Toko sy andininy momba Sodoma

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. Ary ny fari-tanin' ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza ao akaikin' i Gerara, ka hatrany Lesa ao akaikin' i Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima. Ka ny faritanin' ny Kananeana tafapaka hatrany Sidòna amin' ny tandrifin' ny Jerara ka hatrany Gazà, ary hatramin' ny tandrifin' i Sodoma, Gomora, Adama ary Seoima, dia hatrany Lesà. La frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Gérar, jusqu'à Gaza, puis en direction de Sodome, Gomorrhe, Adma et Çeboyim, et jusqu'à Lésha.
...............
Gen / Jen 13.10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Ary Lota nanopy ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron' i Jordana hatrany akaikin' i Zoara, fa azon-drano avokoa izy rehetra (talohan' ny nandravan' i Jehovah an' i Sodoma sy Gomora izany), tahaka ny sahan' i Jehovah sy tahaka ny tany Egypta. Dia nanopy ny masony Lota ka nahita ny tany lemak' i Jordany rehetra, izay azon-drano hatrany hatrany; io tany io, talohan' ny nandravan' ny Tompo an' i Sodoma sy Gomora, dia tahaka ny sahan' ny Tompo, tahaka ny tany Ejipta akaikin' i Tsoara. Lot leva les yeux et vit toute la Plaine du Jourdain qui était partout irriguée - c'était avant que Yahvé ne détruisît Sodome et Gomorrhe - comme le jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte, jusque vers Çoar.
...............
Gen / Jen 13.12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Ary Abrama nonina tao amin' ny tany Kanana. fa Lota kosa nonina tao an-tanàna amin' ny tany amoron' i Jordana ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Abrama nonina tamin' i Kanaana, ary Lota kosa nonina tao afovoan' ireo tanàna eo amin' ny tany lemaka sy nanorina ny lainy hatrany Sodoma. Abram s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la Plaine; il dressa ses tentes jusqu'à Sodome.
Gen / Jen 13.13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin' i Jehovah. Ary ny mponina tany Sodoma dia olon-dratsy sy mpanota indrindra tamin' ny Tompo. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre Yahvé.
...............
Gen / Jen 14.2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar. dia nandeha izy ireo ka nanafika an' i Bera, mpanjakan' i Sodoma. sy Birsa, mpanjakan' i Gomora. sy Sinaba, mpanjakan' i Adma, sy Semebera, mpanjakan' i Zeboima, ary ny mpanjakan' i Bela (dia Zoara izany). dia sendra rafitra ady izy ireo tamin' i Barà, mpanjakan' i Sodoma sy Bersà, mpanjakan' i Gomora, sy Senaaba, mpanjakan' i Adamà, sy Seneber, mpanjakan' i Seboima, ary ny mpanjakan' i Balà, dia Segora izany. ceux-ci firent la guerre contre Béra roi de Sodome, Birsha roi de Gomorrhe, Shinéab roi d' Adma, Shémeéber roi de Çeboyim et le roi de Béla c' est Çoar .
...............
Gen / Jen 14.8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim; Dia nivoaka ny mpanjakan' i Sodoma sy ny mpanjakan' i Gomora sy ny mpanjakan' i Adma sy ny mpanjakan' i Zeboima ary ny mpanjakan' i Bela (dia Zoara izany) ka nilahatra hiady amin' ireo teo an-dohasahan' i Sidima, Tamin' izay no nivoahan' ny mpanjakan' i Seboima, ary ny mpanjakan' i Balà, dia Segora izany, nilahatra tao an-dohasahan' i Sidima hiady tamin' ireo, Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d' Adma, le roi de Çeboyim et le roi de Béla c' est Çoar s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim,
...............
Gen / Jen 14.10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain. Ary ny lohasahan' i Sidima, dia be lavak' asfalta, ary nandositra ny mpanjakan' i Sodoma sy ny mpanjakan' i Gomora ka latsaka tao; ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Be lavaka ditin-tany tao an-dohasahan' i Sidima, ary nandositra ny mpanjakan' i Sodoma sy ny mpanjakan' i Gomora ka latsaka tamin' ireny, ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Or la vallée de Siddim était pleine de puits de bitume; dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe y tombèrent, et le reste se réfugia dans la montagne.
Gen / Jen 14.11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way. Ary izy ireo namabo ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny hanina rehetra. dia lasa nandeha. Nofaohin-dry zareo avokoa ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora, mbamin' ny hanina rehetra tao, dia nandeha izy. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe et tous leurs vivres, et s' en allèrent.
Gen / Jen 14.12 And they took Lot, Abram' s brother' s son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. Ary namabo ny zana-drahalahin' i Abrama koa izy, dia Lota, mbamin' ny fananany, dia lasa nandeha; fa nonina tao Sodoma koa Lota. Lota zana-drahalahin' i Abrama dia nobaboin' izy ireo hatramin' ny fananany rehetra koa, vao nandeha izy. Fa nonina tao Sodoma Lota. Ils prirent aussi Lot et ses biens le neveu d' Abram, et s' en allèrent; il habitait Sodome.
...............
Gen / Jen 14.17 And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king' s dale. Dia nivoaka ny mpanjakan' 1 Sodoma hitsena an' i Abrama teo an-dohasaha Save (Lohasahan' ny mpanjaka izany), rehefa niverina izy avy nandresy an' i Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Nony efa nandresy an' i Kodorlahomora sy ireo mpanjaka nomba azy Abrama, ka nody, dia nivoaka ny mpanjakan' i Sodoma, hitsena azy tao an-dohasahan' i Save, dia ny lohasahan' ny mpanjaka izany. Quand Abram revint après avoir battu Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Shavé c' est la vallée du Roi .
...............
Gen / Jen 14.21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself. Ary hoy ny mpanjakan' i Sodoma tamin' i Abrama: Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Dia hoy ny mpanjakan' i Sodoma tamin' i Abrama: Omeo ahy ny olona fa ny fananana no ento ho anao. Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi.
Gen / Jen 14.22 And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the Lord, the most high God, the possessor of heaven and earth, Fa hoy Abrama tamin' ny mpanjakan' i Sodoma: Izaho efa nanangan-tanana tamin' i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, Fa hoy Abrama tamin' ny mpanjakan' i Sodoma: Izaho efa nanangan-tànana tamin' ny Tompo Andriamanitra avo indrindra, izay nahary ny lanitra sy ny tany, Mais Abram répondit au roi de Sodome : Je lève la main devant le Dieu Très Haut qui créa ciel et terre :
...............
Gen / Jen 18.16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way. Dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo, dia nitsinjo an' i Sodoma; ary Abrahama niaraka taminy hanatitra azy. Nitsangana handeha ireo lehilahy ireo, dia nitodika nankany Sodoma; Abrahama izany nandeha niaraka taminy koa hanatitra azy. S'étant levés, les hommes partirent de là et arrivèrent en vue de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire.
...............
Gen / Jen 18.20 And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous; Ary hoy Jehovah: Ny fitarainan' i Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra; Dia hoy Iaveh: Mafy loatra ny fitarainana miakatra avy amin' i Sodoma sy Gomora, ary lehibe indrindra ny fahotan' izy ireo. Donc, Yahvé dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand ! Leur péché est bien grave !
...............
Gen / Jen 18.22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the Lord. Dia nihodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho any Sodoma; fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan' i Jehovah. Niainga ireo lehilahy ireo, ka nandeha nankany Sodoma; fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan' ny Tompo ihany. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Yahvé se tenait encore devant Abraham.
...............
Gen / Jen 18.26 And the Lord said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. Ary hoy Jehovah: Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Hoy Iaveh: Raha mahita olo-marina dimampolo ao an-tanàna Sodoma aho, dia hamindra fo amin' ny tanàna manontolo noho ny fitiavako an' ireo. Yahvé répondit : Si je trouve à Sodome cinquante justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d' eux.
Gen / Jen 19.1 And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground; Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin' i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin' ny tany. Dia tonga tao Sodoma ny Anjely roa, nony hariva; ary Lota tamin' izay nipetraka teo am-bavahadin' i Sodoma. Vao nahita azy ireo Lota dia tafatsangana nitsena azy, ary niankohoka tamin' ny tany ka nanao hoe: Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre.
...............
Gen / Jen 19.4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter: Ary raha tsy mbola nandry izy, dia avy manodidina ny trano ny mponina tao an-tanàna Sodoma, hatramin' ny tanora ka hatramin' ny antitra, dia ny vahoaka rehetra tao an-tanàna; Mbola tsy nandry akory izy ireo, dia nanodidina ny trano ny lehilahy tao an-tanàna, dia ny lehilahy tao Sodoma, hatramin' ny ankizy ka hatramin' ny antitra, ny vahoaka rehetra avy amin' ny tanàna manontolo. Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu' aux vieux, tout le peuple sans exception.
...............
Gen / Jen 19.24 Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven; Ary Jehovah nandatsaka tamin' i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy tamin' i Jehovah tany an-danitra, Tamin' izay dia nalatsak' Iaveh tamin' i Sodoma sy Gomora ny afo sy solifara avy any amin' ny Tompo any an-danitra, Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de Yahvé,
...............
Gen / Jen 19.28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. ary nitsinjo an' i Sodoma sy Gomora sy ny tany lemaka rehetra izy, dia nahita, ka, indro, niakatra ny setroky ny tany tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe. Nitazana nankany Sodoma sy Gomora mbamin' ny tany lemaka rehetra izy, ka nahita setroka niakatra avy amin' ny tany toy ny setroka avy amin' ny memy. et il jeta son regard sur Sodome, sur Gomorrhe et sur toute la Plaine, et voici qu' il vit la fumée monter du pays comme la fumée d' une fournaise !

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 29.22 So that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses which the Lord hath laid upon it; fa ho solifara sy sira ary fahamaizana ny tany rehetra eo: tsy hofafazana izy, na hanirian-javatra, sady tsy hisy ahitra akory hitrebona ao, tahaka ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima, izay noravan' i Jehovah tamin' ny fahavinirany sy ny fahatezerany dia ny solfara sy ny sira, fanakilàna an' izany tany rehetra izany, izay hofafazana tsy hanome vokatra avy aminy, tsy haniriana ahitra akory, toy ny tamin' ny fikorontanan' i Sodoma sy Gomora, Adamà sy Seboima, izay nakorontan' ny Tompo tamin' ny fahatezerany amam-pahavinirany, " Soufre, sel, toute sa terre est brûlée ; on n' y sèmera plus, rien n' y germera plus, aucune herbe n' y croîtra plus. Ainsi ont été changées Sodome et Gomorrhe, Adma et Çeboyim que Yahvé dévasta dans sa colère et sa fureur ! "
...............
Deo / Dt 32.32 For their vine is of the vine of Sodom, and of the fields of Gomorrah: their grapes are grapes of gall, their clusters are bitter: Ny tahom-boalobony dia tahom-boalobok' i Sodoma Ary avy ao amin' ny sahan' i Gomora; Ny voalobony dia voaloboka mahafaty, Sady mangidy koa ny sampahony. Ka karazam-boaloboka avy any Sodoma no foto-boalobony, sy avy any amin' ny sahan' i Gomora; voaloboka misy poizina no mba voalobony, sampaho mangidy no mba azy. Car leur vigne vient de la vigne de Sodome et des plantations de Gomorrhe : leurs raisins sont raisins vénéneux, leurs grappes sont amères ;

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 1.9 Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Raha tsy nosisan' i Jehovah. Tompon' ny maro, olona vitsivitsy isika, Dia efa tonga tahaka an' i Sodoma Ary nitovy tamin' i Gomora. Raha tsy namelan' ny Tompon' ny tafika ambiny kely sisa isika, dia ho sahala amin' i Sodoma, hanahaka an' i Gomora. Si Yahvé Sabaot ne nous avait laissé quelques rares survivants, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe.
Isa / Iz 1.10 Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. Mandrenesa ny tenin' i Jehovah, ry mpitsaran' i Sodoma; Mihainoa ny lalàn' Andriamanitsika, ry vahoakan' i Gomora. Mihainoa ny tenin' ny Tompo, ry mpitsaran' i Sodoma; mitongilàna sofina amin' ny lalàn' Andriamanitsika, ry vahoakan' i Gomora. Écoutez la parole de Yahvé, chefs de Sodome, prêtez l' oreille à l' enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe!
...............
Isa / Iz 3.9 The shew of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have rewarded evil unto themselves. Ny fisehon' ny tarehiny miampanga azy; Ary mampiharihary ny fahotany tahaka an' i Sodoma izy ka tsy manafina azy. Lozan' ny fanahiny! Fa mampidi-doza amin' ny tenany izy. Ny toetry ny tarehiny no miampanga azy ireo; mampiharihary ny fahotany, tahaka an' i Sodoma izy, fa tsy miery amin' izany akory. Loza ho an' ireo fa ny tenany no fototry ny fahaverezany. Leur complaisance témoigne contre eux, ils étalent leur péché comme Sodome. Ils n' ont pas dissimulé, malheur à eux! car ils ont préparé leur propre ruine.
...............
Isa / Iz 13.19 And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Ary Babylona, ravaky ny fanjakana maro Tabiha sy reharehan' ny Kaldeana, Dia ho rava tahaka ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora; Ary Babilona, ilay ravaky ny fanjakana maro, haingon' ny Kaldeana be rehareha, dia hanahaka an' i Sodoma sy Gomora izay noravan' Andriamanitra. Tsy hisy mponina intsony ao aminy, Et Babylone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastées par Dieu.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 23.14 I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing: they commit adultery, and walk in lies: they strengthen also the hands of evildoers, that none doth return from his wickedness; they are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah. Ary tamin' ny mpaminanin' i Jerosalema koa no nahitako zavatra mahatsiravina; Mijangajanga sy mandeha araka ny lainga izy sady mampahery ny tanan' ny mpanao ratsy, ka samy tsy miala amin' ny faharatsiany; Eny, izy rehetra dia tonga tahaka an' i Sodoma raha amiko, ary ny mponina ao dia tonga tahaka an' i Gomora. Tamin' ireo mpaminanin' i Jerosalema kosa anefa nahita zava-mahatsiravina aho, fa izy ireo maka vadin' olona sy mandeha araka ny lainga, mankahery ny tànan' ny ratsy fanahy, mba tsy hisy miverina avy amin' ny haratsiany izy ireo. Amiko izy rehetra, tonga tahaka an' i Sodoma; ary ny mponina ao Jerosalema tahaka an' i Gomora. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j' ai vu l' horreur l' adultère, l' obstination dans le mensonge, le soutien donné aux méchants pour que nul ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorrhe!
...............
Jer / Jr 49.18 As in the overthrow of Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the Lord, no man shall abide there, neither shall a son of man dwell in it. Ary toy ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ny tanàna teny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy hisian' olona honina any, na zanak' olombelona hivahiny any. Hanahaka ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ireo tanàna nanodidina azy izy, hoy Iaveh; ka tsy hisy olona monina ao, na hisy zanak' olombelona hipetraka ao. Comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe et des cités voisines, dit Yahvé, personne n' y habitera plus, aucun humain n' y séjournera plus.
...............
Jer / Jr 50.40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the Lord; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein. Toy ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ny tanàna eny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy hisian' olona honina any na zanak' olombelona hivahiny any. Toy ny tamin' ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma, Gomora, mbamin' ireo tanàna manodidina azy, - teny marin' ny Tompo, no tsy hisian' olona monina eo; ny zanak' olombelona tsy hitoetra eo. Comme lorsque Dieu renversa Sodome, Gomorrhe et les villes voisines oracle de Yahvé personne n' y habitera plus, aucun humain n' y séjournera plus.

  Lamentations Fitomaniana Fitomaniana Les Lamentations
...............
Fit 4.6 For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of Sodom, that was overthrown as in a moment, and no hands stayed on her. Fa ny heloky ny oloko zanakavavy dia lehibe noho ny helok' i Sodoma, Izay noravana indray mipi-maso monja, nefa tsy nokasihin-tanana akory, VAV Fa ny heloky ny zanakavavin' ny vahoakako tafahoatra noho ny fahotan' i Sodoma, izay noravana indray mihelina monja, nefa tsy nisy tanana niainga hamely azy. La faute de la fille de mon peuple a surpassé les péchés de Sodome, qui fut renversée en un instant sans qu' on s' y fatiguât les mains. .

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 16.46 And thine elder sister is Samaria, she and her daughters that dwell at thy left hand: and thy younger sister, that dwelleth at thy right hand, is Sodom and her daughters. Samaria no zokinao-vavy, dia izy sy ny zananivavy izay monina eo an-kavianao; ary ny zandrinao vavy, izay monina amin' ny an-kavananao, dia Sodoma sy ny zananivavy. Ny zokinao vavy, monina ao ankavianao dia Samaria mbamin' ny zanany vavy; ary Sodoma mbamin' ny zanany vavy no zandrinao vavy monina eo ankavananao. Ta soeur aînée, c' est Samarie, qui habite à ta gauche avec ses filles. Ta soeur cadette, qui habite à ta droite, c' est Sodome, avec ses filles.
...............
Eze / Ez 16.48 As I live, saith the Lord GOD, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters. Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, na dia Sodoma rahavavinao sy ny zananivavy aza tsy mba nanao tahaka ny nataonao sy ny zanakao-vavy. Velona aho, - teny marin' ny Tompo Iaveh; Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy, tsy nahavita tahaka ny vitanao sy ny zanakao vavy. Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, Sodome, ta soeur, et ses filles n' ont pas agi comme vous avez agi, toi et tes filles.
Eze / Ez 16.49 Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fulness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy. Indro, izao no helok' i Sodoma rahavavinao: Avonavona sy fahabetsahan-kanina ary fahatokiam-poana no tao aminy sy tao amin' ny zananivavy, ary tsy mba nitantana ny malahelo sy ny mahantra izy. Fa izao no helok' i Sodoma rahavavinao: avonavona, fananam-be ary fianinana tsy miraikan' izy sy ny zanany vavy, sady tsy mba nitantana ny ory sy ny mahantra izy. Voici quelle fut la faute de Sodome ta soeur : orgueil, voracité, insouciance tranquille, telles furent ses fautes et celles de ses filles; elles n' ont pas secouru le pauvre et le malheureux,
...............
Eze / Ez 16.53 When I shall bring again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, then will I bring again the captivity of thy captives in the midst of them: Ary hampodiko avy amin' ny fahababoana ireny, dia Sodoma sy ny zananivavy, ary Samaria sy ny zananivavy mbamin' izay olonao voababo, Hampodiko ny lasan-ko babo tamin' izy ireo, dia ny lasan-ko babo tamin' i Sodoma sy ny zanany vavy, ny lasan-ko babo tamin' i Samaria sy ny zanany vavy, ary ny anao lasan-ko babo koa eo amin' ny azy, Je les rétablirai. Je rétablirai Sodome et ses filles, je rétablirai Samarie et ses filles, puis je te rétablirai au milieu d' elles,
...............
Eze / Ez 16.55 When thy sisters, Sodom and her daughters, shall return to their former estate, and Samaria and her daughters shall return to their former estate, then thou and thy daughters shall return to your former estate. Ary ny rahavavinao, dia Sodoma sy ny zananivavy, dia hody amin' ny toetrany taloha, ary Samaria sy ny zananivavy dia hody amin' ny toetrany taloha, ary ianao sy ny zanakaovavy dia hody amin' ny toetrareo taloha koa. Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy, hody amin' ny toetrany taloha; Samaria sy ny zanany vavy, hody amin' ny toetrany taloha; hianao sy ireo zanakao vavy koa, hody amin' ny toetranareo taloha. Tes soeurs, Sodome et ses filles, seront rétablies en leur état ancien; Samarie et ses filles seront rétablies en leur état ancien. Toi et tes filles, vous serez rétablies en votre état ancien.
Eze / Ez 16.56 For thy sister Sodom was not mentioned by thy mouth in the day of thy pride, Nefa tsy mbola mba notononin' ny vavanao akory ny nanjo an' i Sodoma rahavavinao tamin' ny andro niavonavonanao, Sodoma, rahavavinao tsy mba notononin' ny vavanao akory, tamin' ny andro niavonavonanao, De Sodome, ta soeur, n' as-tu pas fait des gorges chaudes, au jour de ton orgueil,

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 4.11 I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Efa nisy noravako teo aminareo tahaka ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora, ka efa tahaka ny forohana nosarihana tamin' ny afo ianareo; Nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo, hoy Jehovah. Nahatonga fanakorokoroana ao anatinareo aho toy ny nanakorokoroan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora, ary hianareo izany, dia toy ny forohana voatsoaka tamin' ny hain-trano; nefa tsy niverina tamiko ihany hianareo, - teny marin' ny Tompo. Je vous ai bouleversés comme Dieu bouleversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé de l' incendie; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé.

  Book of Zephaniah Zefania Sofonia Livre de Sophonie
...............
Zef / Sof 2.9 Therefore as I live, saith the Lord of hosts, the God of Israel, Surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of nettles, and saltpits, and a perpetual desolation: the residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall possess them. Koa raha velona koa Aho, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, Dia ho tahaka an' i Sodoma tokoa Moaba, Ary ny taranak' i Amona ho tahaka an' i Gomora, Dia ho alan' amiana sy lava-tsira ary tany lao mandrakizay; Ny sisa amin' ny oloko no hamabo azy, ary ny sisa amin' ny oloko no hahalasa azy. Ka noho izany dia velona aho, - teny marin' ny Tompon' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Moaba hanahaka an' i Sodoma; ary ny taranak' i Ammona ho tahaka an' i Gomora: fitoerana nafoy ho an' ny amiana sy tany ihadian-tsira, ho efitra mandrakizay. Izay sisa amin' ny vahoakako hambabo azy, ary izay tavela amin' ny fireneko no hahazo azy ho lovany. C' est pourquoi, par ma vie! - oracle de Yahvé Sabaot, Dieu d' Israël : " Moab deviendra comme Sodome et les fils d' Ammon comme Gomorrhe : un domaine de chardons, un monceau de sel, une solitude à jamais. Le reste de mon peuple les pillera, ce qui subsistera de ma nation en recevra l' héritage. "

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 10.15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin' ny tany Sodoma sy Gomora amin' ny andro fitsarana noho ny ho amin' izany tanàna izany. Lazaiko marina aminareo fa ho moramora kokoa ny hatao amin' i Sodoma sy Gomora amin' ny andro fitsarana noho ny hatao amin' izany tanàna izany. En vérité je vous le dis : au Jour du Jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là.
...............
Mat / Mt 11.23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin' ny fiainan-tsi-hita ianao; fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy. Ary hianao, ry Kafarnaoma, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin' ny afobe hianao, fa raha tany Sodoma no natao ny fahagagana natao tao aminao, dia mbola ho nitsangan-ko tanàna mandraka androany izy. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevée jusqu' au ciel ? Jusqu'à l' Hadès tu descendras. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle subsisterait encore aujourd' hui.
Mat / Mt 11.24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin' ny tany Sodoma amin' ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Koa dia lazaiko aminao fa ho moramora kokoa ny hatao amin' i Sodoma amin' ny andron' ny fitsarana noho ny hatao aminao. Aussi bien, je vous le dis, pour le pays de Sodome il y aura moins de rigueur, au Jour du Jugement, que pour toi. "

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 10.12 But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin' i Sodoma amin' izany andro izany noho ny ho amin' izany tanàna izany. Lazaiko aminareo fa amin' izay andro izay, dia ho moramora kokoa ny ho amin' i Sodoma, noho ny ho amin' izany tanàna izany. Je vous dis que pour Sodome, en ce Jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là.
...............
Lio / Lk 17.29 But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. fa tamin' ny andro izay nivoahan' i Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. fa tamin' ny andro nivoahan' i Lota tao Sodoma kosa, nisy afo sy solifara avy any an-danitra nilatsaka nandringana azy rehetra. mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr.

  Letter to the Romans Romanina Romana Épître de Saint Paul aux Romains
...............
Rom / Rm 9.29 And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha. ary araka izay nolazain' Isaia fahiny hoe: Raha tsy Jehovah, Tompon' ny maro, no namela taranaka ho antsika, Dia efa tonga tahaka an' i Sodoma sy tonga tahaka an' i Gomora isika (Isa. 1. 9). Ary izany no nilazan' Izaia rahateo hoe: Raha tsy namelan' Andriamanitry ny tafika taranaka isika, dia efa tonga iray lasitra tamin' i Sodoma, sy nanahaka an' i Gomora. Et comme l' avait prédit Isaïe : Si le Seigneur Sabaot ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, assimilés à Gomorrhe.

  2nd Letter of Peter 2 Petera Piera II 2ème Épître de Saint Pierre
...............
2Pe / 2P 2.6 And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly; ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka nohelohiny horavana ary nataony fananarana ho an' izay ratsy fanahy ato aoriana,- matoa nohelohiny hofongorana sy hanjary lavenona ny tanànan' i Sodoma sy Gomora, ary nataony ho anatry ny mpanao ratsy aty aoriana; si, à titre d' exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe,

  Letter of Jude Joda Joda Épître de Saint Jude
...............
Jod / Jd 1.7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Toy izany Sodoma sy Gomora, mbamin' ny tanàna manodidina izay nijangajanga toa azy koa sy nanao ratsy tamin' ny nofo hafa, ka indro miampatra eo ho fananarana, miaritra ny afo mandoro azy mandrakizay. Ce sont eux les écueils de vos agapes. Ils font bonne chère sans vergogne, ils se repaissent : nuées sans eau que les vents emportent, arbres de fin de saison, sans fruits, deux fois morts, déracinés,

  The Revelation Apokalypsy Fanambaràna L'Apocalypse
...............
Apo / Ap 11.8 And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Ary ny fatiny hiampatra eny an-dalambe amin' ny tanàna lehibe, izay atao, araka ny hevi-panahy, hoe Sodoma sy Egypta, sady tao koa no nanomboana ny Tompony tamin' ny hazo fijaliana. ary ny fatiny dia hiampatra eo an-kianjan' ny tanàna lehibe izay atao amin' ny teny an' ohatra hoe: Sodoma sy Ejipta, eo amin' ilay namantsihana ny Tompony tamin' ny hazo fijaliana. Et leurs cadavres, sur la place de la Grande Cité, Sodome ou Égypte comme on l' appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié,