Toko sy andininy momba Sidoniana

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 3.9 (Which Hermon the Sidonians call Sirion; and the Amorites call it Shenir;) Hermona nataon' ny Sidoniana hoe Siriona; ary ny Amorita kosa nanao azy hoe Senira, Sariona no iantsoan' ny Sidoniana an' i Hermona, ary Sanira no iantsoan' ny Amoreana azy; les Sidoniens appellent l' Hermon Siryôn, les Amorites le nomment Senir :

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 13.4 From the south, all the land of the Canaanites, and Mearah that is beside the Sidonians unto Aphek, to the borders of the Amorites: any atsimo, dia ny tanin' ny Kananita rehetra sy Meara, izay an' ny Sidoniana, hatrany Afeka ka hatramin' ny fari-tanin' ny Amorita, any atsimo, ny Heveana, ny tanin' ny Kananeana rehetra, sy Maarà izay an' ny Sidoniana, hatrany Afeka, hatrany amin' ny faritanin' ny Amoreana, au midi. Tout le pays des Cananéens, et Mearah qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphéqa et jusqu'à la frontière des Amorites;
...............
Jos 13.6 All the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Misrephothmaim, and all the Sidonians, them will I drive out from before the children of Israel: only divide thou it by lot unto the Israelites for an inheritance, as I have commanded thee. ary ny mponina rehetra any amin' ny tany havoana hatrany Libanona ka hatrany Misrefota-maima. dia ny Sidoniana rehetra, Izaho no handroaka kanefa zarao amin' ny filokana ho lovan' ny Zanak' Isiraely izy araka izay efa nandidiako anao. ny mponina rehetra amin' ny tendrombohitra hatrany Libàna ka hatrany amin' ny ranon i Mserefota dia ny Sidoniana rehetra: horoahiko eo anoloan' ny zanak' Israely ireo. Nefa zarao amin' ny filokana ireo tany ireo ho lovan' Israely, araka ny efa nandidiako izany. " Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrephot à l' occident, tous les Sidoniens, c' est moi qui les déposséderai devant les Israélites. Tu n' as qu'à distribuer le pays en héritage aux Israélites comme je te l' ai ordonné.

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 3.3 Namely, five lords of the Philistines, and all the Canaanites, and the Sidonians, and the Hivites that dwelt in mount Lebanon, from mount Baalhermon unto the entering in of Hamath. dia ireo andriana dimy tamin' ny Filistina sy ny Kananita rehetra sy ny Sidoniana ary ny Hivita, izay nonina tany an-tendrombohitra Libanona, hatrao akaikin' i Bala-hermona ka hatramin' ny lalana mankany Hamata. Ny andriana dimy tamin' ny Filistina, ny Kananeana sy ny Sidoniana ary ny Heveana rehetra izay nonina tamin' ny tendrombohitra Libàna, hatramin' ny tendrombohitra Baala-Hermona, ka hatramin' ny vava lalan' i Hamata. les cinq princes des Philistins et tous les Cananéens, les Sidoniens et les Hittites qui habitaient la chaîne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermôn jusqu'à l' Entrée de Hamat.
...............
Mts / Mpits 10.12 The Zidonians also, and the Amalekites, and the Maonites, did oppress you; and ye cried to me, and I delivered you out of their hand. Ary nampahory anareo koa ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Maonita, ka nitaraina tamiko ianareo, dia novonjeko tamin' ny tànany. Raha nampahorian' ny Sidoniana sy Amaleka ary Mahona koa hianareo, ka nitaraina tamiko, moa tsy efa namonjy anareo tamin' ny tànany va aho? quand les Sidoniens, Amaleq et Madiân vous opprimaient et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvés de leurs mains ?
...............
Mts / Mpits 18.7 Then the five men departed, and came to Laish, and saw the people that were therein, how they dwelt careless, after the manner of the Zidonians, quiet and secure; and there was no magistrate in the land, that might put them to shame in any thing; and they were far from the Zidonians, and had no business with any man. Dia nandeha izy dimy lahy ka tonga tany Laisy, ary hitany ny olona tao, fa nonina tsy nanana ahiahy tahaka ny fanaon' ny Sidoniana izy, dia nandry fahizay ka tsy nanana ahiahy, sady tsy nisy mpanapaka hampahory azy teo amin' ny tany na amin' inona na amin' inona; ary lavitra ny Sidoniana izy sady tsy nanan-draharaha tamin' olona akory. Nony nandeha izy dimy lahy, ka tonga tany Laïsa dia hitan' izy ireo ny mponina tao amin' izany tanàna izany fa nonina tsy amin' ahiahy, manaraka ny fomban' ny Sidoniana, nandry fahizay tamim-piadanana, ary tsy nisy olona tamin' ny taniny nanam-pahefana nampahory azy, na tamin' inona na tamin' inona; lavitra ny Sidoniana izy, ary tsy nanan-draharaha na tamin' iza na tamin' iza. Les cinq hommes partirent donc et ils arrivèrent à Laïsh. Ils virent que les gens qui l' habitaient vivaient en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants, qu' il n' y avait ni insuffisance ni restriction d' aucune sorte dans le pays, qu' ils étaient éloignés des Sidoniens et sans relations avec les Araméens.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 5.18 And Solomon' s builders and Hiram' s builders did hew them, and the stonesquarers: so they prepared timber and stones to build the house. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome ahy fitsaharana amin' ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ary, indro, izaho mikasa hanao trano ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitro, araka ilay nolazain' i Jehovah tamin' i Davida raiko hoe: Ny zanakao izay hapetrako eo amin' ny seza fiandriananao handimby anao, izy no hanao trano ho an' ny anarako. Roa dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera any Libanona ho ahy; ary ny vahoakako hiarata amin' ny vahoakanao, ka ny karaman' ny vahoakanao dia homeko anao araka izay hotononinao; fa fantatrao fa tsy mba misy olona atý aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidoniana. Ary rehefa ren' i Hirama ny tenin' i Solomona, dia faly indrindra izy ka nanao hoe: Ankehitriny izao dia isaorana anie Jehovah, Izay nanome zanakalahy hendry ho Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin' i Solomona hanao hoe: Efa reko ny nanirahanao tatý amiko; koa izaho dia hanao izay rehetra irinao ny amin' ny hazo sedera sy ny hazo kypreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin' ny ranomasina, ary hofeheziko ka hampandehaniko mitsinkafona amin' ny rano ho any amin' izay hotononinao, ary any vao hoberahiko izy, ka dia ianao kosa no hampaka azy; ary ianao dia hanao izay iriko amin' ny fanomezan-kanina ho an' ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kypreso ho an' i Solomona araka izay rehetra nilainy. Ary Solomona kosa nanome an' i Hirama vary tritika roa alina kora ho an' ny ankohonany ary diloilo roa-polo kora avy amin' ny oliva voatoto; izany no nomen' i Solomona an' i Hirama isan-taona isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrena an' i Solomona, araka izay nolazainy taminy; ary nihavana Hirama sy Solomona, ka nanao fanekena izy roa lahy. Ary Solomona mpanjaka naka olona tamin' ny Isiraely rehetra hanao fanompoana, ka olona telo alina no nalainy. Ary nirahiny nankany Libanona ireny, dia iray alina no indray milatsaka isam-bolana; iray volana izy no tany Libanona, ary roa volana kosa mba tany an-tranony; ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary Solomona nanana mpitondra entana fito alina sy tambato valo alina teny an-tendrombohitra, afa-tsy ny lehiben' ireo olona voatendrin' i Solomona ireo, izay nitandrina ny raharaha, dia telonjato amby telo arivo lahy izay nifehy ny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika hatao fanorenan' ny trano. Ary ny mpiasan' i Solomona sy Hirama (indrindra fa ny avy any Gebala) no nipaika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano. Fa izaho kosa ankehitriny, dia nomen' ny Tompo Andriamanitro fitsaharana amin' ny manodidina rehetra; fa tsy misy fahavalo na zava-manahirana intsony. Maintenant, Yahvé mon Dieu m' a donné la tranquillité alentour : je n' ai ni adversaire ni contrariété du sort.
...............
1Mp 5.20 Koa ankehitriny asaovy misy mikapa hazo sedera ho ahy, any Libàna. Hiaraka amin' ny mpanomponao ny mpanompoko, ary homeko anao ho karaman' ny mpanomponao izay rehetra holazainao, satria fantatro fa tsy mba misy olona mahay mikapa hazo, toy ny Sidoniana, atý aminay. Maintenant, ordonne que l' on me coupe des arbres du Liban ; mes serviteurs seront avec tes serviteurs et je te payerai la location de tes serviteurs selon tout ce que tu me fixeras. Tu sais en effet qu' il n' y a personne chez nous qui soit habile à abattre les arbres comme les Sidoniens. "
1Mp 11.1 But king Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites: Fa Solomona mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena, fa tsy ilay zanakavavin' i Farao ihany, dia vehivavy Moabita sy Amonita sy Edomita sy Sidoniana ary Hetita, Afatsy ny zanakavavin' i Faraona, maro koa no vehivavy hafa firenena tian' i Salomona, dia ny Moabita, ny Amonita, ny Edomita, ny Sidoniana, ny Heteana, Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères - outre la fille de Pharaon - : des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites,
...............
1Mp 11.5 For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites. Fa Solomona nanaraka an' i Astarta, andriamani-bavin' ny Sidoniana, sy Milkoma, fahavetavetan' ny Amonita. fa nanaraka an' i Astarte andriamani-bavin' ny Sidoniana Salomona, sy an' i Melkoma, fahavetavetan' ny Amonita. Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milkom, l' abomination des Ammonites.
...............
1Mp 11.33 Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father. satria efa nahafoy Ahy izy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarta, andriamani-bavin' ny Sidoniana, sy Kemosy andriamanitr' i Moaba, ary Milkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, fa tsy nandeha tamin' ny lalako hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka an' i Davida rainy. Ary ny anton' izany dia noho izy ireo efa nandao ahy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarte, andriamanibavin' ny Sidoniana, sy teo anatrehan' i Melkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, ary noho izy ireo tsy nandeha tamin' ny làlako, mba hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didy amam-pitsipiko, tahaka ny nataon' i Davida rain' i Salomona. C' est qu' il m' a délaissé, qu' il s' est prosterné devant Astarté, la déesse des Sidoniens, Kemosh, le dieu de Moab, Milkom, le dieu des Ammonites, et qu' il n' a pas suivi mes voies, en faisant ce qui est juste à mes yeux, ni mes lois et mes ordonnances, comme son père David.
...............
1Mp 16.31 And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Zidonians, and went and served Baal, and worshipped him. Fa nataony ho zavatra kely foana ny handeha amin' ny fahotan' i Jeroboama, zanak' i Nebata. ka dia nampakatra an' i Jezebela, zanakavavin' i Etibala, mpanjakan' ny Sidoniana, izy ho vadiny, dia nandeha nanompo an' i Bala ka niankohoka teo anatrehany. Hoatra ny noheveriny fa zavatra kely foana ny mandeha amin' ny fahotan' i Jeroboama zanak' i Nabata, ka dia nalainy ho vady Jezabela, zanakavavin' i Etbaala, mpanjakan' ny Sidoniana, ka dia lasa izy nanompo an' i Baala sy niankohoka teo anatrehany. La moindre chose fut qu' il imita les péchés de Jéroboam fils de Nebat : il prit pour femme Jézabel, fille d' Ittobaal, roi des Sidoniens, et se mit à servir Baal et à se prosterner devant lui ;

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 23.13 And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the abomination of the Zidonians, and for Chemosh the abomination of the Moabites, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile. Ary nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo anoloan' i Jerosalema, teo amin' ny ankavanan' ny tendrombohitra nahitan-doza, dia ireo nataon' i Solomona, mpanjakan' ny Isiraely, ho an' i Astarta, fa havetavetan' ny Sidoniana, sy ho an' i Kemosy, fahavetavetan' i Moaba, ary ho an' i Milkoma, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. Nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo tandrifin' i Jerosalema, amin' ny an-kavanan' ny Tendrombohitra Fahaverezana, naorin' i Salomona mpanjakan' Israely, ho an' i Astarte fahavetavetan' ny Sidoniana sy ho an' i Kamosa fahavetavetan' ny zanak' i Amona; Les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont des Oliviers, et que Salomon roi d' Israël avait bâtis pour Astarté, l' horreur des Sidoniens, pour Kemosh, l' horreur des Moabites, et pour Milkom, l' abomination des Ammonites, le roi les profana.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 22.4 Also cedar trees in abundance: for the Zidonians and they of Tyre brought much cedar wood to David. sy hazo sedera tsy hita isa; fa ny mponina tany Sidona sy Tyro nitondra hazo sedera betsaka ho any amin' i Davida. hazo sedera tsy hita isa, fa nanateran' ny Sidoniana sy ny Tiriana hazo sedera sesehena, Davida. et des troncs de cèdre en nombre incalculable, car Sidoniens et Tyriens avaient apporté à David des troncs de cèdre en abondance.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 3.7 They gave money also unto the masons, and to the carpenters; and meat, and drink, and oil, unto them of Zidon, and to them of Tyre, to bring cedar trees from Lebanon to the sea of Joppa, according to the grant that they had of Cyrus king of Persia. Ary nomeny vola ny mpipai-bato sy ny mpandrafitra, ary ny any Tyro sy ny any Sidona dia nomeny zavatra hohanina sy hosotroina sy diloilo mba hitondrany hazo sedera avy any Libanona hatramin' ny ranomasina any Jopa, araka ny teny efa azony tamin' i Kyrosy, mpanjakan' i Persia. Nomem-bola ny mpipai-bato amam-pandrafitra: nomen-kanina amam-pisotro sy diloilo koa ny Sidoniana sy ny Tiriana, mba hitondrany ny hazo sedera avy any Libàna amin' ny ranomasina, hatreo Jope, araka ny fanomezan-dàlana azo tamin' i Sirosa mpanjakan' i Persa. Puis on donna de l' argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers; aux Sidoniens et aux Tyriens on remit vivres, boissons et huile, pour qu' ils acheminent par mer jusqu'à Jaffa du bois de cèdre en provenance du Liban, selon l' autorisation accordée par Cyrus, roi de Perse.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 32.30 There be the princes of the north, all of them, and all the Zidonians, which are gone down with the slain; with their terror they are ashamed of their might; and they lie uncircumcised with them that be slain by the sword, and bear their shame with them that go down to the pit. Ao koa ireo andrianan' ny avaratra rehetra sy ny Sidoniana rehetra, izay niara-nidina tamin' ny voatrabaka menatra izy, na dia efa natahorana noho ny heriny aza, ary miampatra tsy voafora ao amin' izay voatrabaky ny sabatra izy ka mitondra henatra ao amin' izay midina any an-davaka. Ao ny andrian' ny Avaratra, dia izy rehetra mbamin' ny Sidoniana rehetra; niara-nidina tamin' ny voatrobaka izy ireo,na dia efa nampatahotra aza izy, na dia mahery fo aza, dia efa mangaihay! Miampatra ireo tsy voafora amin' izay voatrobaky ny sabatra, ary mitondra ny fahafaham-barakany miaraka amin' ny midina any an-davaka. Voilà tous les princes du Nord, tous les Sidoniens, qui sont descendus avec les victimes, à cause de la terreur qu' inspirait leur force. Honteux, ils se sont couchés, incirconcis, parmi les victimes de l'épée, et ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 12.20 And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king' s chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king' s country. Ary Heroda tezitra loatra tamin' ny Tyriana sy ny Sidoniana; fa niray saina kosa ireo ka nankany aminy, ary rehefa nahazo an' i Blasto, mpitandrina ny trano fandrian' ny mpanjaka, ho sakaizany, dia nangataka fihavanana, satria ny taniny nivelona tamin' ny tanin' i Heroda. Tezitra tamin' ny mponina any Tira sy Sidòna i Heroda fahizany. Koa nony efa nahazo an' i Blasta mpitandrina ny trano fandrian' ny mpanjaka ho sakaizany ry zareo ireo, dia niara-nanatona azy mba hangataka fihavanana taminy, satria ny tanin' i Heroda no niveloman' ny fireneny. Hérode était en conflit aigu avec les gens de Tyr et de Sidon. D' un commun accord ceux-ci se présentèrent devant lui et, après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, ils sollicitaient la paix. Leur pays, en effet, tirait sa subsistance de celui du roi.