mamy hoditra amim-bahoaka.

(11) Raiaja, Betambà : Ody mpisakana izay maniry hanao ratsy olona toy ny hamono sy hanao kabary azy.

(12) Odisimbanalo : Ody fiarovan-tena tsy ho voan’ireo mpamosavy ireo sady hanasitranana izay efa voany ka marary.

Izany ary ny amin'ny ody sy ny fanaovany azy ary ny anton’ny anaovany azy ireo avy na ny tsara na ny ratsy. 

Toko VII : Ny finoany ny amin’ny vintan’andro

Na iza na iza hanao zavatra dia tsy maintsy manontany ny ombiasa aloha izy na mety araky ny andro sy ny vintana izao zavatra kasainy hatao izao na ahoana ? Fa ny finoany ny ombiasa dia ambony degré mihintsy : amin’ny fitsaboana marary dia dokotera izy ;

Ny amin’ny finoan’ny Bara

<- Takila 74 Takila 76 ->

I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
1- Ny finoany ny fisian’Andriamanitra
a- Amin'ny fanozonana
b- Amin'ny fianianana
c- Amin'ny fifanaovam-pati-dra
d- Amin'ny fiteny an-davan’andro
e- Amin'ny angano ataony
2- Ny fomban’Andriamanitra araky ny finoany azy
a- Tsara
b- Nahary ny zavatra rehetra
c- Mahatahotra
d- Mpitsara marina
3- Ny isan’ny Andriamanitra izay inoany
4- Ny fitoerana misy ireo Andriamanitra ireo
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
1- Ny isany sy ny karazany
2- Ny fitoerana misy ireo fanahy ratsy ireo
3- Ny asan’ireo fanahy ratsy ireo sy ny fiarovan-tena tsy ho voany
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
1- Ny tantaran’ny olombelona voalohany
2- Ny toetr’izy mivady tamin’ny voalohany sy nandrosoan’ny fiainany
3- Ny nahatonga ny fahafatesana tamin’ny olombelona rehetra
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
1- Ny fanavotana noho ny ota tsy nahy
2- Ny fanavotana noho ny ota mahafaty
3- Ny fanavotana mahafaka amin'ny zava-pady kasaina atao
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
1- Ny fifidianana izay hatao mpisorona
2- Ny fanokanana izay ho mpisorona
3- Izay hatao sorona
4- Ny Anton' ny anaovana sorona
5- Ny fomba fanaovana sorona
a- Raha ny omby no hatao
b- Raha vary no atao
c- Ny sorona ren-janahary
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
1- Ny nahazoany azy voalohany sy ny nielezany
2- Ny fianarana ny ho ombiasa
3- Ny fandefana ny vita fianarana
4- Izay hatao ody sy fanaovana azy
5- Ny karazan’ody sy ny anton’ny anaovana azy avy
a- Ny karazan’ny ody ratsy na mosavy sy ny fanaovany azy
b- Ny karazan’ody tsara na fanàla sy ny anton’ny anaovana azy avy
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
1- Ny amin'ny andro
2- Ny vintana fameloman-jaza
3- Vintana eo amin’ny lanitra
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
1- Ny fambara miseho eto ambonin’ny tany
a- Ny horohoron-tany
b- Amin'ny vorona sasany
c- Amin'ny biby
d- Eo am-pandehanana
e- Eo am-pihinanana
f- Eo am-patoriana
2- Ny fambara miseho amin'ny lanitra
a- Ny basia mifindra
b- Ny tarosa
c- Ny masoandro sy ny volana
d- Ny afolahy mitsanga
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
1- Ny mpampianatra sy ny fampianarany
2- Ny vokatr’ izany fampianarana izany
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
1- Ny misy izany fitoerana izany
2- Ny toetry ny tany any
3- Ny fiomanana ho any
4- Ny toetry ny efa tonga any
XI- Farany