Toko sy andininy momba Toba

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 11.3 Then Jephthah fled from his brethren, and dwelt in the land of Tob: and there were gathered vain men to Jephthah, and went out with him. Ary Jefta nandositra ny rahalahiny ka nonina tany amin' ny tany Toba; dia nisy olom-poana nivory teo amin' i Jefta ka niaraka taminy. Dia nandositra lavitra ny rahalahiny Jefte, ka nonina tany amin' ny tany Toba. Ary nisy olom-poana nitambatra taminy, ary niara-nandehandehan izy. Jephté s' enfuit loin de ses frères et s'établit dans le pays de Tob. Il se forma autour de lui une bande de gens de rien qui faisaient campagne avec lui.
...............
Mts / Mpits 11.5 And it was so, that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob: Ary rehefa nanafika ny Isiraely ny taranak' i Amona, dia nandeha ny loholon' i Gileada haka an' i Jefta hiala any amin' ny tany Toba. Ka tamin' izany niadian' ny taranak' i Amona tamin' Israely izany, dia lasa ny loholon' i Galaada naka an' i Jefte tany amin' ny tany Toba. Et lorsque les Ammonites eurent attaqué Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 10.6 And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa mangidy hoditra eo anatrehan' i Davida izy, dia naniraka nanakarama ny Syriana any Beti-rehoba sy ny Syriana any Zoba izy, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary tamin' ny mpanjakan' i Maka, olona arivo lahy, ary tamin' ny olona tany Toba, roa arivo sy iray alina. Fantatry ny taranak' i Amona, fa ankahalan' i Davida azy ny nataony ka ny taranak' i Amona dia naniraka olona haka miaramila hokaramainy avy amin' ny Siriana any Beta-Rohoba sy amin' ny Siriana any Sobà, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary any amin' ny mpanjakan' i Maakà koa roa arivo lahy, ary any amin' ny olona ao Toba roa arivoa sy iray alin-dahy. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David et ils envoyèrent des messagers pour prendre à leur solde les Araméens de Bet-Rehob et les Araméens de Çoba, vingt mille hommes de pied, le roi de Maaka, mille hommes, et le prince de Tob, douze mille hommes.
...............
2Sm / 2Sam 10.8 And the children of Ammon came out, and put the battle in array at the entering in of the gate: and the Syrians of Zoba, and of Rehob, and Ishtob, and Maacah, were by themselves in the field. Ary ny taranak' i Amona nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloan' ny vavahady; ary ny Syriana avy any Zoba sy Rehoba sy ny olona avy tany Toba ary Maka nitokana teny an-tsaha kosa. Dia nivoaka ny taranak' i Amona, ka nilahatra hiady teo anoloan' ny vavahady; ny Siriana avy any Sobà sy Rohoba mbamin' ny lehilahy avy any Toba sy Maakà kosa nitokana teny an-tsaha. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en bataille à l' entrée de la porte, tandis que les Araméens de Çoba et de Rehob et les gens de Tob et de Maaka étaient à part en rase campagne.

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 5.13 Ireo rahalahinay nonina teo amin' ny tanin' i Toba dia voavono avokoa; nentin' ny fahavalo ho babo ny vady aman-janany, lasany ny fananany, efa ho arivo lahy no matiny tao. Tous nos frères établis au pays de Tobie ont été mis à mort, on a emmené en captivité leurs femmes et leurs enfants, pris leurs biens et fait périr en ces lieux environ un millier d' hommes."