Toko sy andininy momba Hazara-soala

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 15.28 And Hazarshual, and Beersheba, and Bizjothjah, sy Hazara-soala sy Beri-sheba sy Biziotia Hasersoala, Bersabe, sy Baziotià. Haçar-Shual, Bersabée et ses dépendances,
...............
Jos 19.3 And Hazarshual, and Balah, and Azem, sy Hazara-soala sy Bala sy Azema Haser-Soala, Balà, Asema, Haçar-Shual, Bala, Éçem,

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.28 And they dwelt at Beersheba, and Moladah, and Hazarshual, Ary izy nonina tao Beri-sheba sy Molada sy Hazara-soala Ny nonenan' izy ireo dia tao Bersabea, tao Moladì, tao Hasar-Soala, Ils habitèrent Bersabée, Molada et Haçar-Shual,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.27 And at Hazarshual, and at Beersheba, and in the villages thereof, sy Hazarasoala ary Beri-sheba sy ny zana-bohiny, Hasersoala, Bersabea, mbamin' ny vohitra momba azy; à Haçar-Shual, à Bersabée et dans ses dépendances,