Toko sy andininy momba Levì

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 29.34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi. Dia nanan' anaka indray izy ka niteraka zazalahy; ary hoy izy: Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Nanana anaka indray koa izy, dia tera-dahy, ka nanao hoe: Izao vao hiraiki-po amiko tokoa ny vadiko, fa niteraka telo mirahalahy ho azy aho. Izany no nanaovany ny anaran' io hoe: Levì. Elle conçut encore et elle enfanta un fils; elle dit : Cette fois, mon mari s' attachera à moi, car je lui ai donné trois fils, et elle l' appela Lévi.
...............
Gen / Jen 34.25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah' s brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males. Ary nony tamin' ny andro fahatelo, rehefa ilay narary mafy iny izy ireo, dia samy nitondra ny sabany ny zanak' i Jakoba roa lahy, dia Simeona sy Levy, anadahin' i Dina, ka niakatra sahisahy tao an-tanàna, dia namono ny lehilahy rehetra tao. Nony tamin' ny andro fahatelo, raha ilay narary iny izy ireo, dia samy naka ny sabany avy ny zanak' i Jakoba roalahy, Simeona sy Levì, anadahin' i Dinà, ka niakatra tsy aman-tahotra tao an-tanàna, namono ny lehilahy rehetra. Or, le troisième jour, tandis qu' ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée et marchèrent sans opposition contre la ville : ils tuèrent tous les mâles.
...............
Gen / Jen 34.30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house. Ary hoy Jakoba tamin' i Simeona sy Levy: Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin' ny mponina amin' ny tany aho, dia amin' ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Fa hoy kosa Jakoba tamin' i Simeona sy Levì: Nampanahirana ahy hianareo, fa nomaimboinareo amin' ny tany ama-monina aho, dia amin' ny Kananeana sy amin' ny Ferezeana. Izaho dia olom-bitsy ka hikambana izy hamely ahy, ka hovonoiny aho, dia ho fongotra aho sy ny ankohonako. Jacob dit à Siméon et Lévi : Vous m' avez mis en mauvaise posture en me rendant odieux aux habitants du pays, les Cananéens et les Perizzites : j' ai peu d' hommes, ils se rassembleront contre moi, me vaincront et je serai anéanti avec ma maison.
...............
Gen / Jen 35.23 The sons of Leah; Reuben, Jacob' s firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun: Ary ny zanakalahin' i Jakoba dia roa ambin' ny folo mirahalahy: ny zanak' i Lea dia Robena, lahimatoan' i Jakoba, sy Simeona sy Levy sy Joda sy Isakara ary Zebolona; Zanak' i Lià: Robena, lahimatoan' i Jakoba, Simeona, Levì, Jodà, Isakara ary Zabolona. Les fils de Léa : le premier-né de Jacob, Ruben, puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon.
...............
Gen / Jen 46.11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari. Ary ny zanakalahin' i Levy dia Gersona sy Kehata atý Merary. Zanak' i Levì: Jersona, Kaata ary Merarì. Les fils de Lévi : Gershôn, Qehat, Merari.
...............
Gen / Jen 49.5 Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations. Simeona sy Levy dia mpirahalahy, fiadia-mandoza ny sabany; Simeona sy Levì dia mpirahalahy, Fiadiana enti-manao an-kery ny sabany. Siméon et Lévi sont frères, ils ont mené à bout la violence de leurs intrigues.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 1.2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Robena sy Simeona sy Levy ary Joda; Robena, Simeona, Livì, Jodà. Ruben, Siméon, Lévi et Juda,
Eks 2.1 And there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin' ny mpianakavin' i Levy lasa naka vady tamin' ny zanakavavin' i Levy. Nisy lehilahy anankiray, fokon' i Levì, lasa naka ho vadiny ny zanakavavin' i Levì anankiray. Un homme de la maison de Lévi s' en alla prendre pour femme une fille de Lévi.
...............
Eks 6.16 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; Gershon, and Kohath, and Merari: and the years of the life of Levi were an hundred thirty and seven years. Ary izao no anaran' ny zanakalahin' i Levy, araka ny taranany, dia Gersona sy Kehata ary Merary; ary ny andro niainan' i Levy dia fito amby telo-polo amby zato taona. Izao no anaran' ny zanakalahin' i Levì, mbamin' ny taranany avy: Jersona, Kaata ary Merarì. Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Levì. Voici les noms des fils de Lévi avec leurs descendances : Gershôn, Qehat et Merari. Lévi vécut cent trente-sept ans.
...............
Eks 6.19 And the sons of Merari; Mahali and Mushi: these are the families of Levi according to their generations. Ary ny zanakalahin' i Merary dia Maly sy Mosy. Ireo no fokom-pirenen' ny Levita, araka ny taranany. Zanakalahin' i Merarì: Moholì sy Mosì. Ireo no fianakavian' i Levì mbamin' ny taranany avy. Fils de Merari : Mahli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi avec leurs descendances.
...............
Eks 32.26 Then Moses stood in the gate of the camp, and said, Who is on the Lord' s side? let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. dia nijanona teo amin' ny vavahadin' ny toby Mosesy ka nanao hoe: Izay rehetra an' i Jehovah mankanesa etý amiko. Ary ny taranak' i Levy rehetra niangona teo aminy. Ka dia nijanona teo am-bavahadin' ny toby Moizy, nanao hoe: Mbà tonga aty amiko izay momba an' ny Tompo. Ary ny zanak' i Levì rehetra nivory nankeo aminy. Ka hoy izy tamin' ireo: et Moïse se tint à la porte du camp et dit : " Qui est pour Yahvé, à moi !" Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui.
...............
Eks 32.28 And the children of Levi did according to the word of Moses: and there fell of the people that day about three thousand men. Dia nanao araka ny tenin' i Mosesy ny taranak' i Levy; ary nahafatesana tokony ho telo arivo lahy ny olona tamin' izany andro izany. Notanterahin' ny zanak' i Levì ny didin' i Moizy, ka nahafatesana sahabo ho telo arivo ny lehilahy tamin' ny vahoaka androtr' izay. Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit, et du peuple, il tomba ce jour-là environ trois mille hommes.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 1.49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel: Ny firenen' ny Levita ihany no aza alamina, ary aza mba alaina isa miaraka amin' ny Zanak' Isiraely; Aza mba isaina ny fokon' i Levì, ary aza mba alaina isa miaraka amin' ny zanak' Israely izy. " N' enregistre pas cependant la tribu de Lévi, et ne la recense pas au milieu des Israélites.
...............
Nom / Fan 3.6 Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him. Ento ny firenen' i Levy hanatona, ka ampitoero eo anatrehan' i Arona mpisorona mba hanompo azy. Ary niteny tamin' i Moizy Iaveh ka nanao hoe: Ampanatony ny fokon' i Levì, ka apetraho eo anatrehan' i Aarona mpisorona mba hanao ny raharahany. " Fais avancer la tribu de Lévi et mets-la à la disposition d' Aaron le prêtre : ils seront à son service.
...............
Nom / Fan 3.15 Number the children of Levi after the house of their fathers, by their families: every male from a month old and upward shalt thou number them. Alamino ny Levita araka ny fianakaviany sy ny fokony; ny lahy rehetra eo aminy hatramin' ny iray volana no ho miakatra no halaminao. Alao isa, araka ny fokom-pianakaviany, araka ny fianakaviany avy, ny taranak' i Levì, ka ny lahy rehetra hatramin' ny iray volana no ho miakatra no isao. " Tu recenseras les fils de Lévi par familles et par clans ; ce sont tous les mâles, depuis l'âge d' un mois et au-dessus, que tu recenseras. "
...............
Nom / Fan 3.17 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari. Ary izao no zanakalahin' i Levy, araka ny anarany: Gersona sy Kehata ary Merary. Izao no zanakalahin' i Levì, araka ny anarany avy: Gersona, Kaata ary Merary. Voici les noms des fils de Lévi : Gershôn, Qehat et Merari.
...............
Nom / Fan 3.20 And the sons of Merari by their families; Mahli, and Mushi. These are the families of the Levites according to the house of their fathers. Ary ny zanakalahin' i Merary, araka ny fianakaviany, dia Maly sy Mosy. Ireo no fokon' ny Levita, araka ny fianakaviany. Ny zanak' i Merary, araka ny fianakaviany, dia Moholy sy Mozì. Ireo no fokon' i Levì araka ny fokom-pianakaviany avy. les fils de Merari, par clans : Mahli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi, groupés en familles.
...............
Nom / Fan 4.2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers, Alao isa ny taranak' i Kehata eo amin' ny taranak' i Levy, araka ny fokony sy ny fianakaviany, Isao ny taranak' i Kaata amin' ny taranak' i Levì, araka ny fianakaviany sy ny fokom-pianakaviany avy, " Faites le recensement de ceux des Lévites qui sont fils de Qehat, par clans et par familles :
...............
Nom / Fan 4.46 All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the chief of Israel numbered, after their families, and after the house of their fathers, Ny tontalin' ny taranak' i Levy izay nalamin' i Mosesy sy Arona mbamin' ny lohan' ny Isiraely, araka ny fokony sy ny fianakaviany Ny voaisa rehetra tamin' ny Levita, izay nisain' i Moizy sy Aarona mbamin' ny filohan' Israely, araka ny fianakaviany, araka ny fokom-pianakaviany avy, Le nombre total des Lévites que Moïse, Aaron et les princes d' Israël recensèrent par clans et par familles -
Nom / Fan 16.1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men: Ary Kora, zanak' i Jizara, zanak' i Kehata, zanak' i Levy, ary Datana sy Abìrama, zanak' i Eliaba, sy Ona, zanak' i Peleta, izay samy taranak' i Robena, dia nandrendri-bahoaka, Kore, zanak' i Isaara, zanak' i Kaata, zanak' i Levì, dia nitarika olona hiandany aminy, miaraka amin' i Datàna sy Abirona, zanak' i Eliaba, ary Hona, zanak' i Feleta, izay zana-dRobena, Coré, fils de Yiçhar, fils de Qehat, fils de Lévi, Datân et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélèt Éliab et Pélèt étaient fils de Ruben furent orgueilleux ;
...............
Nom / Fan 16.7 And put fire therein, and put incense in them before the Lord to morrow: and it shall be that the man whom the Lord doth choose, he shall be holy: ye take too much upon you, ye sons of Levi. dia asio afo eo anatiny ka asio ditin-kazo manitra eo aminy eo anatrehan' i Jehovah; ary ny lehilahy izay fidin' i Jehovah, dia izy no ho masina; fa aoka izay ianareo, ry taranak' i Levy! Rahampitso dia hasianareo afo ireo, ary zava-manitra no hataonareo eo amboniny, eo anatrehan' ny Tompo: izay hofidin' ny Tompo dia izay no masina. Ka aoka izay, ry zanak' i Levì. mettez-y du feu et, demain, déposez dessus de l' encens devant Yahvé. Celui que choisira Yahvé, c' est lui l' homme consacré. Vous passez la mesure, fils de Lévi ! ".
Nom / Fan 16.8 And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi: Dia hoy koa Mosesy tamin' i Kora: Henoy, ry taranak' i Levy: Ary hoy Moizy tamin' i Kore: Henoy àry, ry zanak' i Levì: Moïse dit à Coré : " Écoutez donc, fils de Lévi !
...............
Nom / Fan 16.10 And he hath brought thee near to him, and all thy brethren the sons of Levi with thee: and seek ye the priesthood also? Dia napanakekeny Azy ianao sy ny rahalahinao taranak' i Levy rehetra miaraka aminao, ary mitady ho mpisorona koa va ianareo? Nampandrosoiny ho akaiky azy hianao, mbamin' ny rahalahinao rehetra, ny zanak' i Levì miaraka aminao, ka dia mbola mitsiriritra ny ho mpisorona koa ve? Il t' a appelé auprès de lui, toi et avec toi tous tes frères les Lévites, et vous voulez en plus être prêtres !
...............
Nom / Fan 17.13 Whosoever cometh any thing near unto the tabernacle of the Lord shall die: shall we be consumed with dying? Dia nijanona teo anelanelan' ny maty sy ny velona izy, ka dia nitsahatra ny areti-mandringana. Ary izay efa matin' ny areti-mandringana dia fiton-jato amby efatra arivo sy iray alina, afa-tsy izay efa maty noho ny amin' i Kora. Ary Arona niverina ho eo amin' i Mosesy teo anoloan' ny varavaran' ny trano-lay fihaonana; ary ny areti-mandringana dia nitsahatra. Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin' ny Zanak' Isiraely, ka analao tehina iray avy araka ny fianakaviany izy, ka ny lohan' ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no hanalana azy, dia tehina roa ambin' ny folo; ary samy soraty eo amin' ny tehiny avy ny anaran' izy rehetra. Fa ny anaran' i Arona no hosoratanao amin' ny tehin' i Levy; fa tehina iray avy no ho an' ny lohan' ny fianakaviany. Dia hataonao ao amin' ny trano-lay fihaonana ireo, dia eo anoloan' ny Vavolombelona, izay ihaonako aminareo. Ary ny tehin' ny lehilahy izay hofidiko dia hitsimoka; ka dia hampanginiko ny fimonomononan' ny Zanak' Isiraely amiko, izay imonomononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin' ny Zanak' Isiraely, ka ny lohan' ny firenena dia samy nanatitra tehina iray avy teo aminy araka ny fianakaviany, dia tehina roa ambin' ny folo; ary ny tehin' i Arona dia teo afovoan' ireo tehiny ireo. Dia napetrak' i Mosesy teo anatrehan' i Jehovah, dia tao amin' ny trano lain' ny Vavolombelona ireo tehina ireo. Ary nony ampitso dia niditra tao amin' ny trano-lain' ny Vavolombelona Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny tehin' i Arona, izay ho an' ny taranak' i Levy, dia nanaroka sy namony ka namoa amygdala. Dia nentin' i Mosesy nivoaka hiala eo anatrehan' i Jehovah ny tehina rehetra, ho eo amin' ny Zanak' Isiraely rehetra; dia nijery izy, ka samy nandray ny tehiny avy. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Avereno ny tehin' i Arona ho eo anoloan' ny Vavolombelona, hotehirizina ho famantarana ho an' ny mpiodina, ka dia hatsahatrao hiala amiko ny fimonomononany, mba tsy ho faty izy. Dia nataon' i Mosesy izany; araka izay efa nandidian' i Jehovah azy no nataony. Dia niteny tamin' i Mosesy ny Zanak' Isiraely ka nanao hoe: Indro, maty izahay, ringana izahay, eny, ringana avokoa izahay rehetra. Ho faty izay rehetra manakaiky, dia izay manakaiky ny tabernakelin' i Jehovah; ho lany maty va izahay? Nijanona teo anelanelan' ny maty sy ny velona izy, dia nitsahatra ny loza. Puis il se tint entre les morts et les vivants ; la Plaie s' arrêta.
...............
Nom / Fan 17.18 Ny anaran' i Aarona no soraty amin' ny tehin' i Levì, fa ho iray ny tehina isam-pilohan' ny fokom-pianakaviany avy. et sur le rameau de Lévi tu écriras le nom d' Aaron, car il y aura un rameau pour le chef des familles de Lévi.
...............
Nom / Fan 17.23 Nony ampitso, niverina tao an-trano lain' ny vavolombelona Moizy, ka indro fa ny tehin' i Aarona, dia naniry vony ho an' ny fokon' i Levì, naniriam-bokony sy nivelaram-bony ary namoazana amandy. Le lendemain, quand Moïse vint à la Tente du Témoignage, le rameau d' Aaron, pour la maison de Lévi, avait bourgeonné : des bourgeons avaient éclos, des fleurs s'étaient épanouies et des amandes avaient mûri.
...............
Nom / Fan 18.2 And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee: but thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness. Ary ny rahalahinao avy amin' ny firenen' i Levy izay firenen' ny razanao koa dia ento miaraka aminao, mba hikambana aminao izy ka hanompo anao; fa ianao sy ny zanakao ho eo anoloan' ny trano-lain' ny Vavolombelona. Ento manatona miaraka aminao koa ny rahalahinao, ny fokon' i Levì, ny fokon-drainao, ho mpanampy anao, hanompoany anao, rahefa mby anoloan' ny trano lain' ny vavolombelona hianao sy ny zanakao miaraka aminao. Fais aussi, avec toi, approcher tes frères du rameau de Lévi, la tribu de ton père. Qu' ils te soient adjoints et qu' ils te servent, toi et tes fils, devant la Tente du Témoignage.
...............
Nom / Fan 18.21 And, behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Ary, indro, ny taranak' i Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin' ny Isiraely ho fananany noho ny fanompoana izay ataony, dia ny fanompoana ny amin' ny trano-lay fihaonana. Indro omeko ho lovan' ny taranak' i Levì ny fahafolon-karena rehetra amin' Israely noho ny raharaha ataony, dia ny raharahan' ny trano lay fihaonana. Voici : aux fils de Lévi je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël, en échange de leurs services, du service qu' ils font dans la Tente du Rendez-vous.
...............
Nom / Fan 18.24 But the tithes of the children of Israel, which they offer as an heave offering unto the Lord, I have given to the Levites to inherit: therefore I have said unto them, Among the children of Israel they shall have no inheritance. Fa ny fahafolon-karen' ny Zanak' Isiraely, izay ateriny ho fanatitra ho an' i Jehovah, dia efa nomeko ho an' ny taranak' i Levy ho fananany; izany no nilazako taminy hoe: Tsy hanana lova eo amin' ny Zanak' Isiraely izy. Fa ny fahafolon-karena hatokan' ny zanak' Israely ho an' ny Tompo no omeko ho lovan' ny Levita; izany no ilazako aminy hoe: Tsy hanan-dova eo afovoan' ny zanak' Israely izy. car c' est la dîme que les Israélites prélèvent pour Yahvé que je donne pour héritage aux Lévites. Voilà pourquoi je leur ai dit qu' ils ne posséderaient point d' héritage au milieu des Israélites.
...............
Nom / Fan 26.57 And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites. Ary izao no voalamina tamin' ny taranak' i Levy, araka ny fokony: avy tamin' i Gersona ny fokon' ny Gersonita; avy tamin' i Kehata ny fokon' ny Kehatita; avy tamin' i Merary ny fokon' ny Merarita. Izao kosa no voaisa tamin' ny Levita araka ny fokony avy: ny fokon' ny Gersonita avy tamin' i Gersona; ny fokon' ny Kaatita avy tamin' i Kaata; ny fokon' ny Merarita avy tamin' i Merarì. Voici, par clans, les Lévites recensés : pour Gershôn, le clan Gershonite ; pour Qehat, le clan Qehatite ; pour Merari, le clan Merarite.
Nom / Fan 26.58 These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram. Izao no fokon' i Levy: ny fokon' ny Libnita, ny fokon' ny Hebronita, ny fokon' ny Mahalita, ny fokon' ny Mosita, ny fokon' ny Koralta. Ary Kehata niteraka an' i Amrama. Izao no fokon' i Levì: ny fokon' ny Lobnita, ny fokon' ny Hebronita, ny fokon' ny Moholita, ny fokon' ny Mosita, ary ny fokon' ny Koreita. Voici les clans de Lévi : le clan Libnite, le clan Hébronite, le clan Mahlite, le clan Mushite, le clan Coréite. Qehat engendra Amram.
Nom / Fan 26.59 And the name of Amram' s wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister. Ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokebeda, zanakavavin' i Levy, izay naterany tany Egypta; dia niteraka an' i Arona sy Mosesy ary Miriama anabaviny tamin' i Amrama izy. Kaata niteraka an' i Amrama, ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokabeda, zanakavavin' i Levì, izay nateraky ny reniny tamin' i Levì tany Ejipta, ary izy niteraka an' i Aarona sy Moizy ary Maria anabavin' ireo, tamin' i Amrama. La femme d' Amram se nommait Yokébed, fille de Lévi, qui lui était née en Égypte. Elle donna à Amram Aaron, Moïse et Miryam leur soeur.

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 10.8 At that time the Lord separated the tribe of Levi, to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord to minister unto him, and to bless in his name, unto this day. Tamin' izany andro izany no nanokanan' 1 Jehovah ny firenen' i Levy hitondra ny fiaran' ny faneken' i Jehovah sy hijanona eo anatrehan' i Jehovah hanao fanompoam-pivavahana aminy sy hitso-drano amin' ny anarany mandraka androany. Tamin' izany andro izany no nanokanan' ny Tompo ny fokon' i Levì hitondra ny fiaran' ny faneken' ny Tompo sy hitoetra eo anatrehan' ny Tompo, hanompo azy ary hitso-drano amin' ny anarany, mandraka androany. Yahvé mit alors à part la tribu de Lévi, pour porter l' arche de l' alliance de Yahvé, se tenir en présence de Yahvé, le servir et bénir en son nom jusqu'à ce jour.
Deo / Dt 10.9 Wherefore Levi hath no part nor inheritance with his brethren; the Lord is his inheritance, according as the Lord thy God promised him. Izany no tsy ananan' ny Levita anjara na lova eo amin' ny rahalahiny; Jehovah no lovany, araka izay nolazain' i Jehovah Andriamanitrao taminy. Izany no tsy mba ananan' i Levì zaratany na lova eo amin' ny rahalahiny, fa Iaveh no lovany, araka ny voalazan' ny Tompo Andriamanitrao taminy. Aussi n' y eut-il pas pour Lévi de part ni d' héritage avec ses frères : c' est Yahvé qui est son héritage, comme Yahvé ton Dieu le lui a dit.
...............
Deo / Dt 17.9 And thou shalt come unto the priests the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and enquire; and they shall shew thee the sentence of judgment: ary mankanesa amin' ireo Levita mpisorona sy amin' ny anankiray izay mpitsara amin' izany andro izany, ka manontania, dia hambarany aminao ny teny fitsarana. dia handeha hanatona ny mpisorona, taranak' i Levì, sy ny mpitsara izay tompon-draharaha amin' izany andro izany. Hila hevitra aminy hianao ka hambarany aminao izay araka ny lalàna. tu iras trouver les prêtres lévites et le juge alors en fonction. Ils feront une enquête, et ils te feront connaître la sentence.
Deo / Dt 18.1 The priests the Levites, and all the tribe of Levi, shall have no part nor inheritance with Israel: they shall eat the offerings of the Lord made by fire, and his inheritance. Ny Levita mpisorona, dia ny firenen' i Levy rehetra, tsy mba hanana anjara na lova eo amin' ny Isiraely; ny fanatitra atao amin' ny afo ho an' i Jehovah sy ny anjaran' i Jehovah no ho fihinany. Ny mpisorona Levitika, ny fokon' i Levì rehetra dia tsy mba hanana anjara na lova miaraka amin' Israely, fa ny soron' ny Tompo atao amin' ny afo sy izay lova avy aminy no hiveloman' izy ireo. Les prêtres lévites, toute la tribu de Lévi, n' auront point de part ni d' héritage avec Israël : ils vivront des mets offerts à Yahvé et de son patrimoine.
...............
Deo / Dt 21.5 And the priests the sons of Levi shall come near; for them the Lord thy God hath chosen to minister unto him, and to bless in the name of the Lord; and by their word shall every controversy and every stroke be tried: Ary ireo mpisorona, taranak' i Levy, dia hanatona, fa izy no nofidin' i Jehovah Andriamanitrao hanao fanompoam-pivavahana aminy sy hitso-drano amin' ny anaran' i Jehovah; koa araka ny teniny no hanefana ny ady rehetra sy ny vonoana rehetra; Dia hanatona ny mpisorona, taranak' i Levì, fa ireo no nofidin' ny Tompo Andriamanitrao, hanompo azy sy hitso-drano amin' ny anaran' ny Tompo Andriamanitrao; ary araka ny tenin' izy ireo no itsarana ny fifandirana sy ny fandratràna rehetra. Les prêtres fils de Lévi s' approcheront ; car ce sont eux que Yahvé ton Dieu a choisis pour son service et pour donner la bénédiction au nom de Yahvé, et il leur revient de prononcer sur toute querelle et sur toute voie de fait.
...............
Deo / Dt 27.12 These shall stand upon mount Gerizim to bless the people, when ye are come over Jordan; Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Joseph, and Benjamin: Ireto no hijanona eo an-tendrombohitra Gerizima hitso-drano ny vahoaka, rehefa tafita an' i Jordana ianareo: dia ny Simeona sy ny Levy sy ny Joda sy ny Isakara sy ny Josefa ary ny Benjamina. Rahefa tafita an' i Jordany hianareo, dia ireto no hitoetra hitso-drano ny vahoaka ao an-tendrombohitra Garizima: Simeona, Levì, Jodà, Isakara, Josefa ary Benjamina; " Lorsque vous aurez passé le Jourdain, voici ceux qui se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple : Siméon et Lévi, Juda et Issachar, Joseph et Benjamin.
...............
Deo / Dt 31.9 And Moses wrote this law, and delivered it unto the priests the sons of Levi, which bare the ark of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. Dia nosoratan' i Mosesy izany lalàna izany ka natolony ireo mpisorona, taranak' i Levy, izay mpitondra ny fiaran' ny faneken' i Jehovah, sy ny loholon' ny Isiraely rehetra. Nosoratan' i Moizy izany lalàna izany, dia natolony tamin' ny mpisorona, taranak' i Levì mpitondra ny fiaran' ny faneken' ny Tompo, mbamin' ny loholon' Israely rehetra. Moïse mit cette Loi par écrit et la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient l' arche de l' alliance de Yahvé, ainsi qu'à tous les anciens d' Israël.
...............
Deo / Dt 33.8 And of Levi he said, Let thy Thummim and thy Urim be with thy holy one, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah; Ary ny amin' i Levy dia hoy izy: Ny Tomimanao sy ny Orimanao dia amin' ny olonao masina. Izay nizahanao toetra tao Masa Sy nifamalianao tao amin' ny ranon' i Meriba, Ny amin' i Levi dia hoy izy: Ny Orimanao sy ny Tomimanao dia amin' ny olonao masina, izay nozahanao toetra tao Masa izay nifamalianao tao amin' ny ranon' i Meriba, Il dit sur Lévi : Donne à Lévi tes Urim et tes Tummim à l' homme à qui tu fis grâce, après l' avoir mis à l'épreuve à Massa, t' en être pris à lui aux eaux de Meriba.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.14 Only unto the tribes of Levi he gave none inheritance; the sacrifices of the Lord God of Israel made by fire are their inheritance, as he said unto them. Ny firenen' i Levy ihany no tsy nomeny lova; ny fanatitra atao amin' ny afo ho an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, no lovany araka izay nolazainy taminy. Ny fokon' i Levì tokana no tsy mba nomen' i Moizy lova, fa ny sorona atao amin' ny afo ho an' ny Tompo Andriamanitr' Israely no lovany araka ny voalazany taminy. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle on ne donna pas d' héritage : Yahvé, Dieu d' Israël, fut son héritage, comme il le lui avait dit.
...............
Jos 13.33 But unto the tribe of Levi Moses gave not any inheritance: the Lord God of Israel was their inheritance, as he said unto them. Ary ny firenen' i Levy tsy mba nomen' i Mosesy lova; fa Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, no lovany, araka izay efa nolazainy taminy. Tsy mba nomen' i Moizy lova ny fokon' i Levì, fa Iaveh Andriamanitr' Israely no lovany, araka ny voalazany taminy. Mais à la tribu de Lévi, Moïse n' avait pas donné d' héritage : c' est Yahvé, le Dieu d' Israël, qui est son héritage, comme il le lui a dit.
...............
Jos 14.3 For Moses had given the inheritance of two tribes and an half tribe on the other side Jordan: but unto the Levites he gave none inheritance among them. Fa efa nomen' i Mosesy lova tany an-dafin' i Jordana ny firenena roa sy sasany; fa ny taranak' i Levy tsy mba nomeny lova teo aminy. fa ny foko roa sy ny antsasa-poko efa nomen' i Moizy lova tany an-dafin' i Jordany; fa tsy mba nomeny lova teo amin' izy ireo ny Levita. Car Moïse avait donné leur héritage aux deux tribus et demie de l' autre côté du Jourdain, mais aux Lévites, il n' avait pas donné d' héritage parmi elles.
Jos 14.4 For the children of Joseph were two tribes, Manasseh and Ephraim: therefore they gave no part unto the Levites in the land, save cities to dwell in, with their suburbs for their cattle and for their substance. Fa firenena roa ny taranak' i Josefa, dia Manase sy Efraima; ary tsy mba nomeny anjara teo amin' ny tany ny taranak' i Levy, afa-tsy ny tanàna honenany sy ny tany manodidina ny tanànany ho an' ny omby aman' ondriny sy ny fananany. Fa mizara ho foko roa ny taranak' i Josefa dia Manase sy Efraima, fa tsy mba nomena anjara tamin' ny tany ny levita afatsy ny tanàna honenany sy ny fananany. Car les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm, et l' on ne donna dans le pays aucune part aux Lévites, si ce n' est des villes pour y habiter, avec les pâturages attenants pour leurs bestiaux et leurs biens.
...............
Jos 21.8 And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the Lord commanded by the hand of Moses. Dia nomen' ny Zanak' Isiraely ny Levita tamin' ny filokana ireo tanàna ireo sy ny tany manodidina azy avy, araka izay nasain' i Jehovah nandidian' i Mosesy. Ireo sy ny tany manodidina azy no nomen' ny zanak' Israely tamin' ny olka, ho an' ny taranak' i Levì, araka ny didy nomen' ny Tompo tamin' ny alàlan' i Moizy. Les Israélites assignèrent par le sort ces villes et leurs pâturages aux Lévites, comme l' avait ordonné Yahvé par l' intermédiaire de Moïse.
...............
Jos 21.10 Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot. izay azon' ny taranak' i Arona, isam-pokon' ny taranak' i Kehata. amin' ny taranak' i Levy; fa azy ny loka voalohany. dia ho an' ny taranak' i Aarona, izay anisam-pianakavian' ny Kaatita amin' ny taranak' i Levì, fa izy ireo no nanaovana ny loka voalohany. Ce fut d' abord la part des fils d' Aaron, appartenant au clan des Qehatites, aux fils de Lévi, car le premier lot était pour eux.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 12.31 And he made an house of high places, and made priests of the lowest of the people, which were not of the sons of Levi. Ary nanao trano teny amin' ny fitoerana avo izy sady nanendry olona hafa ho mpisorona, izay tsy isan' ny taranak' i Levy. Nanao trano ho an' ny fitoerana avo Jeroboama, ary namorona mpisorona nalainy tamin' ny vahoaka fa tsy isan' ny taranak' i Levì. Il établit le temple des hauts lieux et il institua des prêtres pris du commun, qui n'étaient pas fils de Lévi.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
1Tt / 1Tan 2.1 These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun, Izao no zanakalahin' Isiraely: Robena sy Simeona sy Levy sy Joda sy Isakara sy Zebolona Ireto no zanak' Israely: Robena, Simeona, Levì, Jodà, Isakara, Zabolona, Voici les fils d' Israël : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon,
...............
1Tt / 1Tan 5.27 Ny zanakalahin' i Levy dia Gersona sy Kehata ary Merary. Zanakalahin' i Levì: Gersona, Kaata, ary Merarì. Fils de Lévi : Gershôn, Qehat et Merari.
1Tt / 1Tan 6.1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari. Ny zanakalahin' i Levy dia Gersona sy Kehata ary Merary. Zanakalahin' i Levì: Gersoma, Kaata, ary Merarì. Fils de Lévi : Gershom, Qehat et Merari.
...............
1Tt / 1Tan 6.23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son, zanakalahin' i Jizara, zanakalahin' i Kehata, zanakalahin' i Levy, zanak' Isiraely. zanak' i Kore, zanak' Isaara, zanak' i Kaata, zanak' i Levì, zanak' Israely. fils de Yiçhar, fils de Qehat, fils de Lévi, fils d' Israël.
...............
1Tt / 1Tan 6.28 And the sons of Samuel; the firstborn Vashni, and Abiah. zanakalahin' i Jahata, zanakalahin' i Gersona, zanakalahin' i Levy. zanak' i Semeia, zanak' i Jeta, zanak' i Gersoma, zanak' i Levì. fils de Yahat, fils de Gershom, fils de Lévi.
...............
1Tt / 1Tan 6.32 And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the Lord in Jerusalem: and then they waited on their office according to their order. zanakalahin' i Maly, zanakalahin' i Mosy, zanakalahin' i Merary, zanakalahin' i Levy. zanak' i Moholi, zanak' i Mosì, zanak' i Merarì, zanak' i Levì. fils de Mahli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi.
...............
1Tt / 1Tan 9.18 Who hitherto waited in the king' s gate eastward: they were porters in the companies of the children of Levi. ambaraka ankehitriny dia ao amin' ny vavahadin' ny mpanjaka atsinanana izy; ireo no mpiandry varavarana tamin' ny tobin' ny taranak' i Levy. ary mbola ao am-bavahadin' ny mpanjaka, eo atsinanana izy mandrak' androany. Ireo no mpiandry varavarana tamin' ny tobin' ny taranak' i Levì. se tient encore maintenant à la porte royale, à l' orient. C'étaient eux les portiers des camps des Lévites :
...............
1Tt / 1Tan 12.26 Of the children of Levi four thousand and six hundred. Tamin' ny taranak' i Levy, enin-jato amby efatra arivo. Tamin' ny taranak' i Levì, enin-jato sy efatra arivo lahy. des fils de Siméon, 7.100 preux vaillants à la guerre;
...............
1Tt / 1Tan 15.15 And the children of the Levites bare the ark of God upon their shoulders with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the Lord. Ary ny taranak' i Levì, dia nilanja ny fiaran' Andriamanitra tamin' ny baony, araka ny nandidian' i Moizy, araka ny tenin' ny Tompo. et les lévites transportèrent l' arche de Dieu, les barres sur leurs épaules, comme l' avait prescrit Moïse, selon la parole de Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 21.6 But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king' s word was abominable to Joab. Fa ny Levy sy ny Benjamina tsy mba nalaminy, satria fahavetavetana tamin' i Joaba ny tenin' ny mpanjaka. Fa Levì sy Benjamina tao amin' izy ireo, tsy mba nanaovany fanisana, satria nolavin' ny sain' i Joaba ny didin' ny mpanjaka. L' ordre du roi avait tant répugné à Joab qu' il n' avait recensé ni Lévi ni Benjamin.
...............
1Tt / 1Tan 23.6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari. Ary nozarazarain' i Davida ho antokony ireo araka ny zanakalahin' i Levy, dia Gersona sy Kehata sy Merary: Nozarain' i Davida ho antokony araka ny zanak' i Levì izy ireo dia: Gerona, Kaata, Merarì. Puis David répartit les lévites en classes : Gershôn, Qehat et Merari.
...............
1Tt / 1Tan 23.14 Now concerning Moses the man of God, his sons were named of the tribe of Levi. Nefa ny amin' i Mosesy, lehilahin' Andriamanitra, dia nisaina tamin' ny firenen' i Levy ihany ny zanany. Ny amin' i Moizy, mpanompon' Andriamanitra kosa, dia nisaina anatin' ny fokon' i Levì ihany ny zanany. Moïse fut un homme de Dieu dont les fils reçurent le nom de la tribu de Lévi.
...............
1Tt / 1Tan 23.24 These were the sons of Levi after the house of their fathers; even the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the Lord, from the age of twenty years and upward. Ireo no zanakalahin' i Levy araka ny fianakaviany, dia ny lohan' ny fianakaviana tamin' ny antokony avy araka ny nanisana ny anarany tsirairay, dia izay nanao ny fanompoana tao an-tranon' i Jehovah, hatramin' ny roa-polo taona no ho miakatra. Ireo no zanakalahin' i Levì araka ny fianakaviany, ny loham-pianakaviana, araka ny nanisana azy, voaisa isan' olona, voatonona anarana, izay nanao fanompoana tao an-tranon' ny Tompo hatramin' ny roapolo taona no ho miakatra. Tels étaient les fils de Lévi par familles, les chefs de maison et ceux qu' on recensait nominativement, tête par tête; quiconque était âgé de vingt ans et plus était affecté au service de la maison de Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 23.27 For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above: Fa araka ny fara-tenin' i Davida dia nisaina hatramin' ny roa-polo taona no ho miakatra ny Levita. Koa araka ny didy farany avy amin' i Davida no nanisana ny taranak' i Levì, hatramin' ny roapolo taona no ho miakatra. En effet, selon les dernières paroles de David, les lévites qui furent comptés étaient âgés de vingt ans et plus.
...............
1Tt / 1Tan 24.20 And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah. Ary tamin' ny taranak' i Levy sisa dia izao; Tamin' ny taranak' i Amrama dia Sobaela; tamin' ny zanak' i Sobaela dia Jedala. Izao kosa ny amin' ny filohan' ny Levita sisa: tamin' ny taranak' i Amrama, Sobaela; tamin' ny taranak' i Sobaela, Jehedeià; Quant aux autres fils de Lévi : Pour les fils de Amram : Shubaèl. Pour les fils de Shubaèl, Yéhdeyahu.
...............
1Tt / 1Tan 24.30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers. Ary ny zanakalahin' i Mosy dia Maly sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy. Ireo taranak' i Levì, araka ny fianakaviany avy. Izy ireo koa toraka ireo taranak' i Aarona rahalahiny, dia nanao ny filokana teo anatrehan' i Davida mpanjaka sy Sadaoka, sy Akimeleka, mbamin' ireo loham-pianakavian' ny mpisorona sy ny Levita, dia natao mitovy amin' ny zokiny ela indrindra, ny zandriny vao haingana indrindra. Fils de Mushi : Mahli, Éder, Yerimot. Tels furent les fils de Lévi, répartis par familles.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 5.4 And all the elders of Israel came; and the Levites took up the ark. Ary tonga koa ny loholon' ny Isiraely rehetra, ka ny Levita no nitondra ny fiara, Nony tonga ny loholon' Israely rehetra, dia nentin' ny taranak' i Levì ny fiara. Tous les anciens d' Israël vinrent, et ce furent les lévites qui portèrent l' arche.
2Tt / 2Tan 5.5 And they brought up the ark, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, these did the priests and the Levites bring up. dia nampakariny ny fiara sy ny trano-lay fihaonana ary ny fanaka masina rehetra izay tao amin' ny lay. Nampakarin' ny Levita mpisorona ireo zavatra ireo. Nafindrany ny fiara mbamin' ny trano lay fihaonana ary ny fanaka masina rehetra tao amin' ny lay, ka ny mpisorona taranak' i Levì no nitondra azy. Ils portèrent l' arche et la Tente du Rendez-vous avec tous les objets sacrés qui y étaient; ce sont les prêtres lévites qui les transportèrent.
...............
2Tt / 2Tan 11.14 For the Levites left their suburbs and their possession, and came to Judah and Jerusalem: for Jeroboam and his sons had cast them off from executing the priest' s office unto the Lord: Fa ny Levita nandao ny tanànany sy ny tany manodidina azy ka nankany Joda sy Jerosalema (fa Jeroboama sy ny zanany efa nanaisotra azy tsy ho mpisorona ho an' i Jehovah, Fa nandao ny tanim-piandrasam-biby sy ny fananany ny taranak' i Levì, ka nankany Jodà sy Jerosalema, satria ny zanany dia nesorin' i Jeroboama tamin' ny raharaham-pisoronana fankalazana an' ny Tompo, Les lévites, en effet, abandonnèrent leurs pâturages et leurs patrimoines et vinrent en Juda et à Jérusalem, Jéroboam et ses fils les ayant exclus du sacerdoce de Yahvé.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.15 And I gathered them together to the river that runneth to Ahava; and there abode we in tents three days: and I viewed the people, and the priests, and found there none of the sons of Levi. Ary novoriko teo amoron' ny ony mankany Ahava izy, ka nilasy teo hateloana izahay; ary nony nandinika ny olona sy ny mpisorona aho, dia nahita fa tsy nisy taranak' i Levy teo na dia iray akory aza. Novoriko teo amoron' ny ony mankany Ahavà izy ireo, dia nilasy teo hateloana izahay. Nony nandinika ity vahoaka mbamin' ireo mpisorona aho, dia tsy nahita ny taranak' i Levì teo na dia iray aza. Je les rassemblai près de la rivière qui coule vers Ahava. Nous campâmes là trois jours. J' y remarquai des laïcs et des prêtres, mais n' y trouvai aucun lévite.
...............
Ezr / Esd 8.18 And by the good hand of our God upon us they brought us a man of understanding, of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel; and Sherebiah, with his sons and his brethren, eighteen; Ary araka ny soa nataon' ny tànan' Andriamanitray taminay no nitondrany olon-kendry anankiray ho any aminay avy tamin' ny taranak' i Maly, zanak' i Levy, zanak' Isiraely, ary Serebia, sy ny zanany mbamin' ny rahalahiny, valo ambin' ny folo lahy, Ary satria nomba anay ny tanàna manambin' Andriamanitray, dia nentin' izy ireo nankaty aminay, ity lehilahy manan-tsaina anankiray avy amin' ny taranak' i Moholì, zanak' i Levì, zanak' Israely, dia Sarabiasa mbamin' ireo zanany aman-drahalahiny valo ambin' ny folo lahy; Or, grâce à la main bienveillante de notre Dieu, qui était sur nous, ils nous fournirent un homme avisé, des fils de Mahli, fils de Lévi, fils d' Israël, Shérébya, avec ses fils et frères : dix-huit hommes;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 10.40 Fa ao amin' ny efitrano no hanateran' ny zanak' Israely sy ny taranak' i Levì ny fanatitra avy amin' ny vary sy ny divay aman-diloilo; ao no misy ny fanaky ny fitoerana masina, sy itoeran' ny mpisorona manao ny fanompoana, mbamin' ny mpiandry varavarana sy ny mpihira, ka amin' izany tsy hataonay mosalahy ny amin' ny tranon' Andriamanitra. car c' est dans ces salles que les Israélites et les lévites apportent les redevances de blé, de vin et d' huile; là se trouve aussi le matériel du sanctuaire, des prêtres en service, des portiers et des chantres. Nous ne négligerons plus le Temple de notre Dieu.
...............
Neh / Ne 12.23 The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib. Ny taranak' i Levy, lohan' ny fianakaviana, dia voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantara hatramin' ny andron' i Johanana, zanak' i Eliasiba. Voasoratra ao amin' ny boky tantara, ny taranak' i Levì, loham-pianakaviana, hatramin' ny andron' i Johanàna, zanak' i Eliasiba. Les fils de Lévi. Les chefs des familles furent enregistrés sur le livre des Chroniques, mais seulement jusqu' au temps de Yohanân, petit-fils d' Elyashib.

  Book of Esther Estera Estera Livre d'Esther
Est 11.1 Tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Ptolemea sy Kleopatra, Dositea izay nilaza azy ho mpisorona, avy amin' ny taranak' i Levì, sy Ptolemea zanany, dia nitondra izany taratasy momba ny Frorai izany, izay lazain' izy ireo ho tena marina sy nadikan' i Lisimaka, zanak' i Ptolemea ao Jerosalema.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 135.20 Bless the Lord, O house of Levi: ye that fear the Lord, bless the Lord. Misaora an' i Jehovah, ry taranak' i Levy; Hianareo izay matahotra an' i Jehovah, misaora an' i Jehovah. Misaora an' ny Tompo, ry taranak' i Levì! Misaora an' ny Tompo, hianareo matahotra an' ny Tompo! maison de Lévi, bénissez Yahvé, ceux qui craignent Yahvé, bénissez Yahvé.

      Eklesiastika L'Ecclésiastique
...............
Si 45.6 Nasandrany koa Aarona olo-masina toa azy, rahalahiny avy amin' ny fokon' i Levì. Il éleva Aaron, un saint semblable à Moïse, son frère, de la tribu de Lévi.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 40.46 And the chamber whose prospect is toward the north is for the priests, the keepers of the charge of the altar: these are the sons of Zadok among the sons of Levi, which come near to the Lord to minister unto him. Ary ny efi-trano manatrika ny avaratra kosa dia ho an' ny mpisorona izay mitandrina ny anjara-raharaha ny amin' ny alitara, ireo dia taranak' i Zadoka, izay isan' ny taranak' i Levy, ka manatona an' i Jehovah hanao fanompoam-pivavahana ho Azy. ary ny efitrano mitodika mianavaratra kosa ho an' ny mpisorona miadidy ny fanompoana momba ny otely. Ireo taranak' i Sadaoka amin' ny taranak' i Levì no manatona an' ny Tompo, hanao ny fanompoana azy. Et la chambre qui fait face au nord est destinée aux prêtres qui assurent le service de l' autel. Ce sont les fils de Sadoq, ceux, parmi les fils de Lévi, qui s' approchent de Yahvé pour le servir. "
...............
Eze / Ez 48.31 And the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel: three gates northward; one gate of Reuben, one gate of Judah, one gate of Levi. Ary ny anaran' ny vavahady dia ho toy ny anaran' ny firenen' Isiraely: ny vavahady telo avaratra, dia vavahadin' i Robena ny iray vavahadin' i Joda ny iray, vavahadin' i Levy ny iray. haka anarana amin' ny fokon' Israely ny vavahady, - hisy vavahady telo: vavahadin-dRobena, iray; vavahadin' i Jodà, iray; vavahadin' i Levì iray. Les portes de la ville recevront les noms des tribus d' Israël. Trois portes au nord : la porte de Ruben, une; la porte de Juda, une; la porte de Lévi, une.

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
...............
Zak / Za 12.13 The family of the house of Levi apart, and their wives apart; the family of Shimei apart, and their wives apart; ny fianakavian' ny taranak' i Levy mitokana, ary ny vadin' ireo mitokana; ny fianakavian' i Simey mitokana, ary ny vadin' ireo mitokana; ny fianakavian' ny taranak' i Levi manokana, ny vadin' ireo manokana; ny fianakavian' i Semei manokana, ny vadin' ireo manokana; Le clan de la maison de Lévi à part, avec leurs femmes à part. Le clan de la maison de Shiméï à part, avec leurs femmes à part.

  Book of Malachi Malakia Malakia Livre de Malachie
...............
Mal / Ma 2.4 And ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the Lord of hosts. Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo Aho, mba haharetan' ny fanekeko amin' i Levy, hoy Jehovah, Tompon' ny maro. Dia ho fantatrareo amin' izay, fa nandefa ity didy ity aminareo aho, mba haharetan' ny fanekeko amin' i Levì, hoy Iavehn' ny tafika. Et vous saurez que c' est moi qui vous ai adressé ce commandement pour que subsiste mon alliance avec Lévi, dit Yahvé Sabaot
Mal / Ma 2.5 My covenant was with him of life and peace; and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana; ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra Ahy sy nangovitra teo anatrehan' ny anarako izy. Ny fanekeko tamin' i Levì, dia fiainana amam-piadanana, ary nomeko azy izany soa izany; ary fanekem-pahatahorana, ka dia natahotra ahy, sy nangovitra teo anatrehan' ny anarako izy. Mon alliance était avec lui, c'était vie et paix, et je les lui accordais, crainte, et il me craignait, et devant mon Nom il avait révérence
...............
Mal / Ma 2.8 But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith the Lord of hosts. Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady nampahatafintohina olona maro ny amin' ny lalàna ary namadika ny fanekena amin' i Levy, hoy Jehovah; Tompon' ny maro. Fa hianareo kosa nivily làlana, nanafintohina olona maro tamin' ny làlana, ary namadika ny fanekena tamin' i Levì, hoy Iavehn' ny tafika. Mais vous vous êtes écartés de la voie; vous en avez fait trébucher un grand nombre par l' enseignement; vous avez détruit l' alliance de Lévi! dit Yahvé Sabaot
...............
Mal / Ma 3.3 And he shall sit as a refiner and purifier of silver: and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy Izy; eny, hanadio ny taranak' i Levy Izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy, ka dia ho an' i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amim-pahamarinana. Hipetraka mandrendrika sy manadio ny volafotsy izy; hanadio ny taranak' i Levì izy, ka hanadio azy toy ny volamena sy ny volafotsy, ka dia ho mpanompo izy ho an' ny Tompo, hanolotra fanatitra ara-drariny aminy; Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent, et ils deviendront pour Yahvé ceux qui présentent l' offrande selon la justice

  The Gospel according to Mark Marka Marka L'Évangile selon Saint Marc
...............
Mar / Mk 2.14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. Ary nony nandalo Izy, dia nahita an' i Levy, zanak' i Alfeo, nipetraka teo am-pamorian-ketra; ka hoy Izy taminy: Manaraha Ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka Azy. Raha nandalo izy, dia nahita an' i Levì zanak' i Alfe nipetraka tao amin' ny fandraisana hetra, ka nanao taminy hoe: Andeha hanaraka ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. En passant, il vit Lévi, le fils d' Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : " Suis-moi. " Et, se levant, il le suivit.

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.24 Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of zanak' i Matata, zanak' i Levy, zanak' i Melky, zanak' i Janay, zanak' i <2023>Josefa zanak' i Levì, zanak' i Melkì, sanak' i Janè, zanak' i <2023>Josefa fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de <2023>Joseph,
...............
Lio / Lk 3.29 Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi, zanak' i Jesosy, zanak' i Eliezera, zanak' i Joreima, zanak' i Matata, zanak' i Levy, zanak' i Jesosa, zanak' i Eliezera, zanak' i Jorima, zanak' i Matata, zanak' i Levì, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,
...............
Lio / Lk 5.27 And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me. Ary rehefa afaka izany, dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra atao hoe Levy, nipetraka teo am-pamorian-ketra; dia hoy Izy taminy: Manaraha Ahy. Taorian' izany, dia nandeha izy ka nahita poblikàna anankiray atao hoe Levì nipetraka teo amim-pamorian-ketra, ary hoy izy taminy: Manaraha ahy. Après cela il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi assis au bureau de la douane, et il lui dit : " Suis-moi. "
...............
Lio / Lk 5.29 And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an' i Jesosy; ary nisy mpamory hetra maro sy olon-kafa koa, izay niara-nipetraka nihinana teo aminy. Nanao fanasana lehibe ho azy tao an-tranony Levì, ary nisy poblikàna sy olon-kafa betsaka koa niara-nihinana taminy teo. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d' autres gens qui se trouvaient à table avec eux.

  Letter to the Hebrews Hebreo Hebrio Épître de Saint Paul aux Hébreux
...............
Heb 7.5 And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham: Ary izay avy tamin' ny taranak' i Levy ka mandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolon-karena amin' ny olona araka ny lalàna, dia amin' ny rahalahiny izany, na dia teraky ny kibon' i Abrahama aza ireny; Nefa, araka ny Lalàna, dia ny taranak' i Levì izay mandray ny fisoronana ihany no mahazo teny handray ny ampahafolon-karena amin' ny vahoaka, izany hoe amin' ny rahalahiny, izay terak' i Abrahama koa; Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont ordre, selon la Loi de lever la dîme sur le peuple, c' est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant eux aussi sortis des reins d' Abraham.
...............
Heb 7.9 And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham. Ary toa azo lazaina fa Levy aza, izay mandray ny fahafolon-karena, dia mba nandoa ny fahafolon-karena koa tao anatin' i Abrahama, Ary azo lazaina aza fa i Levì izay mandray ny ampahafolon-karena, dia mba nandoa izany tao amin' ny tenan' i Abrahama ihany koa, Enfin c' est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la dîme, qui se trouve l' avoir payée en la personne d' Abraham ;
...............
Heb 7.11 If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron? Koa raha nisy fanatanterahana tamin' ny fisoronan' i Levy (fa tamin' izany no nahazoan' ny olona ny lalàna), ahoana no mbola ilana mpisorona hafa hiseho araka ny fanaon' i Melkizedeka ihany, izay tsy hotononina ho araka ny fanaon' i Arona? Koa raha tany nahalavorary zavatra ny fisoronan' i Levì, fa tamin' izany no nandraisan' ny olona ny Lalàna, ahoana indray àry no ilàna mpisorona hafa araka ny fomban' i Melkisedeka, fa tsy araka ny fomban' i Aarona? Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique - car c' est sur lui que repose la Loi donnée au peuple -, quel besoin y avait-il encore que se présentât un autre prêtre selon l' ordre de Melchisédech et qu' il ne fût pas dit " selon l' ordre d' Aaron " ? -

  The Revelation Apokalypsy Fanambaràna L'Apocalypse
...............
Apo / Ap 7.7 Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand. Avy tamin' ny firenen' i Simeona roa arivo amby iray alina. Avy tamin' ny firenen' i Levy roa arivo amby iray alina. Avy tamin' ny firenen' Isakara roa arivo amby iray alina. roa arivo sy iray alina avy amin' ny fokon' i Simeona; roa arivo sy iray alina avy amin' ny fokon' i Levì; roa arivo sy iray alina avy amin' ny fokon' Isakara; de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille ; de la tribu d' Issachar, douze mille ;