<-
->

2Jn / 2Jo 1:1 The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth; Izaho loholona mamangy an' itompokovavy voafidy sy ny zanany, izay tiako amin' ny fahamarinana (ary tsy izaho ihany, fa izay rehetra mahalala ny marina koa) Izaho anti-dahy, mamangy an' Itompokovavy voafidy sy ny zanany, izay tiako araka ny marina - ary tsy izaho ihany, fa izay rehetra mahalala ny marina koa, - Moi, l' Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que j' aime en vérité -- non pas moi seulement, mais tous ceux qui ont connu la Vérité --
2Jn / 2Jo 1:2 For the truth' s sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever. noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay: noho ny fahamarinana izay mitoetra ao amintsika sy ho ao amintsika mandrakizay: en raison de la vérité qui demeure en nous et restera avec nous éternellement.
2Jn / 2Jo 1:3 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin' Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy, Zanaky ny Ray, amin' ny fahamarinana sy ny fitiavana. ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana, amin' ny fahamarinana sy ny fitiavana, avy amin' Andriamanitra Ray, sy Jeso-Kristy, Zanaky ny Ray!
2Jn / 2Jo 1:4 I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. Faly indrindra aho, satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin' ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin' ny Ray. Faly dia faly aho, fa nahita ny zanakao sasany mandeha amin' ny fahamarinana, araka ny didy noraisintsika tamin' ny Ray.
2Jn / 2Jo 1:5 And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another. Ary mangataka aminao aho ankehitriny, tompokovavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatramin' ny voalohany ihany, dia aoka hifankatia isika. Ary ankehitriny mihanta aminao aho, tompokovavy, - tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ny efa azontsika hatramin' ny voalohany ihany - aoka hifankatia isika.
2Jn / 2Jo 1:6 And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. Ary izao no fitiavana, dia ny handehanantsika araka ny didiny. Izany no didy, tahaka ny efa renareo hatramin' ny taloha ihany, dia ny handehananareo aminy. Ny fitiavana dia izao: ny mandeha araka ny didiny; ary ny didiny, araka ny renareo hatramin' ny voalohany, dia izao: ny mandeha amin' ny fitiavana.
2Jn / 2Jo 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin' izao tontolo izao, dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin' ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Fa maro no efa mitsangana ho mpamitaka amin' izao tontolo izao, izay tsy manaiky fa efa tonga tamin' ny nofo Jeso-Kristy; ireny no mpamitaka sy antikristy.
2Jn / 2Jo 1:8 Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Mitandrema ianareo, fandrao mahavery izay namonoanay tena, fa mba handraisanareo valim-pitia tanteraka. Tandremo àry, mba tsy hanafoana ny fisasaranay, fa mba handray valisoa tanteraka hianareo.
2Jn / 2Jo 1:9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin' ny fampianaran' i Kristy, dia tsy manana an Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin' ny fampianarana, dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. Izay rehetra tafahoatra fa tsy mitoetra amin' ny fampianaran' ny Kristy dia tsy manana an' Andriamanitra; fa izay mitoetra amin' ny fampianarana no manana ny Ray sy ny Zanaka.
2Jn / 2Jo 1:10 If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed: Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiantrano azy na miarahaba azy akory; Raha misy olona tonga ao aminareo, ka tsy mintondra izao fampianarana izao, dia aza mandray azy ao an-tranonareo na miarahaba azy akory.
2Jn / 2Jo 1:11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds. fa izay miarahaba azy dia miombona amin' ny ratsy ataony. Fa izay miarahaba azy dia miombona amin' ny ratsy ataony.
2Jn / 2Jo 1:12 Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full. Manana zavatra maro hosoratana aminareo aho, nefa tsy tiako hatao amin' ny taratasy sy ny ranomainty izany; fa manantena ho tonga atý aminareo aho ka hiteny mifanatrika, mba ho tanteraka ny fifalianareo. Manan-javatra maro hosoratana aminareo aho fa tsy tiako atao an-taratasy na amin' ny ranomainty izany, fa ho any aminareo aho, ka dia hiteny mifanatrika aminareo, mba ho feno ny hafalianareo.
2Jn / 2Jo 1:13 The children of thy elect sister greet thee. Amen. Ny zanaky ny rahavavinao voafidy manao veloma anao. Manao veloma anao ny zanaky ny rahavavinao voafidy.

<-
->