Toko sy andininy momba Zadoka

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 8.17 And Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were the priests; and Seraiah was the scribe; ary Zadoka, zanak' i Ahitoba, sy Ahimeleka, zanak' i Abiatara, no mpisorona; ary Seraia no mpanoratra; Sadaoka zanak' i Akitoba sy Akimeleka, zanak' i Abiatara, no mpisorona; Saraiasa no mpanoratra; Sadoq et Ébyatar, fils d' Ahimélek, fils d' Ahitub, étaient prêtres; Seraya était secrétaire;
...............
2Sm / 2Sam 15.24 And lo Zadok also, and all the Levites were with him, bearing the ark of the covenant of God: and they set down the ark of God; and Abiathar went up, until all the people had done passing out of the city. Ary indro koa Zadoka sy ny Levita rehetra nanaraka azy nitondra ny fiaran' ny faneken' Andriamanitra. Ary nametraka ny fiaran' Andriamanitra izy ary Abiatara niakatra mandra-pahatapitry ny olona rehetra avy tao an-tanàna. Ary indro ny fiaran' Andriamanitra fa napetrak' i Sadaoka, mbamin' ny Levita rehetra nitondra ny fiaran' ny faneken' Andriamanitra, raha ilay niakatra iny Abiatara, mandra-pahatapitry ny vahoaka rehetra nivoaka avy ao an-tanàna. On vit aussi Sadoq et tous les lévites portant l' arche de Dieu. On déposa l' arche de Dieu auprès d'Ébyatar jusqu'à ce que tout le peuple eût fini de défiler hors de la ville.
2Sm / 2Sam 15.25 And the king said unto Zadok, Carry back the ark of God into the city: if I shall find favour in the eyes of the Lord, he will bring me again, and shew me both it, and his habitation: Ary hoy ny mpanjaka tamin' i Zadoka: Ento miverina ho any an-tanàna ihany ny fiaran' Andriamanitra; fa raha mahita fitia eo imason' i Jehovah aho, dia mbola ho entiny miverina ihany, ka hasehony ahy iny sy ny fitoerany. Dia hoy ny mpanjaka tamin' i Sadaoka: Ento miverina ao an-tanàna ihany ny fiaran' Andriamanitra. Raha mahita fitia eo imason' ny Tompo aho dia mbola hoentiny miverina sy hataony mahita ny fiara sy ny fonenany ihany. Le roi dit à Sadoq : " Rapporte en ville l' arche de Dieu. Si je trouve grâce aux yeux de Yahvé, il me ramènera et me permettra de le revoir ainsi que sa demeure,
...............
2Sm / 2Sam 15.27 The king said also unto Zadok the priest, Art not thou a seer? return into the city in peace, and your two sons with you, Ahimaaz thy son, and Jonathan the son of Abiathar. Ary hoy koa ny mpanjaka tamin' i Zadoka mpisorona: Tsy mpahita va ianao? miverena soa aman-tsara any an-tanàna ianao mbamin' ny zanakareo roa lahy miaraka aminareo, dia Ahimaza zanakao sy Jonatana, zanak' i Abiatara. Izao koa no nolazain' ny mpanjaka tamin' i Sadaoka mpisorona: Ary hianao, ry mpahita, miverena ao an-tanàna amim-piadanana, miaraka amin' i Akimaasa zanakao sy Jonatasy zanak' i Abiatara, izy roalahy zanakareo miaraka aminareo. Le roi dit au prêtre Sadoq : " Voyez, toi et Ébyatar, retournez en paix à la ville, et vos deux fils avec vous, Ahimaaç ton fils et Yehonatân le fils d'Ébyatar.
...............
2Sm / 2Sam 15.29 Zadok therefore and Abiathar carried the ark of God again to Jerusalem: and they tarried there. Ary Zadoka sy Abiatara nitondra ny fiaran' Andriamanitra niverina nankany Jerosalema ihany; dia nitoetra tany izy. Koa dia nentin' i Sadaoka sy Abiatara niverina tany Jerosalema ny fiaran' Andriamanitra ka nitoetra tao izy. Sadoq et Ébyatar ramenèrent donc l' arche de Dieu à Jérusalem et ils y demeurèrent.
...............
2Sm / 2Sam 15.35 And hast thou not there with thee Zadok and Abiathar the priests? therefore it shall be, that what thing soever thou shalt hear out of the king' s house, thou shalt tell it to Zadok and Abiathar the priests. Ary tsy ao aminao va Zadoka sy Abiatara mpisorona? Koa izay zavatra rehetra renao avy ao an-tranon' ny mpanjaka, dia ambarao amin' i Zadoka sy Abiatara mpisorona. Ho mpiaraka aminao ao koa i Sadaoka sy Abiatara mpisorona, ka hanambaranao izay rehetra ho renao ny amin' ny tranon' ny mpanjaka i Sadaoka sy Abiatara mpisorona. Sadoq et Ébyatar, les prêtres, ne seront-ils pas avec toi ? Tout ce que tu entendras du palais, tu le rapporteras aux prêtres Sadoq et Ébyatar.
2Sm / 2Sam 15.36 Behold, they have there with them their two sons, Ahimaaz Zadok' s son, and Jonathan Abiathar' s son; and by them ye shall send unto me every thing that ye can hear. Indreo, any aminy ny zanany roa lahy, dia Ahimaza, zanak' i Zadoka, sy Jonatana, zanak' i Abiatara; ary izy no hampitondrainareo izay rehetra renareo ho atý amiko. Ary ao amin' izy ireo ny zanany roa lahy dia Akimaasa zank' i Sadaoka sy Jonatasy zanak' i Abiatara, ka ireo no hampandrenesanareo ahy izay rehetra ho renareo. Il y a avec eux leurs deux fils, Ahimaaç pour Sadoq, et Yehonatân pour Ébyatar : vous me communiquerez par leur intermédiaire tout ce que vous aurez appris. "
...............
2Sm / 2Sam 17.15 Then said Hushai unto Zadok and to Abiathar the priests, Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel; and thus and thus have I counselled. Dia hoy Hosay tamin' i Zadoka sy Abiatara mpisorona: Izany ka izany no hevitra nomen' i Ahitofela an' i Absaloma sy ny loholon' ny Isiraely; ary izao ka izao kosa no hevitra nomeko azy. Dia hoy Kosaia tamin' i Sadaoka sy Abiatara mpisorona: Izany sy izany no hevitra natoron' i Akitofela an' i Absaloma sy ny loholon' Israely ary izao sy izao kosa no hevitra nomeko. Hushaï dit alors aux prêtres Sadoq et Ébyatar : " Ahitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d' Israël, mais c' est telle et telle chose que moi, j' ai conseillée.
...............
2Sm / 2Sam 18.19 Then said Ahimaaz the son of Zadok, Let me now run, and bear the king tidings, how that the Lord hath avenged him of his enemies. Dia hoy Ahimaza, zanak' i Zadoka: Aoka aho hihazakazaka hitondra teny mahafaly ho any amin' ny mpanjaka ny amin' ny nanomezan' i Jehovah azy ny rariny ka nahafahany tamin' ny fahavalony. Ary hoy Akimaasa, zanak' i Sadaoka: Avelao kely aho hihazakazaka, hitondra ny vaovao any amin' ny mpanjaka, fa nomen' ny Tompo ny rariny izy, noafahany tamin' ny tànan' ny fahavalony. Ahimaaç, fils de Sadoq, dit : " Je vais courir et annoncer au roi cette bonne nouvelle, que Yahvé lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. "
...............
2Sm / 2Sam 18.22 Then said Ahimaaz the son of Zadok yet again to Joab, But howsoever, let me, I pray thee, also run after Cushi. And Joab said, Wherefore wilt thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready? Fa Ahimaza, zanak' i Zadoka, dia mbola niteny tamin' i Joaba ihany nanao hoe: Ka nahoana aza, aoka ihany aho mba hiezaka koa hanaraka ilay Kosita. Fa hoy Joaba: Ahoana no hiezahanao, anaka; fa na dia mandeha aza ianao, tsy hisy teny mahafaly hahazoanao fitia tsinona? Mbola niteny tamin' i Joaba anefa Akimaasa, zanak' i Sadaoka, nanao hoe: Na ho inona na ho inona, avelao ihany aho mba hihazakazaka hanaraka ilay Kosita! Fa hoy Joaba: Ahoana hianao no te-hihazakazaka, anaka? Tsy hahita soa amin' ny fitondrana izany vaovao izany anie hianao! Ahimaaç, fils de Sadoq, insista encore et dit à Joab : " Advienne que pourra, je veux courir moi aussi derrière le Kushite. " Joab dit : " Pourquoi courrais-tu, mon fils, tu n' en tireras aucune récompense. "
...............
2Sm / 2Sam 18.27 And the watchman said, Me thinketh the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok. And the king said, He is a good man, and cometh with good tidings. Ary hoy ny mpitily: Raha toa ahy, dia tahaka ny fihazakazak' i Ahimaza, zanak' i Zadoka, no fihazakazak' iny aloha. Ary hoy ny mpanjaka: Lehilahy tsara fanahy iny, ka hitondra teny soa mahafaly no ihaviany. Ary hoy ny mpitily: Hitako fa fihazakazak' i Akimaasa zanak' i Sadaoka no fihazakazak' ity voalohany. Ka hoy ny mpanjaka: Lehilahy tsara fanahy iny, ka vaovao tsara no ihaviany. Le guetteur dit : " Je reconnais la façon de courir du premier, c' est la façon de courir d' Ahimaaç, fils de Sadoq. " Le roi dit : " C' est un homme de bien, il vient pour une bonne nouvelle. "
...............
2Sm / 2Sam 19.12 Ye are my brethren, ye are my bones and my flesh: wherefore then are ye the last to bring back the king? Ary Davida mpanjaka naniraka tany amin' i Zadoka sy Abiatara mpisorona ka nanao hoe: Ataovy amin' ny loholon' ny Joda hoe: Nahoana no dia ianareo indray no ho farany amin' ny fampodiana ny mpanjaka ho any an-tranony? fa ny tenin' ny Isiraely rehetra efa tonga tao amin' ny mpanjaka tao an-tranony Naniraka hilaza amin' i Sadaoka sy Abiatara mpisorona Davida nanao hoe: Mitenena hianareo amin' ny loholon' i Jodà, ka lazao aminy hoe: Nahoana no dia hianareo indray no ho farany amin' ny fampodiana ny mpanjaka ho any an-tranony? Fa efa tonga hatrany amin' ny mpanjaka, any aminy, ny teny voabitsibitsika eran' Israely rehetra. Ce qui se disait dans tout Israël arriva jusqu' au roi. Alors le roi David envoya dire aux prêtres Sadoq et Ébyatar : " Parlez ainsi aux anciens de Juda : "Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi chez lui ?
...............
2Sm / 2Sam 20.25 And Sheva was scribe: and Zadok and Abiathar were the priests: ary Seva no mpanoratra; ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona; Sivà no mpanoratra; Sadaoka sy Abiatara no mpisorona, Shiya était secrétaire; Sadoq et Ébyatar étaient prêtres.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 1.8 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men which belonged to David, were not with Adonijah. Fa Zadoka mpisorona sy Benaia, zanak' i Joiada, sy Natana mpaminany sy Simey sy Rey ary ny lehilahy mahery izay an' i Davida kosa tsy mba niandany tamin' i Adonia. Tsy mba nety nikambana tamin' i Adoniasa kosa Sadaoka mpisorona, Banaiasa zanak' i Joiadasa, Natàna mpaminany, Semeia, Reia, mbamin' ny lehilahy maherin' i Davida. mais ni le prêtre Sadoq, ni Benayahu fils de Yehoyada, ni le prophète Natân, ni Shiméï et Reï, ni les preux de David, n'étaient avec Adonias.
...............
1Mp 1.26 But me, even me thy servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and thy servant Solomon, hath he not called. Fa izaho mpanomponao sy Zadoka mpisorona sy Benaia, zanak' i Joiada, ary Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasainy. Samy tsy nasainy anefa na izaho mpanomponao na Sadaoka mpisorona, na Banaiasa zanak' i Joiadasa, na Salomona mpanomponao. Mais moi ton serviteur, le prêtre Sadoq, Benayahu fils de Yehoyada et ton serviteur Salomon, il ne nous a pas invités.
...............
1Mp 1.32 And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king. Ary hoy Davida mpanjaka: Antsoy hankatý amiko Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany ary Benaia, zanak' i Joiada. Dia niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka izy telo lahy. Ary hoy Davida mpanjaka: Asaovy mankatý Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa. Nony niditra nankeo anatrehan' ny mpanjaka ireo, Puis le roi David dit : " Appelez-moi le prêtre Sadoq, le prophète Natân et Benayahu fils de Yehoyada. " Ils entrèrent chez le roi
...............
1Mp 1.34 And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there king over Israel: and blow ye with the trumpet, and say, God save king Solomon. Ary aoka Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany hanosotra azy any ho mpanjakan' ny Isiraely; ary tsofinareo ny anjomara, ka lazao hoe: Ho ela velona anie Solomona mpanjaka! Rahefa mby any, Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany dia hanosotra azy ho mpanjaka amin' Israely, ary hianareo hitsoka anjomara sy hilaza hoe: Ho ela velona anie Salomona mpanjaka! Là, le prêtre Sadoq et le prophète Natân lui donneront l' onction comme roi d' Israël, vous sonnerez du cor et vous crierez : "Vive le roi Salomon ! "
...............
1Mp 1.38 So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David' s mule, and brought him to Gihon. Dia nidina Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Renaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana, dia nampitaingina an' i Solomona ny ampondravavin' i Davida mpanjaka izy, ka dia nitondra azy nankany Gihona. Dia nandeha Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak' i Joiadasa mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana; nasainy nitaingina ny molevavin' i Davida mpanjaka Salomona, dia nentiny nankany Gihona. Le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens descendirent ; ils mirent Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihôn.
1Mp 1.39 And Zadok the priest took an horn of oil out of the tabernacle, and anointed Solomon. And they blew the trumpet; and all the people said, God save king Solomon. Ary Zadoka mpisorona naka ny tandroka misy diloilo tao amin' ny trano-lay ka nanosotra an' i Solomona. Ary notsofina ny anjomara, ka dia hoy ny vahoaka rehetra: Ho ela velona anie Solomona mpanjaka! Ary Sadaoka mpisorona, naka ny tandroka misy diloilo tao amin' ny tabernaka, dia nanosotra an' i Salomona, ary nitsoka anjomara ny olona, ary ny vahoaka rehetra nanao hoe: Ho ela velona anie Salomona mpanjaka! Le prêtre Sadoq prit dans la Tente la corne d' huile et oignit Salomon, on sonna du cor et tout le peuple cria : " Vive le roi Salomon ! "
...............
1Mp 1.44 And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, and they have caused him to ride upon the king' s mule: Ary ny mpanjaka efa naniraka an' i Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany sy Benaia, zanak' i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana hiaraka aminy, ka nampitaingenin' ireo ny ampondravavin' ny mpanjaka izy. Nirahin' ny mpanjaka hiaraka aminy Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ary Banaiasa zanak' i Joiadasa, mbamin' ny Keretiana sy ny Feletiana, ka nampitaingenin' ireo ny molevavin' ny mpanjaka izy. Le roi a envoyé avec lui le prêtre Sadoq, le prophète Natân, Benayahu fils de Yehoyada, les Kerétiens et les Pelétiens, ils l' ont mis sur la mule du roi,
1Mp 1.45 And Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon: and they are come up from thence rejoicing, so that the city rang again. This is the noise that ye have heard. Ary Zadoka mpisorona sy Natana mpaminany efa nanosotra azy teo Gihona ho mpanjaka; ary niakatra avy teo. izy sady nifaly, ka dia nihorika terý ny tanàna. Izany no hotakotaka renareo. Nohosoran' i Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ho mpanjaka izy, tany Gihona; dia niakatra avy eny tamim-piravoravoana izy ireo, ka mihotakotaka ny tanàna, ary ny tabataban' izany ilay renareo teo. le prêtre Sadoq et le prophète Natân l' ont sacré roi à Gihôn, ils sont remontés de là en poussant des cris de joie et la ville est en émoi ; voilà le bruit que vous avez entendu.
...............
1Mp 2.35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the host: and Zadok the priest did the king put in the room of Abiathar. Ary Benaia, zanak' i Joiada, no notendren' ny mpanjaka ho solony ho komandin' ny miaramila; ary Zadota mpisorona no notendren' ny mpanjaka ho solon' i Abiatara. Banaiasa zanak' i Joiadasa no nataon' ny mpanjaka filohan' ny tafika, ho solony, ary Sadaoka no nataon' ny mpanjaka mpisorona, ho solon' i Abiatara. Le roi mit Benayahu fils de Yehoyada à sa place à la tête de l' armée ; et le roi mit le prêtre Sadoq à la place d'Ébyatar.
...............
1Mp 4.2 And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest, Ary izao no lehibe tao aminy: Azaria, zanak' i Zadoka, no mpisorona; Izao no lehibe, mpanao raharahany: Azariasa, zanak' i Sadaoka, no filohan' ny mpanao raharaha. et voici quels étaient ses grands officiers :Azaryahu fils de Sadoq, prêtre.
...............
1Mp 4.4 And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests: ary Benaia, zanak' i Joiada, no komandin' ny miaramila; ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona; Banaiasa zanak' i Joiadasa no komandin' ny tafika; Sadaoka sy Abiatara no mpisorona, Benayahu, fils de Yehoyada, chef de l' armée. Sadoq et Ébyatar, prêtres.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 15.33 Five and twenty years old was he when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. And his mother' s name was Jerusha, the daughter of Zadok. Dimy amby roa-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jerosa, zanakavavin' i Zadoka. Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany, tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jerosa, zanak' i Sadaoka. Il avait 25 ans à son avènement et il régna seize ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Yerusha, fille de Sadoq.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.34 ary Ahitoba niteraka an' i Zadoka; ary Zadoka niteraka an' i Ahimaza; Akitoba niteraka an' i Sadaoka, Sadaoka niteraka an' i Akimaasa, Ahitub engendra Sadoq, Sadoq engendra Ahimaaç,
...............
1Tt / 1Tan 5.38 ary Ahitoba niteraka an' i Zadoka; ary Zadoka niteraka an' i Saloma; Akitoba niteraka an' i Sadaoka, Sadaoka niteraka an' i Seloma, Ahitub engendra Sadoq, Sadoq engendra Shallum,
...............
1Tt / 1Tan 6.38 The son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel. Zadoka no zanakalahin' i Ahitoba, Ahimaza no zanakalahin' i Zadoka. Akitoba zanany, Sadaoka zanany, Akimaasa zanany. Sadoq son fils, Ahimaaç son fils.
...............
1Tt / 1Tan 9.11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God; sy Azaria, zanak' i Hilkia, zanak' i Mesolama, zanak' i Zadoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Ahitoba, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra, Azariasa, zanak' i Helkiasa, zanak' i Mosalama, zanak' i Sadaoka, zanak' i Maraiota, zanak' i Akitoba, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra; Azarya fils de Hilqiyya, fils de Meshullam, fils de Sadoq, fils de Merayot, fils d' Ahitub, chef du Temple de Dieu.
...............
1Tt / 1Tan 12.28 And Zadok, a young man mighty of valour, and of his father' s house twenty and two captains. ary Zadoka, zatovo mahery, sy ny fianakaviany, dia roa amby roa-polo lahy mpifehy. Ary Sadaoka zatovo mahery mbamin' ny fianakavian-drainy, dia filohany roa amby roapolo. ainsi que Yehoyada, commandant les Aaronides avec 3.700 de ces derniers,
...............
1Tt / 1Tan 15.11 And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab, Nantsoin' i Davida ny mpisorona Sadaoka sy Abiatara, ary ny Levita, Oriela, Asaiasa, Joela, Semeiasa, Eliela ary Aminadaba. David convoqua les prêtres Sadoq et Ébyatar, les lévites Uriel, Asaya, Yoèl, Shemaya, Éliel et Amminadab,
...............
1Tt / 1Tan 16.39 And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the Lord in the high place that was at Gibeon, Ary Zadoka mpisorona sy ny mpisorona rahalahiny dia navelany teo anoloan' ny tabernakelin' i Jehovah teo amin' ny fitoerana avo any Gibeona, Toy izany koa Sadaoka mpisorona, mbamin' ireo mpisorona rahalahiny, teo anoloan' ny Fonenan' ny Tompo teo amin' ny fitoerana avo tao Gabaona, Quant au prêtre Sadoq et aux prêtres ses frères, il les laissa devant la Demeure de Yahvé, sur le haut lieu de Gabaôn,
...............
1Tt / 1Tan 18.16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were the priests; and Shavsha was scribe; Ary Zadoka, zanak' i Ahitoba, sy Abimeleka, zanak' i Abiatara, no mpisorona; ary Saosa no mpanoratra. Sadaoka zanak' i Akitoba, sy Abimeleka zanak' i Abiatara, no mpisorona, Sosà no mpanoratra; Sadoq, fils d' Ahitub, et Ahimélek, fils d'Ébyatar, étaient prêtres; Shavsha était secrétaire;
...............
1Tt / 1Tan 24.3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service. Ary Davida sy Zadoka, isan' ny taranak' i Eleazara, sy Ahimeleka, isan' ny taranak' Itamara, dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompoany avy. Davida, Sadaoka, taranak' i Eleazara, sy Akimeleka, taranak' Itamara, dia nizarazara ny taranak' i Aarona ho antokotokony arakaraka ny fanompoany. David les répartit en classes, ainsi que Sadoq, l' un des fils d'Éléazar, et Ahimélek, l' un des fils d' Itamar, et les recensa selon leurs services.
...............
1Tt / 1Tan 24.6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar. Ary Semaia, zanak' i Netanela, mpanoratra anankiray tamin' ny Levita, no nanoratra azy teo anatrehan' ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka, zanak' i Abiatara, sy teo anatrehan' ny lohan' ny fianakaviana tamin' ny mpisorona sy ny Levita: fianakaviana iray no nalaina ho an' i Eleazara, ary iray kosa ho an' Itamara. Semeiasa zanak' i Natanaela mpanoratra, anankiray tamin' ny Levita, no nandatsaka an-tsoratra azy ireo, teo anatrehan' ny mpanjaka sy ny filohany, teo anatrehan' i Sadaoka mpisorona, sy Akimeleka zanak' i Abiatara, ary teo anatrehan' ny loham-pianakavian' ny mpisorona sy ny Levita; amin' ny filokana, maka fianakaviana iray avy amin' i Eleazara, dia iray avy amin' Itamara. L' un des lévites, le scribe Shemaya, fils de Netanéel, les inscrivit en présence du roi, des officiers, du prêtre Sadoq, d' Ahimélek fils d'Ébyatar, des chefs de familles sacerdotales et lévitiques; on tirait une fois au sort pour chaque famille des fils d'Éléazar, toutes les deux fois pour les fils d' Itamar.
...............
1Tt / 1Tan 24.30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers. Ary ny zanakalahin' i Mosy dia Maly sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy. Ireo taranak' i Levì, araka ny fianakaviany avy. Izy ireo koa toraka ireo taranak' i Aarona rahalahiny, dia nanao ny filokana teo anatrehan' i Davida mpanjaka sy Sadaoka, sy Akimeleka, mbamin' ireo loham-pianakavian' ny mpisorona sy ny Levita, dia natao mitovy amin' ny zokiny ela indrindra, ny zandriny vao haingana indrindra. Fils de Mushi : Mahli, Éder, Yerimot. Tels furent les fils de Lévi, répartis par familles.
1Tt / 1Tan 24.31 These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren. Ary ireo dia mba niara-niloka tamin' ny rahalahiny, taranak' i Arona, teo anatrehan' i Davida mpanjaka sy Zadota sy Ahimeleka sy ny lohan' ny fianakavian' ny mpisorona sy ny Levita: niara-niloka avokoa na ny zokiny na ny zandriny. Comme les fils d' Aaron, leurs frères, ils tirèrent au sort en présence du roi David, de Sadoq, d' Ahimélek, et des chefs de familles sacerdotales et lévitiques, les premières familles comme les plus petites.
...............
1Tt / 1Tan 27.17 Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok: tamin' ny Levita dia Hasabia, zanakalahin' i Kemoela; tamin' ny Aronita dia Zadoka; amin' ny Levita: Hasabiasa zanak' i Kamoela; amin' ny fianakavian' i Aarona, Sadaoka; Hashabya fils de Qemuel les Lévites, Sadoq les Aaronides,
...............
1Tt / 1Tan 29.22 And did eat and drink before the Lord on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto the Lord to be the chief governor, and Zadok to be priest. Ary nihinana sy nisotro tamin' ny fifaliana be teo anatrehan' i Jehovah ny olona tamin' izany andro izany. Ary nampanjakainy fanindroany Solomona, zanak' i Davida, sady nohosorany ho an' i Jehovah ho mpanapaka, ary Zadoka ho mpisorona. Nihinana sy nisotro teo anatrehan' ny Tompo tamin-kafaliana lehibe izy ireo, tamin' izay andro izay. Salomona zanak' i Davida nantsoiny ampahibemaso fanindroany ho mpanjaka sy nohosorany ho mpanapaka teo anatrehan' ny Tompo, ary Sadaoka koa nohosorany ho mpisorona. Ils mangèrent et burent en ce jour devant Yahvé, dans une grande liesse. Puis, ayant fait Salomon, fils de David, roi pour la seconde fois, ils l' oignirent au nom de Yahvé comme chef, et oignirent Sadoq comme prêtre.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
2Tt / 2Tan 27.1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother' s name also was Jerushah, the daughter of Zadok. Dimy amby roa-polo taona Jotama, fony izy vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jerosa, zanakavavin' i Zadoka. Dimy amby roapolo taona Joatama, fony vao nanjaka, ary enina ambin' ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jerosà zanak' i Sadaoka. Yotam avait vint-cinq ans à son avènement et il régna seize ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Yerusha, fille de Sadoq.
...............
2Tt / 2Tan 31.10 And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him, and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat, and have left plenty: for the Lord hath blessed his people; and that which is left is this great store. Ary Azaria mpisoronabe, taranak' i Zadoka, namaly azy hoe: Hatramin' ny niandohan' ny nitondran' ny olona ny fanatitra ho ao an-tranon' i Jehovah dia nihinana izahay ka voky, sady be koa ny sisa; fa Jehovah nitahy ny olony, ary ny sisa dia ireo betsaka ireo. Ka hoy Azariasa mpisorona lehibe taranak' i Sadaoka namaly azy: Hatramin' ny niandohan' ny nanateran' ny olona ny fanomezana voahavaka ao an-tranon' ny Tompo, dia nihinana sy nanao voky ihany izahay, nefa mbola be koa no tsy laninay, fa nambinin' ny Tompo ny vahoakany, ka he izato habetsahan' ny sisa tsy lany. C' est Azarya, de la maison de Sadoq, et premier prêtre, qui lui répondit : " Dès les premiers prélèvements apportés au Temple de Yahvé, dit-il, on a pu manger, se rassasier, et avoir même de larges excédents, car Yahvé a béni son peuple; ce qui reste, c' est pour cette masse-ci. "

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 7.2 The son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub, zanak' i Saloma, zanak' i Zadoka, zanak' i Ahitoba, zanak' i Seloma, zanak' i Sadaoka, zanak' i Akitoba, fils de Shallum, fils de Sadoq, fils d' Ahitub,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.4 And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Meremota.zanak' i Oria, zanak' i Hakoza. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, zanak' i Mesezabela. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka, zanak' i Bana. ary teo anilany dia Merimota zanak' i Oria, zanak' i Akosa no nanamboatra; ary teo anilany dia Mosolama zanak' i Barakia, zanak' i Mesezebela, no nanamboatra; ary teo anilany dia Sadaoka zanak' i Baanà no nanamboatra; A leur suite répara Merémot, fils d' Uriyya, fils d' Haqqoç; à sa suite répara Meshullam, fils de Bérékya, fils de Meshèzabéel; à sa suite répara Sadoq, fils de Baana.
...............
Neh / Ne 3.29 After them repaired Zadok the son of Immer over against his house. After him repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Zadoka, zanak' Imera, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny. tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Semaia, zanak' i Sekania, mpiandry ny vavahady atsinanana. Manarakaraka azy, Sadaoka zanak' i Emera nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony; manarakaraka azy, nanamboatra Semeiasa zanak' i Sikemiasa mpiandry ny vavahady atsinanana amin' ny tempoly. Après eux Sadoq, fils d' Immer, répara en face de sa maison. Après lui répara Shemaya, fils de Shekanya, gardien de la porte de l' Orient.
...............
Neh / Ne 10.22 Pelatiah, Hanan, Anaiah, Mesezabela, Zadoka, Jadoa, Mesezabela, Sadaoka, Jedoà, Meshézabéel, Sadoq, Yaddua,
...............
Neh / Ne 11.11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, was the ruler of the house of God. Ary Seraia, zanak' i Hilkia, zanak' i Mesolama, zanak' i Zadoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Ahitoba, no mpanapaka ny tranon' Andriamanitra. Jasina, Saraiasa zanak' i Helkiasa, zanak' i Mosolama, zanak' i Sadaoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Akitoba, andriandahy amin' ny tranon' Andriamanitra, Seraya, fils d' Hilqiyya, fils de Meshullam, fils de Sadoq, fils de Merayot, fils d' Ahitub, chef du Temple de Dieu,
...............
Neh / Ne 13.13 And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah: for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren. Ary nanendry mpitandrina ny trano firaketana aho, dia Selemia mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaia avy tamin' ny Levita; ary manarakaraka azy telo lahy dia Hanana, zanak' i Zakora, zanak' i Matania; fa natao ho mahatoky ireo; ary ny adidin' ireo dia ny hizara ho an' ny rahalahiny. Ary notendreko ho mpitandrina ny trano fitehirizana Selemiasa mpisorona, Sadaoka mpanora-dalàna, Fadaiasa, anankiray tamin' ny levita; ary nataoko mpanampy an' ireo Hanàna zanak' i Zakora, zanak' i Mataniasa, fa ireo no hita toetra ho mahatoky. Azy ireo ny mizara ho an' ny rahalahiny. Je préposai aux magasins le prêtre Shélémya, le scribe Sadoq, Pedaya, l' un des lévites, et, pour les assister, Hanân, fils de Zakkur, fils de Mattanya, car ils passaient pour intègres; leur office fut de faire les distributions à leurs frères.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 40.46 And the chamber whose prospect is toward the north is for the priests, the keepers of the charge of the altar: these are the sons of Zadok among the sons of Levi, which come near to the Lord to minister unto him. Ary ny efi-trano manatrika ny avaratra kosa dia ho an' ny mpisorona izay mitandrina ny anjara-raharaha ny amin' ny alitara, ireo dia taranak' i Zadoka, izay isan' ny taranak' i Levy, ka manatona an' i Jehovah hanao fanompoam-pivavahana ho Azy. ary ny efitrano mitodika mianavaratra kosa ho an' ny mpisorona miadidy ny fanompoana momba ny otely. Ireo taranak' i Sadaoka amin' ny taranak' i Levì no manatona an' ny Tompo, hanao ny fanompoana azy. Et la chambre qui fait face au nord est destinée aux prêtres qui assurent le service de l' autel. Ce sont les fils de Sadoq, ceux, parmi les fils de Lévi, qui s' approchent de Yahvé pour le servir. "
...............
Eze / Ez 43.19 And thou shalt give to the priests the Levites that be of the seed of Zadok, which approach unto me, to minister unto me, saith the Lord GOD, a young bullock for a sin offering. Ny Levita mpisorona, taranak' i zadoka, izay manatona Ahy hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy, dia homenao vantotr' ombilahy iray hatao fanatitra noho ny ota, hoy Jehovah Tompo. Tolory vantotr' ombalahy iray hatao sorona noho ny ota, ny levita mpisorona izay avy amin' ny taranak' i Sadaoka, sy manatona ahy, - teny marin' ny Tompo Tompo, - hanompo ahy. Tu donneras aux prêtres lévites - ceux de la race de Sadoq qui s' approchent de moi pour me servir, oracle du Seigneur Yahvé - un jeune taureau, en sacrifice pour le péché.
...............
Eze / Ez 44.15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord GOD: Fa ny Levita mpisorona, taranak' i zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara-raharaha ny amin' ny fitoerako masina, tamin' ny nivilian' ny zanak' Isiraely niala tamiko, dia izy no hanatona Ahy hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy, ary izy no ho eo anatrehako hanatitra ho Ahy ny sabora sy ny rà, hoy Jehovah Tompo. Fa ireo levita mpisorona, taranak' i Sadaoka kosa, izay nitandrina ny fandaharana momba ny fitoerako masina tamin' ny nivilian' ny zanak' Israely nanalavitra ahy, dia izy ireo no hanatona ahy hanao ny fanompoana amiko, sy hitsangana eo anatrehako, hanatitra ny sabora sy ny ra, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Quant aux prêtres lévites, fils de Sadoq, qui ont assuré le service de mon sanctuaire quand les Israélites s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui s' approcheront de moi pour me servir, ils se tiendront devant moi pour m' offrir la graisse et le sang, oracle du Seigneur Yahvé.
...............
Eze / Ez 48.11 It shall be for the priests that are sanctified of the sons of Zadok; which have kept my charge, which went not astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray. Ho an' ny mpisorona izay nohamasinina avy amin' ny taranak' i zadota izany, dia ireo nitandrina ny nasaiko notandrenam ka tsy nivily tamin' ny nivilian' ny zanak' Isiraely, tahaka ny nivilian' ny Levita, Ho an' ny mpisorona voahasina, taranak' i Sadaoka, izay nanefa ny fanompoana ahy, fa tsy mba nivily tamin' ny fotoana nivilian' ny zanak' Israely, tahaka ny nivilian' ny levita. Cela sera pour les prêtres consacrés, pour ceux des fils de Sadoq qui ont assuré mon service, qui ne se sont pas égarés dans l'égarement des Israélites, comme se sont égarés les lévites.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; ary Azora niteraka an' i Zadoka; ary Zadoka niteraka an' i Akima; ary Akima niteraka an' i Elihoda; Azora niteraka an' i Sadoka; Sadoka niteraka an' i Akima; Akima niteraka an' i Elioda; Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akhim, Akhim engendra Élioud,