quail   
kibo
a species of bustard quail [Richardson 1885]
kibobo
a species of bustard quail. Turnix nigricollis, Gon. Same as [Richardson 1885]
menamaso
papelika