaza et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont déporté des populations entières pour les livrer à Édom,
...............
Amo / Am 1.9 Thus saith the Lord; For three transgressions of Tyrus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant: Izao no lazain' i Jehovah: noho ny fahotana telon' i Tyro, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria natolony ho any Edoma ny babo rehetra, ary tsy notsarovany ny fanekem-pirahalahiana; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Tira sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria nanolotra olona babo an' andiany mihitsy ho any Edoma izy, fa tsy nahatsiaro ny fanekem-pirahalahiana, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Tyr et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont livré à Édom des populations entières de captifs, sans se souvenir d' une alliance entre frères,
...............
Amo / Am 1.11 Thus saith the Lord; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever: Izao no lazain' i Jehovah: noho ny fahotana telon' i Edoma, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nanenjika ny rahalahiny tamin' ny sabatra izy, ka nofoanany ny fiantrany, ny fahatezerany dia namiravira mandrakariva, ary ny fahavinirany notehiriziny lalandava; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Edoma, sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria nanenjika ny rahalahiny tamin' ny sabatra izy, fa namono ny fangoraham-po ary satria mamiravira lalandava ny hatezerany, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes d'Édom et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' il a poursuivi son frère avec l'épée, étouffant toute pitié, parce qu' il garde à jamais sa colère et conserve sans fin sa fureur,
Amo / Am 2.1 Thus saith the Lord; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime: Izao no lazain' i Jehovah: Noho ny fahotana telon' i Moaba, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nodorany ho sokay ny taolan' ny mpanjakan' i Edoma; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' i Moaba, sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria nodorany ny taolan' ny mpanjakan' i Edoma, nataony zary sokay, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Moab et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' il a brûlé les os du roi d'Édom jusqu'à les calciner,
...............
Amo / Am 9.12 That they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen, which are called by my name, saith the Lord that doeth this. Mba hananany izay sisa amin' i Edoma sy amin' ny jentilisa rehetra, izay hantsoina amin' ny anarako, hoy Jehovah, Izay manao izany. mba hananan' izy ireo izay sisa amin' i Edoma, mbamin' ny firenena rehetra niantsoana ny anarako, - teny marin' ny Tompo, izay manao izany zavatra izany. afin qu' ils possèdent le reste d'Édom et toutes les nations qui furent appelées de mon nom, oracle de Yahvé qui a fait cela.

  Book of Obadiah Obadia Abdiasa Livre d'Abdias
Oba / Ab 1.1 The vision of Obadiah. Thus saith the Lord GOD concerning Edom; We have heard a rumour from the Lord, and an ambassador is sent among the heathen, Arise ye, and let us rise up against her in battle. Ny fahitan' i Obadia. Izao no lazain' i Jehovah Tompo ny amin' i Edoma: Nahare filazana avy tamin' i Jehovah izahay, Ary nisy iraka nalefa ho any amin' ny jentilisa hanao hoe: Mitsangàna, aoka isika hitsangana hanafika azy! Fahitan' i Abdiasa. Izao no nolazain' ny Tompo Iaveh tamin' i Edoma: - Nandray filazana avy amin' ny Tompo izahay ary nisy iraka nalefa ho any amin' ny firenena: Mitsangàna! Aoka hitsangan-kamely azy, izahay. - Vision d' Abdias. Sur Édom. J' ai reçu de Yahvé un message, un héraut était dépêché parmi les nations : "Debout ! Marchons contre ce peuple ! Au combat !" Ainsi parle le Seigneur Yahvé :
...............
Oba / Ab 1.8 Shall I not in that day, saith the Lord, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau? Moa tsy amin' izany andro izany va, hoy Jehovah, no hamongorako ny olon-kendry ao Edoma, Sy ny manan-tsaina ao an-tendrombohitr' i Esao? Moa amin' izany andro izany, - teny marin' ny Tompo, tsy hofongorako va ny olon-kendry ao Edoma, sy ny fahazavan-tsaina ao an-tendrombohitr' i Esao? Est-ce qu' en ce jour-là - oracle de Yahvé - je ne supprimerai pas d'Édom les sages et l' intelligence de la montagne d'Ésaü !

  Book of Malachi Malakia Malakia Livre de Malachie
...............
Mal / Ma 1.4 Whereas Edom saith, We are impoverished, but we will return and build the desolate places; thus saith the Lord of hosts, They shall build, but I will throw down; and they shall call them, The border of wickedness, and, The people against whom the Lord hath indignation for ever. Na dia hoy aza Edoma: Torotoro izahay, nefa mbola hamboarinay indray ny efa rava dia izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Ireo dia hanamboatra, fa Izaho kosa handrava; ary dia hatao hoe tanin' ny faharatsiana, dia firenena tezeran' i Jehovah mandrakizay, ireo. Raha lazain' i Edoma hataony hoe: Noravana izahay, nefa hanangana ny rava indray, - dia izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Izy ireo hanorina; izaho kosa handrava; ka izao no ho filazan' ny olona azy: Tanim-paharatsiana io, firenena tezeran' ny Tompo mandrakizay. Si Édom dit : " Nous avons été détruits, mais nous relèverons nos ruines ", ainsi parle Yahvé Sabaot : Qu' ils bâtissent, moi je démolirai! On les surnommera " Territoire d' impiété " et " Le peuple contre qui Yahvé est courroucé à jamais "

  The Gospel according to Mark Marka Marka L'Évangile selon Saint Marc
...............
Mar / Mk 3.8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him. sy Jerosalema sy Edoma sy tany an-dafin' i Jordana ary tamin' ny tany manodidina an' i Tyro sy Sidona nandre izay zavatra nataony, dia nankeo aminy. Ary maro koa no tany Jodea sy Jerosalema, sy tany Idomea, sy tany an-dafin' i Jordany, ary tamin' ny tany manodidina an' i Tira sy Sidòna no nankeo aminy nony nandre ny nataony. de Jérusalem, de l' Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, ayant entendu tout ce qu' il faisait, vint à lui.