Toko sy andininy momba Jokabeda

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.20 And Amram took him Jochebed his father' s sister to wife; and she bare him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were an hundred and thirty and seven years. Ary Amrama naka an' i Jokebeda anabavin-drainy ho vadiny, dia niteraka an' i Arona sy Mosesy taminy izy; ary ny andro niainan' i Amrama dia fito amby telo-polo amby zato taona. Amrama naka an' i Jokabeda anabavin-drainy ho vadiny, ka io no niteraka an' i Aarona sy Moizy taminy. Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Amrama. Amram épousa Yokébed, sa tante, qui lui donna Aaron et Moïse. Amram vécut cent trente-sept ans.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.59 And the name of Amram' s wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister. Ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokebeda, zanakavavin' i Levy, izay naterany tany Egypta; dia niteraka an' i Arona sy Mosesy ary Miriama anabaviny tamin' i Amrama izy. Kaata niteraka an' i Amrama, ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokabeda, zanakavavin' i Levì, izay nateraky ny reniny tamin' i Levì tany Ejipta, ary izy niteraka an' i Aarona sy Moizy ary Maria anabavin' ireo, tamin' i Amrama. La femme d' Amram se nommait Yokébed, fille de Lévi, qui lui était née en Égypte. Elle donna à Amram Aaron, Moïse et Miryam leur soeur.