Toko sy andininy momba Raba

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.25 And their coast was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of the children of Ammon, unto Aroer that is before Rabbah; Ary ny faritaniny dia Jazera sy ny tanàna rehetra any Gileada ary ny antsasaky ny tanin' ny taranak' i Amona, hatrany Aroera, izay tandrifin' i Raba, ka izao no faritaniny: Jasera, ny tanànan' i Galaada rehetra, ny antsasaky ny tanin' ny taranak' i Amona, hatrany Aroera tandrifin' i Rabà, Ils eurent pour territoire Yazèr, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroèr qui est en face de Rabba,
...............
Jos 15.60 Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, and Rabbah; two cities with their villages: sy Kiriata-bala (Kiriata-jearima izany) sy Raba; tanàna roa sy ny zana-bohiny. Kariat-Baala, dia Kariat-Jearima izany ary Arebà: tanàna roa sy ny zanabohiny. Qiryat-Baal - c' est Qiryat-Yéarim - et Ha-Rabba : deux villes avec leurs villages.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
2Sm / 2Sam 11.1 And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia naniraka an' i Joaba sy ny mpanompony ary ny Isiraely rehetra Davida, ka nandringana ny taranak' i Amona ireo sady nanao fahirano an' i Raha; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby amin' ny fotoana fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nalefan' i Davida Joaba mbamin' ny mpanompony sy Israely rehetra, ka nofongoran' ireo ny taranak' i Amona, ary nataony fahirano Rabà; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab et avec lui sa garde et tout Israël : ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. Cependant David restait à Jérusalem.
...............
2Sm / 2Sam 12.27 And Joab sent messengers to David, and said, I have fought against Rabbah, and have taken the city of waters. Ary Joaba naniraka olona tany amin' i Davida nanao hoe: Namely an' i Raba aho ka nahafaka ny tanàna misy rano. Ka naniraka olona tany amin' i Davida Joaba hanao aminy hoe: Nataoko fahirano Rabà, ary efa afako ny tanànan' ny rano. Joab envoya alors des messagers à David pour dire : " J' ai attaqué Rabba, je me suis emparé de la ville des eaux.
...............
2Sm / 2Sam 12.29 And David gathered all the people together, and went to Rabbah, and fought against it, and took it. Ary Davida namory ny vahoaka rehetra, dia nankany Raba ka namely azy ary nahafaka azy. Dia novorin' i Davida ny vahoaka rehetra ary nankany Rabà izy namely azy ka nahazo azy. David rassembla toute l' armée et alla à Rabba, il donna l' assaut à la ville et s' en empara.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
1Tt / 1Tan 20.1 And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nitondra ny miaramila rehetra Joaba ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, dia tonga izy ka nanao fahirano an' i Raba; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Ary Joaba nahafaka an' i Raba, ka dia nandrava azy. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby tamin' ny fotoana fiaingan' ny mpanjaka handeha hiady, dia nitarika tafika tsy anerany Joaba, ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, sy tonga nanao fahirano an' i Rabà; fa Davida kosa nijanona tao Jerosalema. Noresen' i Joaba Rabà, sady noravany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, Joab emmena les troupes et ravagea le pays des Ammonites. Puis il vint mettre le siège devant Rabba, tandis que David restait à Jérusalem. Joab abattit Rabba et la démantela.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 49.3 Howl, O Heshbon, for Ai is spoiled: cry, ye daughters of Rabbah, gird you with sackcloth; lament, and run to and fro by the hedges; for their king shall go into captivity, and his priests and his princes together. Midradradradrà, ry Hesbona, fa rava Ay! Mitaraina, ianareo zanakavavin' i Raba! Misikina lamba fisaonana ianareo; Manaova fisaonana, ary mivoivoiza eo anaty fefy; Fa lasan-ko babo ny mpanjakany, dia ny mpisorony sy ireo mpanapaka azy. Migogogogoa, ry Hesebona, fa voaroba Hai; Midradradradrà, ry zanakavavin' i Rabah, misikina lasàka, migogogogoa; mivoivoiza manaraka ny fefy; fa nentin-ko sesi-tany Melkoma, mbamin' ny mpisorony amam-panapaka miaraka aminy koa. Gémis, Heshbôn, parce qu' Ar a été dévastée. Hurlez, filles de Rabba! revêtez-vous de sacs, élevez la lamentation, errez dans les enclos! Car Milkom va partir en exil avec ses prêtres et ses princes tous ensemble.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 25.5 And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a couching place for flocks: and ye shall know that I am the Lord. Ary Raba dia hataoko tany fitoeran' ny rameva, ary ny taranak' i Amona ho tany fandrian' ny ondry aman' osy; Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. Ary Rabata hataoko tany fihinanan-drameva; ary ny tanin' ny taranak' i Amona ho valan' ondry, dia ho fantatrareo fa Iaveh aho. Je ferai de Rabba un parc à chameaux et des villes d' Amon un bercail de brebis. Et vous saurez que je suis Yahvé.

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 1.14 But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind: Fa hampirehitra afo ao amin' ny mandan' i Raba Aho, ka handevona ny tranobeny izany, sady hisy akora amin' ny andro iadiana sy rivo-mahery amin' ny andron' ny tadio; hampirehitra afo ao ambonin' ny mandan' i Rabaha aho, ka handevona ny lapany izany, eo amin' ny akoran' ady toy ny amin' ny andro iadiana, sy eo amin' ny rivo-mahery mitambolombolona amin' ny andron' ny tafio-drivotra. je mettrai le feu au rempart de Rabba et il dévorera ses palais, dans la clameur, en un jour de bataille, dans la tempête, en un jour d' ouragan;