Toko sy andininy momba Dibona

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 21.30 We have shot at them; Heshbon is perished even unto Dibon, and we have laid them waste even unto Nophah, which reacheth unto Medeba. Notifirintsika izy; ringana Hesbona hatrany Dibona; nofoanantsika izy hatrany Nofa, izay mipaka an' i Medeba. Nolefasantsika zana-tsipìka izy ireo; Rava Hesebona hatrany Dibona, Ary nofoanantsika hatrany Nofe, Sy norehetantsika hatrany Medabà. Mais leur postérité a été détruite depuis Heshbôn jusqu'à Dibôn, et nous avons mis le feu depuis Nophah et jusqu'à Médba.
...............
Nom / Fan 32.3 Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Shebam, and Nebo, and Beon, Atarota sy Dibona sy Jazera sy Nimra sy Hesbona sy Elale sy Sebama sy Nebo ary Beona, Atarota, Dibona, Jazera, Nemrà, Hesebona, Eleale, Sabàna, Nebao ary Beona, " Atarot, Dibôn, Yazèr, Nimra, Heshbôn, Éléalé, Sebam, Nebo et Méôn,
...............
Nom / Fan 32.34 And the children of Gad built Dibon, and Ataroth, and Aroer, Ary ny taranak' i Gada nanao an' i Dibona sy Atarota sy Aroera Ny zanak' i Gada nanorina an' i Dibona, Atarota, Aroera, Les fils de Gad construisirent Dibôn, Atarot et Aroèr,

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.9 From Aroer, that is upon the bank of the river Arnon, and the city that is in the midst of the river, and all the plain of Medeba unto Dibon; dia hatrany Aroera, izay eo amoron' ny lohasahan-driaka Arnona, ary ny tanàna izay eo afovoan' ny lohasaha sy ny tany lemaka rehetra any Medeba ka hatrany Dibona, hatrany Aroera eo amoron' ny ranon-driaka Arnona, sy ny tanàna eo afovoan' ny lohasaha, ny tany lemaka Medabà rehetra hatrany Dibona, à partir d' Aroèr qui est sur le bord de la vallée de l' Arnon, avec la ville qui est au fond de la vallée et tout le plateau depuis Médba jusqu'à Dibôn;
...............
Jos 13.17 Heshbon, and all her cities that are in the plain; Dibon, and Bamothbaal, and Bethbaalmeon, dia Hesbona sy ny tanànany rehetra, izay eo amin' ny tany lemaka, sy Dibona sy Bamotabala sy Beti-bala-meona Hezebona sy ny tanànany rehetra amin' ny tany lemaka, Dibona, Bamota-Baala, Beti-Baala-Maona, Heshbôn avec toutes les villes qui sont sur le plateau : Dibôn, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meôn,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.25 And for the villages, with their fields, some of the children of Judah dwelt at Kirjatharba, and in the villages thereof, and at Dibon, and in the villages thereof, and at Jekabzeel, and in the villages thereof, Fa ny amin' ny vohitra eny an-tsaha, dia ny sasany tamin' ny taranak' i Joda no nonina tany Kiriat-arba sy ny zana-bohiny, ary tany Dibona sy ny zana-bohiny, ary tany Jekabzela sy ny zana-bohiny, Ny amin' ny tanàna sy ny tany momba azy dia izao no nonenan' ny zanak' i Jodà: Kariata-Arbe, mbamin' ny vohitra momba azy, Dibona mbamin' ny vohitra momba azy, Kabseela, mbamin' ny zana-bohiny; Et dans les villages situés dans leurs champs. Des fils de Juda demeuraient à Qiryat-ha-Arba et dans ses dépendances, à Dibôn et dans ses dépendances, à Yeqqabçéel et dans les villages de son ressort,

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 15.2 He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off. Miakatra ho ao amin' ny tempoly sy ho ao Dibona ny olona, dia ao amin' ny fitoerana avo, mba hitomany; any Nebo sy Medeba no idradradradran' i Moaba; Mibory ny loha rehetra; Voaharatra ny somotra rehetra. Miakatra ho any an-tempolin' i Kamaosy sy any Dibona ny olona, eny amin' ny fitoerana avo mba higogogogo; migogogogo ny amin' i Nebao sy Medeba, i Moaba. Ny loha mibory avokoa; ny somotra voaharatra daholo. Elle est montée, la fille de Dibôn, sur les hauts lieux pour pleurer. Sur le Nébo et à Médba, Moab se lamente, toutes les têtes sont rasées, toute barbe coupée.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 48.18 Thou daughter that dost inhabit Dibon, come down from thy glory, and sit in thirst; for the spoiler of Moab shall come upon thee, and he shall destroy thy strong holds. Ry Dibona, zanakavavy mponina, midina miala amin' ny voninahitrao, ka mitoera ao amin' ny tany mangentana, fa ilay mandringana an' i Moaba dia miakatra mamely anao sady mandrava ny fiarovanao. Mietre amin' ny voninahitrao dia mipetraha amin' ny tany, ry mponina, zanakavavin' i Dibona; fa tafakatra hamely anao ny mpandringana an' i Moaba, ny mandanao efa voazerany. Descends de ta gloire, assieds-toi sur un sol assoiffé, habitante, fille de Dibôn, car le dévastateur de Moab est monté contre toi, il a détruit tes forteresses.
...............
Jer / Jr 48.22 And upon Dibon, and upon Nebo, and upon Bethdiblathaim, Sy Dibona sy Nebo sy Beti-diblataima amin' i Mefaata, amin' i Dibona, amin' i Nabao, amin' i Beta-Deblataima, Dibôn, Nebo, Bet-Diblatayim,