<-
->

Jer / Jr 9:1 Oh that my head were waters, and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people! Enga anie ka hahita fitoerana any an-efitra aho tahaka ny fitoeran' ny mpandeha! Dia hahafoy ny fireneko aho ka hiala aminy, satria mpijangajanga avokoa izy rehetra, eny, mpivadika miray tetika izy. Iza no mba hampahita ahy, fialofan' ny mpandeha any an' efitra, handaozako ny fireneko, hihatahako amin' izy ireo; satria izy ireo mpijangajanga avokoa, fiangonan' ny mpivadika. Qui me fournira au désert un gîte de voyageurs, que je puisse quitter mon peuple et loin d' eux m' en aller? Car tous ils sont des adultères, un ramassis de traîtres.
Jer / Jr 9:2 Oh that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men; that I might leave my people, and go from them! for they be all adulterers, an assembly of treacherous men. Manenjana ny lelany toy ny fanenjana tsipìka izy mba handefa lainga. Ary tsy araka ny marina no mahahery azy etý ambonin' ny tany; Fa mandroso amin' ny ratsy ka hatramin' ny ratsy izy, ary Izaho tsy mba fantany, hoy Jehovah. Manenjan-dela, toy ny tsipìka, handefasan-dainga; tsy amin' ny marina no mampahery azy ao amin' ny tany, fa mivarilavo amin' ny fahotana ihany izy ireo, ary izaho tsy mba fantany, -teny marin' ny Tompo. Ils bandent leur langue comme un arc; c' est le mensonge et non la vérité qui prévaut en ce pays. Oui, ils vont de crime en crime, mais moi, ils ne me connaissent pas, oracle de Yahvé!
Jer / Jr 9:3 And they bend their tongues like their bow for lies: but they are not valiant for the truth upon the earth; for they proceed from evil to evil, and they know not me, saith the Lord. Samia miaro tena amin' ny namany avy ianareo. Ary aza misy matoky olona na dia ny rahalahy aza; Fa ny rahalahy rehetra dia mamingana tokoa, ary ny namana rehetra mandehandeha manaratsy. Samia miaro tena amin' ny sakaizany avy hianareo, ary aza matoky izay rahalahy, na dia iray aza; fa misongona no hany ataon' ny rahalahy rehetra; ary lasa mitati-bolana fanaratsiana avokoa ny sakaiza. Que chacun soit en garde contre son ami, méfiez-vous de tout frère; car tout frère ne pense qu'à supplanter, tout ami répand la calomnie.
Jer / Jr 9:4 Take ye heed every one of his neighbour, and trust ye not in any brother: for every brother will utterly supplant, and every neighbour will walk with slanders. Izy rehetra samy mamitaka ny namany avy, ka tsy misy miteny marina; Mampianatra ny lelany handainga izy ary manasa-tena amin' ny fanaovan-dratsy. Izy rehetra samy mifamitaka; tsy mba milaza ny marina; mampiasa lela mandainga, misahirana hanao ratsy. Chacun dupe son ami, ils ne disent pas la vérité, ils ont habitué leur langue à mentir, ils se fatiguent à mal agir.
Jer / Jr 9:5 And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity. Ny fonenanao dia ao anatin' ny fitaka; Fitaka no nandavany tsy hahalalana Ahy, hoy Jehovah. Monina eo afovoan' ny minia tsy marina hianao; fa minia tsy marina izy ireo no mandà tsy hahalala ahy, - teny marin' ny Tompo. Tu habites au milieu de la mauvaise foi! C' est par mauvaise foi qu' ils refusent de me connaître, oracle de Yahvé!
Jer / Jr 9:6 Thine habitation is in the midst of deceit; through deceit they refuse to know me, saith the Lord. Koa izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro: Indro, handrendrika sy hizaha toetra azy Aho; Fa ahoana no hataoko noho ny amin' ny oloko zanakavavy? Koa izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Indro aho handrendrika azy amin' ny memy sy hizaha toetra azy; fa inona indray moa no hatao amin' ny zanakavavin' ny vahoakako? C' est pourquoi, ainsi parle Yahvé Sabaot Voici, je vais les épurer et les éprouver, rien d' autre à faire pour la fille de mon peuple!
Jer / Jr 9:7 Therefore thus saith the Lord of hosts, Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do for the daughter of my people? Zana-tsipìka mahafaty ny lelany ka miteny fitaka; Raha amin' ny vavany, dia miteny fihavanana amin' ny namany izy, kanjo ao anatiny kosa dia manao otri-po. Longy mahafaty ny lelan' izy ireo; fa lainga no hany alefany; Fihavanana no lazain' ny vavany amin' ny namana, nefa ao anatin' ny fony dia otrika no heveriny hamelezana azy. Leur langue est une flèche meurtrière, leurs paroles sont de mauvaise foi; de bouche, on souhaite à son prochain la paix, mais de coeur on lui prépare un piège.
Jer / Jr 9:8 Their tongue is as an arrow shot out; it speaketh deceit: one speaketh peaceably to his neighbour with his mouth, but in heart he layeth his wait. Tsy hovaliako va izy amin' izany zavatra izany? hoy Jehovah, tsy hialako fo va ny firenena toy izany? Ka tsy hosaziko va izy amin' izany heloka izany? - teny marin' ny Tompo, ary izay firenena toy izany va, tsy hovaliako? Et pour ces actions je ne les châtierais pas? oracle de Yahvé D' une pareille nation je ne tirerais pas vengeance?
Jer / Jr 9:9 Shall I not visit them for these things? saith the Lord: shall not my soul be avenged on such a nation as this? Noho ny amin' ny tendrombohitra no hitomaniako sy hidradradrako, ary noho ny amin' ny kijana any an-efitra no hanaovako hira fa halahelovana, satria may izy, ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy, ary tsy misy fimàmàn' omby re intsony, ary na ny voro-manidina na ny bibi-dia samy efa nandositra ka lasa avokoa. Ny tendrombohitra dia hanaovako fitarainana sy fitomaniana, ny tanim-bilona any an' efitra hanaovako hira fisaonana! Fa may ireny, ka ny olona tsy mandalo ao intsony; ny feom-biby fiompy tsy re ao intsony; ny voromanidina amam-biby fiompy nandositra tsy misy intsony. Sur les montagnes, j'élève plaintes et lamentations, sur les pacages du désert, une complainte. Car ils sont incendiés, nul n' y passe, on n' y entend plus les cris des troupeaux. Depuis les oiseaux du ciel jusqu' au bétail, tout a fui, tout a disparu.
Jer / Jr 9:10 For the mountains will I take up a weeping and wailing, and for the habitations of the wilderness a lamentation, because they are burned up, so that none can pass through them; neither can men hear the voice of the cattle; both the fowl of the heavens and the beast are fled; they are gone. Ary Jerosalema dia hataoko korontam-bato sy fonenan' ny amboadia; ary ny tanànan' ny Joda hataoko lao tsy hisy mponina. Ary Jerosalema hataoko korontam-bato, sy fieren' amboadia; ny tanànan' i Jodà koa hataoko lao, tsy misy mponina. Je vais faire de Jérusalem un tas de pierres, un repaire de chacals; des villes de Juda une solitude où nul n' habite.
Jer / Jr 9:11 And I will make Jerusalem heaps, and a den of dragons; and I will make the cities of Judah desolate, without an inhabitant. Iza no olon-kendry mba hahafantatra izao, sady efa nitenenan' ny vavan' i Jehovah mba hanambara izao? Fa nahoana no noravana ny tany sady may ho toy ny efitra, ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy? Iza no olon-kendry izay mba hahafantatra izao, izay efa nitenenan' ny vavan' ny Tompo, mba hampahalala izao? Nahoana no rava ny tany sy kila tahaka ny efitra, tsy misy olo-mandalo akory? Quel est le sage qui comprendra ces événements? A qui la bouche de Yahvé a-t-elle parlé pour qu' il l' annonce? Pourquoi le pays est-il perdu, incendié comme le désert où nul ne passe?
Jer / Jr 9:12 Who is the wise man, that may understand this? and who is he to whom the mouth of the Lord hath spoken, that he may declare it, for what the land perisheth and is burned up like a wilderness, that none passeth through? Ary hoy Jehovah: satria nahafoy ny lalàko izay nataoko teo anoloany izy ka tsy nankato izany ary tsy nihaino ny feoko, Dia hoy Iaveh: Satria izy ireo nahafoy ny lalàko, izay nataoko teo anoloany; tsy nihaino ny feoko, sy tsy nanaraka izany. Yahvé dit : C' est qu' ils ont abandonné ma Loi, que je leur avais donnée; ils n' ont pas écouté ma voix, ils ne l' ont pas suivie;
Jer / Jr 9:13 And the Lord saith, Because they have forsaken my law which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walked therein; Fa nandeha araka ny ditry ny fony sy nanaraka ireo Bala araka izay nampianarin' ny razany azy, Fa nizotra izy ireo araka ny ditran' ny fony, sy nanaraka an' i Baala, izay natoron' ny razany azy. mais ils ont suivi l' obstination de leur coeur, ils ont suivi les Baals que leur pères leur avaient fait connaître.
Jer / Jr 9:14 But have walked after the imagination of their own heart, and after Baalim, which their fathers taught them: Dia izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Indro, hofahanako zava-mahafaty ity firenena ity sy hampisotroiko rano mangidy; Noho izany, izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Indro ity firenena ity ho fahanako zava-mangidy, hampisotroiko rano misy poizina. C' est pourquoi, ainsi parle Yahvé Sabaot, le Dieu d' Israël Voici, je vais lui donner, à ce peuple, de l' absinthe à manger et de l' eau empoisonnée à boire.
Jer / Jr 9:15 Therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel; Behold, I will feed them, even this people, with wormwood, and give them water of gall to drink. Ary haeliko any amin' izay jentilisa tsy fantany na fantatry ny razany izy; Ary hampanenjehiko azy ny sabatra ambara-pandaniko azy. Haeliko any amin' ny firenen-tsamihafa, izay tsy fantatr' izy ireo na ny razany akory, ary halefako hamely azy ny sabatra mandra-pandringako azy. Je les disperserai parmi les nations inconnues d' eux comme de leurs pères; et j' enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à ce que je les aie exterminés.
Jer / Jr 9:16 I will scatter them also among the heathen, whom neither they nor their fathers have known: and I will send a sword after them, till I have consumed them. Izao no lazain' i Jehovah. Tompon' ny maro: Mihevera tsara, ka antsoy ireny vehivavy mpanao hira fahalahelovana mba ho avy; Eny, ampanalao ireny vehivavy mahay mba ho tonga; Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika: Mihevera ny hiantsoana izay hiati-dranomaso ka aoka ho tonga izy ireo! Maniraha ho any amin' ireo mahay indrindra, ka aoka ho tonga ireny! Ainsi parle Yahvé Sabaot Pensez à appeler les pleureuses, qu' elles viennent! Envoyez chercher les plus habiles, qu' elles arrivent!
Jer / Jr 9:17 Thus saith the Lord of hosts, Consider ye, and call for the mourning women, that they may come; and send for cunning women, that they may come: Ary asaovy haingana ireny hanandratra fidradradradrana ho antsika, mba hampijojy ny ranomasontsika sy hampivarina ny ranomaso avy amin' ny hodimasontsika. Aoka ho tonga faingana izy, aoka hiventy fidradradradrana amintsika; aoka hijoy ny ranomasontsika, sy hivarina ny ranomaso avy amin' ny hodi-masontsika. Vite, qu' elles entonnent sur nous une lamentation! Que nos yeux versent des larmes, que nos paupières laissent ruisseler de l' eau!
Jer / Jr 9:18 And let them make haste, and take up a wailing for us, that our eyes may run down with tears, and our eyelids gush out with waters. Fa misy feo midradradradra re any Ziona hoe: Indrisy! rava isika; Afa-baraka indrindra isika, satria tsy maintsy mamoy ny tany, fa efa narodana ny trano nitoerantsika. Fa misy feo fidradradradrana re avy ao Siona manao hoe: Indrisy ity isika dia rava, safo-kenatra, tsy maintsy mandao ny tany, satria efa nazera ny tranontsika! Oui, une lamentation se fait entendre de Sion "Ah! Nous sommes ruinés, couverts de honte! car il nous faut quitter le pays, on a démoli nos demeures."
Jer / Jr 9:19 For a voice of wailing is heard out of Zion, How are we spoiled! we are greatly confounded, because we have forsaken the land, because our dwellings have cast us out. Nefa mihainoa ny tenin' i Jehovah, ianareo vehivavy, ary aoka hohenoin' ny sofinareo ny tenin' ny vavany, ka ampianaro fidradradradrana ny zanakavavinareo, ary samia mampianatra hira fahalahelovana ny namany avy. Hianareo vehivavy, mihainoa ny tenin' ny Tompo, ary aoka horaisin' ny sofinareo ny tenin' ny vavany! Ampianaro hira fitomaniana anankiray ny zanakavavinareo, ary samia mampianatra hira fisaonana anankiray ny namany avy. Femmes, écoutez donc la parole de Yahvé, que votre oreille reçoive sa parole; apprenez à vos filles cette lamentation, enseignez-vous l' une à l' autre cette complainte
Jer / Jr 9:20 Yet hear the word of the Lord, O ye women, and let your ear receive the word of his mouth, and teach your daughters wailing, and every one her neighbour lamentation. Fa ny fahafatesana efa nananika ny varavarankelintsika ka niditra tao an-dapantsika, mba handringana ny ankizy madinika tsy ho eny an-dalambe sy ny zatovo tsy ho eny an-kalalahana. Fa tafanika tamin' ny varavarankelintsika ny fahafatesana, tafiditra ny lapantsika izy, handringana ny zaza eny an-dalambe, sy ny zatovo eny an-kianjam-bahoaka: "La mort a grimpé par nos fenêtres, elle est entrée dans nos palais, elle a fauché l' enfant dans la rue, les jeunes gens sur les places.
Jer / Jr 9:21 For death is come up into our windows, and is entered into our palaces, to cut off the children from without, and the young men from the streets. Ataovy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Hiampatrampatra ny fatin' ny olona ka ho tonga tahaka ny zezika eny an-tsaha sy tahaka ny amboara nilaozan' ny mpijinja, Izay tsy misy manangona azy. Ataovy hoe: Izao... - teny marin' ny Tompo: Hifitsaka hoatra ny zezika eny an-tsaha, ny fatin' ny olona, sy hoatra ny andalam-bary eo aorian' ny mpijinja, ka tsy misy mpanangona. Parle! Tel est l' oracle de Yahvé Les cadavres des hommes gisent comme du fumier en plein champ, comme une gerbe derrière le moissonneur, et personne pour la ramasser!"
Jer / Jr 9:22 Speak, Thus saith the Lord, Even the carcases of men shall fall as dung upon the open field, and as the handful after the harvestman, and none shall gather them. Izao no lazain' i Jehovah: Aoka ny hendry tsy hirehareha amin' ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy hirehareha amin' ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy hirehareha amin' ny hareny; Izao no lazain' ny Tompo: Aoka ny hendry tsy hirehareha amin' ny fahendreny; ny mahery, tsy hirehareha amin' ny heriny; ny manan-karena, tsy hirehareha amin' ny hareny. Ainsi parle Yahvé Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse!
Jer / Jr 9:23 Thus saith the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches: Fa izay te-hirehareha dia aoka hirehareha amin' izao: Dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah, Izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana etý ambonin' ny tany; fa izany no sitrako, hoy Jehovah. Fa izao no aoka hireharehan' ny mirehareha: Ny ananany saina sy ahalalany ahy. Fa izaho no Iaveh izay manao ny famindram-po, sy ny hitsiny ary ny rariny ety ambonin' ny tany, fa izany no ankasitrahako, - teny marin' ny Tompo. Mais qui veut se glorifier, qu' il trouve sa gloire en ceci avoir de l' intelligence et me connaître, car je suis Yahvé qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c' est en cela que je me complais, oracle de Yahvé!
Jer / Jr 9:24 But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth: for in these things I delight, saith the Lord. Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hamaliako ny voafora rehetra mbamin' ny tsy voafora koa, Indro avy ny andro, - teny marin' ny Tompo, izay hamaizako ny voafora rehetra, miaraka amin' ny tsy voafora, Voici venir des jours oracle de Yahvé où je visiterai tout circoncis qui ne l' est que dans sa chair
Jer / Jr 9:25 Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised; Dia Egypta sy Joda sy Edoma sy ny taranak' i Amona ary Moaba mbamin' izay rehetra voahety sisim-bolo, izay monina any an-efitra; Fa ny jentilisa rehetra dia tsy voafora, ary ny taranak' Isiraely rehetra kosa dia tsy voafora fo. dia Ejipta, Jodà, Edoma, ny taranak' i Ammona, Moada, mbamin' izay rehetra miharatra fihirifana, izay monina any an' efitra; satria ny firenena rehetra dia tsy voafora, ary ny taranak' Israely koa, tsy voafora fo. l' Egypte, Juda, Edom, les fils d' Ammon, Moab et tous les hommes aux tempes rasées qui habitent dans le désert. Car toutes ces nations-là, et aussi toute la maison d' Israël, ont le coeur incirconcis!
Jer / Jr 9:26 Egypt, and Judah, and Edom, and the children of Ammon, and Moab, and all that are in the utmost corners, that dwell in the wilderness: for all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in the heart.

<-
->