Toko sy andininy momba Mahalalila

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 5.12 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel: Ary rehefa fito-polo taona ny andro niainan' i Kenana, dia niteraka an' i Mahalalila izy. Fitopolo taona ny andro niainan' i Kainany vao niteraka an' i Malaleela izy. Quand Qénân eut soixante-dix ans, il engendra Mahalaléel.
Gen / Jen 5.13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: Ary ny andro niainan' i Kenana taorian' ny niterahany an' i Mahalalila dia efa-polo amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Mbola velona efapolo sy valon-jato taona Kainany taorian' ny niterahany an' i Malaleela, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. Après la naissance de Mahalaléel, Qénân vécut huit cent quarante ans et il engendra des fils et des filles.
...............
Gen / Jen 5.15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared: Ary rehefa dimy amby enim-polo taona ny andro niainan' i Mahalalila, dia niteraka an' i Jareda izy. Dimy amby enim-polo taona ny andro niainan' i Malaleela, vao niteraka an' i Jareda izy. Quand Mahalaléel eut soixante-cinq ans, il engendra Yéred.
Gen / Jen 5.16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: Ary ny andro niainan' i Mahalalila taorian' ny niterahany an' i Jareda dia telo-polo amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Mbola velona telopolo amby valon-jato taona Malaleela taorian' ny niterahany an' i Jareda, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. Après la naissance de Yéred, Mahalaléel vécut huit cent trente ans et il engendra des fils et des filles.
Gen / Jen 5.17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died. Ary ny andro rehetra niainan' i Mahalalila dia dimy amby sivi-folo amby valon-jato taona; dia maty izy. Dimy amby sivifolo sy valon-jato taona no andro rehetra niainan' i Malaleela, dia maty izy. Toute la durée de la vie de Mahalaléel fut de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.2 Kenan, Mahalaleel, Jered, Kenana, Mahalalila, Jareda, Kainàna, Malaleela, Jareda, Qénân, Mahalaléel, Yéred,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.4 And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez; Ary tany Jerosalema no nonenan' ny sasany tamin' ny taranak' i Joda sy ny taranak' i Benjamina. Ny avy tamin' ny taranak' i Joda dia Ataia, zanak' i Ozia, zanak' i Zakaria, zanak' i Amaria, zanak' i Sefatia, zanak' i Mahalalila, avy tamin' ny taranak' i Fareza; Ny niorim-ponenana tao Jerosalema dia ny avy amin' ny taranak' i Jodà sy Benjamina. Avy amin' ny taranak' i Jodà: Ataiasa zanak' i Aziama, zanak' i Zakaria, zanak' i Amariasa, zanak' i Safatiasa, zanak' i Malaleela, avy amin' ny taranak' i Faresa; A Jérusalem demeuraient des fils de Juda et des fils de Benjamin Parmi les fils de Juda : Ataya, fils de Uzziyya, fils de Zekarya, fils d' Amarya, fils de Shephatya, fils de Mahalaléel, des descendants de Pérèç;

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.37 Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan, zanak' i Metosela, zanak' i Enoka, zanak' i Jareda, zanak' i Mahalalila, zanak' i Kenana, zanak' i Matosalè, zanak' i Enoka, zanak' i Jareda, zanak' i Malaleela, zanak' i Kainàna, fils de Mathousala, fils de Hénoch, fils de Iaret, fils de Maleléel, fils de Kaïnam,