Toko sy andininy momba Bokima

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
Mts / Mpits 2.1 And an angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim, and said, I made you to go up out of Egypt, and have brought you unto the land which I sware unto your fathers; and I said, I will never break my covenant with you. Ary Ilay Anjelin' i Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nankany Bokima, dia nanao hoe: Nitondra anareo niakatra avy tany Egypta Aho ka nampiditra anareo eto amin' ny tany izay nianianako tamin' ny razanareo homena azy, ka hoy Izaho: Tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo Aho mandrakizay; Ary niakatra avy any Galgalà ny anjelin' ny Tompo nankany Bokima, ka nanao hoe: Nitondra anareo niakatra avy tany Ejipta aho; dia nampiditra anareo amin' ny tany izay nianianako tamin' ny razanareo homena anareo. Hoy aho hoe: Tsy hanatsoaka ny fanekeko aminareo mandrakizay aho, L' Ange de Yahvé monta de Gilgal à Béthel et il dit : " Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai amenés dans ce pays que j' avais promis par serment à vos pères. J' avais dit : "Je ne romprai jamais mon alliance avec vous.
...............
Mts / Mpits 2.5 And they called the name of that place Bochim: and they sacrificed there unto the Lord. Ary ny anaran' izany tany izany dia nataony hoe Bokima; ary namono zavatra teo izy hatao fanatitra ho an' i Jehovah. Ka nomeny anarana hoe Bokima izany fitoerana izany, ary nanolotra sorona ho an' ny Tompo teo izy ireo. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils offrirent là des sacrifices à Yahvé.