Toko sy andininy momba Elale

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 32.3 Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Shebam, and Nebo, and Beon, Atarota sy Dibona sy Jazera sy Nimra sy Hesbona sy Elale sy Sebama sy Nebo ary Beona, Atarota, Dibona, Jazera, Nemrà, Hesebona, Eleale, Sabàna, Nebao ary Beona, " Atarot, Dibôn, Yazèr, Nimra, Heshbôn, Éléalé, Sebam, Nebo et Méôn,
...............
Nom / Fan 32.37 And the children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and Kirjathaim, Ary ny taranak' i Robena nanao an' i Hesbona sy Elale sy Kiriataima Ny zana-dRobena nanorina an' i Hesebona, Eleale, Kaariataïma, Les fils de Ruben construisirent Heshbôn, Éléalé, Qiryatayim,

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 15.4 And Heshbon shall cry, and Elealeh: their voice shall be heard even unto Jahaz: therefore the armed soldiers of Moab shall cry out; his life shall be grievous unto him. Ary mitaraina Hesbona sy Elale, ka re hatrany Jahaza ny feony, ary noho izany dia miantso mafy ny miaramilan' i Moaba, Mangovitra ny fanahiny ao anatiny. Mibabababa Hesebona sy Eleale; re hatrany Jahasy ny feony. Noho izany midradradradra ny mpiadin' i Moaba, mangovitra ny fanahin' izy io. Heshbôn et Éléalé ont crié, jusqu'à Yahaç leur voix s' est fait entendre. C' est pourquoi les guerriers de Moab frémissent, son âme frémit sur son propre sort.
...............
Isa / Iz 16.9 Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh: for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen. Koa izany no hitomaniako ny voalobok' i Sibma, toy ny fitomanian' i Jazera, handena anao amin' ny ranomasoko aho, ry Hesbona sy Elale; fa mihatra amin' ny vokatrao lohataona sy ny fararanonao ny fanakorana. Koa mitomany toy ny itomanian' i Jazera aho, momba ny voalobok' i Sabama; mandrotsaka ranomaso aminareo aho ry Hesebona, ry Eleale, fa ny vokatrareo amam-pararanonareo, no nahatongavan' ny fanokaran' ny mpamia. Aussi je pleure, comme pleure Yazèr, la vigne de Sibma; je t' arrose de mes larmes, Heshbôn et toi, Éléalé, parce que sur ta récolte et sur ta moisson le cri s' est éteint.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.34 From the cry of Heshbon even unto Elealeh, and even unto Jahaz, have they uttered their voice, from Zoar even unto Horonaim, as an heifer of three years old: for the waters also of Nimrim shall be desolate. Ny fitarainan' i Hesbona dia re hatrany Elale sy Jahaza. Hatrany Zoara ka hatrany Horonaima sy Eglata-selisia; Fa na dia ny ranon' i Nimrima aza dia ho ritra koa. Noho ny antsoantson' i Hesebona re hatrany Eleale; hatrany Jasà, dia mandefa ny antsoantsony izy ireo; hatrany Segora ka hatrany Horonaima, hatrany Eglata-Selisia, fa mbamin' ny ranon' i Nemrina aza no ho tankina. Les cris de Heshbôn et de Eléalé vont jusqu'à Yahaç. On élève la voix de Coar jusqu'à Horonayim et à Eglat-Shelishiyya, car même les eaux de Nimrim deviennent un lieu désolé.